Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зняття арешту з майна (ст.60)
1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не бор­жникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

2. У разі прийняття судом рішення про зняття арешту з майна арешт з майна знімається за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про зняття арешту з майна надсилається боржнику та органу (установі), якому була надіслана для виконання постанова про накладення арешту на майно боржника.

3. З майна боржника може бути знято арешт за постановою начальника відпові­дного відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, якщо виявлено порушення порядку накладення арешту, встановленого цим Законом. Копія постанови начальника відділу державної вико­навчої служби про зняття арешту з майна боржника не пізніше наступного дня після її винесення надсилається сторонам та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

4. У разі наявності письмового висновку експерта, суб’єкта оціночної діяльнос­ті — суб’єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації аре­штованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі якщо витрати, пов’язані із зверненням на таке майно стягнення, переви­щують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, арешт з майна боржника може бути знято за постановою державного виконавця, що затверджується нача­льником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копії постанови держав­ного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного ро­бочого дня після її винесення сторонам та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

5. У всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

6. Зазначені у цій статті постанови можуть бути оскаржені сторонами в деся­тиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.

Звільнення майна з-під арешту відбувається або шляхом звернення з такою вимогою до суду або в адміністративному порядку до начальника відповідного органу державної виконавчої служби. Постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і по­садових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого прова­дження» (пункт 16) передбачено, що вимоги інших осіб щодо належності їм, а не боржни­ку майна, на яке накладено арешт, вирішуються шляхом пред’явлення ними відповідно до правил підвідомчості (ст. 24 ЦПК, ст. 12 ГПК) позову до боржника та особи, в інтересах якої накладено арешт, про визнання права власності на майно і звільнення його з-під аре­шту. В такому ж порядку розглядаються вимоги осіб, які не є власниками, але володіють ним на законних підставах.

Майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця:

1) у разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту;

2) сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації аре­штованого майна боржника. Таку постанову державний виконавець приймає не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про звіль­нення майна з-під арешту надсилається боржнику та до органу (установи), якому була на­діслана постанова про накладення арешту на майно боржника на виконання.

У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати борж­ником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна бо­ржника майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця, яка за­тверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. Копія постанови про звіль­нення майна з-під арешту надсилається боржнику та до органу (установи), якому була на­діслана постанова про накладення арешту на майно боржника на виконання.

Майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою начальника відпо­відного органу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний викона­вець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановле­ногоцим Законом порядку накладення арешту. Копія постанови начальника органу державної виконавчої служби про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше на­ступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (устано­ви) для зняття арешту, а про відмову у звільненні майна боржника з-під арешту — борж­нику За наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реа­лізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошко­дженням або якщо витрати, пов’язані із зверненням на нього стягнення, перевищать гро­шову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповід­ного органу державної виконавчої служби. Копія постанови державного виконавця про звільнення майна боржника з-під арешту не пізніше наступного після її винесення дня надсилається сторонам та до відповідного органу (установи) для зняття арешту.

У всіх інших випадках за незакінченими виконавчими провадженнями арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

Постанови начальника органу державної виконавчої служби та державного виконавця про звільнення майна з-під арешту, зазначені у статті, що коментується, можуть бути оскаржені сторонами до суду у 10-денний строк.

9. ПЕРЕДАЧА СТЯГУВАЧУ ПРЕДМЕТІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ВИКОНАВЧОМУ ДОКУМЕНТІ (ст.61)

1. У разі присудження стягувачу предметів, зазначених у виконавчому докумен­ті, державний виконавець вилучає ці предмети у боржника і передає їх стягувачу, про що складає акт передачі. У разі знищення предмета, що має бути переданий стягувачу в натурі, державний виконавець складає акт про неможливість виконан­ня рішення, що є підставою для закінчення виконавчого провадження.

2. У разі письмової відмови стягувача від одержання предметів, вилучених у бо­ржника під час виконання рішення про передачу їх стягувачу, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і виносить постанову про за­кінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий вне­сок поверненню не підлягає.

Перший примірник акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу та перший примірник додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу складаються з використан­ням бланків документів виконавчого провадження, інші примірники — з використанням бланків для копій документів виконавчого провадження.

На першому примірнику акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу/додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначе­них у рішенні суду, та передачі їх стягувачу зазначаються серії та номери бланків для ко­пій документів виконавчого провадження, що були використані для складання копій цьо­го акта/додатка. На копіях акта вилучення у боржника предметів, зазначених у рішенні суду, та передачі їх стягувачу/додатка до акта вилучення у боржника предметів, зазначе­них у рішенні суду, та передачі їх стягувачу зазначаються серія та номер першого примір­ника акта/додатка.

Якщо стягувач удруге не з’явиться на місце виконання без поважних причин у встано­влений державним виконавцем час, то державний виконавець складає акт про неявку стя­гувача на місце виконання і виносить постанову про повернення виконавчого документа стягувачеві.

Згідно частини другої коментованої статті, у разі письмової відмови стягувача від оде­ржання предметів, вилучених у боржника при виконанні рішення про передачу їх стягува­чеві, державний виконавець повертає зазначені предмети боржникові під розписку і вино­сить постанову про закінчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не підлягає.

Якщо боржник перешкоджає виконанню рішення про передачу стягувачеві присудже­них предметів, то державний виконавець вирішує питання про притягнення його до відпо­відальності, встановленої чинним законодавством.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1115; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.