Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підстави припинення діяльності суб'єктів підприємництва

План

ЛЕКЦІЯ № 6

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

1. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва

2. Реорганізація суб’єктів підприємництва

3. Ліквідація суб’єктів підприємництва

Уповноваженими органами для прийняття рішень про при­пинення суб’єктів господарювання вважаються:

- для державних підприємств — міністерства, відомства;

- для казенних підприємств — Кабінет Міністрів України;

- для корпоративних підприємств (господарських товариств, кооперативів та ін.) — загальні збори учасників (членів)

Припинення діяльності суб’єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації, злиття приєднання, поділу, перетворення або шляхом ліквідації.

В результаті реорганізації усі права та обов’язки суб’єкта гос­подарювання, що припиняє свою діяльність, переходять до пра­вонаступника в порядку загального правонаступництва.

У ви­падку ліквідації діяльність суб’єкта господарювання припиня­ється без правонаступництва.

Є дві підстави припинення діяль­ності суб’єкта господарювання:

У добровільному порядку і при­мусовому порядку.

При­пинення суб’єкта господарювання — юридичної особи у добро­вільному порядку здійснюється:

— за рішенням власника або уповноваженого ним органу, рі­шенням інших осіб—засновників суб’єкта господарювання чи їх правонаступників;

— досягнення юридичною особою мети, заради якої її було створено;

— закінчення строку, на який була створена юридична особа.

В примусовому порядку припинення юридичної особи здійсню­ється за рішенням суду у разі:

- визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації.

- провадження діяльності, що суперечить установчим до­кументам, або такої, що заборонена законом;

- невідповідності мінімального розміру статутного фонду;

— наявності в Єдиному державному реєстрі запису про від­сутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням;

— визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом;

— неподання протягом року до органів податко­вих органів декларацій, та інших фінансової звітів.

Припинення підприємницької діяльності фізичних осіб—під­приємців здійснюється у випадку:

— прийняття фізичною особою—підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності;

— смерті фізичної особи—підприємця;

— постановлення судового рішення про оголошення фізич­ної особи померлою або визнання безвісно відсутньою;

— постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності.

Підставами для постановлення судового рішення про при­пинення підприємницької діяльності фізичної особи—підпри­ємця є:

— визнання фізичної особи—підприємця банкрутом;

— провадження особою підприємницької діяльності, що забо­ронена законом;

— неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітнос­ті.

Фізична особа позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про держав­ну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізич­ної особи—підприємця.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Земельный рынок и формы платы за землю | Підставами для припинення діяльності фермерського господарства є
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 477; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.