Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методичні вказівки. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

План

Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

Теми рефератів

Запитання і завдання

 

1. Становлення вітчизняного адміністративного права.

2. Які особливості розвитку вітчизняного адміністративного права в XX столітті?

3. Що являється предметом і методом адміністративного права?

4. Мета адміністративного права.

5. Назвіть головні функції адміністративного права.

6. Назвіть джерела адміністративного права.

7. Адміністративне право в правовій системі.

8. Взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

9. Основна мета, реформи адміністративного права.

 

1. Межі та поняття предмета адміністративне право України.

2. Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи в Україні

3. Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі

4. Хід і перспективи реформування адміністративного права в Україні

5. Адміністративна реформа і правова наука

 

1. Поняття і елементи механізму адміністративно-правового регулювання.

2. Поняття, структура і види адміністративних норм.

3. Види і структура адміністративно-правових норм.

4. Реалізація адміністративно-правових норм.

5. Дія адміністративних норм в часі, в просторі, за колом осіб.

6. Джерела адміністративного права, їх види та система. Адміністративний договір як джерело адміністративного права.

7. Поняття, ознаки і види адміністративно-правових відносин.

8. Склад адміністративно-правових відносин. Адміністративні право і дієздатність.

 

Обов’язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою і є обов’язковими для виконання. Адміністративно-правові норми займають особливе місце в системі права не тільки України, але й інших держав, оскільки вони регулюють особливі суспільні відносини у сфері державного управління, тобто забезпечують організацію і діяльність державного апарату, взаємовідносини людини і держави та ін. Слід особливу увагу звернути на те, що в умовах адміністративної реформи адміністративно-правові норми повинні відіграти важливу роль в утвердженні конституційного постулату: у взаємовідносинах людини з державою, в особі державних органів центральною постаттю виступає людина.Слід мати на увазі, що адміністративно-правові норми досить різноманітні, їх можна класифікувати на різні види в залежності від підстави класифікації, зокрема:

за змістом - матеріальні; процесуальні;

за часом дії - постійні і тимчасові;

за юридичною силою - норми законів і норми підзаконних нормативних актів; за адресатами такі, що регулюють діяльність державних органів і їх службовців, недержавних утворень, громадян; за методом дії на заборонні, зобов’язуючі, рекомендаційні, сти­мулюючі, уповноважуючи;за дією в просторі загальні і місцеві; .за дією за колом осіб загальні і спеціальні та ін.

Вивчення сутності адміністративно-правових норм неможливе без уяснення їх структури, тобто внутрішньої побудови, яку складають: гіпотеза, диспозиція, санкція. Слід мати на увазі, що гіпотеза це такий елемент адміністративно-правової норми, в якому зазначаються умови, обставини у сфері державного управління, з настанням яких норма реалізується. Особливістю адміністративних норм, в частині структури, є те, що гіпотеза в них часто відсутня. Гіпотеза може бути абсолютно визначеною або відносно визначеною, простою або складною. Диспозиція це основна частина норми, в якій зазначаються права або обов’язки учасників адміністративно-правових відносин. Характерною особливістю диспозиції є те, що вона має імперативний характер, тобто встановлене правило поведінки не може бути змінене за згодою учасників управлінських відносин. Диспозиція може мати посилковий (коли необхідно звернутися до іншого нормативного акту) і дозвільний (коли законодавець дозволяє учасникам відносин вста­новлювати правила поведінки у сфері державного управління) ха­рактер і може мати абстрактну або казуїстичну форму. Санкціяявляє собою таку частину норми, в якій зазначаються заходи адміністративно-правового примусу у разі невиконання учас­никами управлінських відносин своїх обов’язків (див. статтю 24 КпАП України).

Джерела адміністративного права являють собою зовнішню форму виразу адміністративних норм. Слід зазначити, що з чотирьох відомих джерел права (правовий звичай, правовий прецедент, нормативний договір, нормативно-правовий акт) основним джерелом адміністративного права, проте не єдиним, є нормативно-правовий акт, який може бути у формі: закону (Конституція України, кодекси (КпАП, Митний, Повітряний та ін.), Основи законодавства Україні про культуру, Основи законодавства України про охорону здоров’я, закони); підзаконного нормативного акту ( укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні накази, інструкції центральних органів виконавчої влади, нормативні акти місцевих органів державної виконавчої влади, нормативні акти органів місцевого самоврядування з питань делегованих повноважень, нормативні накази керівників державних підприємств, установ та організацій). Крім того, відповідно до статті 9 Конституції України міжнародні договори, що містять норми адміністративного права, також є джерелом адміністративного права. Одним із засобів удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання є систематизація адміністративного законодавства, направлена на впорядкування чинних інститутів даної галузі права, усунення протиріч у змісті правових норм, вилучення застарілих та створення нових норм права, які відповідатимуть потребам суспільного розвитку. Основними формами систематизації виступають: кодифікація, інкорпорація, консолідація. Нині адміністративне законодавство кодифіковане лише частково. При вивченні даної теми студентам слід звернути увагу на форми реалізації адміністративно-правових норм, а саме: використання, виконання, дотримання, застосування. Застосування, на відміну від інших форм, є державно-владною діяльністю, яка здійснюється при наявності певних умов і не залежить від бажання уповноваженого суб’єкта, як це має місце при використанні, дотриманні, виконанні. Адміністративно-правові відносини є важливою складовою механізму адміністративно-правового регулювання. Будучи різновидністю правових відносин, вони мають такі ж ознаки, як останні. Поряд з цим, їм властиві певні особливості, зокрема: обов’язковою стороною виступає державний орган або його поса­дова особа;· права і обов’язки сторін цих відносин пов’язані з діяльністю органів державного управління;

· як правило, відносини будуються за принципом „влада-підпорядкування”;

· у випадку порушення адміністративно-правової норми відповідальність наступає перед державою;

· вони можуть виникати за ініціативою будь-якого суб’єкту адміністративного права і, при цьому, згоди іншої сторони не треба;

· спори, які виникають між сторонами, в більшості випадків, розглядаються в адміністративному порядку та ін.

Слід звернути увагу на класифікацію адміністративно-правових відносин, а саме: вертикальні і горизонтальні; матеріальні і процесуальні; регулятивні і охоронні; односторонні і двосторонні.

Структуру адміністративно-правових відносин складають: об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні предмети, речі), суб’єкт (громадяни, особи, державні органи, підприємства, установи, організації та ін.), зміст (сукупність прав і обов’язків сторін).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 238; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.