Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Азанда Трафальга шайкасы болган жыл: 1805 2 страница

Читайте также:
 1. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 1 страница
 2. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 2 страница
 3. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 3 страница
 4. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 4 страница
 5. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 5 страница
 6. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 6 страница
 7. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 7 страница
 8. A METAPSYCHOLOGICAL SUPPLEMENT TO THE THEORY OF DREAMS 8 страница
 9. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 1 страница
 10. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 10 страница
 11. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 11 страница
 12. A NOTE ON PSYCHO-ANALYTIC PUBLICATIONS AND PRIZES 12 страница1789 ж. Француз революциясынын басты саяси жетістігі: Абсолюттік биліктін кулатуы

1789-1791 ж.ж. Орыс-түрік согысында Ресей жагында согыскан: Австрия

1790ж. турік бекінісі Измаилды алган орыс колбасшысы: А.В.Суворов

1791 ж. АҚШ-тың Конституциясына енгізілген 10 түрлі өзгерістердін атауы: Адам құкыгы туралы билль

1791 ж. Гаити аралындагы кұлдар көтерілісініц басшысы: Франсуа Доменик Туссен

1791 ж. Конституция бойынша Францияныц мемлекеттік курылымы: Аристократиялык республика

1791-1849 ж.ж. Жапонияга жеті экспедиция жіберген ел: АҚШ

1792 ж. 22 кыркуйекте Франция тарихындагы мацызды окига: Франциянын республика болып жариялануы

1792 ж. Пруссия мен Австрияның Францияга карсы одак куру себебі: Француз революциясын тұншыктыру үшін

1793 ж. 31 мамырда Францияда жеціске жеткен саяси күштер: якобшілдер
1793 ж. АҚШ-та макта тазалайтын машина ойлап тапкан: Эли Уитни

1793 ж. Жирондыктар кулаганнан кейін саяси билікке келгендер: Якобшілдер

1793 ж. шілдесінде Францияда құрылган Қоғамдык кұткару комитетінің басшысы: М.Робеспьер

1795 ж. АҚШ-пен бейбітшілік жэне достык туралы шартка кол койган араб елі: Алжир

1796 ж. Тегеранга француз елшілерінің келу себебі: Иран шахын Ресей мен Англияға карсы айдап салу үшін

1799 ж. 9 караша Франциядагы мемлекеттік төнкерістің нәтижесінде орнады: Консулдык жүйе

1799 ж. 9 карашадагы Франциядагы мемлекеттік төнкерістің нэтижесі: Консулдык жүйе орнады

1799 ж. орыс армиясыныц Швейцария мен Италия жорыгыныц колбасшысы: Суворов

1799 ж. Суворов армиясыныц Италия мен Швейцарияга жорыктарының себебі: ИмператорI Павелдін Франция буржуазиясын жек көруі

1801 ж. Египетте женіліске үшыраган мемлекет: Франция

1803 ж. АҚШ Луизиананы сатып алган ел: Франция

1803ж. АҚШ-тыц Франциядан сатып алган жері: Луизиана

1804ж. орыс-иран согысының себебі: Ресейдін Грузияга әскер енгізуі

1804 ж. Рим папасы салтанатты түрде тэж кигізген император: I Наполеон

1804 ж. тәуедсіздігін жариялаган Латын Америкасындагы ел: Гаити

1805 ж. 2 желтоксанда француздар орыс жэне австрия эскерлерін талкандады: Аустерлиц

1805 ж. Наполеонның әскері орыс жэне австрия армиясын жеңген жер: Аустерлиц

1807 ж. Тильзит бітімініц мәні: Наполеон мен Александр Еуропада әрекет жасайтын аймактарын бөліп алды

1807 ж. тұңгыш бу кемесі жасалган ел: АҚШ

1810 ж. Мексика ұлт-азаттык көтерілісініц басшысы: Мигель Идальго1812 ж. 7 кыркүйекте болган окига: Бородино шайкасы

1812 ж. акпанда ... тэуелсіздігін жариялады: Чили

1812ж. Мәскеу түбіндегі ірі шайкас: Бородино шайкасы

1813ж. 16-19 казанда жарты миллионнан астам жауынгер катыскан шайкас: «Халыктар майданы»

1813 ж. 16-19 казанда Лейпциг түбінде жарты млн. астам жауынгер катыскан шайкас: «Халыктар майданы»

1813 ж. Гулистан келісімі бойынша Ресей эскери флот ұстауга кепілдік алган теңіз: Каспий

1813ж. Гулистан келісіміне кол койган мемлекеттер: Ресей мен Иран

1813ж. Ресей Каспий тецізінде эскери флот ұстауга кепілдік алды: Гулистан келісімінде

1814 ж. Вена конгресі бойынша Ресей алган жер: Польшанын көп бөлігін
1814 ж. тұцгыш рет Еуропа мемлекеттері Еуропаныц күрылымы жөніндегі мәселені талкылады: Вена конгресінде

1814-1815 ж.ж. Вена конгрессіне катысушылардыц негізгі максаттары: 1789 ж. дейін болган коғамдык-саяси тэртіпті калпына келтіру

1815 ж. «Қасиетті одакты» үйымдастыруды усынган мемлекет: Ресей

1815 ж. 18 маусымында Наполеон Бонопарттын сонгы шайкасы болган жер: Ватерлоо түбінде

1815 ж. Ватерлоо түбіндегі шайкастын нэтижесі: Наполеон женіліс тауып, Эулие Елена аралына жер аударылды

1815 ж. Қасиетті одакты» уйымдастыруды усынган мемлекет: Ресей

1815 ж. кыркуйекте Еуропалык монархтар курган одак: «Қасиетті одак»

1815 ж. Наполеон Бонапарт жер аударылган арал: Әулие Елена

1819 ж. Англияда Ливерпуль кабинетінін кабылдаган әлеуметтік заңы: 9 жаска дейінгі балаларды жумыска алуга тыйым салды

1819 ж. Англияда лорд Ливерпуль кабинетінің әлеуметтік зан шыгару саласында жасаган манызды кадамы: 9 жаска дейінгі балаларды жумыска алуга тыйым салынды

1823 ж. «Монро доктринасыньщ» мэні: АҚШ-тын америка ісіне державалардын араласпауын талап еткен мәлімдемесі

1824ж. такка келген ол өзін эмигрантгар королімін деп атады: Карл X

1825ж. алгашкы экономикалык дагдарыс болган мемлекет: Англия

1825ж. декабристер көтерілісінін басталуына түрткі болган окига: I Александрдын өлімі

1825ж. құрылган бұл мемлекет өзінін азат етушісінін кұрметімен аталады, ол: Боливия

1826 ж. бастап бұл ел Аргентина деп аталады: Біріккен Ла-Плата провинциялары

1826 ж. янычар эскерлерінін көтеріліске шыгу себебі: Янычар эскерінін таратылуы

1828ж. Туркманчай бітімінде Ресей пайдасына кабылданган шешім: Каспий тенізінде эскери флот устау кукыгы түпкілікті бекітілді

1828-1829 ж.ж. орыс-түрік согысынан кейін өзін-өзі баскару құкыгына ие болган князьдіктер: Грекия, Сербия, Дунай

1830ж. Франция жаулап алган Мағриб елі: Алжир

1831ж. «Жас Италия» ұйымын құрган: Джузеппе Мадзини

1831 ж. Джузеппе Мадзини құрган уйым: «Жас Италия»

1834 ж. Пруссияныц ұсынысы бойынша курылган одак: Неміс кеден одагы
1839 ж. басталган Туркия тарихында жаца реформалык кезец: «Танзимат»
1839 ж. Туркия тарихында басталган жаца реформалык кезец: Танзимат
1840-1842 ж.ж. Англиянын Қытайга согыс жариялауынын себебі: Пекиннін ағылшындарының апиын сатуына салуы

1842 ж. Нанкин келісімшартында кабылданган шешім: Қытай ағылышындар үшін бес порт ашуга жэне контрибуция төлеуге мэжбүр болды

1845 ж. желтоксанда АҚШ курамына кірген штат: Техас

1845 ж. Мексикадан бөлініп, өз еркімен АҚШ-ң кұрамына кірген штат: Техас

1848 ж. 10 желтоксанда Францияда президенттік сайлауда жеціске жеткен: Луи Бонапарт

1848 ж. 25 акпанда Францияда жарияланды: Екінші Республика

1848 ж. жарияланган «Коммунистік партиянын манифесінің авторлары Маркс пен Энгельстін негізгі багдарламалык міндеті: Тарихта жеке меншіктік таптык кайшылыктың тура негізін жою

1848 ж. Италияда алгашкы революция басталган жер: Сицилия

1848 ж. мамыр айындагы Франкфурт на Майне парламент отырысында каралган негізгі мәселе: Неміс мемлекеттерін біріктіру

1848 ж. Франциядагы акпан революциясыныц жұмыссыздыкпен күресу шарасы: «Үлттык шеберхана» кұрылды

1848-1849 ж.ж. Австрия империясындагы революцияныц нэтижесі: Монархия сакталды

1848-1849 ж.ж. Германия революциясыныц корытындысы: Революция женіліспен аякталды

1848-1849 ж.ж. Германиядагы революцияныц нэтижесі: Елдің бытыранкылыгы сакталды

1848-1849 ж.ж. Италия революциясының басты мәселесі: Ұлттык тәуелсіздікті алу, елді саяси біріктіру

1848-1849 ж.ж. Италия революциясыныц нэтижесі: Революция женілді

1848-1852 ж.ж. Иранда хандар мен шах өкіметінін билігіне наразылык білдірген халык көтерілісі: Бабшылдар көтерілісі

1850 ж. Англиядатемір жол торабылыкжалпы ұзындыгы: 50000 шакырым

1850-1864 ж.ж. аралыгында Қытайдыц экономикалык күйзелісі мен апиын козгалысыныц зардаптарынан туган шаруалар согысы: Тайпиндер көтерілісі

1850-1864 ж.ж. тайпиндер кұрған мемлекеттің идеологиясы: Ежелгі кытай дәстүрлерінсактау, көне ережелерді кұрметгеу

1853-1856 ж.ж. Ресей мен Осман арасындагы Қырым согысындагы ец катты шайкас болган кала: Севастополь

1852 ж. француз императоры болып жарияланган: Луи Бонапарт

1855ж. Ресей патша тагына отырды: II Александр

1856ж. казан айында АҚШ-та басталган көтерілісті баскарды: Д.Браун

1856 ж. Осман империясының экономикасына шетелдік каржыныц коптеген келуіне жол ашкан саясат: Шетелдіктерге жеке меншік жэне козгалмайтын мүлік алуга руксат беру

1856ж. Париж келісімінде Ресей «бейтараптандыруга» келісті: Қара тенізді

1857-1859 ж.ж. сипайлар көтерілісінен кейінгі Англияның Үндістанда енгізілген саяси өзгерістері: Әкімшілік билік вице-корольге берілді

1857-1859 ж.ж. Үндістандагы котерілістің негізгі максаты: жаңа келісімдер жасау

1857-1859 ж.ж. Үндістандагы үлт-азаттык көтерілістің басталуына түрткі болган окига: Сипай эскерлерінін кару-жарактарынакажетті ок-дәріге байланыстыболуы

1858ж. Айгунь келісімі бойынша Ресей меншігі деп танылган аймак: Амур өзенінін солжак жагалауы

1860 ж. АҚШ президенті болып сайланган жэне кул иеленушілікті жоюды жактаушы: Авраам Линкольн

1860 ж. АҚШ-та жаңа сайланган перзидент: Авраам Линкольн

1860 ж. АҚШ-та президенттік сайлауда бір-біріне карсы тұрган партиялар: Демократтармен республикашылдар

1860ж. темір жолдардың ұзындыгы бойынша дүние жүзінде бірінші орынга жеткен мемлекет: АҚШ

1861ж. 19 акпанда Ресейде басыбайлылыкты жою манифестіне кол койган патша: II Александр

1861 ж. АҚШ аумагындагы штаттын саны: 40

1861 ж. Ресейде кабылданган реформаныи негізгі мәні: Басыбайлы кукык жойылды

1861 ж. Ресейде кабылданган реформаныи тарихи маңызы: басыбайлылык кукык жойылды

1861 ж. Ресейдегі «Басыбайлылык реформа» мазмуны жагынан: буржуазиялык реформа

1861-1865 ж.ж. АҚШ-тагы азамат согысыньщ басты тарихи манызы: Қүлдык жойылды

1861-1885 ж.ж. аралыгында АҚШ-та билік еткен партия: Республикалык

1861-1941 ж.ж. өмір сүрген белгілі үнді жазушысын атаныз: Рабиндранат Тагор

1863 ж. 1 кантардан бастап АҚШ-та жарияланган заң: Күлдарға ерік беру туралы

1865 ж. кұрылган «Жана османдар» үйымынын жетекшісі: Намык Кемал

1865ж. Стамбулда құрылган кұпия ұйым: «Жана османдар»

1866ж. құрылган Солтүстік Герман одагына неше мемлекет енді: 22

1866ж. Солтүстік Герман одагының бірінші канилері болып сайланды: Отто фон Бисмарк

1867ж. АҚІІІ Ресейден сатып алган жер: Аляска

1867 ж. құрылган «Құранды империя»: Австро-Венгрия империясы

1867 ж. Ұлыбританиядан өзін-өзі баскаратын доминиондык құкык алган ел: Канада

1867-1868 ж.ж. Мэйдзи төнкерісінің мэні: Императорлыкбилікті кайта қалпына келтіруі

1868 ж. маусымда Жапония да Эдо каласының аты: Токио деп озгертілді

1868ж. сайланган АҚШ президенті: У.Грант

1869ж. іске косылган Суэц каналын салган мемлекет: Франции

1870ж. 19 шілдеде: Франция-Пруссия согысы басталды

1870 ж. 4 кыркүйекте Франциядагы буржуазиялык революцияга алгышарт болган окига: Франция-Пруссия согысы

1870ж. 4 кыркүйекте Франциядагы буржуазиялык революцияга алгышарт болган окига: Седан түбінде француздардын жеңілісі

1870 ж. 4 кыркүйектегі Франциядагы революцияныц нэтижесі: Франция республика болып жарияланды

1870 ж. Германияга француз 2скері берілген елді мекен: Мец

1870 ж. Францияда жарияланды: үшінші республика

1870 ж. Францияда күрылган аткыштар бөлімшелері: Франтирлер

1870 ж. Францияда революция басталуыныц негізгі себебі: Седан түбіндегі француз әскерінін женілісі

1870 ж. Франция-Пруссия согысында жеңілгеннен кейін француз буржуазиясынан кұрылган реакциялык үкіметтің басшысы: А.Тьер

1870 ж. Франция-Пруссия согысыныц нэтижесінде Франция айырылган жерлер: Эльзас, Лотарингия

1870-1880 ж.ж. Жапониядагы реформалардың маңызы: Конституция кабылданды

1870-1890. Германияны баскарып, «темір канцлер» атанган саяси кайраткер: Бисмарк

1871ж. 21-28 мамыр аралыгындагы күндердіц «канды апта» окигасы деп аталу себебі: Париж Коммунарларымен Версаль әскерлерінін арасындагы кыргын согыстын болуы

1871 ж. 26 наурызында Францияда орнаган жаңа революциялык өкімет: Париж коммунасынын кеңесі

1871 ж. акпанда сайланган Парламенттіц көпшілігі монархияшылар еді, сондыктан сол кездегі Франциянын атауы: Герцогтар республикасы

1871 ж. Версальга бекінген контрреволюциялык үкімет басшысы: Тьер

1871 ж. Герман империясының үкімет басшысы: Канцлер

1871 ж. Германия империясының үкімет басшысы лауазымы: Мемлекеттік канцлер

1871 ж. кантарда Версаль сарайында: Герман империясы құрылды

1871 ж. күрылган біртұтас Герман империясына енген мемлекет пен кала саны: 22 мемлекетпен 3 еркін кала

1871 ж. кұрылган Герман империясыныц одагына кірген мемлекеттер саны: 22

1871 ж. мамырда Франция мен Германия арасында бітім шартына кол койылган кала: Майндағы Франкфурт

1871ж. наурыз-мамыр айларында Францияда кандай орган революциялык үкімет санатында болды: Қоғамдық кұтқару комитеті

1871 ж. Париж Коммунасын талкандаган контрреволюциялык үкіметтің басшысы: Тьер

1871 ж. Париж Коммунасының белсенді кайраткерлері: Л.Мншель, Л.Варлен

1871 ж. Ұлттык гвардияныцзеңбіректері орналаскан жер: Монмартр

1871 ж. Франкфурт бітіміне сэйкес Франция айырылып калган аймактар: Эльзас пен Лотарингия

1871 ж. Франция республикасынын «герцогтер республикасы» деп аталу себебі: Ұлттык жиналыс мүшелерінін көпшілігі монархияшыллар болуынан

1871ж. Францияда 21-28 мамыр аралыгының «Қанды апта» деп аталу себебі: Париж Коммунарлары мен Версаль эскерлерінін арасындагы кыргын согыстын болуы

1872ж. Иранда 70 жыл мерзімге мунай мен табиги байлыктарды игеруге тиімді концессия алган агылшын капиталисі: Ю.Рейтер

1873ж. Герман империясында бекітілген ортак валюта: марка

1874ж. Россиядагы эскери реформаның мэні: Жалпылама әскери міндеттілікті енгізу

1875ж. бастап Францияның мемлекеттік журналы болган «Марсельеза» Француз революциялык журналының авторы: Руже де Лилль

1875ж. Мысыр монархынан Суэц каналын сатып алган мемлекет: Англия

1876ж. Жапон экспансиясыныц алгашкы құрбаны болган мемлекет: Корея

1877-1878 ж.ж. Ресей согыскан мемлекет: Туркия

1878 ж. Берлин трактаты бойынша аумагы кыскарган ел: Болгария

1880 ж. басында Агылшын империясы оз протекторатын орнаткан ел: Египет

1880 ж. Ресейдегі марксизм идеясыныц ірі теоретигі: Г.В.Плеханов

1882 ж. агылшын үкіметі жаулап алган ел: Мысыр

1882 ж. Египетті жаулап алган мемлекет: Англия

1882 ж. құрылган «Үштік Одак» эскери-саяси блокка біріккен мемлекеттер: Австро-Венгрия, Италия, Германия

1884ж. құрылган Конго өзені алабын бакылауына алган мемлекет: Бельгия

1885ж. құрылган Үнді Ұлттык Конфесінің радикалдык канатының көсемі: Б.Тилак

1885 ж. Үндістанда курылган жалпы-үнділік саяси партия: Үндістаннын Үлттык Конгресі

1885 ж. Үндістанда құрылган партия: Үнді Үлттык Конгресі

1888 ж. билікке келген, өзін «мұсылмандардың корғаушысымын» деп мәлімдеген германдык император: II Вильгельм

1889 ж. құрылган жас түріктердің партиясы: «Бірлік жэне прогресс»

1889 ж. Стамбулда кұрылган «Бірлік жэне прогресс» когамының максаты:

Конституциялык мемлекет құру

1889 ж. Стамбулда құрылган «Бірлік және прогресс» партиясынын алга койган максаты: Коиституциялык мемлекет құру

1889 ж. Стамбулда құрылган партия: «Бірлік және прогресс»

1893 ж. бекітілген әскери конвенция: Француз-Орыс одагы

1893ж. құрылган әскери блок: Франция-Ресей одагы

1894ж. «Қытайда кайта оркендету когамын» құрган: Сунь Ятсен

1894 ж. құрылган «Қытайды кайта оркендету когамының» басты максаты:
Қытай Республикасын құру

1894-1895 ж.ж. жапон-кытай согысында күйреген Қытай саясаты: «Өзін-озі кушейту»

1894-1895 ж.ж. Қытаймен согыскан ел: Жапония

1895ж. Максвеллдің электромагниттік толкындар теориясына суйене отырып, көзге көрінбейтін Х-сэулелерін ашкан герман физигі: В.К.Рентген

1896ж. Ниагара саркырамасы бойында алгашкы су электр станциясын салган: Эдиссон

1896ж. Ресей мен Қытай арасында жасалган одак бойынша Қытайдың Ресейге берген концессиясы: Шыгыс Қытай темір жолын салуга жэне омы пайдалануга

1897ж. сонында герман империалистері өзінің ыкпал ету аймагына айналдырган Қытай провинциясы: Шаньдун

1898ж. АҚШ пен Испания согысы нэтижесінде АҚШ-тыц иелігіне откен арап: Пуэрто-Рико

1899ж. Африкада бурлар согыскан ел: Англия

1900 ж. газ турбинасын ойлап тапкан инженерлер: П.Д.Кузьминский,
П.Гольварт

1900 ж. құрылган Британия лейборист партиясынын алгашкы жетекшісі: Давид Ллойд Джордж

1900ж. Ұлыбританиядан өзін-өзі баскаратын доминиондык құкык алган ел: Австралия

1901ж. агылшындардың Парсы шыганагында басып алган порты: Кувейт

1901 ж. Жапонияда құрылган бірінші социалистік ұйымды баскарган кайраткер: Сен Катаяма

1901 ж. Жапонияда Сэн Катаяма құрган партия атауы: Социал-демократиялык партия

1904 ж. сәуірде «шын жүректі келісіміне» кол койган мемлекеттер: Англия, Франция

1904 ж. сәуірде құрылган «шын жүректі» келісім деп аталган әскери коалиция: Антанта

1904-1905 ж.ж. орыс-жапон согысы нәтижесінде Жапонияның Ресейден алган территориясын көрсетініз: Оңтүстік Сахалин

1904-1905 ж.ж. орыс-жапон согысынын Портсмут бейбіт келісімінін нәтижесі: Ресей Жапонияга Оңтүстік Сахалинді бсрді

1904-1905 ж.ж. Ресей согыскан мемлекет: Жапония

1905 ж. 5 кыркүйекте Портсмутте бейбіт келісім шартка тұрган елдер: Жапония мен Ресей

1905 ж. актриса Ермолованын портретін салган орыс суретшісі: В.А.Серов

1905 ж. жеке және жалпы салыстырмалылык теория идеяларын тапкан галым: А.Эйнштейн

1905 ж. Кореядагы халык көтерілісі багытталган империалистік мемлекет: Жапония

1905 ж. ұзындыгы 20 км. болатын Симплон тоннелі кай жерде жүргізілді? Альпіде

1905 ж. Үндістандагы отаршыл өкіметтін Бенгалияны екіге бөлудегі
максаты: Үнділер мен мұсылмандар арасында діни алауыздыкты
тудыру

1905-1907 ж.ж. большевиктердін басты ұраны: «Самодержавие жойылсын»

1905-1907 ж.ж. орыс революциясынын нәтижесі: революция женілді

1905-1908 ж.ж. Үндістанда ұлт-азаттык козгалыс багытталды: Ағылшындарга

1905-1908 ж.ж. Үндістандагы революциялык козгалыстың басты багыты: Ағылшын үстемдігіне карсы

1905-1911 ж.ж. Иран революциясынын нәтижесі: жартылай отар болып калды

1905-1911 ж.ж. Ирандагы революцияга катыскан еңбекшілердің талабы: Шах билігі мен шетелдіктердін артыкшылыгын шектеу

1906ж. халыкаралык кездесуде бүл араб елінің «тәуелсіздігін» кұрметтеу туралы шешім кабылданды: Марокконын

1907ж. 31 тамыздагы агылшын-орыс конвенциясы карастырган мәселе: Иранга, Ауганстанга жэне Тибетке ыкпал ету катынасын реттеу

1907 ж. Англия, Франция жэне Ресей бірігіп кұрган әскери-саяси одак: Антанта

1907 ж. Ресей Англиямен кай елге ыкпал етуді бөлісті? Ауганстанга

1908 ж. «Жас түріктер» революциясынан кейінгі Осман империясында
жүзеге аскан саяси өзгерістер: Конституциялык билік орнады

1908 ж. АҚШ-тын президенті: У.Тафт

1909-1910 ж.ж. Англия өзін-өзі билеу кұкығын берген доминионы: Онтүстік Африка Одагы

1909-1910 ж.ж. Англия өзін-өзі билеу кұкыгын берген осы кұрлыктағы бірінші доминионы: Оңтүстік Африка Одағы

1910 ж. Оңтүстік Африка одагына енген территориялар: Кап отары, Оранжевая республикасы, Трансваль

1910-1917 ж.ж. революция жылдарында Мексикадагы шаруалар козгалысыныц жетекшілері: Э.Сапата, Ф.Вилья

1910-1917 ж.ж. Э.Сапата мен II Вильгельмныц жетекшілік еткен революциясы болган ел: Мексика

1911 ж. Иранда контрреволюциялык төцкеріс уйымдастырып, шах тагын кайтарып берген елдер: Ресей мен Англия

1911-1913 ж.ж. Қытай революциясынын атауы: Синьхай революциясы

1911-1913 ж.ж. Қытайдағы буржуазиялык революция өзініц алдына койган міндеттерінің ішінен орындаган жалгыз міндетін атаңыз: Монархияны кулату

1912 ж. акпанда болган Қытай республикасынын президенті: Юань Шикай

1912ж. Франция мен Испанияга тәуелді болган ел: Марокко

1913ж. 30 мамырдагы Лондон бейбіт келісім шартының мәні: Балкан түбегінің саяси шекарасы аныкталды

1913 ж. 30 мамырдагы Лондон бейбіт келісім шартының нэтижесі: Түркиянын бүкіл Еуропалык бөлігі женуші елдерге берілді

1913 ж. Қытайдың оңтүстігіндегі көтеріліс, яғни «екінші революция» неге карсы багытталды: Милитаризм мен әскери-феодалдык араздыкка

1913 ж. мамырда Балкан түбегінің саяси шекарасын аныктады: Лондон бітім шартында

1913ж. Нобель сыйлыгының лауреаты болган үнді жазушысы: Р.Тагор

1914ж. 23 шілдеде Австро-Венгрия ультиматум койган мемлекет: Сербия

1914 ж. 3 тамызда Германия басып кірген ел: Франция

1914 ж. 4 тамызда «Шлиффен» жоспары бойынша неміс әскерлері баса көктеп кірген ел: Франция

1914 ж. 4 тамызда Германиянын Францияга карсы баскыншылык жоспары: «Шлиффен»

1914 ж. бірінші дүниежүзілік согыс өртін тутандырган мемлекеттер: Германия мен Австро-Венгрия

1914ж. Германиянын «Қауырт согыс» жоспарын куйреткен шайкас: Марна

1914 ж. дүние жүзінің барлык территориясының канша проценті колония, жартылай колония жэне тэуелді елге айналды: 10%

1914 ж. Еуропада әскери-саяси карсылыкта болган эскери блоктар: Антанта жэне Үштік одак

1914 ж. империалисте куштерге согыс өртін тутандыруга сылтау болган окига: Австро-Венгрия тагы мурагерлерінін өлтірілуі

1914 ж. карай өз иелігінің белгілі бөлігінен айырылган империялык мемлекет: Осман

1914 ж. тамызда Германия басып кірген ел: Франция

1914-1918 ж.ж. согыстың басталуына себеп болган окига: Мұрагер Франс Фердинандтын өлтірілуі

1915 ж. Антантага согыс жариялаган ел: Болгария

1915 ж. Жапониянын Кытайга усынган 21 талабы бойынша үстемдік жүргізді: Әскери ісіне (саяси, каржы салаларына)

1915 ж. Ипр өзенінде Германия алгаш рет пайдаланган кару: Химиялык кару

1915 ж. күзде Үштік одактың кұрамына кіріп, Антантага карсы согыска кіріскен Еуропалык мемлекет: Италия

1915 ж. құрылган «Төрттік Одакка» енген елдер: Германия, Туркия, Болгария, Австро-Венгрия

1915ж. құрылган әскери одак: «Төрттік одак»

1916ж. акпан айындагы Германия мен Францияныц арасындагы канды шайкас: Верден кыргыны

1916 ж. Ресей үшін басты окига: Брусиловсктік

1916 ж. Сомма шайкасында Агылшындар мен Француздардыц тарихта тунгыш рет колданган әскери техникасы: Танк

1916ж. шілдесі мен караша айларыныц арасында болган I дүниежүзілік согыстыц ірі шайкастарының бірі: Сомма өзенінде

1917ж. 2 карашасында бүкіл халыкты Ресей аумагында сактап калу үшін Кецес өкіметі кабылдаган құжат: Ресей халыктарынын кукыктары туралы Декларация

1917 ж. 25 казанында (7 караша) Ресейде: Петроград каласында казан төнкерісі болды

1917 ж. 31 желтоксанда Кеңестік Ресейден тәуелсіздігін алган ел: Финляндия

1917 ж. 6 сәуірде Германияга ... согыс жариялады: АҚШ

1917 ж. акпанда элем назарын аударган дүниежүзіндегі ірі окига: Ресейдегі патша үкіметінің кулауы

1917 ж. басында Иран аумагын бөлісіп алган мемлекеттер: Англия, Германия, Ресей

1917 ж. басында Иран аумагын бөлісіп, басып алган елдер: Үлыбритания, Германия, Ресей

1917 ж. желтоксанда Кеңес өкіметі тәуелсіздігін мойындаган ел: Финляндия

1917 ж. жер туралы Қаулының мәні: Барлык жерді жергілікті окімет органдарына берді

1917 ж. казан төнкерісі нәтижесінде Ресейде билікке келген үкімет: Кеңестер үкіметі

1917 ж. Қытай үкіметі колдаган әскери-саяси блок: Антанта

1917 ж. Ресейдегі Акпан буржуазиялык-демократиялык революциясынын нәтижесі: Монархия құлатылды

1917 ж. Ресейдегі акпан революциясынын сипаты: Буржуазиялык-
демократиялык

1918 ж. 12 карашада республика болып жарияланган Еуропалык монархия:
Австрия

1918 ж. 14 казанда Австрия-Венгрия құрамынан шығып тәуелсіздігін жариялаган мемлекет: Чехословакия

1918 ж. 3 карашадагы Германиядагы революцияның басталуына түрткі болган окига: Киль каласындагы жұмысшылар мен солдаттардын шеруі

Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 5591; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.55.5
Генерация страницы за: 0.037 сек.