Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток 2 Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України

ЗА РОБОТОЮ СЛУЖБ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ

КОНТРОЛЬ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

МІЖ ЗОВНІШНИМ ТА ВНУТРІШНІМ АУДИТОМ

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН

 

8.1. Важливим заходом створення ефективної системи внут­рішнього контролю в банку є підтримання взаємовідносин та об­мін інформацією між зовнішніми та внутрішніми аудиторами банку.

 

8.2. Встановлення тісних контактів між службою внутрішнь­ого аудиту та зовнішніми аудиторами створює сприятливі умови для обміну мiж ними практичним досвідом проведення аудиту за взаємопогодженими процедурами.

 

8.3. Правління банку проводить із службою внутрішнього аудиту банку зустрічі для ознайомлення з планом аудиторської перевірки річної бухгалтерської звітності та діяльності банку, яка здійснюється зовнішніми аудиторами.

 

 

9.1. Звіт про роботу служби внутрішнього аудиту має вклю­чатися до пояснювальної записки банку при складанні річного звіту.

 

Комерційні банки надають звіти про роботу служби внут­рішнього аудиту до Національного банку України два рази на рік протягом першої половини місяця наступного за звітним пе­ріодом ( півроку ) згідно з додатком. У разі необхідності Національний банк України може затребувати у банків звіт про роботу внутрішнього аудиту за певний період часу його діяль­ності, а також іншу інформацію з питань компетенції служби внутрішнього аудиту банку.

 

9.2. Звіт про роботу служби внутрішнього аудиту по­винен містити інформацію щодо контролю за діяльністю всіх під­розділів банку.

 

9.3. Регіональні управління Національного банку України за місцезнаходженням філії мають право запросити у неї інформацію про роботу та матеріали перевірок її внутрішнього аудиту.

 

9.4. Національний банк України проводить перевірку діяль­ності служби внутрішнього аудиту в комерційних банках.

 

9.5. За результатами аналізу звітності та матеріалами пе­ревірок Національний банк України у разі необхідності надсилає банку лист з вимогами щодо приведення системи внутрішнього аудиту у відповідність до цього Положення. У разі невиконання у встановлений строк вимог щодо усунення недоліків Національ­ний банк України може застосовувати санкції у порядку, вста­новленому чинним законодавством України. 

-----------------------

 

З впровадженням вищезазначеного Положення Національний банк України розробляє методичні вказівки щодо регламентації перевірок банківських операцій, які встановлюють конкретний порядок проведення внутрішнього аудиту в банках.


 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Методичні вказівки визначають застосування стандартів внутрішнього аудиту, якими необхідно керуватися службі внутрішнього аудиту комерційного банку при проведенні систематичних аудиторських перевірок.

 

1.2. Стандарти внутрішнього аудиту (далі стандарти) в комерційних банках впроваджуються з метою регулювання роботи служби внутрішнього аудиту щодо виконання покладених на неї функціональних обов'язків.

 

1.3. Стандарти є обов'язковими для безумовного дотримання їх комерційними банками, розташованими на території України.

 

1.4. Служба внутрішнього аудиту в процесі проведення перевірок керується чинним законодавством України та нормативними актами Національного банку України.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ

 

Аудиторський висновок- це документ, в якому викладається мета, вказується обсяг та результати аудиторської перевірки.

 

Конструктивні висновки - ті, що сприяють суб'єкту аудиту та керівництву в управлінні банком.

 

Об'єктивні висновки - ті, що грунтуються лише на фактах, тобто неупереджені висновки.

 

Стислі висновки - ті, що містять тільки найвагоміші факти.

 

Своєчасні висновки - ті, що надаються без невиправданих затримок і дають змогу діяти швидко й ефективно.

 

Незалежність - це можливість здійснювати об'єктивний і незалежний аудит, оцінювати отримані результати і складати неупереджений аудиторський висновок. Одна з незаперечних вимог до внутрішніх аудиторів не бути зв'язаними з видами діяльності, які вони перевіряють.

 

Об'єктивність - незалежна позиція, яку повинні займати внутрішні аудитори при здійсненні відповідних перевірок.

 

Обстеження - це процес загального збирання інформації (без її детальної перевірки) про напрями діяльності відповідного підрозділу з метою ознайомлення його роботи (проведеними операціями); виявлення конкретних питань, що потребують особливої уваги; отримання інформації щодо доцільності проведення додаткової аудиторської перевірки.

 

Оцінка ризику - це систематичний процес оцінки ризику з використанням професійних знань фахівців, які можуть передбачати вірогідність ситуацій, а також комплекс відповідних засобів та інструментів.

 

Робоча документація аудиторської перевірки - це сукупність уніфікованих документів, у яких у письмовому вигляді відображається інформація, одержана в результаті перевірки, а також рекомендації аудитора, що викладаються у відповідному висновку.

 

Стандарти внутрішнього аудиту – це критерії визначення процедур аудиту, за якими здійснюється оцінка діяльності системи внутрішнього контролю.

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЇХ МЕТА

 

3.1. Внутрішній аудит у комерційному банку здійснюється на підставі дотримання працівниками служби внутрішнього аудиту правил внутрішнього розпорядку банку та цих методичних вказівок.

 

3.2. Стандарти внутрішнього аудиту впроваджуються в діяльність комерційного банку з метою:

 

· вдосконалення практики проведення внутрішнього аудиту;

· забезпечення якісного аналізу й оцінки системи внутрішнього контролю; здійснення постійного моніторингу банківських ризиків;

· перевірки відповідності здійснених банківських операцій політиці та встановленим процедурам банку, а також чинному законодавству України;

· інформування Правління банку та Ради банку про виникнення певних проблем, розроблення і вживання упереджувальних заходів, спрямованих на запобігання виникненню ризиків у діяльності банку;· в складання уніфікованих аудиторських висновків і звітів.

 

3.3. Служба внутрішнього аудиту банку при виконанні функціональних обов'язків має керуватися такими стандартами:

 

1. Керівництво службою внутрішнього аудиту.

2. Незалежність.

3. Професійна компетентність.

4. Обсяг роботи.

5. Планування і виконання аудиторської перевірки.

6. Складання аудиторського висновку.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 442; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.