Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Вимоги до оформлення

Загальні вимоги

Зміст магістерської роботи має бути:

  • викладеним на білому папері формату А 4 лише на одній стороні;

· набраним на комп’ютері в текстовому редакторі Word, кегль 14 з полуторним міжрядним інтервалом (65-75 знаків у рядку, 29-30 рядків на одному аркуші); шрифт має бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності;

· окремі слова іншомовного походження, формули, умовні знаки можна вписати в текст курсової роботи чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту;

  • мова викладу – українська;

· текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве-30 мм, верхнє – 20 мм, нижнє –20 мм, праве – 10 мм (рис. 2):

3см 2 см Номер сторінки   1,5 см     2 см

 


 

 

Рис. 2. Оформлення сторінки (параметри)

  • щільність тексту має бути однаковою;

· нумерація сторінок магістерської роботи подається у правому верхньому кутку аркушу арабськими цифрами без знака “№” і без крапки в кінці. Титульна сторінка і зміст роботи не нумерується, хоча включається до загальної нумерації сторінок. Таким чином, нумерація починається з третьої сторінки (зі вступу) і порядкової цифри 3.

Магістерська робота має бути переплетена в твердій палітурці.

Титульна сторінка

Титульна сторінка виконується кеглем 14 з полуторним інтервалом. Назва вищого навчального закладу, в якому виконувалася магістерська робота, факультет набирається 14 кеглем великими літерами, між назвою вищого навчального закладу, факультету та кафедри – полуторний інтервал.

Назва факультету, кафедри, на якій виконувалася магістерська робота, набирається також 14 кеглем маленькими літерами, крім першої. Тема роботи набирається великими літерами 14 кеглем жирним шрифтом. Інтервал між назвою кафедри та темою – подвійний полуторний інтервал. Далі вказується вид роботи (в конкретному випадку вказується, що це магістерська робота), з якої спеціальності (вказується шифр спеціальності та її назва). Між назвою теми і зазначенням виду роботи – подвійний полуторний інтервал. Через подвійний одинарний інтервал у правій половині аркуша 14 кеглем вказується, хто виконав роботу (прізвище, ім’я, по батькові, курс, група, факультет), залишається місце для підпису; через подвійний полуторний інтервал вказується також 14 кеглем науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання), залишається місце для підпису, помітка завідувача кафедри про допуск до захисту із зазначенням дати допуску. У правій половині аркуша 14 кеглем набирається заготовка, де буде виставлена оцінка, одержана студентом на захисті, а також дата захисту. Нижче посередині 14 кеглем великими літерами друкується назва міста та рік, коли виконувалася робота (Додаток А).

Зміст

Структурні частини курсової роботи – “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” – друкуються великими літерами симетрично до тексту (кегель 14). Вони не мають порядкового номера. Номер розділу зазначається після слова “РОЗДІЛ”, а після номера ставиться крапка. Потім у тому ж рядку записується також великими літерами назва розділу. Крапка в кінці заголовка розділу не ставиться.

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного вступу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. У кінці номера підрозділу також ставиться крапка, наприклад: “1.2.” (другий підрозділ першого розділу). У тому ж рядку зазначається назва підрозділу. Крапка в кінці заголовка підрозділу не ставиться. У змісті вказується лише перша сторінка, з якої починається структурна чи підструктурна частина (Додаток Б).

Вимоги до оформлення структурних частин магістерської роботи

Кожну структурну частину магістерської роботи потрібно починати з нової сторінки.

Друкуються заголовки структурних частин великими літерами симетрично до тексту, шрифт жирний. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком розділу та текстом – подвійний полуторний інтервал. До кожного розділу 1-2 абзацами зазначається, що зроблено чи виявлено в розділі – коротка анотація до розділу (Додаток З).

Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої великої), з абзацного відступу, жирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставимо. Інтервал між назвою підрозділу та текстом – подвійний полуторний (Додаток Д).

Висновки до розділів не виносяться на окрему сторінку (Додаток К).

У магістерській роботі необхідно прагнути дотримуватися встановленої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, рекомендується іноді вживати вирази: “На нашу думку”, “Ми поділяємо цю позицію”, “За нашими спостереженнями”, “На наш погляд”, “Одержані нами результати". Необхідно уникати в тексті частин роботи, повторень слів чи словосполучень.

У наукових дослідженнях вживаються певні засоби текстового зв’язку. Наведемо приклади. Так для послідовності викладу матеріалу використовують такі мовні засоби як: по-перше, по-друге, по-третє; з одного боку, з іншого боку; насамперед, передусім, наостанку, спочатку, тепер, далі, водночас, нарешті, на закінчення; для ступеня вірогідності повідомлення – очевидно, безумовно, без сумніву, безперечно, напевне, певно, звичайно, як відомо; для послідовності у часі – спочатку, потім, тепер, насамперед, перш ніж, одночасно, наприкінці; для причин і наслідків, умов і наслідків – оскільки, таким чином, внаслідок, завдяки, в результаті, отже; для зіставлення, протиставлення – так само, як і, так і, як, проте, але, навпаки, в той самий час, однак; для доповнення, уточнення – водночас, зокрема, крім того, наприклад, разом із тим, зауважимо, точніше; для узагальнення формулювання висновку – отже, таким чином, узагальнюючи викладене, з розглянутого можна зробити такі висновки, зважаючи на викладене вище, звідси висновок, підсумовуючи; для ілюстрації до сказаного – наприклад, так, проілюструємо це на прикладі, кілька прикладів, яскравим прикладом може служити, це можна показати на прикладі, це підтверджує такий приклад, випадок, факт, епізод; для переходу до нової думки – розглянемо, перейдемо до, ще одне; для згоди – безумовно, правильно, це не викликає сумніву (заперечень), не можна не погодитися з цим, ми поділяємо точку зору, не можна не погодитися, з цим можна (необхідно) погодитися; для висловлення незгоди, заперечення – ми дотримуємося іншої думки; вважаємо, що це не так; нажаль; не можна погодитися з такою точкою зору; ця точка зору (позиція) викликає заперечення; для виділення головного, суттєвого - нам здається, що найважливіше; названа (поставлена, сформульована) дуже важлива тема (проблема); ми дійшли до принципово (дуже важливого питання).

При згадуванні в тексті прізвищ (учених досліджень, практиків) ініціали ставляться перед прізвищем. Наприклад: А.М. Москаленко.

Під час написання магістерської роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в магістерській роботі. Посилання в тексті магістерської роботи необхідно зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділяти двома квадратними дужками. Наприклад: [43] (сорок третє джерело за списком використаних джерел). Якщо в тексті необхідно послатися на кілька джерел, то між їх порядковими номерами ставиться крапка з комою. Наприклад: [7; 24; 32; 53] (сьоме, двадцять четверте, тридцять друге, п’ятдесят третє джерела за списком використаних джерел підтверджують зазначену позицію, погляд чи думку). Якщо в тексті необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки, то між порядковим номером джерела і сторінками із зазначеного джерела ставиться кома. Наприклад: [57, 203] (п’ятдесят сьомий номер джерела за списком використаних джерел і конкретно 203 сторінка з цього джерела).

Для критичного аналізу того чи іншого друкованого матеріалу, твору, думки когось із науковців-дослідників, практиків, спростування факту, підтвердження власних аргументів, позиції, погляду можна посилатися на джерело, послідовно цитуючи його певні фрагменти. Текст цитати необхідно починати та закінчувати лапками, наводити дослівно.

Цитати з поетичних творів у лапки не беруться. Цитати не з основного джерела, а процитовані іншими авторами, зазначаються у виносці так: Цитую за виданням: далі йде назва роботи, яка використовується. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається. Такий пропуск позначається трьома крапками (може ставитися на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається. У разі цитування можна застосовувати такі мовні засоби: А.М.Москаленко писала (пише), зазначала (зазначає), стверджувала (стверджує), підкреслювала (підкреслює), вважала (вважає): “...”, на думку А.М.Москаленко: “...”; як підкреслює А.М. Москаленко: “...”; згідно з уявленнями А.М. Москаленко: “...” А.М.Москаленко так характеризувала (характеризує): “...” тощо.

Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело (не лише номер джерела, а й конкретно номер сторінки, де зазначена ця інформація). Наприклад: А.М.Москаленко зазначала: “компетентність у педагогічному спілкуванні є інтегральною якістю особистості, що проявляється у використанні узагальнених умінь педагогічного спілкування, що відображають методологічну та технологічну сторони означеного процесу” [56, 167].

У разі переказу думки (інформації) можна застосовувати такі мовні засоби: А.М.Москаленко вважала (вважає), стверджувала (стверджує), вказувала (вказує), зазначала (зазначає), що...; за А.М.Москаленко,...; за словами А.М.Москаленко,...; на думку А.М.Москаленко,...; з точки зору А.М.Москаленко,...; згідно з концепцією А.М.Москаленко,...; А.М.Москаленко дійшла висновку, що... тощо. Наприклад: А.М. Москаленко зазначала, що компетентність у педагогічному спілкуванні – це інтегральна якість особистості. Проявляється вона у використанні узагальнених умінь педагогічного спілкування. Окреслені уміння відображають як методологічну, так і технологічну сторони педагогічного спілкування.

Усі посилання мають бути уніфіковані. При цьому потрібно дотримуватись загальноприйнятої системи записів.

Наукові джерела, написані російською та іншими мовами, подаються у списку згідно з оригіналом.

При описанні архівного документа вказується: назва архіву, номер і назва фонду, номер опису і справи; номери аркушів. Наприклад: ЦДА України. Д. 102. Оп. 12. Справа 2. Арк. 123-125. Подавати їх необхідно безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації та таблиці, розміщені на окремих сторінках магістерської роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблиця — форма систематизованого раціонального наочного викладу цифрового матеріалу, який характеризує досліджуване явище, процес [10,64]. Таблиці можуть бути прості (містять перелік даних, зібраних про окреме явище чи характеристики досліджуваної сукупності), групові (окремі дані згруповані за певною ознакою), комбіновані (містять дані про сукупність, згруповані більш ніж за однією ознакою), складені (об’єднують декілька простих або групових таблиць) (Додаток М, Н).

Наведемо приклади усіх названих таблиць.

 

Проста таблиця:

Таблиця 2.1.

Якісна характеристика педагогічних працівників загальноосвітнього навчального закладу № 1032

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оцінювання магістерської роботи | За статтю станом на 25.10.2005 р
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.