Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Акти виконавчих комітетів місцевих рад
Читайте также:
 1. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад
 2. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на
 3. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів 1 страница
 4. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів 2 страница
 5. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів 3 страница
 6. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів 4 страница
 7. Поняття і система виконавчих органів місцевих рад.
 8. Правове регулювання місцевих податків та зборів
 9. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади.
 10. Принципи формування місцевих бюджетів
 11. Розгляд справ у місцевих господарських судах
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на йогозасіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. Процес підготовки рішень виконкому складається з двох ета­пів — ініціативи та розробки. Нормотворчу ініціативу у виконкомі мають міський голова, чле­ни виконкому та заступники міського голови. Проекти рішень виконкому готуються виконавчими органами міськради та структурними підрозділами виконкому. Проекти рішень виконкому підлягають обов'язковому візуван­ню. Рішення виконкому набирає чинності з моменту прийняття його виконкомом, якщо не встановлено інший термін введення в дію, і діє протягом терміну, зазначеного в рішенні виконкому, якщо його немає — постійно.

127. Гарантії діяльності органу самоорганізаці населення. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

114. Відділи, управління та департаменти місцевих рад, їх структура та повноваження. Управління, відділи та інші виконавчі органи є органами місцевої ради,тобто це структурні підрозділи ради, на які покладено функції виконавчо-розпорядчої діяльності в різних сферах управління. Формування відділів, управлінь та інших виконавчих органів віднесено до відання місцевої ради. Тільки вона має право встановлювати систему і структуру виконавчих органів, затверджувати положення про них. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою. У структурі відділів і управлінь можуть бути створені підвідділи і сектори, до складу яких входять керівник, помічники, головні фахівці і фахівці. Управління і відділиутримуються за кошти місцевого бюджету.115. Виконавчий апарат районної і обласної ради.Виконавчий апарат районної, обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй КУ, ЗУ «Про м.с.» та іншими ЗУ. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Виконавчий апарат ради забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих відповідною радою, якщо рішенням цієї ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано
відповідним місцевим державним адміністраціям. Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради.

116. Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна діяльність громадян України, що займають посади в органах місцевого самоврядування і їх апараті та спрямована на забезпечення завдань і функцій місцевого самоврядування, реалізацію повноважень цих органів.Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на таких основних принципах:— служіння територіальній громаді;— поєднання місцевих і державних інтересів;— верховенства права, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості;— гласності;— пріоритету права та свобод людини і громадянина;— рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їхніх ділових якостей і професійної підготовки;— професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;— підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків;— дотримання прав місцевого самоврядування;— правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;— захисту інтересів відповідної територіальної громади;— фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;— самостійності кадрової політики в територіальній громаді. «Посадова особа місцевого самоврядування»: особа, що працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження в здійсненні організаційно-розпорядницьких і консультативно-дорадчих функцій і одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

117. Статус службовців органів МС.Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначений Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими. На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування". Посадові особи місцевого самоврядування мають право: на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; на оплату праці залежно від посади, яку вони обіймають; на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці; на соціальний і правовий захист; отримувати у встановленому законодавством порядку від відповідних органів державної влади, органів влади АРК та органів МС, п., у., о., незалежно від їх підпорядкування і форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків; отримувати інформацію відносно матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування.

Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 271; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.182.16
Генерация страницы за: 0.001 сек.