Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Процес формування та розвитку особистості

 

Народження
 
Індивід
 
Формування свідомості та самосвідомості
 
Мінімальна соціальна зрілість особистості (14-16 років)
 
Сформована особистість (18-20 років)
 
Удосконалення особистості
 
Завершення життя

 

Формули в магістерській роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул друкуються біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули. Наприклад: (2.1.) (перша формула другого розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів подаються безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова “де” без двокрапки (Додаток П).

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи за алфавітним порядком. Його необхідно подавати у такій послідовності:

  • Конституція України, закони, нормативні акти та положення державного значення;
  • літературні та наукові джерела, матеріали періодичних видань;
  • джерела іноземною мовою;
  • інші інформаційні джерела.

Для кожного джерела вказується прізвище, ініціали автора, повна назва, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Для статей, які опубліковані в періодичній пресі, зазначаються прізвище, ініціали автора, назва статті, журналу або газети, рік видання, номер журналу або дата виходу газети. Наведемо зразки бібліографічного опису різних видів джерел.

Закони, нормативні акти та положення державного значення:

Закон України “Про загальну середню освіту” // Законодавство України про загальну середню освіту. Бюлетень законодавства і юридичної політики України. – К., 1999. - № 9. – С.31-54.

Концепція 12-річної загальної середньої освіти (проект) // Інф. зб. Міносвіти України. – 2000. - № 21. – С. 10-15.

Літературні та наукові джерела:

Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. –К.: Освіта, 1997. –256 с.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 528 с.

Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К: Вища школа, 1995. – 237 с.

Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки: Навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – К.: ІЗМН МО України, 1999. – 356 с.

Популярная психология / Хрестоматия: учеб. Пособие для студентов пединститутов / Сост. В.В. Мироненко. – М.: Просвещение, 1990. – 399 с.

Методика интенсивного обучения иностранным языкам /Под ред. В.А. Бухбиндера и Г.А. Китайгородской. – К.: Вища школа, 1988. – 344 с.

Родинна педагогіка: Навчально-метод. посібник / А.А. Марушкевич, В.Г. Постовий, Т.Ф. Алексєєнко та ін. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. –216 с.

250 правил современного английского языка: Справочник для школьников и студентов. – Донецк: ООО ПКФ “БАО”, 2002. – 448 с.

Матеріали періодичних видань:

Москаленко А.М. На часі педагогічна інтернатура //Педагогічна газета. – 1995. – № 6 (12). – С. 3.

Москаленко А.М. Розвиток освіти в Україні //Витоки. – 1995 – 3 (35). – С. 7

Іноземні видання:

Cairns R.B., Cains B.D., Neckrman H.J., Gest S.D., Gariepy J.L. Social networks and aqqressive bebavior – pur support or peer rejection. Developmental Psycholoqy, 1988. – S. 815-823.

Klippert H. Planspiele in Schule und Lehrerfortbildunq, in: Keim, H. (Hrsq.): Planspiel, Rollenspiel, Fallstudie, Koln, 1992. – 219 рp.

Інші інформаційні джерела:

Напрями структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес // http: //www. ntu-kpi. kiev. ua / ukr / education / charta. html.

http: // www. ntu-kpi. edu. ua. Згуровський М.З. Мій принцип: працювати на користь і авторитет КПІ. Доповідь ректора НТТУ “КПІ” на конференції трудового колективу 14 вересня 2004 року.

http: // www. kpi. kharkov.ua. Веб-сторінка Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Додатки. Нумерація аркушів із додатками продовжує загальну нумерацію сторінок основного тексту магістерської роботи. Обсяг додатків не входить до обов’язкового обсягу магістерської роботи, не має межових рамок (їх кількість залежить від автора, потреб магістерської роботи). Кожен додаток має починатися з нової сторінки, мати заголовок, який друкується вгорі малими літерами (крім першої великої). У правому верхньому кутку сторінки над заголовком малими літерами (крім першої великої) друкується слово “Додаток” і велика літера, що позначає додаток. Додатки необхідно позначати у порядку появи посилань, позначаючи послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як додаток А (наприклад, Додаток Н).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Відвідування вчителями навчальних семінарів | Функції наукового керівника
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 253; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.