Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Білім - максималды 100 балл 4 страница

 

Тақырып 3. ХАЛЫҚ АУРУШЫЛДЫҒЫ. ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫН КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ МЕДИЦИНАЛЫҚ-СТАТИСТИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР

Мақсат:Аурушылдықты зерттейтін негізгі түрлерімен және әдістерін игеру.Студенттер халық денсаулығын есептеу, талдау және оған баға беру әдістерін білуі тиіс. Медициналық-статистикалық құжаттармен танысу.

Оқыту міндеттері:

- аурушылдықтың негізгі түрлері және зерттейтін әдістерімен танысу;

- өзідігінен халық аурушылдығы көрсеткіштерің түсініктеме және баға беру.

- «Қоғамдық денсаулық», «қоғамдық денсаулық қоры» туралы ұғымдармен танысу;

- халық денсаулығын кешенді түрде бағалаудың бірегейленген көрсеткіштерімен танысу;

- халық денсаулығын кешенді түрде бағалау кейбір көрсеткіштерді өздігінен есептеуді үйрену.

- медициналық-статистикалық құжаттардың негізгі топтарымен және түрлерімен танысу.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Аурулықтың түрлері.

2. Аурулар түрлерінің, жарақаттанулардың және өлім себептерінің жалпы жіктелуі құрастыру ұстанымдары.

3. Аурушылдықтың көрсеткіштері.

4. Аурушылдықты зерттейтін негізгі әдістері, олардың ЕПБ жұмысында қолдануы.

5. ҚР қазіргі кезеңде аурушылдықтың даму ұрдістері.

6. Халық арасында таралған әлеуметтік маңызы зор аурулардың ерекшеліктері.

7. Халық денсаулығын сандық түрде бағалау көрсеткіштері.

8. Халық денсаулығын кешенді түрде бағалау жүйесіндегі демографиялық көрсеткіштері.9. Халық денсаулығын кешенді түрде бағалау жүйесіндегі медициналық көрсеткіштері.

10. Физикалық дамуды бағалау.

11. Халықтың мүгедектігін зерттеу.

12. Медициналық ұйымдардағы құжаттар топтары.

13. Негізгі тіркеу-оперативтік құжаттар.

14. Негізгі оперативтік құжаттар.

15. Негізгі тіркеу құжаттар.

16. Негізгі есептік құжаттар.

Оқыту және білім беру әдістері:

- презентация;

- шағын топтармен жұмыс;

- жағдаяттық есептерді шығару;

- ауызша және жазбаша сұрау.

Әдебиеттер:

1. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы.

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 256 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья

5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 с.

Бақылау сұрақтары:

1. Аурулықтың түрлері.

2. Аурулар, жарақаттанулар және өлім себептерінің жалпы қабылданған жіктелуі, оның құру ұстанымдары.

3. Аурушылдық көрсеткіштері.

4. Аурушылдықты зерттеу негізгі әдістері, олардың ЕПБ-ның жұмысында қолдануы.

5. Алғашкы аурушылдық көрсеткішін есептеу әдістері.

6. Жалпы аурушылдық көрсеткішін есептеу әдістері.

7. Патологиялық зақымдалу көрсеткішін есептеу әдістері.

8. Қазіргі кезеңде ҚР халық аурушылдығының өзгеруі.

9. ҚР –да аурушылдықтың құрылымы.

10. Айналадағыларға кауіпті және әлеуметтік мәні зор аурулармен аурушылдық туралы түсінік.

11. Халық арасында таралған әлеуметтік мәні зор аурулардың ерекшіліктері.

12. Халық денсаулығын саңдық түрде бағалау көрсеткіштері.

13.Халық денсаулығын кешенді бағалау жүйесінің демографиялық көрсеткіштері.

14.Халық денсаулығын кешенді бағалау жүйесінің медициналық көрсеткіштері.

15.Халық денсаулығын кешенді бағалаудын бірегейлік көрсеткіштері.

16. Халық денсаулығының сандық көрсеткіштері.

17. Қазақстанда алдағы өмір ұзақтықтығы көрсеткішінің деңгейі және есептеу әдісі.

18.Денсаулық туралы дәстүрлік ақпарат көздерінің жетістіктері мен кемшіліктері.

19.Халық денсаулығының бірегейлі көрсеткіштері.

20.Физикалық дамуды (дене өсудің) бағалау.

21. Туулық, өлім-жітім және табиғи өсім көрсеткіштерің есептеу және бағалау, олардың Қазақстандағы деңгейі.

22.Сәбилер өлімің есептеу және бағалау әдістері.

23.Қазақстанда сәбилер өлімінің деңгейі және себептерінің құрамы.

24.Аурулық көрсеткішін және таралуын сесптеу және бағалау әдістері, олардың Қазақстандағы деңгейі.

25. Қазақстандағы аурулық деңгейі және оның құрамы.

26.Мүгедектік медициналық-әлеуметтік мәселе ретінде.

27. Балалар денсаулығы.

28. Жасөспірімдер денсаулығы.

29. Қарт адамдардың денсаулығы.

30. Халықтың жас-жыныстық құрамы.

31. Халықтың жастық құрылымы.

32. Халықтың жынысы бойынша құрылымы.

33. Халықтың жас-жыныстық пирамидасы.

34. Халықтың жастық құрылым типтері.

35. Жастық өлім ерекшеліктері.

36. Жыныстық белгілері бойынша өлім ерекшеліктері.

37. Халықтың қартаюымен байланысты денсаулық сақтау мәселелері.

38. Амбулаторлық-емханалық ұйымдарының құжаттары.

39. Аурухана құжаттары.

40. Санитарлық-алдын алу ұйымдарының құжаттары

 

Тақырып 4. ЖАС-ЖЫНЫСТЫҚ ТОПТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ: БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР, ЕРЕСЕК ТОПТАР. АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ.

Мақсаты: Студенттер балалар мен жасөспірімдердің және ересектердің денсаулық ерекшеліктерін білулері керек. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету туралы Алматы декларациясының негізгі ұстанымдарын оқып білу. Салауатты өмір сүру салты туралы тұжырымдаманың негіздерің оқып білу.

Оқыту міндеттері:

- әртүрлі жас-жыныстық топтардағы қоғамдық денсаулық ерекшеліктерімен танысу;

- балалар мен жасөспірімдердің қоғамдық денсаулық ерекшеліктерімен танысу;

- ересектердің қоғамдық денсаулық ерекшеліктерімен танысу.

- Алматы декларациясының бүкіл әлемде қоғамдық денсаулық сақтау тарихына маңызымен танысу;- Алматы халықаралық конференциясында алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетудегі ұстанымдарымен танысу;

- салауатты өмір сүру салты және сапалы көректену туралы тұжырымдамадағы түсініктермен танысу;

- санитарлық ағарту жұмыстардың әдістерін үйрену.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Халықтың жас-жыныстық құрамы.

2. Халықтың жастық құрылымы.

3. Халықтың жынысы бойынша құрылымы.

4. Халықтың жас-жыныстық пирамидасы.

5. Халықтың жастық құрылым типтері.

6. Жастық өлім ерекшеліктері.

7. Жыныстық белгілері бойынша өлім ерекшеліктері.

8. Алматы декларациясының бүкіл әлемдегі қоғам денсаулық сақтау тарихына маңызы, алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетудегі ұстанымдарының маңызы.

9. Салауатты өмір сүру салтының анықтамасы, дәрежелері мен сүру дағдыларының құрылымы.

10. Негізгі қауіп-қатерлі жағдайлардың, әлеуметтік маңызы зор аурулардын негізгі топтары, қауып-қатер факторлардың алдын алудағы бірегейлік тұжырымдама.

11.Денсаулықты нығайту : анықтамасы, міндеттері, денсаулықты сауықтырудың жүйелері.

12.Арулардың алдын алу, оның негізгі түрлері, медициналық-әлеуметтік маңызы. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) деңгейндегі аурулардын алдың алу шараларының стратегиялық негіздері.

13. Салауатты өмір салтын (СӨС) жұзеге асырудың мақсаты мен міндеттері.

14.Салауатты өмір салтын қалыптастырудың бағыттары.

15. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың медициналық-әлеуметтік маңызы, қауіп-қатерлі жағдайлардың алдың алу және насихаттаудың түрлері.

16. Гигиеналық оқыту және тәрбиелеу әдістері мен құралдары.

17. Қауіп-қатерлі жағдайлардың алдын алудағы клиникалық хаттамалары, қауіп-қатерлі жағдайлардың алдын алудағы медицина қызметкерлерінің қолданатын іс-әрекеттерінің жүргізу реттері.

Оқыту және білім беру әдістері:

- презентация;

- шағын топтармен жұмыс;

- жағдаяттық есептерді шығару;

- ауызша және жазбаша сұрау.

Әдебиеттер:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 с.

3. Рахметова С.Р., Михалкина Н.И. Валеология (Практические занятия). –Алматы: АГУим.Абая, 2001.- 57 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья

5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 с.

6. Аканов А.А., Тулебев К.А., Айтжанова Г.Б. Руководство по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. – Алматы, 2002. – 250 с.

7.Аканов А.А., Тулебаев К.А., Назирова И.Н. и соавт. Руководство по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний. - Астана, 2007. – 115 с.

8.Аканов А.А., Сейсенбаев А.Ш., Аканова Г.Г. и соавт. Алгоритмы действий медицинских работников на уровне ПМСП по основным факторам риска ХНЗ. - Алматы, 2000. - 40 с.

9. Арингазина А.М., Егеубаева С.А. Укрепление здоровья: теория и планирование программ. - Алматы, 2003. – 158 с.

10. Доскалиев Ж.А., Диканбаева С.А., Аканов А.А. Управление организацией и проведением мероприятий по профилактике наиболее значимых заболеваний. - Алматы, 2004. – 47 с.

Бақылау сұрақтары:

1. Алматы декларациясының бүкіл әлемдегі қоғам денсаулық сақтаудың даму тарихына маңызы.

2. Алғашқы медициналық-санитарлық көмектің аңықтамасы.

3. Алматы декларациясына сәйкес алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұстанымдары.

4. Салауатты өмір сүру қалпының аңықтамасы.

5. Өмір сүрудің құрамы және дәрежесі.

6. Денсаулыққа зиянды негізгі қауіп топтары.

7. Адам денсаулығына әсер ететін әлеуметтік факторлардын топтамасы.

8. Әлеуметтік мәні зор аурулардың пайда болуың негізгі қауіп-қатерлі топтары.

9. Салауатты өмір салтын (СӨС ) жүзеге асырудың мақсаты мен міндеттері.

10. Аурулардың алдын алу, оның негізгі түрлері және медициналық-әлеуметтік маңызы.

11. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) деңгейіндегі негізгі аурулардың алдың алу шараларының стратегиялық негіздері.

12. Денсаулықты нығайту, міндеттері

13. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың бағыттары.

14. Қауіп-қатерлі жағдайлардың алдың алу жөніндегі бірегейліктұжырымдама.

15. Салауатты өмір салтынқалыптастырудың медициналық- әлеуметтік маңызы және қауіп-қатерілі жағдайлардың алдын алу, насихаттау түрлері.

16. Гигиеналық оқыту және тәрбиелеу әдістерімен құралдары.

17. Сауықтыру жүйелерінің көп тараған түрлері.

18. Қауіп-қатерлі жағдайлардың алдын алу клиникалық хаттамалары.

19. Қауіп-қатер жағдайлардың алдын алудағы медицина қызметкерлерінің қолданатын іс-әрекеттер бір ізділігі.

20. Халық арасында таралған маскүнемдік, уытқорлық , нашақорлық, мәселелері.

21. Шылым шегудің медициналық-әлеуметтік мәселелері.


 

«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша

 

ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН БІРГЕ СТУДЕНТТІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА (ОБСӨЖ) АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

 

Құрастырғандар: м.ғ.к., доцент Пругло Г.Ю., м.ғ.к., доцент Кожекенова Ж.А., м.ғ.к., аға оқытушы Нурбакыт А.Н.

 

Курс: үшінші

Тақырып 1. ДЕНСАУЛЫҚҚА БАЙЛАНЫСТЫ ӨМІР САПАСЫ. ДЕНСАУЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ. АЛМАТЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ – ХХ – ҒАСЫРДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ҰЛЫ ХАРТИЯСЫ.

Мақсаты: Денсаулықпен байланысты өмір сапасының жалпы тәжірибелік тұжырымдамасын зерттеу. Барлық қоғамдық денсаулықты қалыптастыршыларды, денсаулық деңгейлерін зерттеу. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету туралы Алматы декларациясының негізгі ұстанымдарын оқып білу.

Оқыту міндеттері:студент оқыған тақырыптың тұтас көлемін білуі керек, материалды жүйелей келе тақырып бойынша қорытынды жасай алуы тиіс.

Өткізу түрі: сұхбаттасу, презентация.

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Өмір сапасы: анықтамасы, құрылымы, бағалау әдістері.

2. Қазақстандағы өмір сапасы.

3.Денсаулық: анықтамасы, бағалау әдістері.

4. Денсаулық деңгейлері

5. Алматы декларациясының бүкіл әлемдегі қоғам денсаулық сақтау тарихына маңызы, алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсетудегі ұстанымдарының маңызы

Берілетін мәліметтер: ақпараттық-дидактикалық нұсқаулар.

Әдебиеттер:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд.,перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное здоровье. – М.:Медицина, 2003. – 368 с.

3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья

5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 с.

Бақылау сұрақтары:

1. Өмір сапасын анықтау, өмір сапасы құрылымының негізгі компоненттері;

2. Өмір сапасы емдеу тиімділігінің интегралды критериі ретінде;

3. Өмір сапасын қайта қалыпқа келтіру бағдарламасының негізі ретінде қолдану;

4. Өмір сапасын объективті бағалау көрсеткіштері;

5. Өмір сапасын бағалаудың кең таралған көрсеткіштері;

6. Өмір сапасын бағалау әдістері;

7. Денсаулықтың анықтамасы.

8. Денсаулық деңгейлері.

9. Адам денсаулығы.

10. Топтық денсаулық.

11. Халық денсаулығы.

12. Қоғамдық денсаулық.

13. Қауіп факторлары.

14. Қауіп факторларының топтастырылуы

15. Алма - Аты декларациясының бүкіл әлемдегі қоғам денсаулық сақтаудың даму тарихына маңызы.

16. Алғашқы медициналық-санитарлық көмектің аңықтамасы.

17. Алма -Аты декларациясына сәйкес алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұстанымдары.

 

Тақырып 2. ХАЛЫҚТЫҢ ТАБИҒИ ҚОЗҒАЛЫСЫН ТАЛДАУ. РЕПРОДУКТИВТІ ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ ТҰРҒЫ.

Мақсаты:Халықтың табиғи қозғалыс көрсеткіштерін, есептеу әдістерін зерттеу. Репродуктивті денсаулықты қорғау бойынша, сонымен қатар бедеуліктің, қауіп факторларының шығу негізіндегі жүктілік пен босану кезіндегі асқынулардың алдын алу шараларын зерттеу.

Оқыту міндеттері:студент оқыған тақырыптың тұтас көлемін білуі керек, материалды жүйелей келе тақырып бойынша қорытынды жасай алуы тиіс.

Өткізу түрі: сұхбаттасу, презентация.

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Демография: статика және динамика.

2. Халықтың табиғи қозғалыс көрсеткіштері.

3. Қазақстандағы демографиялық көрсеткіш қарқындары.

4. Репродуктивті денсаулық: анықтамасы, медициналық-әлеуметтік аспектілер.

5. Жанұяны жоспарлау.

6. Халықтың репродуктивті денсаулығын қорғаудағы құлықтық-жыныстық тәрбиелеудің маңызы.

7. Репродуктивті денсаулыққа әсер ететін қауіп факторлары.

Берілетін мәліметтер: ақпараттық-дидактикалық нұсқаулар.

Әдебиеттер:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд.,перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное здоровье. – М.:Медицина, 2003. – 368 с.

3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья

5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 с.

6. Девятко В.Н., Исаев Д.С., Абылкасимов Е.А. Основы социальной медицины в охране здоровья матери и ребенка. – Алматы, 2002. – 299 с.

7. Исаев Д.С., Бейсембекова Г.К. Проблемы репродуктивного здоровья в современных условиях. - Алматы, 1995. - 129 с.

8. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

9. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения. – Алматы, 1995. – 364 с.

10. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000.– 914 с.

Бақылау сұрақтары:

1.Демография туралы түсінік. Негізгі бөлімдері.

2. Халықтың механикалық және табиғи қозғалысы.

4. Халықтың табиғи қозғалысы.

5. Туушылық, өніп- өсу көрсеткіштері.

6. Жалпы және балалар өлім көрсеткіштері.

7. Табиғи өсім көрсеткіштері.

8. Қазақстандағы медициналық-демографиялық көрсеткіштердің динамикасы

9. Қазақстандағы өлімнің басты себептері.

10. Қазақстандағы өлім құрылымы.

11. Репродуктивті денсаулықтың анықтамасы.

12. Репродуктивті денсаулықтың медициналық-әлеуметтік аспектілері.

13. Репродуктивті денсаулықтың бұқара халықтық, топтық және жекеше деңгейлеріндегі көрсеткіштері.

14. Ер адамдар мен әйелдердің репродуктивті денсаулығының бұзылуларының дамуы және пайда болуына қауіпті жағдайлар.

15. Репродуктивтік денсаулықтың динамикасының ерекшеліктері

16 Жасөспірім қыздардың репродуктивтік денсаулығының қалыптасу ерекшеліктері.

17. Халықтың репродуктивті денсаулығын қорғаудағы құлықтық-жыныстық тәрбиелеудің маңызы.

18. Жанұяны жоспарлау.

19. Жүктелік кезіндегі асқынулардың және бедеуліктің ерте алдын-алу және болжамдау шараларын ұйымдастыру.

20. Әлеуметтік факторлардың жасанды түсік тастау жиілігіне тигізетін әсері.

Тақырып 3. ФИЗИКАЛЫҚ (ДЕНЕ) ДАМУЫ. МҮГЕДЕКТІК. АУРУШЫЛДЫҚТЫ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЖИНАҚТЫ ТІРКЕУ.

Мақсаты: Физикалық дамудың бағалау белгілерін және мүгедектіктің медициналық-әлеуметтік аспектілерін зерттеу. Халықтың аурушылдық түрлерін зерттеу, сырқаттанушылықты болжамдау әдісітерін игеру.

Оқыту міндеттері:студент оқыған тақырыптың тұтас көлемін білуі керек, материалды жүйелей келе тақырып бойынша қорытынды жасай алуы тиіс.

Өткізу түрі: сұхбаттасу, презентация.

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Физикалық дамуды бағалау.

2. Мүгедектіктің медициналық-әлеуметтік аспектілері

1. Сырқаттанушылықты зерттеудің әдістері және медициналық-әлеуметтік аспектілері.

2. Қазақстанда жалпы сырқаттанушылықтың ерекшеліктері және динамикасы.

3. Қазақстанда әлеуметтік – мәні зор аурулар сырқаттанушылығының ерекшеліктері және динамикасы.

Берілетін мәліметтер: ақпараттық-дидактикалық нұсқаулар.

Әдебиеттер:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

2. Общественное здоровье и здравоохранение /Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 528 с.

3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 256 с.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения. – Алматы, 1995. – 364 с.

5.Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения: Учебное руководство/ Под ред. Ю.П.Лисицина. – Москва, 1998. – 698 с.

Бақылау сұрақтары:

1. Физикалық даму қоғамдық денсаулық көрсеткіші ретінде.

2. Физикалық дамудың бағалау көрсеткіштері.

3. Акселерация: теориясы және себептері.

4. Урбанизация.

5. Физикалық даму стандарттары.

6. Мүгедектік медициналық–әлеуметтік мәселе ретінде.

7. Еңбекке жарамсыздық түрлері.

8. Мүгедектік топтары.

9. Еңбекке жарамсыздықты сараптау.

10. Сырқаттанушылықты зерттеудің әдістері және медициналық-әлеуметтік аспектілері.

11. Қазақстандағы жалпы сырқаттанушылықтың ерекшеліктері және динамикасы.

12. Қазақстандағы әлеуметтік – мәні зор аурулар сырқаттанушылығының ерекшеліктері және динамикасы.

13. Қазақстанда тараған жұқпалы аурулардың ерекшеліктері және өзгерушілігі

14. Қазақстандағы балалар мен жасөспірімдердің жалпы сырқаттанушылығының ерекшеліктері және өзгерушілігі.

15. Сырқаттанушылықты зерттеудің қазіргі кезеңдегі әдістері және оны ЕПМ-нің жұмысында қолдану.

16. Қазақстандағы уақытша еңбекке жарамсыздықтың өзгерушілігі және ерекшеліктері.

17.Қазақстандағы жан-жақты медициналық тексеру нәтижелері бойынша нақты сырқаттанушылық динамикасы.

18. Өлімнің себебі туралы мәліметтер бойынша Қазақстандағы сырқаттанушылық ерекшеліктері және динамикасы.

19. Қазақстанда мүгедектіктің ерекшеліктері және динамикасы.

Тақырып 4. ДЕНСАУЛЫҚТЫҢ ВАЛЕОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Мақсаты: Валеологияның әдістемелік және тәжірибелік негіздерін зерттеу.

Оқыту міндеттері:студент оқыған тақырыптың тұтас көлемін білуі керек, материалды жүйелей келе тақырып бойынша қорытынды жасай алуы тиіс.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 853; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Web-страница должна идентично отображаться в Microsoft Internet Explorer и Netscape Navigator, причем весьма желательно — в последней и предпоследней версиях данных программ.
 2. Административно-правовой статус благотворительных организаций 1 страница
 3. Административно-правовой статус благотворительных организаций 10 страница
 4. Административно-правовой статус благотворительных организаций 11 страница
 5. Административно-правовой статус благотворительных организаций 12 страница
 6. Административно-правовой статус благотворительных организаций 13 страница
 7. Административно-правовой статус благотворительных организаций 14 страница
 8. Административно-правовой статус благотворительных организаций 15 страница
 9. Административно-правовой статус благотворительных организаций 16 страница
 10. Административно-правовой статус благотворительных организаций 17 страница
 11. Административно-правовой статус благотворительных организаций 18 страница
 12. Административно-правовой статус благотворительных организаций 19 страница

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.148 сек.