Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції. 1 страница
Читайте также:
 1. A XVIII 1 страница
 2. A XVIII 2 страница
 3. A XVIII 3 страница
 4. Annotation 1 страница
 5. Annotation 1 страница
 6. Annotation 10 страница
 7. Annotation 11 страница
 8. Annotation 12 страница
 9. Annotation 2 страница
 10. Annotation 2 страница
 11. Annotation 3 страница
 12. Annotation 3 страница

План

План

1.Довгострокові цілі та стратегії їх досягнення. Розуміння ризиків планової реалізації проекту.

2.Види ризиків та їх оцінка стосовно даного проекту, постадійна оцінка ризиків. Аналіз чутливості проекту.

3.Страхування ризиків. Можливі стратегії захисту . Методи оцінки привабливості інвестицій. Аналіз альтернативних проектів.

1 Довгострокові цілі та стратегії їх досягнення. Розуміння ризиків планової реалізації проекту

Будь-яка бізнесова діяльність об’єктивно зв’язана з ризиком, тобто ймовірною загрозою втрати підприємцем власних ресурсів, зменшення чи втрати очікуваного прибутку, появи додаткових (непередбачених) витрат внаслідок дії певної сукупності чинників. Найчастіше ризики спричиняють:

· несприятливі тенденції у бізнесовому середовищі;

· техніко-технологічні нововведення, що зумовлюють надто швидке техніко-економічне старіння продукту бізнесу;

· конкуренція у сфері однотипного бізнесу;

· нерівномірність обсягів продажу і грошових потоків;

· непрогнозоване перевищення виробничих витрат;

· труднощі з одержанням кредитів і матеріальних ресурсів;

· недостатня компетенція персоналу фірми.

У бізнесі можуть мати місце різноманітні ризики, позв’язані з:

· неправильним вибором місії і цілей підприємництва;

· недостатніми інвестиціями;

· недотриманням запланованих строків реалізації підприємницької ідеї;

· хибними чи недостатніми маркетинговими дослідженнями;

· недосконалою системою взаємодії з партнерами по бізнесу;

· непередбаченими витратами;

· недостатнім забезпеченням прав власності на конкретні вироби;

· розробкою та впровадженням конкурентами інноваційних проектів;

· конфліктними ситуаціями законодавчого й соціального характеру.

Концепція управління ризиками має охоплювати:

· оцінку ступеня ризику й побічних результатів, здатних негативно вплинути на економіку фірми;

· опрацювання економічних та інших заходів для запобігання можливим негативним наслідкам ризикованої діяльності.

Загальний підхід до оцінки ймовірних ризиків має ґрунтуватися на:

· виявленні різноспрямованих чинників, що збільшують (зменшують) негативний вплив певного виду ризику на бізнесову діяльність;

· оцінці конкретного виду ризику стосовно ліквідності підприємницького проекту і визначенні доцільності його інвестування;

· встановленні допустимого рівня можливого ризику;

· здійсненні конкретних заходів для зниження ризику в бізнесовій діяльності.

У цьому розділі зазначається :

• скільки коштів потрібно для реалізації проекту;

• джерела інвестицій: власні кошти (виручка від реалізації, нерозподілений прибуток), позичені кошти (кредити банків, позики фінансово-інвестиційних структур), іноземні інвестиції, залучені кошти партнерів;• форми гарантій (протоколи про наміри, гарантійний договір гарантій органів влади, страхування, застава активів); (важливо також зазначити: чи по ринковій ціні оцінені активи, які передбачені до застави?);

• термін окупності (проміжок часу, якого потребує бізнес для отримання суми коштів, що дорівнює обсягові початкового інвестування) та обернений показник - прибутковість інвестицій;

Термін окупності (Т ок.), частіше всього, оцінюється кількістю місяців, (можна днів, років) необхідних для повернення перед-початкових (інвестованих) і розраховується наступним чином:

Цікавим для бізнесу є розрахунок оберненого співвідношення тих самих значень - коефіцієнт прибутковості (К приб.):

Коефіцієнт прибутковості інвестицій є хорошим інструментом оцінки альтернативних варіантів вкладання коштів, так як розраховує частку середньомісячного прибутку, яка утворюється від однієї гривні (доларів) інвестованих грошей.

В заключному розділі бізнес-плану наводяться:

• перелік можливих ризиків із зазначенням ймовірності їх виникнення і можливих збитків від них;

• організаційні заходи по профілактиці і нейтралізації ризиків;

• програма страхування від ризиків.

Оскільки прогнози це все-таки лише припущення, важливо мати план дії на випадок непередбачених обставин. В іншому випадку, не будучи готовим до того, що прогноз реалізації продукції може істотно відрізнятися від реального збуту, підприємство не матиме можливості підтримувати запланований рівень постійних витрат.

Об'єктивна оцінка ризику допоможе звести потенційні проблеми до мінімуму, залучивши додаткові джерела фінансування для вирішення непередбачуваних проблем, або відмовитись від надто ризикованих задумів.

2 Види ризиків та їх оцінка стосовно даного проекту, постадійна оцінка ризиків. Аналіз чутливості проекту.

Можливе використання кількох методів кількісної оцінки ступеня ризику, а саме:

· статистичного методу, коли ступінь ризику визначається розрахунком середньоквадратичних відхилень від очікуваних показників;

· методу доцільності витрат, що базується на ідентифікації зон ризику з урахуванням різного ступеня ризику окремих елементів витрат;

· методу експертних оцінок, що уможливлює використання бальних оцінок імовірності конкретного ризику та його впливу на ефективність діяльності фірми;

· аналітичного методу (методу аналізу чутливості), реалізація якого здійснюється поетапно: 1) визначають ключові параметри підприємницької діяльності; 2) з’ясовують чинники, що впливатимуть на досягнення результатів і ступінь можливого ризику; 3) розраховують значення ключових параметрів та обґрунтовують спроби зменшення ризику;

· методу аналогій, що ґрунтується на аналізі ризиків в аналогічних проектах, реалізованих раніше іншими підприємцями.

У загальному вигляді ціну ризику можна обчислювати як різниця між очікуваним (без урахування ризику) прибутком від конкретного підприємницького проекту і прибутком з імовірним ризиком. При цьому величину прибутку розраховують як різницю між ціною товару і визначеною собівартістю (валовими витратами) його виготовлення.

3 Страхування ризиків. Можливі стратегії захисту . Методи оцінки привабливості інвестицій. Аналіз альтернативних проектів

Так звані альтернативні плани складаються з метою своєчасного реагування на можливі негативні наслідки ризикової ситуації. Безпосередня процедура розробки цих планів охоплює такі етапи:

1) виявлення основних чинників зовнішнього й внутрішнього середовища конкретного бізнесу, що спричиняють ситуацію ризику;

2) прогнозування масштабів впливу цих чинників на бізнесовий проект;

3) визначення ймовірності появи цих чинників;

4) формування альтернативного плану дій, виходячи з найбільш реальних припущень.

При цьому визначають так звані критичні точки, досягнення яких свідчить про несприятливий розвиток подій і необхідність використати альтернативні плани.

Розрізняють зовнішні й внутрішні способи зменшення (нейтралізації) ризиків.

У практиці господарювання найпоширенішими зовнішніми способами вважають:

· хеджування (захист від утрат) укладенням довгострокової угоди на поставку продукції за обумовленою ціною;

· страхування, що здійснюється придбанням страхових полісів або укладенням спеціальної угоди.

Найбільш типовими внутрішніми способами зниження ризику є такі:

· підвищення ефективності управління фірмою (у тому числі й за рахунок значного розширення інформаційного поля, що використовується в процесі розробки бізнес-планів);

· диверсифікація (розподіл між різними проектами) і лімітування (встановлення верхньої межі інвестування в певний проект) інвестиційних ресурсів;

· самострахування (утворення спеціалізованого резервного фонду і покриття збитків за рахунок власних обігових коштів).

ЛЕКЦІЯ 16

Тема 10. Презентація бізнес-плану

Мета заняття:Ознайомити студентів з цілями та завданнями презентації бізнес-плану, чинники, що приваблюють кредиторів та інвесторів до фінансування та співробітництва, що саме треба презентувати, основні способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану.

1.Цілі та завдання презентації бізнес-плану.

2.Організація проведення презентації бізнес-плану.

3.Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану.

1 Цілі та завдання презентації бізнес-плану

Презентація бізнес-плану — це публічне його пред’явлення (рекомендація) заінтересованим особам. Її проводять для:

· ознайомлення фізичних та юридичних осіб із започатковуваним бізнесом;

· демонстрації сутності підприємницької (бізнесової) ідеї, ділових якостей підприємця й менеджерів фірми (підприємства, організації);

· установлення взаємовигідних партнерських зв’язків з кредиторами та інвесторами.

У процесі презентації бізнес-плану треба досягти розумного компромісу між інтересами кредитора (спроможність фірми повернути борг, регулярно виплачувати проценти за користування позичкою) та інвестора (прибутковість бізнесового проекту, величина прибутку на вкладений капітал, посилення бізнесових позицій фірми на ринку, ступінь ризику фінансування). Тому бажано окремо представити такі показники бізнес-плану: а) очікувані обсяги продажу в динаміці; б) необхідний обсяг інвестування та напрямки його використання; в) величина прибутковості вкладеного капіталу; г) спроможність повернення позички в обумовлений строк; д) можливі типи ризиків тощо.

На презентації бізнес-плану, як правило, найбільшу увагу інвесторів та кредиторів привертають:

· особисті ділові якості підприємця як керівника фірми (підприємства, організації);

· ступінь заінтересованості підприємця в своєму бізнесі й бажання досягти поставленої мети;

· професійна компетентність підприємця в конкретних організаційно-економічних питаннях нового бізнесу;

· кваліфікація, досвід і попередні бізнесові досягнення провідних менеджерів фірми.

 

 

2 Організація проведення презентації бізнес-плану

Процес презентації бізнес-плану охоплює кілька ключових моментів:

· перший — фірма (підприємство, організація) та її продукція або послуги;

· другий — ринок, клієнти та конкуренти;

· третій — маркетингова стратегія;

· четвертий — необхідні обсяги початкових інвестицій;

· п’ятий — команда, яка втілюватиме бізнес-план у життя;

· шостий — умови повернення кредиторам та інвесторам вкладених коштів.

Якщо та чи інша інформація здається надмірною, її краще помістити в додатках, які, як відомо, необмежені за розміром. З іншого боку, існує необхідність включення достатньої кількості деталей з метою зробити викладення пропозиції якомога більш переконливішим.

Якщо бізнес-план подається до потенційного кредитора, то слід пам'ятати, що на нього позитивне враження справлять детальні, фінансові прогнози і показники — кредитна історія, доля власного капіталу, валовий прибуток з кожного виду продукції, період погашення дебіторської заборгованості, оборотність запасів.

В додатки додається:

· відомості про підприємство (реєстрація, свідоцтво, статус, установча угода);

· копії матеріалів про ділові та фінансові відносини з іншими підприємствами та установами

· (копії угод про оренду, про партнерство);

· обґрунтування збуту продукції, послуг (протокол, карти торгової зони);

· матеріали маркетингових досліджень (дослідження ринку);

· матеріали які стосуються виробничого процесу та характеризуються потенційні можливості підприємства;

· обґрунтування фінансово-економічних розрахунків (баланси, звіти про фінансові результати);

· матеріали, які характеризують продукцію (фото, малюнки, патенти).

При складанні бізнес-плану з метою залучення інвестицій, важливо представити відповідну статистичну інформацію. Потрібно взяти до уваги, що цифрові показники є переконливішими, якщо представлені у систематизованому вигляді. Всі додатки використовуються для підкріплення та пояснення питань, що згадується в основній частині бізнес-плану.

3 Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану.

Основними способами підвищення ефективності презентації бізнес-плану можуть бути:

· попереднє ознайомлення з бізнес-планом учасників презентації;

· оптимальний вибір тривалості й форми проведення презентації, а також методів налагодження контактів з учасниками презентації бізнес-плану;

· акцентування уваги учасників презентації на ключових положеннях і показниках бізнес-плану;

· широке використання художньо оформлених наочних матеріалів (схем, рисунків, таблиць);

· проведення презентації бізнес-плану керівником (підприємцем) особисто.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барроу, К. Бізнес-план [Текст] : Практ. посібник. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун ; пер.з 4-го англ. вид. – К. : Т-во "Знання",КОО, 2005. – 434 с.

2. Васильченко, Г. В. Технологія розробки бізнес-плану [Текст] : конспект лекцій / Г. В. Васильченко, Т. П. Кулик, О. В. Пасічник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. – 57 с.

3. Васильченко Г.В, Вербовська Л., Гречаник Б., Кулик Т., Курило Н., Поровська Н., Шевчик Р. “Сім кроків до успішного бізнесу” – Івано - Франківськ: Видавництво “Нова Зоря”, 2005.- 250 с.

4. Данилюк, М. О. Як розробити бізнес-план інвестиційного проекту? [Текст] : практ. посіб. / М. О. Данилюк, О. Г. Дзьоба, В. П. Петренко. – друге вид. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. – 84 с. – Бібліогр. с.68.

5. Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : ЦУЛ, 2006. – 384 с. : іл.

6. Должанський, І. З. Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.

7. Дутко, Г. В.Настільна книга для підприємців та малих підприємств. Проект Європейського союзу „Покращення середовища для розвитку малого та середнього підприємництва” – Нововолинськ, 2004 р. – 158 с.

8. Збірникбізнес-планів з коментарями і рекомендаціями [Текст] / Попов В.М., ред. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, КноРус, 2003. – 382 с. – 18грн

9. Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми. [Текст] : Навч. посібник. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423 с. :

10. Македон, В. В. Бізнес-планування [Текст] : навч. посіб. / В. В. Македон. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 236 с

11. Петров К.Н.Як розробити бізнес-план. Практичний посібник з прикладами і шаблонами, 2-ге вид.: М.: ВАТ „І.Д.Вільямс”, 2008. – 384 с.: іл.

12. Покропивний, С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. [Текст] : Навч. посібник. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 1999. – 208 с.

13. Райан Д.Д., Хидьюк Г.П. Малый бизнес: бизнес-план предпринимателя / Пер. с англ. Под ред. Д.О. Ямпольской. – СПб.: Издательский дом «Нева», 2003.- 608 с.

14. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз: Навч. посібник.- К.: Каравела, 2008.- 280с.

15. Тєлєтов, О. С. Бізнес-план [Текст] : навч. посібник / О. С. Тєлєтов. – Суми : СумДУ, 2005. – 103 с.

16. Шумейко А.К., Амерова О.В. Формування затрат бізнесу та оцінка їх ефективності. Серія „Вчимося бізнесу” – К.: ACDI/VOCA, 2001. – 83с.

17. Ясинський, В. В. Бізнес-планування: теорія і практика [Текст] : Навч. посібник. / В. В. Ясинський, О. О. Гайдей. – К. : Каравела, 2005. – 232 с.

18. Ясинський, В. В. Бізнес-планування: теорія і практика [Текст] : Навч. посібник. / В. В. Ясинський, О. О. Гайдей. – К. : Каравела, 2006. – 232 с. : іл.

Даний етап проведення економічного аналізу починається, як правило, з оцінки виконання плану (прогнозу) з виробництва й реалізації продукції за звітний період. Ця оцінка проводиться шляхом порівняння фактичних даних із плановими в цілому по підприємству, у розрізі його структурних підрозділів або окремих видів продукції (табл. 2.10). При виявленні негативних відхилень необхідно встановити причини неефективного використання виробничого потенціалу.

Таблиця 2.10 – Обсяги виробництва товарної продукції

 

 

 

 

Показники Обсяги виробництва продукції, тис. грн. Відхилення фактичного випуску продукції за звітний період
Минулий період (1-й рік) Звітний період Від плану Від минулого періоду
План (2-й рік) Факт ( 2-й рік) +/-, тис. грн. %   +/-, тис. грн. %
Товарна продукція + 10 +1.3 +50 +6,9
А + 7 +4.3
Б +3 +1.0 +84 +37,2
В -   -34 -10,5
Цех № І +3 +0.6 +33 +7,6
Цех № 2 +6 +3.3 +6 +3,3
Цех № 3 +10 +0.9 + 11 +10,5

За даними таблиці 2.10 план з виробництва товарної продукції перевиконаний на 10 тис. грн., що становить 1,3%. Це відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції «А» на 7 тис. грн., що становить 4,3% від запланованого обсягу, і продукції «Б» – на 3 тис. грн., або на 1%. У порівнянні з минулим періодом обсяги виробництва продукції також збільшилися на 50 тис. грн., що склало 6,9 %.

У порівнянні з минулим періодом найкраще працював цех № 1: фактичний обсяг виробництва продукції збільшився на 33 тис. грн., що становить 7,6%. Значно покращилася робота цеху № 3: у порівнянні з минулим періодом: фактичний випуск продукції у звітному періоді збільшився на 10,5%. або на 11 тис. грн.

Наступним етапом є аналіз динаміки обсягу виробництва й реалізації продукції. Він проводиться за допомогою наступних показників:

1) базисних темпів росту й приросту;

2) ланцюгових темпів росту й приросту;

3) середньорічних темпів росту (приросту).

Приклад аналізу динаміки виробництва й реалізації продукції наведений в табл.. 2.11. Таблиця 2.11 - Динаміка виробництва й реалізації продукції підприємства

 

 

 

 

Рік Обсяг виробництва, тис. грн. Темпи росту, % Обсяг реалізації, тис. грн. Темпи росту, %  
Базисні Ланцюгові +/- Базисні Ланцюгові +/-
1-й рік    
2-й рік. 116,9 116,9 147,3 147,3
3-й рік 107,7 92,1 -15.6 120,0 87,6 -32,4
4-й рік 105,4 97,9 -7.5 130,1 100,8 -29,3
Разом х х х х х х

Висновки: За даними табл.. 2.11 найбільший темп росту обсягу виробництва продукції спостерігався в 2-му році й становив 116,9%. В 4-му


році ріст обсягу виробництва сповільнився (про що свідчить базисний темп росту, що становить 105,4%).

Порівнюючи показники обсягу виробництва продукції з попереднім періодом, слід зазначити, що найгіршим показник був в 3-му році: він становив 92,1%. Причиною зниження темпу росту могло бути неналежне використання виробничих потужностей підприємства, зниження попиту на продукцію, поява конкурентів на ринку й т.д.

Якщо розглядати наведену в табл. 3.2 динаміку обсягів реалізації продукції, то слід зазначити, що найбільші темпи росту спостерігалися також в 2-му році - 147,3%.

Зменшення обсягів реалізації порівняно з попереднім роком відбулося в 3-му році - ланцюговий темп росту становить 87,6%.

Найчастіше темпи росту обсягів реалізації й товарної продукції збігаються, якщо не збільшуються на кінець року залишки готової продукції на складах через зменшення попиту або погіршення якості.

Середньорічний (середньо квартальний) темп росту розраховується як середня геометрична величина:


де, Т - середньорічний (середньо квартальний) темп росту;

п - кількість періодів;

Т - темп росту. Розрахунки здійснюються за даними табл.. 3.2:

а) середній темп росту об’ємів виробництва (об’ємів товарної
продукції):


б) середній темп росту об’ємів реалізації:За наведеним даними середньорічний темп приросту обсягів виробництва склав 1,8%, а реалізації - 9.2 % Це свідчить про загальну тенденцію зменшення залишків нереалізованої продукції, тобто готової продукції на складах підприємства).

Для більшої наочності результати аналізу динаміки обсягів виробництва й реалізації можна відобразити графічно.

Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, потрібно обов'язково визначити, які фактори послужили причиною такої тенденції. Визначити які з них зовнішні й внутрішні. Наприклад: зовнішніми можуть бути: інфляція в країні й підвищення у зв'язку із цим цін на продукцію підприємства, підвищення цін на сировину, податкова політика й ін. Внутрішніми:застарілі технології, високий знос обладнання, зниження продуктивності праці, втрати робочого часу, низький рівень механізації процесів і ін.

При аналізі обсягу реалізації треба вивчити його динаміку за кілька років, а також за кварталами і місяцями звітного року. Необхідно дати оцінку виконання плану за обсягом реалізації в цілому, в розрізі окремих груп видів продукції, зон реалізації тощо.

Обов'язково слід зіставити обсяги виробництва, відвантаження і реалізації та визначити основні причини можливих розходжень цих показників (табл. 2.12).

Таблиця 2.12 – Дані для зіставлення обсягів виробництва, відвантаження і виручки від реалізації продукції, тис. грн


Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Вплив на обсяг реалізації
1. Залишки нереалізованої продукції на початок періоду: - на складах +20 +20

 

Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Вплив на обсяг реалізації
- товарів відвантажених +40 +40
Разом +60 +60
2. Випуск товарної продукції +3 +3
3. Виручка від реалізації -47 X
4. Залишки нереалізованої продукції на кінець періоду: - на складах +60 -60
- товарів відвантажених +50 -50
Разом +110 -110
5. Зміна залишків нереалізованої продукції упродовж звітного періоду (рядок 4 - рядок 1) +30 +80 +50 -50

Отже, абсолютне відхилення виручки від реалізації зумовлено дією таких факторів:

(+20 + 40) + 3 + (-60 - 50) = -47 тис. грн,

або спрощений варіант за двома факторами:

+3 - 50 = -47 тис. грн.

За даними, наведеними у табл.2.13. можна зробити висновок, що план за обсягом реалізації не виконано на 47 тис. грн, або на 3,6 %, Це зумовлено безпосередньо скороченням обсягів відвантаження на 37 тис. грн і негативним впливом зростання обсягів залишків товарів відвантажених на 10 тис. грн. У свою чергу, невиконання плану відвантаження продукції пояснюється позитивним впливом збільшення обсягу виробництва (+3 тис. грн.) і негативним впливом зростання залишків готової продукції на складі підприємства (40 тис. грн.).


Після вивчення цих найбільш загальних факторів слід перейти до докладного розгляду дії конкретних факторів, які можуть впливати на кінцевий обсяг реалізації продукції . Систематизуючи фактори, що впливали на реаліза-цію продукції, слід вирізнити фактори внутрішньої та зовнішньої дії.

Таблиця 2.13 – Дані для визначення плану за обсягом реалізації

тис. грн.

Показник За планом Фактично Абсолютне відхилення Вплив факторів
1. Товарна продукція +3 +3
2. Зміна залишків продукції на складі -20 +20 +40 -40
3. Виручка від реалізації -37 -37
4. Зміна залишків товарів відвантажених +50 +60 +10 -10
5. Обсяг реалізації товарної продукції -47 X

Крім того, потрібно зосередити увагу на виконанні плану відвантаження продукції споживачам. Використовуючи дані бухгалтерського обліку, аналізують стан виконання плану відвантаження за місяцями і кварталами звітного року, а за необхідності деталізують місячні обсяги в декадному розрізі і за видами продукції. Якщо під час аналізу встановлюють неритмічність відвантаження продукції, слід ретельно з'ясувати причини такого становища і визначити винних.

В останні роки зростає значення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, оскільки це дає змогу використовувати значні за обсягом світові ринки збуту продукції і заробляти валюту. Тому обсяги поставок на експорт, терміни виконання, види продукції, а також ефективність цих операцій мають бути одними з першочергових завдань аналізу реалізації продукції. Особливо важливо виявити можливі недоліки в цій справі і навіть зловживання,


спланувати заходи, спрямовані на використання резервів зростання обсягів експорту і поліпшення відповідних економічних показників.

Завершуючи аналіз показників реалізації продукції, треба визначити резерви і здійснити підрахунок їх величини. Нижче наведено умовний приклад (табл. 2.14-2.15).

Таблиця 2.14 – Зведений підрахунок резервів зростання товарної продукції,

тис. грн.

1. Резерви поліпшення використання трудових ресурсів і відповідного зростання обсягів виробництва (див. Розділ 3.2.) 129,5
2. Резерви зростання обсягів виробництва завдяки кращому використанню основних засобів (див. Розділ 3.1) 243,5
3. Резерви за предметами праці (див. Розділ 3.3 ) 261,0
Комплектний обсяг резервів товарної продукції (найменший із групових результатів) 129,5

Таблиця 2.15 – Підрахунок резервів зростання обсягів реалізації

тис. грн.

1. Резерви зростання обсягу реалізації за рахунок резервів товарної продукції 129,5
2. Ліквідація понаднормативних залишків готової продукції на складі за станом на кінець року (див. табл. 6.1, с. 53) 60,0
Разом за пунктами 1, 2 189,5

Можливий приріст за рахунок виявлених резервів – 189,5 : 1290 • 100= 14,7%.

Отже, підприємство має значні резерви збільшення обсягу реалізації продукції – майже 190 тис. грн., або 14,7 %, до встановленого плану реалізації.

Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 328; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.