Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РОЗДІЛ5. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Читайте также:
 1. Визначити правові основи спеціальної допомоги дітям із обмеженими психофізичними можливостями.
 2. Глобальні проблеми людства:економічні основи, класифікація та передумови вирішення.
 3. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку.
 4. ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 5. ЕСТЬ ЛИ У ВАС СПОСОБНОСТИ К МЕНЕДЖМЕНТУ?
 6. Етика бізнесу і її роль у розвитку менеджменту
 7. З9.Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації.
 8. Завдання до теми: Основи екологічного та земельного права
 9. Завдання до теми: Основи трудового права
 10. Загальне поняття пам'яті, його фізіологічні основи.
 11. Загальні поняття менеджменту
 12. Ідейно–теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку

1. Що слід розуміти під терміном "управління" і де переважно він застосовується?

"управління" є синонімом терміну "менеджмент", але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності.

2.Що слід розуміти піл терміном "менеджмент'"?

Під терміном "менеджмент" розуміють управління якоюсь соціально-економічною системою (підприємством).

3. Залежно від рівня управління виділяють менеджерів: Вищого, середнього, нижчого і найнижчого рівнів.

4. Що таке менеджмент з функціональних позицій?

Процес планування, організації, мотивації, контролю, які необхідні для досягнення певної мети.

5.Що об'єднує суб'єкт та об'єкт управління?Спільна мета діяльності.

6. Визначить, що таке об'єкт управління?Людина чи група людей, якими управляють.

7. Що таке процесний підхід до управління? Сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності.

8. Що таке системний підхід до управління?Сукупність, визначають характер організації.

9.Що таке ситуаційний підхід до управління? Підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських ситуацій з метою досягнення певних цілей організації.

10. Що слід розуміти під терміном "менеджмент"? Термін "менеджмент" походить від англійського "manage!,' і означає керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі.

11. Що слід розуміти під терміном управління? Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин.

12.Що є об'єктом вивчення менеджменту?Організації та процеси, які в них здійснюються.

13.Важливим внеском "інколи наукового управління" у практику управління було: Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналом у підвищенні його продуктивності праці.

14. Важливим внеском "Школи людських стосунків" у практику управління було: Перенесення центру иаги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.

15. Як слід розуміти ситуації у менеджменті організації?Конкретний набір обставин, які впливають на організ. у даний час.

16.Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу
на організацію, то ми магмо справу з: Процесним підходом.

17.Якшо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, що мас новіякості і функції, які відсутні у елементів, цю її складають, то ми маємо справу з: Системним підходом.

18.Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, шо залежить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:Ситуашйний підхід.

19.На чому базується системний підхід до управління? На використання теорії систем.

20.На чому базуюл ься принципи менеджменту? На законах розвитку суспільства і закономірностях управління.

21.НІо слід розуміти під принципами менеджменту? Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами.

22.Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації і децентралізації в управлінні системами?

Раціональне використання єдиноначальності і колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей.

23.Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники відноситься до: Принцнпів менеджменту.

24. Що мається на увазі під поняттям "основні принципи менеджменту"?

Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами.

25. Як слід розуміти термін "принцип"? Начало, основа поведінки, основне правило.

26. Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту? Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом укладеного колективного договору та контракту.

27.Як можна пояснити сутність принципу "підпорядкування особистого інтересу загальному"?

В організації інтерес одного працівника або групи не повинен переважати над інтересом організації в цілому.

28. Чому управління носить функціональний характер? Тому шо управління - це діяльність, а будь-яка діяльність розглядається як функціонування чогось, наприклад - підприємства.

29.В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління? Планування, організація, мотивація, контроль.

30. Які функції менеджменту слід вважати загальними? Планування, організація, мотивація та контроль.

31. До загальних основних функцій менеджменту належать: Планування, організація, мотивація, контроль.

32. До числа основних загальних функцій менеджменту не відносяться: Кредитування.

33. Хто розподіляє функції управління в організації? Керівник організації.

34. Хто розподіляє функції в підрозділі організації'? Керішшк підрозділу.

35- Що таке функції менеджменту? Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління.

36. Наукою про управління управлінські функції розглядаються як: Серія безперервних взаємопов'язаних дій.

37.Чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою особо чи структурним чи структурним підрозділом апарату управління у процесі управління підприємництвом (організацією) - не: Функції менеджменту.

38. Функції менеджменту відображають: Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами.

39.Процес створення умов, які впливають на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі, відносять до функції: Мотнвації.

40. Що мається на увазі під поняттям "функція планування"? Встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення.

41. Що слід розуміти під поняттям "функція мотивації""? Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей.

42. Що забезпечує управлінська "функція мотивації"? Спонукання працівників до ефективного виконання поставлених завдань.

43. Коли здійснюється поточний контроль в організації? У ході проведення певних робіт.

44. Коли здійснюється заключний контроль в організації? Після виконання запланованих робіт.

45. Відповідно до концепції Мескона основні (загальні) функції у правління реалізуються у такому порядку:

Планування, організація, мотивація, контроль.

46. До засобів мотивації праці не відносяться: Проведення виробничих нарад.

47. Організаційне планування здійснюється: На всіх рівнях управління.

48. Стратегія скорочення - це:Стратегія останньої дії.

49. Тактика організації- це: Короткострокові плани, які конкретизують стратегію.

50. Процес оцінки стратегії організації - це: Механізм зворотного зв'язку для коригування стратегії.

51. Для практичної реалізації стратегічних планів організації розробляють:Тактику, правила, бюджету.

52. Для розроблення стратегічного плану вище керівництво організації повинно виявити: Внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації.

53. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники повинні: Вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

54. Цілі організації мають задовольнити такі основні вимоги: Досяжність, конкретність, орієнтація у часі.

55. Аналіз конкурентів організації проводиться з метою: Визначення їх цілей, стратегії, сильних і слабких сторін.

56. Планування - не: Один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок зусиль членів організації для досягнення її цілей.

57.Стратегічне планування включає: Визначення місії, методи, аналіз середовища й стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії.

58. Політика організації-не: Загальне керівництво до дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

59.Бюджет організації - це: Метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі з метою досягнення певних цілей.

60.Організаційна структура управління визначається: Складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією.

61. Що відноситься до елементів організаційних структур управління? Органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними.

62. Що слід розуміти під органом управління в організації? Ланки або сукупність ланок керуючої системи.

63. Відповідальність у менеджменті - це:

Обов'язок виконувати поставлені завдання.

64. Повноваження - це: Обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля підлеглих працівників на виконання певних завдань.

65. Що слід розуміти під організацією взаємодії як функцією менеджменту? Вил управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління-підприємством.

66. Що слід розуміти під делегуванням? Це основний процес, за допомогою якого керівництво встановлює формальні взаємини працівників в організації.

67. Чим визначаються повноваження в організації? Політикою, процедурами, правилами, які мають властивість розширятися в напрян рівнів управління.

68. Що створює делегування лінійних повноважень в організації? Ієрархію рівнів управління.

69. Які загальні показники використовуються найчастіше для визначення ефективності будь-якої організаційної структури управління? Рівень виконання основних завдань та цілей організації.

70. Основною формою матеріального стимулювання персоналу організації є: Зарооїтна плата.

71. Мотивація базується на: Потребах і винагородах.

72. Потреби бувають: Первинні, вторинні, внутрішні і зовнішні.

73. До первинних потреб відносяться: Матеріальні.

74. Що слід розуміти під терміном "потреба"? Відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь.

75. Організаційне нормування як вид впливу на об'єкти управління передбачає: Розроблення і використання організаційних нормативів для стабільного збалансованого і стійкого управління.

76. Методи менеджменту - це: Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення певних цілей.

77. Що слід розуміти під організаційно-розпорядчими методами? Засоби впливу на колективи і окремих працівників, які засновані на використанні об'єктивних (організаційних) відносин між ними.

78. Що т йісє наказ? Розпорядчо-правовий документ, який видається керівником організації.

79. Що такс розпорядження? Розпорядчо-правовий документ, який видасться переважно керівниками структурних підрозділів організації.

80. Що таке соціально-психологічпі методи менеджменту? Сукупність конкретних заходів впливу на процеси формування трудових колективів. їх розвиток, поведінку, структур}' зв'язків.

81. Який взаємозв'язок існує між принципами та методами управління? За допомогою методів реатіз. вимоги принципів управлін.

82. Що відноситься до методів морального стимулювання? Подяка за хорошу роботу, офіційне чи неофіційне визнання професійної досконалості працівника.

83. Економічні методи менеджменту - пе: Методи, за допомогою яких здійснюється вплив на економічні інтереси колективів і окремих членів.

84. Соиіально-психологічні методи менеджменлу - це: Методи, шо грунтуються на використанні таких мотивів трудової діяльності, як почуття обов'язку та відповідальності.

85. Організаційно-розпорядчі метоли менеджменту - не: Засоби владного впливу на колектив та окрему особу.

86. Психологічні методи менеджменту - це: Засоби впливу на колективи і окремих їхніх працівників, які грунтуються на використанні об'єктивних відносин між іптми.

87. У чому полягає специфіка соціально-психологічних методів менеджменлу? Вони спрямовані на соціальні інтереси особи та колективу в управлінському процесі.

88. Менеджмент - це: принципів, методів і засобів управління підприємством із розробки нової продукції, збуту товару, надання послуг і ціноутвореншо на основі комплексного обліку процесів, що відбуваються в зовнішньому середовищі організації.

89. Що є об'єктом науки управління: Суб'єкти та об'єкти управління.

90. Цілі управління як категорія менеджмент)': Передбачуваний стан об'єкта управління у майбутньому бажаному періоді.

91. У полі зору менеджера мас знаходитися найважливіша стратегія: Стратегія розвитку.

92. Функції управління — це: Специфічні види управлінської діяльності, за допомогою яких суб'єкт управління впливає на об'єкт управління для досягнення мети організації.

93. Комунікація - пе: Процес обробки і передачі на різні рівні управлінської інформації

94. Яка функція управління передбачає розробку цілей та завдань управління: Планування.

95. Кадрове планування - це: Кадрові стратегії, цілі, завдання і заходи.

96. Конфлікт - це: Відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами.

97. Контроль - цс: Засіб порівняння результатів із завданням.

98. Сутність контролю як функції менеджменту — це: Знаходження відхилень у ході технологіч. процесів та їх усунення.

99. Назвати джерела конфліктів: Дефіцит ресурсів,Неоднаковий внесок у справу.

100. Влада - це: Реальна здатність діяти або можливість впливати на ситуацію.

 

Дата добавления: 2015-05-26; Просмотров: 22263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.