Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаток №1
Читайте также:
 1. ДОДАТОК
 2. ДОДАТОК
 3. Додаток
 4. ДОДАТОК
 5. ДОДАТОК
 6. Додаток
 7. Додаток
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. ДОДАТОК 1
 12. Додаток 1 1 страница

ВСТУП

Педагогічна практика студентів ЧНУ зорганізується у контексті Закону України «Про вищу освіту» та відповідно до "Положення про проведення практики студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького".

Педагогічна практика є обов'язковою складовою підготовки фахівця-професіонала, працівника закладів освіти, продовженням його теоретичного навчання. Вона покликана здійснювати підготовку студента до діяльності як вчителя-вихователя так і вчителя-предметника, викладача, педагога, озброювати його комплексом умінь та навичок, необхідних для творчого підходу до всіх видів едукаційної та громадської роботи.

У процесі педагогічної практики здійснюється не лише перевірка теоретичної та практичної підготовки студента, але й створюються можливості для розкриття даних студента як майбутнього педагога.

Педагогічна практика тільки тоді є ефективним засобом підготовки до педагогічної діяльності, коли сам студент прагне стати справжнім фахівцем, свідомо організовує процес самоосвіти, усвідомлює свою відповідальність за виховання підростаючого покоління. Завдяки цій практиці, починаючи вже з перших курсів, у студентів з'являються можливості перевірити та оцінити себе як майбутніх педагогів, свою професійну підготовку, придатність до роботи вихователем. У процесі практики відбувається збагачення спостереженнями, приходить розуміння практичної значущості теоретичних та практичних знань і умінь, зростає потреба в оволодінні ними. Під час педагогічної практики у студентів з'являється можливість перевірити правильність обраного життєвого шляху, відповідність особистісних якостей вимогам педагогічної професії.

Педагогічна практика у своїй неперервності та наступності є невід'ємною складовою підготовки кваліфікованих фахівців. Від рівня професіоналізму, педагогічної майстерності, особистих якостей педагогів, які працюють в освітніх закладах, залежить статус і авторитет усіх ланок системи освіти нашої держави, перспективи її подальшого розвитку.

Терміни та види педагогічної практики студентів визначаються навчальними планами та робочими навчальними програмами університету. Усі види практик проводяться згідно з графіком наскрізних практик.

 

ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Завданнями педагогічної практики є:

- навчити студентів застосовувати на практиці теоретичні знання, одержані у вищому навчальному закладі;

- поглибити і закріпити теоретичні знання, одержані студентами при вивченні педагогіки, методики позакласної виховної роботи тощо;

- навчити студентів працювати з колективами дітей, підлітків, оскільки лише педагогічно доцільно організований колектив створює сприятливі умови для всебічного та гармонійного розвитку особистості;- навчити студентів поєднувати педагогічне керівництво групою, класом, соціальною групою із заохоченням суб'єктів едукаційного процесу до самостійності, самоврядування та самовдосконалення;

- виробити у студентів уміння й навички самостійно проводити навчально-виховну роботу з учнями, навчити прийомам педагогічного спілкування з колегами, адміністрацією та батьками учнів, сприяти становленню студентів як самодостатніх суб’єктів едукаційного процесу;

- виховувати у студентів повагу до педагогічної професії, розуміння її значущості у житті суспільства;

- формувати інтерес до науково-дослідної роботи;

- підготувати студентів до проведення різноманітних типів навчальних занять із застосуванням адекватних методів і прийомів, що активізують пізнавальну діяльність;

- навчити студентів виконувати функції вчителя-предметника, класного керівника, працювати у педагогічних колективах, а також проводити індивідуальну едукаційну роботу.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПЕДАГОГІЧНОЮ ПРАКТИКОЮ

Термін проходження практики визначається фаховими кафедрами відповідно до навчального плану з урахуванням кількості навчальних кредитів на тиждень з цієї навчальної дисципліни.

Перед початком практики для студентів проводяться настановна, а після завершення практики – підсумкова конференції за участю викладачів фахових кафедр, кафедр педагогіки та психології, призначених наказом ректора університету керівниками педагогічної практики.

Практиканти відвідують уроки в класах, за якими закріпленні (з дозволу учителя), знайомляться з різними видами позакласної, позашкільної роботи і наприкінці першого тижня складають індивідуальний план виховної роботи на весь період практики.

Для отримання диплома бакалавра студенти проходять педагогічну практику у 5-9 класах, для отримання диплома спеціаліста – у 10-12-х класах, виконуючи обов'язки вчителя за фахом (зі своєї спеціальності) та класного керівника.

Викладачі-керівники практики від кафедри теорії та історії педагогіки виставляють підсумкові оцінки, враховуючи якість поданих студентами матеріалів. Ці оцінки обговорюються на підсумковій конференції.

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

1. Ознайомлення з особливостями навчально-виховної роботи освітнього закладу, його навчально-матеріальною базою.

2. Ведення всіх видів навчальної роботи з предмета (уроки, факультативні заняття); організація і проведення позакласних виховних заходів з предмета; аналіз змісту навчального матеріалу, програм; ознайомлення з навчально-методичною літературою; відвідання уроків учителів свого фаху; розробка і виготовлення дидактичних матеріалів (таблиць, карток, опорних схем, тестів, прикладів і т. д.).

3. Виконання функцій класного керівника; вивчення системи виховної роботи з учнівським колективом з метою забезпечення передумов для всебічного й гармонійного розвитку; участь у підготовці та проведенні виховних заходів з учнями, передбачених планом роботи класного керівника, а також організація і проведення власних виховних заходів, запланованих з урахуванням умов, результатів педагогічного процесу, потреб учнів.

4. Проведення роботи з батьками учнів: відвідування 3-4-х батьків вдома, виступи з повідомленнями на батьківських зборах з питань родинного виховання, участь в організації і проведенні батьківських зборів або конференцій.

5. Участь у методичній і науково-дослідній роботі; участь у засіданнях педагогічних рад, методичних об'єднань учителів-предметників і класних керівників.

6. Вивчення особливостей розвитку і становлення колективу класу, написання характеристики класного колективу (для спеціалістів) та характеристики учня (для бакалаврів).

7. Підготовка наукового повідомлення на підсумкову конференцію з актуальних питань організації і проведення педагогічної практики.

8. Ознайомлення з роботою адміністрації школи, шкільного психолога та соціального педагога.

9. Вивчення системи роботи педагогічного колективу школи по реалізації Державної програми "Освіта", «Положення про середній навчально-виховний заклад».

 

По закінченню педагогічної практики студент повинен здати на кафедру теорії та історії педагогіки для перевірки:

 

«Щоденник з педагогічної практики»,*

 

в якому має бути відображено:

1) Титульна сторінка (додаток 1).

2) Загальна характеристика освітнього закладу (додаток2).

3) План виховної роботи студента на період практики [орієнтовний план роботи класного керівника додається (додаток 3)].

4) Характеристика учня (для бакалаврів) [програма вивчення учня додається (додаток 4) ].

5) Характеристика класу (для спеціалістів) [програма вивчення класного колективу додається (додаток 5)].

6) Аналіз відвіданого уроку [орієнтовний алгоритм аналізу уроку додається (додаток 6)].

7) Потижневі педагогічні спостереження, які передбачають аналіз педагогічних ситуацій, явищ, подій, аналіз взаємостосунків між учасниками (суб’єктами) едукаційного процесу, особливості виховної роботи та ін.

8) План-конспект виховного заходу (класної години), в якому має бути передбачено:

а )тему;

б) триєдину мету ( навчальну, розвивальну, виховну);

в) унаочнення, обладнання;

г) хід виховного заходу (класної години), його дидактичну та

методичну структуру);

д) висновки;

е) використану літературу.

9) Відгук класного керівника про проходження практики з оцінкою

(максимальна кількість балів – 15).

 

 

* Примітка. Матеріали з педагогічної практики мають бути відображені (надруковані, каліграфічно написані власноруч) або у зошиті або на стандартних, надійно скріплених (склеєних, прошитих, з використанням стаплера і ін. ) листках формату А4.

 

...................................................................................................................................................................

Титульна сторінка

 

Міністерство науки і освіти України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва

Кафедра теорії та історії педагогіки

 

Щоденник з педагогічної практики

 

 

Студента………. курсу

ННІ (факультету)............

групи.......

денної ( заочної) форми навчання

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики від кафедри теорії та

історії педагогіки

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

м. Черкаси 20.. р.

...................................................................................................................................................................................

Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 85; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.243.51
Генерация страницы за: 0.006 сек.