Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОЗДІЛ 4. МАРКЕТИНГ
Читайте также:
 1. В. Індивідуальні розділи програми навчання
 2. Вопрос № 1. Организация процесса маркетингового исследования.
 3. Вопрос № 3. Маркетинговая информационная система (МИС) и система поддержки принятия решения (СППР).
 4. Вопрос №2. Информационное обеспечение исследований в маркетинге.
 5. ДЕТАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 6. Другий розділ
 7. Екологія як фундаментальна наука, що включає ряд підрозділів
 8. Естетичне виховання в 9 кл. під час вивчення розділів: ІХ -Людина та Х – Біологічні особливості поведінки людини.
 9. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення біології в 7 кл. в розділах: І-Рослини, ІІ-Різноманітність рослин, ІІІ-Гриби та лишайники, У- Організми і середовище існування
 10. Интегрированные маркетинговые коммуникации
 11. Информационный маркетинг
 12. Класифікація маркетингових стратегій росту

1. Маркетинг як нова філософія бізнесу - не насамперед: усі наведені відповіді правильні.

2. Попит споживачів - це: готовність споживачів в данин час придбати певну кількість товарів по кожній із запропонованих на ринку цін;

3. Процес маркетинг)' на підприємстві - це: комплекс різноманітних видів, способів дій фахівців, спрямованих на перетворення ресурсів підприємства на задоволення запитів ринку та одержання прибутків;

4. Життєвий цикл товару — не:сукупність фаз впровадження товару на ринку, ріст, продаж, зрілість товару і спад продажу;

5. Комплекс маркетингу складають такі елементи: товар, ціна, розповсюдження та комунікації;

6. Впровадження нового товару на ринок необхідно здійснювати.: на основі результатів ринкових досліджень;

7 Інформація в контексті маркетингової дальності г необхідною: прийняття обгрунтованих рішень та зменшення підприємницького ризику за умов динамічності ринку:

8. Визначення нужд і потреб споживачів на цільових ринках та забезпечення їх ефективнішими н продуктивнішими, ніж у конкурентів способами характерне для концепції: маркетингу;

9. Розподіл ринку на чіткі групи споживачів, для кожної з яких можуть знадобитися окремі товари чи комплекси маркетингу, - це процес: сегментації ринку;

10. Вкажіть, яка цінова політика застосовується до цілком нових товарів і полягає у встановленні максимально можливої початкової ціни: політика зняття вершків;

11. Визначте, яку концепцію доцільно застосувати підприємству, якщо попит на ринку значно перевищує пропозицію: удосконалення виробництва;

12.Сегмент ринку характеризується: попитом споживачів, який є однорідним за характером;

13.Показник сргономічності якості товару характеризує: пристосованість виробу до взаємодії із людиною;

14.Вкажіть, яка стратегія диверсифікації товарної політики базується на тому, їло виробнича програма доповнюється продукцією попередніх та наступних етанів: вертикальна;

15.Зміст рекламного звернення має грунтуватися на таких мотивах: раціональних, емоційних ла моральних;

16. Об'єктами маркетингу можуть бути: усі відповіді правильні.

17. Визначте, який із названих мотивів запровадження маркетингу на підприємстві
основним: загострення конкуренції на ринку товарів.

18.Вибір цільового або цільових сегментів національного ринку не залежить: чинного в країні митного регулювання;

19.Маркетингове середовише фірми - цс: сукупність суб'єктів і сил, що діють у межах і за межами фірми;

20.Складовими маркетингового середовища фірми є. макро- і мікросередовише;

4) різноманітні інструменти впливу на це середовище.

21.Маркетингова інформаційна система - це: відповіді п. 1-3 є правильними й доповнюють одна одну.
22.Первинна маркетингова інформація - не: інформація, зібрана з будь-якою метою, але вперше;
23.Вторинна маркетингова інформація - це: інформація, яку хтось зібрав для інших цілей, ніж ті, що цікавлять користувача;24.Маркетингове дослідження - це: систематичне збирання і аналіз маркетингової інформації;

25.Вибірка респондентів, яка підлягає опитуванню, має. повністю відображати генеральну сукупність респондентів;

26.Товар в маркетингу - це: продукт діяльності, запропонований на ринку для продажу за певну ціну і по цій ціні користується попитом;

27.Глибина товарного асортименту — це: кількість варіантів запропон. окремого товару в рамках асортиментної групи;

28. Ринок товарів знаходиться в рівновазі, якщо: обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції.

29. Шириною товарного асортименту є: загальна кількість груп товарів;

30.Імідж—це: сформоване й постійно підтримуване стійке уявлення про престиж товару, торгової марки, репутацію фірми та її керівництва;

31.Особливого значення на етапі росту, коли перед фірмою постає завдання підтвердит переваги даного знаку для товарів і послуг, набуває: переконуюча реклама.

32. До складу комплексу маркетингових комунікацій, за допомогою яких фірма здійснює
просування товарів, відносять: рекламу, стимулювання збуту, персональний продаж, пропаганду.

33. Розробляючи комплекс маркетингових комунікацій, підприємство запланувало
проведення конкурсу й використання купонів, які застосовуються під час: стимулювання збуту;

34. При виборі каналів розподілу слід враховувати такі фактори: усе пише перераховане.

35. Який капал збуту використовуватиме фірма, шо прагне контролювати всю свою
маркетингову програму: прямий;

36. Назвіть правильну послідовність життєвого циклу товару. розробка, упровадження, зріст, зрілість, спад;

37. Цільовий маркетинг - це маркетинг, який: орієнтований на вузьку специфічну групу споживачів через спеціалізований комплекс маркетингу:

38. Контроль маркетингової діяльності охоплює напрями: відповіді п. 1-3 доповнюють одна одну.

39. Стимулювання продажу в межах стратегії маркетингу - це: заохочення покупців до купівлі через різні рекламні засоби, в основу яких покладається безоплатне передавання товарних зразків чи принаймні партії товару (наприклад, товар у більшій за стандартну розфасовці, але за ту саму ціну);

40. Визначте, які фактори складають основу для позиціонування товарів: сприйняття товарів споживачами;

41.Процес комунікації включає декілька елементів. Вкажіть, шо з перерахованого нижче не є елементом процесу комунікацій: пропозиція;

42. Метод ціноутворення, при якому ціну встановлюють на певний відсоток више за витрати виробництва — не: ціноутворення «втрати плюс прибуток».

43. Постачальник персональних комп'ютерів продає комп'ютери тільки для застосування в бізнесі. Він прийняв рішення почати продаж цих комп'ютерів також і кінцевим користувачам (індивідуальним споживачам). Визначте, яка це стратегія: розвиток ринку;

44. Якщо підприємство приймає рішення активно діяти на двох сегментах ринку (або більшому числі) і розробляє різні продукти та/або маркетингові програми для кожного сегменту ринку, ТО це рішення може бути охарактеризоване як: диференційований маркетинг;

45.Автомобільний дилер розглядає можливість розширення своєї діяльності. Він повинен зробити вибір між включенням автомобільних аксесуарів в спектр своїх товарів, а також оцінити можливість продажу квітів, безалкогольних напоїв і сигарет. Дилер повинен зробити вибір між: розвитком продукту і диверсифікацією;

46. Сутність стратегії диференціації полягає у: виробленні фірмою різних видів одного товару, які відрізняються споживчими властивостями, якостями, упаковкою й призначаються для багатьох сегментів;

47. Контактні аудиторії в межах маркетингового мікросередовиша можуть бути для фірми: і такі, і такі;

48. Останньою стадією БТР-маркетингу є: позиліювання товару на ринку;

49. Основна причина існування оптової торгівлі, як проміжної ланки між виробником і торговою крапкою, полягає в тому, шо вона: підвищує ефективність розподілу продуктів;

50. Визначити, який з перерахованих нижче інструментів стимулювання збуту є найбільш відповідним для того, щоб забезпечити повторні покупки товару, який купують регулярно: спеціальні купони на упаковці; 2) безкоштовні зразки:

51.Двоєдиною метою маркетингу є: Задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку підприємства.

52. Найважливішою передумовою успішного маркетингу є: Вивчення і формування споживчих запитів та переваг.

53.Використання виробничої концепції маркетингу можливе на ринку, де: Попит перевищує пропозицію.

54. Уявлення про те, шо товари «продаватимуть себе самі», властиве такій концепції маркетингу: Товарній.

55. Ринковим орієнтиром товарної концепції маркетингу є: Попит.

56. орієнтиром збутової концепції маркетингу є: Запит.

57. Зміна орієнтації підприємницької діяльності характерна для концепції маркетингу: Збутової.

58. Принцип «збут того, шо виробляється підприємством» характерний для концепції маркетннгу: Товарної.

59. Система «виробництво—збут», як основний центр уваги, характерна для концепції: Збутової.

60. Ринковим орієнтиром сучасної концепції маркетингу є: Запити.

61. Основним центром уваги сучасної концепції маркетингу є система: «Підприємство—ринок».

62. Термін «передскономічне походження потреб» означаєте, шо вони: Визначаються природою людини.

63. Підприємець не може вплинути на потреби: Рефлекторні.

64. Згідно з теорією А. Маслоу всі потреби поділяються на: Дві категорії та п'ять рівнів.

65. Визначення мсти і бажаного кінцевого слану — це цінності: Інструментальні.

66. Функціональні цінності — це корисність блага: Обумовлена його здатністю відігравати певну утилітарну чи фіз.. роль.

67. Корисність блага, обумовлена специфічною ситуацією того, хто здійснює вибір, є цінністю: Умовною.

68. Побажання споживачів — не: Зовнішня форма виявлення потреб.

69. Побажання споживачів з урахуванням їхньої купівельної спроможності — не: Попит.

70. З погляд) маркетингу ажіотажкий попит є: Небажаним.

71. Попит на товари, яких нема на ринку, називається: Креативним.

72. Латентний — це попит, який: Зароджується.

73.Основними особливостями послуги с: Нематеріальність, неможливість нагромадження запасів, якісна несталість, неможливість зберігання.

74. Вартість — це комплексне поняття, яке включає: Споживчу вартість і вартість споживання.

75. Два типи задоволення від товару — це: Функціональне й естетичне задоволення.

76. Для здійснення процесу обміну необхідні гри умови: Домовленість щодо ціни предмета, комунікація сторін, передання цінностей.

77. Традиційними блоками інструментів «маркетингової суміші» с: Продукт, розподіл, ціноутворення, просування.

78. Ринком покупців називають ринок, де: Попит більший за пропонування.

79. Цільовий ринок підприємства — це ринок: Потреби і запити споживачів якого якнайліпше відповідають можливостям підприємства щодо їх задоволення.

80. Тактичний маркетинг передбачає розроблення та реалізацію конкретних програм
діяльності підприємства на період до: Двох років.

81. Диференційований маркетинг виходить з того засадничого принципу, шо будь-який
бізнес мас: Локальний характер.

82. Негативний попит потребує використання підходів і методів маркетингу: Конверсійного.

83. Надання товару нових характеристик, рекламування, пропонування товару іншим групам споживачів — це інструменти маркетингу: Розливального.

84. Дсмаркетинг — цс система дій за умов: Ажіотажного попиту.

85.Маркетинг, шо спрямовує діяльність підприємства па конкретний сегмент ринку,— це: Диференційований маркетинг.

86.Ідентифікація як проблем, так і можливостей підприємства посісти конкурентну позицію на конкретному ринку — не:

Мста маркетингових досліджень.

87. Формування загальних уявлень про аспекти та проблеми маркетингової діяльності — не мета:

Кабінетних досліджень.

88.Метод фокус-груп передбачає: Регулярне спілкування тією самою чітко визначеною групою споживачів.

89. Вихідним моментом пронесу маркетингових досліджень є: Визначення проблеми.

90. Швидкість збирання інформації, невисока вартість, відносна простота — не переваги: Кабінетних досліджень.

91.У процесі .маркетингових досліджень найбільше часу і коштів витрачається на етапі: Збирання та систематизації інф.

92.Для прийняття стратегічних рішень із стратегічних напрямків розвитку підприємства можуть

створюватись: Проблемні груші.

93. Найціннішою для маркетингових досліджень є інформація: Первинна.

94.Можливість аналізу нсусвідомленої поведінки об'єкта дослідження забезпечує: Спостереження.

95.Найбільш швидко можна провести опитування за допомогою: Телефошшх дзвінків.

96.Скільки підсистем налічують маркетингові інформаційні системи? Шість.

97. Який метол маркетингових досліджень використовується за недостатності інформації або неможливості її збирання та узагальнення? Метод пробного продаж;'.

98. З чого починають збирання інформації? 3і збору первинної інформації.

99. Що являє собою експеримент як метод збирання інформації? Вивчення і фіксування поведінки суб'єктів.

100. Обсяги продажу товарів у даний час конкретній групі споживачів — цс: Реальна місткість ринку.

 

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 10725; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.