Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економічне зростання: сутність, типи і фактори
Читайте также:
 1. V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
 2. Біологічні фактори
 3. Валютний курс: сутність, функції, багатофакторність, теорії регулювання валютного курсу.
 4. Визначальні фактори культури організації
 5. Виробнича структура і фактори, що впливають на неї.Складові виробничої структури
 6. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
 7. Виробничі фактори
 8. Влучність передбачень визначається здатністю суб’єкта прогнозування враховувати всі істотні, суттєві, важливі фактори, що впливають на формування майбутнього стану й руху речей.
 9. Дайте порівняльну характеристику інтуітивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування).
 10. Дайте сутнісну характеристику делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, лінійні, штабні і функціональні повноваження).
 11. Договір факторингу: поняття, предмет, права та обовязки сторін.
 12. Екологічні фактори середовища

 

В теоретичному і практичному аспектах поняття “економічне зростання” тісно пов'язане з термінами “розширене відтворення” та “економічний розвиток”, але за своїм змістом — це не тотожні економічні категорії. Наприклад, розширене відтворення охоплює процеси як на макрорівні (національна, світова економіка), так і на мікрорівні (галузь, підприємство). Економічне зростання ж характеризує стратегічні цілі руху економіки на макрорівні (національному, світовому). Тут на перший план висувається проблема кількісного та якісного розвитку національної економіки.

Під економічним зростанням розуміють розвиток національної економіки протягом певного періоду, котрий вимірюється абсолютним приростом чи темпами приросту валового внутрішнього продукту, валового національного продукту й національного доходу в цілому або темпами приросту цих показників у розрахунку на душу населення.

Показники абсолютного приросту використовуються в більшості випадків для оцінювання темпів зростання економічного потенціалу країни та темпів приросту ВВП на душу населення.

1. Темп зростання ВВП:

2. Темп приросту ВВП: ,

де У1 – обсяг ВВП в поточному періоді в грошовому вираженні,

У0 – обсяг ВВП в базовому періоді.

Існують такі типи економічного зростання:

- екстенсивний тип;

- інтенсивний тип;

- змішаний тип.

Екстенсивний тип економічного зростання досягається завдяки кількісному приросту факторів виробництва за їхнього незмінного технічного рівня .У таких умовах обсяг національного продукту зростає за рахунок кількісного збільшення обсягів праці (чисельності працівників, збільшення тривалості робочого часу), залучення у виробництво нових джерел сировини, палива, енергії, використання додаткових земельних площ (при незмінній віддачі природних ресурсів), а також на основі незмінної ефективності використання засобів праці (капіталовіддача може бути навіть спадною).

Інтенсивний тип економічного зростання характеризується зростанням обсягу ВВП за рахунок удосконалення факторів виробництва та ефективного використання їх. Інтенсивний тип економічного зростання здійснюється на базі технічного й технологічного вдосконалення виробництва, якісних змін у кваліфікації робочої сили, економії природних ресурсів тощо. В розвинених індустріальних країнах інтенсивний тип переходить у свою вищу форму – інноваційний тип економічного зростання.

Виділяють також третій тип економічного зростання – змішаний. Йому притаманне збільшення обсягу ВВП як завдяки залученню більшої кількості факторів виробництва, так і за рахунок удосконалення техніки, технології, організації виробництва.

Однак економічна практика не знає екстенсивного чи інтенсивного типів економічного зростання в чистому вигляді. Як правило, вони співіснують, утворюючи змішаний, або реальний, тип економічного зростання.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 148; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. V. Фактори, які впливають на доходи і прибуток підприємства, шляхи
 2. Біологічні фактори
 3. Валютний курс: сутність, функції, багатофакторність, теорії регулювання валютного курсу.
 4. Визначальні фактори культури організації
 5. Виробнича структура і фактори, що впливають на неї.Складові виробничої структури
 6. Виробничі ресурси і їх структура. Фактори виробництва
 7. Виробничі фактори
 8. Влучність передбачень визначається здатністю суб’єкта прогнозування враховувати всі істотні, суттєві, важливі фактори, що впливають на формування майбутнього стану й руху речей.
 9. Дайте порівняльну характеристику інтуітивної та раціональної технологій прийняття рішень (сутність, основні переваги та недоліки, сфери застосування).
 10. Дайте сутнісну характеристику делегування повноважень як складової організаційного процесу (сутність, основні елементи, лінійні, штабні і функціональні повноваження).
 11. Договір факторингу: поняття, предмет, права та обовязки сторін.
 12. Екологічні фактори середовища
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.28.203
Генерация страницы за: 0.001 сек.