Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Азанда Трафальга шайкасы болган жыл: 1805 1 страница

Читайте также:
 1. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 1 страница
 2. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 2 страница
 3. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 3 страница
 4. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 4 страница
 5. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 5 страница
 6. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 6 страница
 7. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 7 страница
 8. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 8 страница
 9. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 1 страница
 10. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 10 страница
 11. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 11 страница
 12. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 12 страницаЯ

Ы

Ыктималдылык теориясын ашкан галым: А.Эйнштейн

Ыстамбұлдагы «Сулеймание», «Шах-заде» мешіттері, Эдирнедегі «Селим» мешітін салған адам: Хожа Синан

I

Ірі державалар Москвада жанталаса карулануды шектеу жөніндегі алгашкы келісімге кол койылган жыл: 1963 ж.

Ірі неміс акын-жазушысы Иоганн Вольфганг Гетенін өленмен жазган трагедиясы: «Фауст»

Ірі өндіріс шогырланган Италия бөлігі: Солтүстік-Батыс

Ірі өнеркэсіптік өндіріс шогырланган Италиянын аймагы: Солтүстік-Батыс

 

Э

Эвиан каласында Алжирге тәуелсіздік беру туралы келісімге кол койылган жыл: 1962 ж.

Эгей, Иония жэне Жерорта теңіздері: Балкан түбегін коршап жатыр

Экономикада мемлекеттік реттеудің кажеттілігін негіздеген экономист: Джон М.Кейнс

Экономикалык дагдарыстың ен басты себептерінін бірі: Өндірумен сураныстын арасындагы тепе-теңдіктің бұзылуы

Экономикалык дагдарыстың себебіне жатпайтынын белгілеңіз: Жумыссыздыктың болмауы

Экономикалык өзара көмек Кеңесінін міндетінің негізі: Социалистік елдердін экономикалык катынасын реттеу

Экспансия саясатының мэні: Мемлекеттің өзінін ыкпалын баска елдерге түрлі әдістермен тарату саясаты

Электромагниттік толкындардын сэуле шашу жэне кабылдау әдісін тапкан, радионың негізін калаган галым: А.Попов

Эскалация дегеніміз: Халыкаралык жанжалдардын өршуі

Этнография гылымы зерттейді: Халыкгардың әдет-ғурып, салт-санасын

Эфталит дәуіріндегі жазба деректер сакталды: Шыгыс иран тілі

Эфталит дәуірінен сакталган жазба деректердіц көпшілігі осы тілде жазылган:

Шыгыс Иран тілі

Эфталит мемлекетін жаулап алган Шаһиншаһ: Бахрам

Эфталит мемлекетінде сауда кол өнер орталыгы болды: Сейстан, Гандхар

Эфталит мемлекетінің астанасы болган кала: Бадиян

Эфталит мемлекетінің астанасы: Бадиян

Эфталит мемлекетінің құлауына себеп болган мемлекеттер: Түрік каганаты мен Иран

Эфталит тайпаларының бірігіп, ірі мемлекет кұрган кезеңі: V гасыр

Эфталит-ак гұндардың казак даласындагы көшпелі гұндардан негізгі айырмашылыгы: Иран тілінде сойлеуі

Эфталиттер жергілікті тайпалармен бірігіп осы халыктын негізін кұрады: Ауған

Әфталиттердің алтыннан, күмістен жасалган заттары табылды: Орта Азиядан

Эфталиттердің ежелгі мэдениет ескерткіштерінін орталыгы болган кала: Герат

Эфталиттердін жергілікті тайпалармен бірігуі нәтижесінде пайда болган халык: АуғанЭфталиттердін мемлекетін толык жаулап алган Бахрам өзін жариялады: шаһиншаһ

 

Ю

Югославия жерінде мусылмандарга ұлттык мэртебесі берілді: Броз Титоның өкімімен

Югославиядагы регенттік кезен: 1935-1939 ж.ж.

Юстиниан салдырган Византия сэулет өнерінін тамаша туындысы: Әулие София храмы

Якобиншілер диктатурасы орнаган уакыт: 1793 ж. 31 мамыр - 2 маусым

Якобиншілер диктатурасынын басшысы: М.Робеспьер

Якобшілдер диктатурасы жүзеге асырган шара: феодалдык міндеттер жойылды

Якобшілдер клубы құрылды: 1789ж.

Ярослав Мудрый тұсында Киевте салынган ірі кұрылыс: София соборы

Ярослав Мудрыйдың кезінде салынган алтын какпалы кұрылыс: София соборы

 

 

САНДАР

2 желтоқсан 1805 ж. Наполеонның әскері орыс жэне Австрия армиясын жеңген жер: Аустерлиц

4 жылдык мектебі болған Америкалык үндіс тайпасы: Инк

4 крест жорығында Византияның жерінде кресшілер кұрган мемлекет: Латын империясы

10 томдык еңбек калдырган түрік саяхатшысы: Эвлин Челеби

12 томдык шығармалар жинагы жарык көрген жэне балаларға арналган ертегілер, педагогикалык ойлар, өмірбаяндык естеліктер жазган орыс патшасы: II Екатерина

20-30 мың жыл бұрын адамдар сүйек пен мүйізден: Гарпун жасауды үйренді

22дауыссыз дыбыстан кұрылган алгашкы алфавит кай елде жасалды? Финнкияда

30 жыл бойы Флоренция республикасының сеньоры болган адам: Козимо Медичи

34 каланы басып алып күл-талкан еткен Ассирия патшасы: Синахериб

40 жаска келген, саңырау болганымен, улы шыгармалар жазуды токтатпаган немістің ұлы композиторы: Л.Бетховен

50 мың көрермен сыйатын амфитеатр: Колизей

70ж. «кырғи-кабак» согыс кезіндегі жағдайдыц шиеленесу себептері: Ұлы державалардың ракеталык-ядролык куаты оте жогары дэрежеде дамыды

70 жаска келгенде шіркеу сотының кысымымен өз көзкарасынан бас тартуга мэжбүр болган галым: Г.Галилей

70-80 ж.ж. КСРО орта кашыктыктагы зымырандарын орналастырган аймак: Шыгыс Еуропа

100 жылдық согыста Англия королінің жагына шыгып кеткен Францияның ең күшті феодалы: Бургун герцогы

100 жылдык согыстан кейін Франция жерінде калган агылшын иелігі: Кале порты

120 жылга созылган ұлт-азаттык күресінің нэтижесінде, 1918 жылы тәуелсіздігін орнаткан мемлекет: Польша

150 мыңадамга дейін абатты армия күрган Америка халкы: Ацтектер

325ж. Никей соборының шакырылуы: Христиан дінінін негізгі кагидаларын кабылдау

330ж. бастап Рим империясыныц астанасы болган кала: Константинополь

410ж. Римді багындырган косем: Алларих

429 ж. аягында вандалдар коныс тепкен өңір: Солтүстік Африка

451 ж. Каталаун даласындагы шайкас: Римимпериисы мен Ғұндар

455 ж. Рим каласын жаулап алган еуропалык тайпа: Вандал

476 ж. Батыс Рим императорына карсы шыккан колбасшы: Одоакр

476 ж. Батыс Рим империясының кұлауы: кұл иеленушілік кұрылыстын жойылу жылы саналады

476 ж. Дүние жүзілік тарихта кандай окиғамен калды? Ежелгі дүние тарихынын аякталган жылы

476 ж. империяның құлауымен бірге Батыс Еуропада: Құл неленуші құрылыс құлады

481-511 ж.ж. Франк мемлекеті мен меровингтер эулетінің негізін калаушы король: Хлодвигтін билік кұруы

486 ж. Галлияга жорык жасаган франк көсемі: Хлодвиг

486 ж. франктердін Галлияга жасаган жорыгына басшылык еткен Меровингтер әулетінен шыккан көсем: Хлодвиг

500-ден астам музыкалык енбек жазган неміс сазгері: И.Бах

532-537 ж.ж. Византия имераторы Юстинианньщ Константинопольде салдырган діни кұрылысы: Әулие София храмы

618-907 ж.ж. Қытайда билік жүргізген әулет: Тан әулеті

648 ж. Араб халифаты жаулап алган ел: Ливия

661-750 ж.ж. Араб халифатында Омейя әулеті тұсындагы әкімшілік бөлініс: 5 жергілікті аймак

681 ж. Балкан түбегінде Аспарух ханнын басшылыгымен кұрылган славян мемлекеті: Болгар мемлекеті

681 ж. кұрылган славян мемлекеті: Болгар мемлекеті

726 ж. Испания жерінде арабтар кұрган әмірлік: Кордова әмірлігі

732 ж. араб әскерлерінін франктерден женілген жері: Пуатье

732 ж. Пуатье түбіндегі шайкаста франктерден женілгендер: Арабтар

751 ж. Қытайдьң Ұлы Жібек жолын бакылаудан айырылуына себеп болган жагдай: Арабтарданженіліс табуы

751 ж. Рим папасы Қортык Пипиннін өтініші бойынша төмендегідей шешім кабылдады: накты билікке ие болганадам король болуы керек

756 ж. Испания жерінде кұрылган араб әмірлігінің атауы: Кордова

768-814 ж. дейін Франк корольдыгын билеген: Ұлы Карл

768-814 ж.ж. аралыгында франктер империясында билік жүргізген атакты король:

Ұлы Карл

768-814 ж.ж. франктер империясында билік жүргізген атакты король: Ұлы Карл

768-824 ж.ж. өмір сүрген, будда дінін сынап енбек жазган кытай жазушысы: Хань Юй

800 ден астам трактаттар калдырган римдік шешен эрі жазушы: Цицерон Марк Туллий

800 ж. Римде Ұлы Карлга берілген жогары атак: Император

813 ж. Гүлістан келісіміне кол койган мемлекеттер: Ресей мен Иран

945 ж. Киев князі Игорьды өлтірген словян тайпалары: Древляндар

962 ж. герман королі I Оттон өзін билеушісімін деп жариялаган мемлекет: Қасиетті Рим империясы

988 ж. Владимир князь кабылдаган дін: Христиан

988 ж. Киев Русінде болган манызды тарихи окига: Христиан дінін кабылдауы

1004 ж. Каир каласында салынган гылыми орталык: «Білім үйі»

1004 ж. обсерватория салынган Африка каласы: Каир

1054 ж. бастап шыгыс шіркеу былай аталды: Православиелік

1054 ж. папа мен патриарх жанжалы нэтижесінде шыгыс шіркеуінін аталуы: Православиелік

1066 ж. Британ аралдарын жаулап алган Нормандия герцогі: Вильгельм

1072 ж. Киевте үш агайынды Ярославичтер жасаган жаңа кінәздік заң: «Русская правда»

1085 ж. реконкистаны біраз уакытка токтаткан шайкас: Заллак шайкасы

1095 ж. Клермон каласындагы жиында папанын халыкка жасаган үндеуінде мұсылмандардан азат етілуі керек болган кала: Иерусалим

1095 ж. Клермон шіркеуінің негізгі шешімі: Рим папасынын түрік салжұқтарга карсы крест жорыгына шакыруы болды

1095 ж. осы калада II Урбан папа Иерусалимді мүсылмандардан азат етуге шакырды: Клермон

1095 ж. II Урбан папа үндеуінде мұсылмандардан азат етуге шакырган каласы: Иерусалим

1096ж. Кедейлер жорыгы канша адамнан кұралды? 60-70 мын

1097 ж. Любеч каласында өткен съездің шешімі: орыс жерін сақтап калу

1099 ж. Иерусалимді басып алгандар: Кресшілер

1113-1125 ж.ж. Киев Русінің ұлы кінәзі: Владимир Мономах

1115 ж. тәуелсіз коммуна құқыгына ие болган кала: Флоренция

1137 ж. Еуропада сословиелік өкілеттілік билік түрі (кортес) пайда болды: Кастилияда

1137 ж. Кастилияда пайда болган сословиелік өкілеттілік орган: Кортес

1185 ж. жазылган Киев Русінің әдеби мұрасы болып табылатын тарихи шығарма: «Игорь жорыгы туралы жыр»

1192 ж. самурайлардыц күшімен сегундык билікті құрган: Минамото

1204 ж. Византия бәсекелесе алмады (сауда): Венеция мен Генуя

1206 ж. Айбек сұлтанның басшылыгымен құрылган Солтүстік Үндістандагы мемлекет: Дели сұлтандығы

1206 ж. Бұхара каласындагы көтерілістің негізгі себебі: шамадан тыс салыктын жиналуы

1206 ж. Дели сұлтандыгын құрган араб жаулаушысы: Кутб-уд-дин-Айбек

1206 ж. Солтүстік Үндістанда құрылган мемлекет: Дели сұлтандыгы

1212 ж. арабтардың испандык христиандык мемлекеттерден жеңілу себебі: арабтар арасындағы алауыздык пен бытыранкылык

1212 ж. Мухаммед Хорезм шах ка карсы халык көтерілісі болган Орта Азия каласы: Самарканд

1235 ж. Каракорымда болган құрылтайдын шешімі: Батыска жорыктар жасау

1236 ж. Бату әскері жаулап алган Еділ бойындагы ел: Бұлғар

1237 ж. 140 мың әскерімен орыс жеріне басып кірді: Батый (Бату)

1237 ж. Герман рыцарьлары құрган одак: Тевтон ордені

1240 ж. Киев каласы монгол-татар әскеріне карсылык көрсетті: сегіз кун

1240 ж. монгол-татар әскерлері жаулап алган Орыс каласы: Киев

1242 ж. 5 сәуірде Чуд көліндегі шайкас аталды: Мұз кырғыны

1250 ж. Египеттеп мемлекет билігін басып алгандар: Мамлюктер

1258 ж. Багдатты басып алган Шыңғысханның немересі: Хулагу

1265ж. Англияда пайда болган сословиелік өкілдер органы: Парламент

1265ж. биліктін өкілдік органы «Парламент» пайда болган ел: Англия

1285- 1314 ж.ж. билік жүргізген француз королі: IV Сұлу (көркем) Филипп

1291 ж. мұсылмандар Акра каласын басып алан мам кейін кресшілер: Шығыстагы өз иеліктерінен толык айырылды

1293ж. кабылданган Еуропадагы бірінші дворяндыкка карсы багытталган конституция: «Әділеттілік ережелері»

1302 ж. Францияда бас штаттарды шакырган король: IV Филипп

1302 ж. Францияда пайда болган сословиелік өкілдер органы: Бас штаттар

1312ж. Өзбек хан тұсында Алтын Ордада мемлекеттік болып танылган дін: Ислам

1325-1340 ж.ж. Мәскеу кінәзі: Иван Калита

1346ж. Францияныц солтүстік-шыгысы Креси түбіндегі болган шайкаста: Француз әскері женілді

1346-1378 ж.ж. билік еткен Чех королі I Карл кашан Қасиетті Рим империясынын императоры болып сайланды? XIV г. ортасында

1352-1354 ж.ж. түріктер жаулап алган жерлер: Дарданелл жағалауы мен Галлиполь

1356 ж. Герман императоры IV Карл жариялаган жарлык: «Алтын булла»

1358 ж. Жакерия көтерілісінің басшысы: Гильом Каль

1358ж. Франциядагы Жакерия көтерілісінде шаруалар отрядының басшысы: Гильом Каль

1358 ж. Францияныц солтүстік-шыгысында болган көтеріліс тарихта кандай атпен берілген? Жакерия

1358 ж. Францияныц солтүстік-шыгысында: Шаруалар көтерілісі болды

1368-1644 ж.ж. Қытайда өкімет билігінде болган әулет: Мин

1380ж. Алтын орда ханы Мамай мен Мәскеу кінәзі Дмитрий Донскойдың арасындагы шайкас: Куликово шайкасы

1380 ж. Куликово даласында Алтын Орда әскерімен шайкаскан орыс колбасшысы: Д.Донской

1380ж. Мамай эскерін талкандаган үшін Москва князі Дмитрий Ивановичке берілген атак: Донской

1382 ж. канды жорык ұйымдастырып Мәскеу каласын өртеп кеткен Алтын Орда ханы: Токтамыс

1382 ж. орыс жеріне жорык ұйымдастырған хан: Токтамыс

1389ж. Косово даласында шайкаскан мемлекеттер: Сербия жэне Осман мемлекеті

1389 ж. Косово даласындагы шайкаста түрік сүлтанын өлтірген серб сарбазы: Милош Обилия

14 Юж. Грюнвальд шайкасынын мәні: Литва және славян жерлеріне неміс рыцарлары шабуылынын көрінісі

1410 ж. Славяндар мен Литва әскері неміс рыцарларымен шайкасы: Грюнвальд шайкасы

1415ж. Азенкур шайкасының нәтижесі: Француз рыцарлары талкандалып агылшындар елдін бүкіл солтүстігін басып алды

1420 ж. Чехияга Папаның ұйымдастыруымен: Гусшілдерге карсы крест жорыктарына неміс феодалдарынан құралган 100 мың кресшілер катысты

1428-1429 ж.ж. Ұлыкбек салдырткан Самарканд ірі гылыми орталык: Обсерватория

1429 ж. Жанна д Арктың агылшындардан азат еткен каласы: Орлеан

1434 ж. Праганын шыгысындагы Липаны каласында: Тобориттер самаркаулардан жеңілді

1453 ж. Жүзжылдык согыста француздар жеңіске жетті: Бордо түбінде

1453 ж. жүзжылдык согыста француздардың пайдасына шешілген шайкас: Бордо шайкасы

1453 ж. Константинопольды басып алган түрік сұлтаны: II Мехмед

1475-1541 ж.ж. Инктер империясын жаулап алган еуропалык: Ф.Писсарро

1477-1482 ж.ж. Нидерландияны кол астындаұстаган әулет: Габсбургтер

1480 ж. инквизиция кұрылган мемлекет: Испания

1480 ж. орыс жерінде жасалган жорыкты баскарган хан: Ахмет 1485-1603 ж.ж. Англияда билік еткен әулет: Тюдорлар

1492 ж. Испаниядан аттанган Х.Колумб Америка кұрлыгына дейін неше күн жүрді? 70 күн

1492 ж. Пиреней түбегінен куылган халыктар: Еврейлер

1493-1519 ж.ж. билік құрган Германия императоры: I Максимилиан

1494 ж. Италияга басып кіре бастаган ел: Франция

1497ж. бір орталыкка бағынған Ресей мемлекетінің бірінші рет шыккан зандар жинагы: Судебник

1498ж. 20 мамырда Васко да Гама экспедициясы жеткен Үндістаннын каласы: Калькутта

1505-1533 ж.ж. тұсындагы Мәскеу кінәзі: III Василий

1513ж. дүние жүзінің картасын, 1523 жылы «Бахрийе» атты теңіз атласын жасаған түрік географы: Пири Рейс

1514ж. Мэскеуге косылган кінәздік: Рязань

1516 ж. латын тілінде жарык корген Томас Мордың атакты кітабы: «Мемлекетті жаксы үйымдастыру және жаңа Утопия аралы туралы алтын кітабы»

1516 ж. Т.Мордың жазган кітабы: «Утопия аралы»

1517ж. папаның индульгенция саудасына бірінші карсы шыккан профессор галым-монах: Мартин Лютер

1519 ж. Кортес жаулап алу жорыгын бастаган ел: Мексика

1524-1525 ж.ж. Германиядагы шаруалар көтерлісініңжетекшісі: Т.Мюнцер

1526 ж. Дели каласын жаулап алушы: Бабыр шах

1526 ж. түрік-османдар басып алган жер: Венгрияның көп бөлігін

1532 ж. Перуды жаулап алу жорыгын баскарган адам: Писарро

1533-1584 ж.ж. Ресейдеп ұлы князь тагына отырган патша: IV Иван

1534 ж. Англияның шіркеуін Римге багынудан азат еткен агылшын королі: VIII Генрих

1539 ж. Францияда мемлекеттік тіл ретінде француз тілін енгізген король: I Франциск

1549 ж. кабылданган жаца зандар негізінде Ресейде бұрынгы боярлар думасының орнынан кұрылған ұйым: Зем соборы

1549 ж. Ресейде боярлар думасыныц орнынан кұрылган орган: Зем соборы

1549 ж. Шыгыс Англияда байлыгы аз дворян Роберт Кет шаруалар отрядымен бірге неге карсы шыкты: Шектелулерге

1555 ж. Нострадамустың «Жүзжылдыктар» атты тарихи ецбегінде көрініс тапкан болжам: 2025 жылга дейінгі адамзат тарихы

1559ж. аякталган Италия үшін жүргізілген күреске катыскан еуропалык елдер: Франция мен Испания

1571 ж. Түркияга карсы согыска катыскан Испанияныц ұлы гуманист жазушысы: Мигель де Сааведра Сервантес

1579 ж. Нидерландыда кұралган ұйым: Утрехт униясы

1588 ж. агылшын кемелері Испан флотына карсы шабуыл жасаган жер: Ла-Манш бұғазы

1598 ж. такка отырган, Ресейдің саяси-экономикалык, әлеуметтік-мәдени жагынан өрлеуіне коп ыкпал еткен орыс патшасы: Борис Годунов

1598 ж. Федор патша өлгеннен кейін, оның баласы болмагандыктан, патриархтың колдауымен Земство соборы такка отырғызылған адам: Борис Годунов

1600 ж. 17 акпанда Еуропада болган окига: Шіркеу соты Д.Бруноны отка өртеді

1600 ж. акпанньщ 17-сінде Римде Гүлдер аланында өртелінген галым: Джордано Бруно

1600 ж. шіркеу соты Джордано Бруноны: Отка өртеді

1603 ж. Англияда билікке келген эулет: Стюарттар

1603 ж. Жапонияны біріктіруді аяктап сегун атагын алган билеуші: Току га ва

1607 ж. Англиядагы тарихи окига: Алгаш рет энуран кабылданып, орындалды

1609 ж. алгаш рет телескоппен Айдагы таулар мен ангарларды байкаган галым: Галилей

1609 ж. Испаниядан тәуелсіздігін алган ел: Нидерланды

1609 ж. Ресейдегі билікті колына алды: Д.Пожарский

1611-1612 ж.ж. Ресейдегі поляк баскыншыларына карсы жасакты баскарган колбасшылар: К.Миннн, Д.Пожарский

1612 ж. К.Минин жэне Д.Пожарский Мэскеу каласын коргап калды: Польша әскерлерінен

1628-1644 ж.ж. Қытайдагы шаруалар көтерілісінінбасшысы: Ли Цзычэн

1639ж. агылшын королі I Карлдын «Қыска парламентті» шакыру себебі: Шотландиямен согысты бастауы

1640ж. өз елінін парламентімен согыскан Англия Королі: Карл I

1642 ж. Англиядагы азамат согысындагы карама-карсы екі топ: Парламентті жактаушылар жэне феодалдык абсолютизмді жактаушылар

1642 ж. Англиядагы азамат согысындагы карама-карсы топтар: Парламентті жактаушылар жэне феодалдык абсолютизмді колдаушылар

1648ж. мамырда Корсунь түбінде: Б.Хмельницкий әскері поляк әскеріне катты соккы берді

1649ж. Англияда диггерлер козгалысында ұсынылган талаптардын бірі: Жерді коғамдастыру

1649 ж. болган ірі тарихи окига: Англия республика болып жарияланды

1649 ж. диггерлер козгалысында усынылган талаптар: Жерді когамдастыру

1649 ж. саткындыгы үшін басы кесілген агылшын королі: I Карл

1653 ж. Англияда кабылданган жаца конституция - «Баскару жоспарының» мәні: Кромвель лорд-протектор болып тагайындалды

1653 ж. Англияда О.Кромвель орнаткан билік: Эскери диктатура

1654 ж. Ресейге косылган өлке: Украина

1678 ж. Жонгар контайшысы Қалдан Бошоктыц басып алған өлкесі: Қашкар

1684 ж. Осман империясына карсы курылган коалиция: «Қасиетті лига»

1687 ж. ашылган Ресейдіц тұңгыш жоғаргы оку орны: Славян - грек -латын мектебі

1688ж. Англияда орнаган мемлекеттік баскару жүйесі: Парламенттік монархия

1688-1689 ж.ж. «Қукыктар туралы билль» бойынша Англия мемлекетінде: Парламенттік монархия орнады

1700 ж. 9 тамызда Ресей согыс жариялаган мемлекет: Швеция

1700ж. жазында Ресейдіц Туркиямен жасаган келісімшарты созылды: 30 жылга

1700-1721 ж.ж. болган согыс: Солтүстік согыс

1702-1713 ж.ж. Англия мен Франция арасындагы соғыстың себебі: Испания аймактарына талас

1703 ж. бастап Мэскеуде шыга бастаган басылым: «Ведомости»

1703 ж. салына бастаган кала: Санкт-Петербург

1709 ж. 27 маусымда 1 Петр армиясы шведтерді жецген шайкас: Полтава

1709 ж. 8 маусымда Ресейдің улы держава ретінде халыкаралык беделінің өсуіне ыкпал еткен, орыс эскерлерінің шведтерді жеңіліске ушыраткан шайкас: Полтава түбіндегі шайкас

1709 ж. Ресейдіц Еуропадагы рөлін кеңейтуге ыкпал еткен I Петрдіц колбасшылыгымен откен шайкас: Полтава шайкасы

1711 ж. I Петрдің жарлыгымен Боярлык думаныц орнына курылган баскару аппараты: Сенат

1711 ж. I Петрдің жарлыгымен Боярлык думаныц орнына курылган мемлекеттік орган: Сенат

1721 ж. Ресей мен Швеция арасында кол койылган бейбітшілік келісімі: Ништадт келісімі

1721 ж. Ресейдің Швециямен жасаган келісімі: Ништадт бітімі

1725-1761 ж.ж. аралыгындагы Ресей тарихын В.Ключевский атады: «Сарайлар төцкерісі дәуірі»

1726 ж. жазылган 2 томдык «Гулливердіц саяхаттары» атты романныц авторы: Джонатан Свифт

1730 ж. Стамбулда кала кедейлерінің көтерілісін бастаган: Патрон Халил

1741 ж. гвардияныц колдауына ие болып, жаца сарай төцкерісін жасап императрица болган I Петрдіц кызы: Елизавета

1745 ж. Жоцгар хандыгында орын алган окига: такка талас басталды

1755-1757 ж.ж. Маньчжур-Цинь империясы жаулап алган хандык: Жонгар

1756-1763 ж.ж. согыс барысында Англия Солтүстік Америка мен Ост-Үнді отарларынан ыгыстырды: Францияны

1756-1763 ж.ж. Үндістанды отарлау үшін согыскан мемлекеттер: Англия мен Франция

1757 ж. бастап Қытай императоры Цяньлунның еуропалыктарга байланысты ұстанган саясаты: Қытайга келуіне тыйым салды

1762 ж. II Екатерина үкіметі жариялаган манифест: «Барлык Ресей дворяндарына еркіндік пен бостандыкберу туралы»

1762-1796 ж.ж. Ресейді билеген: II Екатерина

1764ж. «Дженни» атты механикалык ұршыкты ойлап тапкан инженер: Дж. Харгривс

1765ж. бу машинасын ойлап тапкан: Дж. Уатт

1768-1774 ж.ж. Қара теңізге билік жүргізу үшін болган халыкаралык мацызы бар согыс мына елдер арасында болды: Түркия мен Ресей

1772 ж. Польшаны болу үшін кай монархиялык мемлекеттер келісімге келді: Австрия, Пруссия, Ресей

1773-1775 ж.ж. Ресейде болган көтерілістіңбасшысы: Е.Пугачев

1774 ж. АҚШ-та туцгыш континенттік конгресс жиналган кала: Филадельфия

1774 ж. Филадельфияда шакырылган туцгыш континенттік конгресте каралган мэселе: отарлардын өзін-өзі баскаруы

1777ж. күзінде агылшын эскерлері басып алган АҚШ-тыц астанасы: Филадельфия

1778ж. АҚШ-тыц Франциямен одактык келісім жасауга кол жеткізген дипломаты: Бенжамин Франклин

1783 ж. АҚІІІ пен Англия арасындагы келісімшарттыц басты нэтижесі: Құрама Штаттар тәуелсіз мемлекет ретінде ресми танылды

1783 ж. Келісімшарт бойынша Англия иелігінде калды: Канада

1787 ж. АҚШ конституциясына сэйкес президент сайланды: 4 жылга

1787 ж. АҚШ конституциясында зандастырылды: Негрлерді кұлдыкка алу

1787 ж. АҚШ Конституциясыныц толыгымен демократиялык сипатта болмау себебі: Қара түстілерді кулдыкка алудын зандастырылуы

1787 ж. кабылданган АҚШ Конституциясыныц айрыкша касиеттерініц бірі: Штаттардын өзін-өзі баскаруы, дербестігі

1787 ж. кабылданган конституция бойынша АҚШ-тын зан шыгарушы органы: Конгресс

1787-1791 ж.ж. Орыс-түрік согысында А.В.Суворов алган түріктіц күшті бекіністерініцбірі Измаил орналаскан жер: Дунай өзені сагасында

1787-1791 ж.ж. Орыс-түрік согысында Ушаковтыц басшылыгымен орыс флоты Түрік эскадрасына ауыр соккы берген жер: Азов тенізі

1788 ж. кабылданган конституция бойынша АҚШ-тыц зан шыгарушы органы: Конгресс

1788ж. орыс әскерлері түрік флотын талкандаган жер: Днепр-Буг койнауы (Очаков бекінісі)

1789ж. «Адам жэне азамат кукыктарыныц декларациясын» кабылдаган республика: Франция

1789ж. 12 маусымында Париж к. эскер ішінде толкулардыц басталуына себеп болган окига: Қаржы министрі А.Неккердіц өз еркімен кызметтен кетуі

1789ж. А.Суворов осман империясын жецген жер: Рымник өзенінде

1789 ж. Францияда көтерілісшілер басып алган камал: Бастилия

1789 ж. Француз буржуазиялык революциясынын бастамасы болган окига: Бастилиянын алынуы

1789ж. Француз буржуазиялык революциясынын басты саяси жетістігі: абсолюттік биліктін кулауы

1789ж. Француз революциясынын басты нэтижесі: Абсолюттік билікті кулатты

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 4711; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.8.73
Генерация страницы за: 0.034 сек.