Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аудиторна робота. Мал.. Первинна (А) і вторинна пучкова (Б) будова кореня
Читайте также:
 1. Аудиторна робота
 2. Аудиторна робота
 3. Аудиторна робота
 4. Аудиторна робота
 5. Аудиторна робота
 6. Аудиторна робота
 7. Аудиторна робота
 8. Аудиторна робота
 9. Аудиторная работа
 10. Аудиторная работа
 11. Аудиторная работа

А Б

Мал.. Первинна (А) і вторинна пучкова (Б) будова кореня

Завдання5. Підкресліть правильну відповідь і завершить фразу:

У зоні проведення кореня первинна будова зберігається тільки у дводольних / однодольних

/голонасінних рослин, тому що ...

 

Завдання 6Укажіть назви рослин зображених коренеплодів, позначте складові частини корене­плодів і коренебульб.

Мал. Метаморфози коренів

Коренеплоди Коренебульби

 
 

……… ………… ………… ……………

1 - потовщений головний корінь, 2 - потовщена нижня частина стебла, 3 - потовщені придаткові корені.

 

 

Завдання 7.Доповнить інформацією Мал., позначте тканини.

Мал. Схема класифікації коренеплодів

 
 

1 - покривна тканина, 2 - основне кільце камбію, 3 - додаткові кільця камбію, 4 - вторинна флоема, 5 - вторинна ксилема, 6 - додаткові провідні пучки, 7 - залишки первинної ксилеми, 8 - запасаюча паренхіма

Завдання 8.Виберіть та позначте єдине правильне рішення кожної ситуації:


1. При дослідженні рослини встановлено, що її підземний орган складається з додаткових коренів, а головний корінь не розвинений. Отож, це ...

а) мичкувата коренева система

б) стрижнева коренева система

в) змішана коренева система

г) кореневище з додатковими коренями

д) каудекс

2. Для підвищення врожайності пшениці її попередником у сівозміні висіяли бобову культуру, оскільки корені бобових ...

а) із мікоризою

б) з азотфіксуючими бактеріями

в) з фотосинтезуючими бактеріями

г) швидко мінералізуються

3. В оранжерейній колекції є епіфітні орхідеї, що поселяються здебільшого на деревах, частково самостійно живляться відмерлими рештками кори, мають стрічкоподібні повітряні корені, нижня сторона яких вкрита всисними волосками, а верхня - зелена. За функцією це корені...

а) поглинальні, асиміляційні

б) дихальні пневматофори

в) вегетативного розмноження

г) опорні, дошковидні

д) втягуючі, поглинальні

4. На поперечному зрізі, зробленому в зоні проведення і укріплення кореня дводольної рослини, помітні 4 відкритих колатеральних пучки і 4 широких серцевинних промені. Це дозволяє зробити висновок, що в зоні всмоктування провідний пучок ...

а) радіальний тетрархний

б) центроксилемний

в) центрофлоемний

г) радіальний триархний

д) радіальний поліархний

5. Серія зрізів кореня дозволила простежити утворення бічних коренів із зовнішнього меристематичного шару центрального циліндра - ...

а) екзодерми

б) протодерми

в) перициклу

г) ендодерми

д)прокамбію

6. Корінь, що досліджується, має вторинну безпучкову будову; у деревині, яка складається із судин і трахеїд, помітні річні кільця приросту. Отже, це корінь рослини ...а) деревної хвойної

б) деревної дводольної

в) трав'янистої однодольної

г) трав'янистої дводольної

д) трав'янистої папоротевидної

7. На зрізі коренеплоду буряка виділяється кілька камбіальних шарів з додатковими провідними пучками, тож будова коренеплоду...

а) вторинна, полі камбіальна

б) вторинна, монокамбіальна

в) первинна, полікамбіальна

г) первинна, монокамбіальна

д) перехідна, монокамбіальна

8. Досліджується зона кореня, що вкрита епіблемою без продихів і кутикули, з тонкостінними кореневими волосками. Це зона ...

а) кореневого чохлика

б) поділу

в) росту

г) всмоктування

д) проведення

9. З метою визначення органа і належності рослини до класу, проаналізовано поперечні зрізи і виявлено: епідерма без продихів і трихом; у широкій первинній корі і центральному циліндрі переважає запасаюча паренхіма, клітини ендодерми з U-подібними потовщеннями, механічні тканини відсутні. Висновок: це...

а)корінь однодольної

б) кореневище однодольної

в) кореневище дводольної

г) корінь дводольної

д) коренеплід дводольної

10. При мікроскопічному аналізі поперечного зрізу кореня встановлено, що клітини ендодерми мають підковоподібні потовщення, провідний пучок радіальний, поліархний. Таку первинну будову мають корені...

а) покритонасінних однодольних

б) покритонасінних дводольних

в) голонасінних хвойних

г) голонасінних гнетових

д) папоротеподібних

11. У центрі поперечного зрізу осьового органа виявлено провідний пучок, у якому п'ять променів ксилеми чергуються по радіусу з ділянками флоеми. Можна стверджувати, що досліджується ...

а) корінь первинної будови однодольної рослини

б) корінь первинної будови дводольної рослини

в) кореневище однодольної рослини

г) кореневище дводольної рослини

д) стебло первинної будови однодольної рослини

є) стебло вторинної будови дводольної рослини

12. На серії зрізів через зону проведення кореня кавуна простежена поява і диференціація над первинною флоемою вторинної бічної меристеми - ...

а) прокамбію

б) перицикла

в) коркового камбію

г) міжпучкового камбію

д) пучкового камбію

13. На серії зрізів через зону проведення кореня гарбуза простежили закладання фелогену і формування у корі вторинної покривної тканини - ...

а) епіблеми

б) епідерми

г) перидерми

д) кірки

14. Співставлення поперечних зрізів коренеплодів засвідчило, що у петрушки краще, ніж у редьки, розвинута запасаюча паренхіма...

а) серцевини

б) лубу

в) деревини

г) первинної кори

15. Співставлення поперечних зрізів коренеплодів засвідчило, що у редису краще, ніж у моркви, розвинута запасаюча паренхіма...

а) серцевини

б)лубу

в) деревини

16. При мікроскопічному дослідженні зони всасування кореня встановлено, що основну масу первинної кори складає багатошарова, жива, пухка, крохмаленосна...

а) ендодерма

б) екзодерма

в) мезодерма

г) коленхіма

д) серцевина

17. Спостереження за проростанням зародка насінини довели, що із зародкового корінця розвивається головний корінь і росте донизу, тобто йому властивий ...

а) позитивний геліотропізм

б) позитивний геотропізм

в) негативний геотропізм

г) негативний геліотропізм

18. До складного підземного органа кульбаби звичайної входить стрижневий корінь, гіпокотиль та нижня вкорочена і здерев'яніла частина пагонів. Усі вони разом утворюють...

а) стеблокоренеплід

б) багатоголове кореневище

в) кореневі бульби, або шишки

г) стеблокорінь, або каудекс

19. У більшості ефемероїдів на цибулинах, бульбах, кореневищах виявлені контрактильні корені, які здатні до...

а) інтенсивного росту в товщину

б) поздовжнього розтягування і заглиблення в ґрунт

в) поздовжнього скорочення і заглиблення в ґрунт

г) значного галуження

д) асиміляції

20. У стеблі тополі, що є хазяїном для напівпаразитичної омели білої, між корою і деревиною розпізнані поздовжні тяжі "корових коренів" з додатковими бруньками та гаусторіями - коренями, що служать...

а) присосками

б) причіпками

в) пневматофорами

г) азотфіксуючими бульбочками

21. Корені дуба, берези, клена, липи, сосни зовні обплетені гіфами грибів, які забезпечують мікотрофне живлення, утворюючи...

а) ендобактеріоризу

б) екзобактеріоризу

в) екзомікоризу

г) ендомікоризу

 


 

Корінь і коренеплоди

Завдання.Роздивіться постійні препарати і рисунки поперечних зрізів коренів і коренеплодів. Охарактеризуйте зрізи за планом опису (Додаток 3). Сформулюйте відповідні висновки.

1.1. Первинна будова кореня трав'янистих рослин півника германського - Iris germanica і жовтецю їдкого - Ranunculus acer

Завдання.Роздивіться постійний препарат кореня півника германського, зрівняйте первинну будо-ву коренів однодольних і дводольних рослин за допомогою препарата і рисунків. На рисунках розставте запропоновані позначення. Завершіть формулювання висновків.

1. Покривна - всисна тканина-

епіблема з кореневими волосками; Первинка кора:

2 - екзодерма; 3 - мезодерма;

4 - ендодерма:
а - клітини з підковоподібними

потовщеннями;

б - пропускні клітини.

в - ендодерма з плямами (пояс­ками)Каспарі

Осьовий циліндр:

5 - перицикл;

6 - радіальний пучок:
г - флоема; д - ксилема;
е - склеренхіма.

 

 

Мал. Фрагменти коренів: А - однодольної рослини - півника германського - Iris germanica, Б - дводольної рослини - жовтецю їдкого - Ranunculus acer

Висновки: Приналежність органа до кореня можна встановити по наявності в його центрі... Наявність ендодерми із плямами Каспарі і тетрархного провідного пучка свідчать про приналеж­ність кореня до рослини класу

1.2. Вторинна пучкова будова кореня трав'янистої дводольної рослини –

Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 1445; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.216.155
Генерация страницы за: 0.008 сек.