Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Завдання 3. Дайте класифікацію кримінальних покарань за усіма відомими вам критеріями ( 8 балів, по 1 балу за кожен правильно названий і розкритий критерій класифікації)
Читайте также:
 1. E. Жодна відповідь не є правильною
 2. E. Немає правильної відповіді
 3. E. Правильної відповіді немає
 4. E. правильної відповіді немає
 5. E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання
 6. III. Завдання на самостійну проробку
 7. S С точки зрения правильности и целесообразности речи проанализируйте каждый текст рекламы, записанный с телеэкрана с указанием пауз.
 8. VII. Творче завдання.
 9. А в чем это «неправильное поведение»?
 10. А можно пояснить, что такое неправильное поведение?
 11. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 1 страница
 12. А. Порядок роботи до отримання вогневого завдання. 2 страница

Орієнтовна відповідь:

1.За суб’єктом, до якого застосовуються покарання, вони поділяються на загальні і спеціальні.

Загальні покарання можна вважати універсальними заходами впливу, оскільки вони можуть бути застосовані, як правило, до будь-якого суб’єкта злочину. До них належить штраф, громадські й виправні роботи, конфіскація майна, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі.

Спеціальні покарання, на відміну від загальних, не можуть застосовуватися до будь-якого суб’єкта злочину і можуть бути призначені лише певному колу осіб. Наприклад, тримання у дисциплінарному батальйоні може призначатися лише військовослужбовцям строкової служби. Тільки до військовослужбовців можуть застосовуватися службові обмеження. Спеціальними покараннями слід вважати також позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

У свою чергу, загальні покарання можна поділити на ті, які передбачають припинення трудового договору (звичайно, якщо правопорушник працює за трудовим договором) і такі, які не тягнуть за собою припинення трудового договору. До перших слід віднести арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі, а до других – штраф, громадські і виправні роботи.

2. За можливістю визначення строку покарання і, отже, встановлення меж дії у часі тих правообмежень, які становлять зміст покарання, їх можна поділити на строкові і безстрокові.

Строковими слід вважати такі покарання, щодо яких у законі встановлені мінімальні та максимальні межі їх застосування у часі. До них належать позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк.

Безстроковими є такі покарання, межі дій яких у часі законом не встановлюються. До них слід віднести штраф, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, конфіскацію майна та довічне позбавлення волі. А штраф і конфіскація майна є не просто безстроковими, а одноактними, оскільки вони вичерпуються самим фактом виконання вироку.

3. За характером впливу кримінальні покарання можна поділити на особисті, які спрямовані безпосередньо на особу правопорушника (позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу; арешт; обмеження волі; тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі); на майнові, які спрямовані не на особу правопорушника, а на його майновий стан(виправні роботи, штраф, конфіскація майна, службові обмеження для військовослужбовців) та особисто-майнові, які спрямовані як на особу правопорушника, так і на його майновий стан (громадські роботи, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю).4. Залежно від того, за скоєння яких злочинів за ступенем тяжкості можуть бути призначені ( виправні і громадські роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт і тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців можуть бути призначені тільки за скоєння злочинів невеликої тяжкості; штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та обмеження волі можуть бути призначені за скоєння злочинів невеликої і середньої тяжкості; конфіскація майна і позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу можуть бути призначені тільки за скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів; довічне позбавлення волі може бути призначено за скоєння тільки особливо тяжкого злочину; позбавлення волі може бути призначено за скоєння злочину будь-якої тяжкості).

5. Залежно від того, чи можливе звільнення від відбування певного виду покарання з випробуванням, їх можна поділити на такі, від яких можливе звільнення з випробуванням(виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк до п’яти років) та покарання, від відбування яких з випробуванням особа не може бути звільнена (все решта).

6. Залежно від того, чи може бути замінено одне покарання іншим, їх можна поділити на такі, які можуть бути замінені(виправні роботи, штраф, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі) та такі, які заміні не підлягають(всі – решта).

7. Залежно від того, чи повинно бути покарання обов’язково альтернативним чи може застосовуватися і як альтернативне, і як безальтернативне чи є тільки безальтернативним, їх можна поділити на відповідні групи. До першої групи слід віднести довічне позбавлення волі, громадські роботи, виправні роботи, штраф, арешт, службові обмеження для військовослужбовців, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. До другої групи – позбавлення волі і позбавлення права займати певні посади або займатися певними видами діяльності. До третьої групи – конфіскація майна і позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

8. Залежно від того чи можливе умовно – дострокове звільнення від відбування покарання їх можна поділити на такі, щодо яких можливе умовно-дострокове звільнення і такі, щодо яких таке звільнення неможливе. До першої групи слід віднести виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців та позбавлення волі на певний строк. До другої групи слід віднести решту кримінальних покарань.

Завдання 4. Дайте відповіді на запитання (17 балів):

1.Назвіть підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку за наявності вини її власника (5 балів, по 1 балу за кожну правильно названу підставу):

Відповідь:

а) звернення на земельну ділянку стягнення на ви­могу кредитора; б) конфіскація за рішенням суду; в) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встанов­лений строк у випадках, визначених Земельним кодексом України; г) вико­ристання земельної ділянки не за цільовим при­значенням; д) неусунення допущених порушень за­конодавства в терміни (строки), встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 

2. У чому полягає сутність попередження як заходу адміністративного примусу? (3 бали, по 1 балу за кожну правильно названу складову відповіді):

Відповідь:

1.Недопущення протиправної поведінки з боку конкретних осіб, які до такої поведінки схильні.

2.Усунення причин, що сприяють скоєнню правопорушень.

3. Створення умов, які виключають протиправну поведінку.

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.