Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Білім - максималды 100 балл 5 страница
Өткізу түрі: сұхбаттасу, презентация.

Тақырып бойынша тапсырмалар:

1. Валеология ғылым ретінде.

2. Денсаулықтың нығайту жүйесі.

Берілетін мәліметтер: ақпараттық-дидактикалық нұсқаулар.

Әдебиеттер:

1. Арингазина А.М., Егеубаева С.А. Укрепление здоровья: теория и планирование программ. - Алматы, 2003. – 158 б.

2. Валеология: учебник для ВУЗов. - Алматы, 2000. – 50 б.

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть 1. Общественное здоровье. – М.:Медицина, 2003. – 368 б.

4. Рахметова С.Р., Михалкина Н.И. Валеология (практические занятия). – Алматы: АГУим.Абая, 2001. – 57б.

5.Социальная гигиена (медицина) и организация здравоохранения: Учебное руководство/ Под ред. Ю.П.Лисицина. – Москва, 1998. – 698 б.

Бақылау сұрақтары:

1. Валеология мен санологияның анықтамасы, олардың айырмашылықтары;

2. Санологияның негізгі тұжырымдамалары;

3. Денсаулықты нығайту ілімі;

4. Денсаулықты нығайту үлгілері;

5. Қауіп факторларының кең таралған жіктелулері;

6. Қауіп топтарының кең таралған жіктелулері;

7. Қауіп факторларын айқындау әдістері;

8. Денсаулықты нығайту әдістері;

9. Жеке денсаулықтың аралық бағасы;

10. Сауықтырудың кең таралаған жүйесі және оның ерекшеліктері.

 


«Қоғамдық денсаулық» пәні бойынша

 

АУДИТОРИЯДАН ТЫС СТУДЕНТТЕРДІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

 

Құрастырғандар: м.ғ.к., доцент Пругло Г.Ю., м.ғ.к., доцент Кожекенова Ж.А., м.ғ.к., аға оқытушы Нурбакыт А.Н.

 

 

Курс: үшінші


Тақырып 1. ЖАНҰЯ ДЕНСАУЛЫҒЫ. БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ.

Мақсаты: Жанұяның, балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайына талдау жасауды үйрену. Жанұя мен бала денсаулық жағдайын зерттеу әдістерін меңгеру.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Аканов А.А., Тулебаев К.А., Айтжанова Г.Б. Руководство по формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваний и укреплению здоровья. – Алматы, 2002. – 250 б.

2. Девятко В.Н., Исаев Д.С., Абылкасимов Е.А. Основы социальной медицины в охране здоровья матери и ребенка. – Алматы, 2002. – 299 б.

3. Исаев Д.С., Бейсембекова Г.К. Проблемы репродуктивного здоровья в современных условиях. - Алматы, 1995. - 129 б.

4. Руководство по профилактической деятельности врача общей практики (семейного врача)/ Под. Ред. А.В.Шаврова, В.Г. Маймулова. – СпБ.: Санкт-Петербургская ГМА им. И.И.Мечникова, 1997. – 298 б.

Бақылау сұрақтары:

1. Қазіргі жанұялардың өмір сүруінің Қазақстандағы медициналық-әлеуметтік аспектілері.

2. Қазіргі жанұялардың өмір сүруінің Қазақстандағы негізгі қауіп факторлары.

3. Әртүрлі елдерде жанұялық дәрігерлерге өздігінен келушілердің сырқаттанушылық ерекшеліктері.

4. Жанұя денсаулығына скринингтік зерттеу жүргізу және жүргізу реті.

5. Жанұя денсаулығын зерттеудегі әдістемелік жолдары.

6. Балалардың денсаулығының психологиялық-эмоционалдық және физикалық деңгейін зерттеуінің әдістемелік жолдары.

7. Қазақстанда балалардың денсаулығының психологиялық-эмоционалдық және физикалық деңгейінің динамикасы.

8. Қазақстанда балалар денсаулығын қорғаудың медициналық-әлеуметтік аспектілері.

9. Балалар ұйымдарында балаларға емдеу-профилактикалық көмекті ұйымдастыру.

10. Қазақстандағы балаларға көрсетілетін санаторлық-курорттық көмекті ұйымдастыру.

Тақырып 2. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА ІЛІМДЕРІ.

Мақсаты: Денсаулық сақтаудың және медицинаның жалпы тәжірибелік тұжырымдамаларын зерттеу;

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Аканов А.А., Девятко В.Н., Кульжанов М.К. Общественное здравоохранение в Казахстане: концепция, проблемы и перспективы. – Алматы, 2001.– 100 б.

2. Камалиев М.А., Бигалиева Р.К., Хабиева Т.Х. История народной медицины и общественного здравоохранения Казахстана. – Алматы, 2004. – 173 б.

3. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 б.

4. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 б.

5. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000.– 914 б.

Бақылау сұрақтары:

1. Денсаулық сақтау және медицина ілімінің даму тарихы. Заманауи медицинаның, денсаулық сақтаудың халықнамалық ілімдері.

2. «Жағдайлар әсері», «аурулық пен кедейлік» немесе «азғындау шеңбері» ілімі.

3. «Өркениет аурулары» және әлеуметтік бейімделусіздік.

4. Әлеуметтік биология ілімі. Адам (әлеуметтік) экология тұжырымдамасы.

5. «Күйзеліс теориясы» және жалпылай бейімделу белгілері топтамасы.

6. З.Фрейдтің ілімі «Фрейдизм» және «неофрейдизм», психоаналитикалық психосоматика.

7. Гиппократ ілімін қолдану түрлері. «Неогиппократизм» және биотипология.

8. «Жасушалық патология» және оның жаңа түрлері.

9. Мальтустың ілімі «мальтузианство» және «неомальтузианство».

10. Қоғамдық жүйелердің және денсаулық сақтаудың бірегей болуы. («Конвергенция»). «Адам қоры» ілімі.

 

Тақырып 3. ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ МЕДИЦИНАНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚПЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЭТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ.

Мақсаты: медициналық этика және парыз түсінігімен танысу, қазіргі кезеңдегі медициналық этика міндеттері мен маңызды мәселелерін зерттеу, емделуші мен дәрігердің өзара қарым-қатынасының мемлекеттік реттелуімен танысу, пациент пен дәрігердің құқықтық қорғануымен танысу.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Камалиев М.А., Буздаева С.С. Медико-социологическая оценка теневого сектора здравоохранения/ Центрально-Азиатский журнал по общественному здравоохранению. – Алматы, 2005. - № 4. - 51-57 б.

2. Муминов Т.А., Камалиев Т.А. Анализ здравоохранения с позиций социального маркетинга.- Алматы, 2003.- 170 б.

3. Отношение населения к своему здоровью и системе здравоохранения: результаты социологического исследования/ под ред. Г.Нокиной, В.Гуревич. – Алматы: «Фонд XXI век», 2002. – 220 б.

4. Сагиндыкова А.Н. Конституционно-правовые проблемы охраны здоровья граждан в РК. – Алматы, 1997. – 167б.

5. Сарымсакова Б.Е. Актуальные проблемы биоэтики / Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному здравоохранению. – Алматы, 2002. - № 2. - ч.1.

Бақылау сұрақтары:

1. Медициналық этика және деонтология туралы түсінік.

2. Қазақстанда қоғамдық денсаулық сақтаудың дамуының қазіргі сатысында деонтология және медициналық этика маңызы.

3. Қазақстанда деонтология және медициналық этиканың нормативтік-заңдылық негіздері

4. Эвтаназия мәселелері және ҚР оны шешу жолдары.

5. Клондау және ағзаны ауыстыру мәселелері, ҚР оны шешу жолдары.

6. Дәрігер қателері, дәрігерлердің емдеу және диагноз қою сапасына жауапкершілігі.

7. Қазақстанда денсаулық сақтауда формалды емес төлемдер мәселелері.

8. Дәрігерлік тәжірибеде келіспеушілік жағдайларының типтері, шешу жолдары.

9. ҚР халыққа медициналық көмек көрсетуде медициналық қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері.

10. ҚР медициналық көмек алуда халықтың құқықтары мен міндеттері.

Тақырып 4. ХАЛЫҚ СТАТИКАСЫ МЕН МИГРАЦИЯСЫН ТАЛДАУ

Мақсаты: Халық саны мен құрамының зерттеу әдістерін, миграция түрлерін игеру.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 б.

2. Максимова Т.М. Современное состояние, тенденции и перспективные оценки здоровья населения. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 192 б.

3. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья населения. – Алматы, 1995. – 364 б.

4. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000.– 914 б.

Бақылау сұрақтар:

1.Демография туралы ұғым. Демографиялық статистиканың міндеттері.

2. Халық статикасы.

3. Халық статикасын зерттеу кезіндегі ескерілетін белгілер.

4. Қазақстандағы халық санағы.

5. Халық санағына тән көріністер және мәні.

6. Урбанизация.

7. Миграция түрлері.

8. Миграцияның мәні.

9. Ішкі миграция.

10. Сыртқы миграция.

 

Тақырып 5. ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫ.

Мақсаты: Қарт адамдардың денсаулық жағдайының өзгеру қарқындарын зерттеу, аурудың дамуы мен пайда болуының қауіп факторларымен танысу

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Аязбаева А.Г. Медико-социальные аспекты формирования приоритетных классов заболеваний в Республике Казахстан: Учебно-метод. пособие. – Алматы, 2005. – 55 б.

2. Губачев Ю.М., Макиенко В.В. Психосоциальные проблемы семейной медицины. – СпБ.: Гедеон Рихтер, 2000. – книга 4. – 49 б.

3. Губачев Ю.М., Макиенко В.В. Гериатрические проблемы семейной медицины. –-СпБ.: Гедеон Рихтер, 2000. - книга 16. - 70 б.

4. Мелентьев А.С., Гасилин В.С., Гусев Е.И. и др. Гериатрические аспекты внутренних болезней. – Москва, 1995. – 260 б

5. Руководство по профилактической деятельности врача общей практики (семейного врача)/ Под. Ред. А.В.Шаврова, В.Г. Маймулова. – СпБ.: Санкт-Петербургская ГМА им. И.И.Мечникова, 1997. – 298 б.

Бақылау сұрақтары:

1. Орташа өмір сүру ұзақтығы.

2. Халықтың қартаюы.

3. Демографиялық қартаю.

4. Геронтология – ғылым ретінде.

5. Гериатрия – медицина саласы ретінде.

6. Герогигиена – геронтология саласы ретінде.

7. Халықтың қартаюымен байланысты денсаулық сақтау мәселелері.

Тақырып 6. АУРУЛЫҚТЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТАҢДАМАЛЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫЛАМА ӘДІСІ.

Мақсаты: Халық аурушылдығын зерттеудің таңдамалы және жалпылама әдістерін меңгеру.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы.

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 б.

3. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 256 б.

4. Сакбаев О.С., Вагнер А.В. Совершенствование методологии изучения и оценки здоровья

5. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 б.

Бақылау сұрақтары:

1. Аурулықтың медициналық-әлеуметтік аспектілері.

2. Аурулықтың зерттеу әдістері.

3. Аурулықты зерттеудің таңдамалы әдісі.

4. Аурулықты зерттеудің жалпылама әдісі.

5. Аурулықтың түрлері.

6. Қазақстандағы алғашқы және жалпы аурушылдықтың ерекшеліктері мен динамикасы.

7. Қазақстандағы әлеуметтік мәнді аурушылдықтың ерекшеліктері мен динамикасы.

8. Медициналық тексерулер мәліметтері бойынша аурулықты зерттеу.

9. Өлім себептері туралы мәліметтер бойынша аурулықты зерттеу.

10. Медициналық көмекке жүгінуі немесе қаралуға келуі бойынша аурулықты зерттеу.

 

Тақырып 7. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ

ХАЛЫҚҚА ЖОЛДАУЫНДАҒЫ ДЕНСАУЛЫҚ ТАҚЫРЫБЫ.

Мақсаты: Денсаулықты қорғаудың өзекті бағыттарымен танысу, денсаулықты сақтауды дамытудың мәселелері туралы және медициналық көмек көрсетуді жетілдірудің мемлекеттік жолдары туралы түсініктің болуы.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 годы. – Астана, 2004.

2. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»: проект / Казахстанская правда. - 4 октября 2007, 9 апреля 2009.

3. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире». – Астана, 2007.

4. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики». – Астана, 2008.

5. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию». – Астана, 2009.

Бақылау сұрақтары:

1. Халық денсаулығы туралы ҚР Конституциясына бабына түсінік беруші

2. «Қазақстан жеделдетілген экономикалық, әлеуметтік және саяси модернизация жолында» (2005) атты Президенттің Қазақстан халқына жолдауындағы денсаулық сақтау жүйесінің міндеттері

3. «Қазақстанның бәсекелестікке қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан өз даму алдында жаңа даму табалдырығында (2006) атты Президенттің Қазақстан халқына жолдауындағы денсаулық сақтау жүйесінің міндеттері.

4. «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» (2007) атты Президенттің Қазақстан халқына жолдауындағы денсаулық сақтау жүйесінің міндеттері.

5. «Қазақстан азаматтарының жағдайын жақсарту - мемлекеттік саясаттың негізгі мақсаты» (2008). атты Президенттің Қазақстан халқына жолдауындағы денсаулық сақтау жүйесінің міндеттері.

6. «Дағдарыс арқылы жаңару және даму» (2009) атты Президенттің Қазақстан халқына жолдауындағы денсаулық сақтау жүйесінің міндеттері.

7. 2005-2010 жж. ҚР денсаулық сақтауды дамыту және реформалау Мемлекеттік бағдарламасынан күтілетін нәтижелер, міндеттері және мақсаты.

8. 2005-2010 жж. ҚР денсаулық сақтаудың дамыту және қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасының мақсаты мен міндеттері.

9. 2007-2024 жж. тұрақты дамуға ҚР өту Концепциясының мақсаты және міндеттері.

10. 2007-2024 жж. тұрақты дамуға ҚР өту Концепциясындағы денсаулық сақтау жүйесінің міндеттері.

Тақырып 8. ҚАЗАҚСТАН ҮШІН МЫҢЖЫЛДЫҚТЫҢ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ.

Мақсаты: Қазақстан үшін мыңжылдық дамудың бекітілген мемлекеттік жаһандық мақсатымен танысу.

Тапсырма:

1. Тақырып сұрақтарын жете зерттеу және қосымша ақпарат іздестіруді жүргізу.

2. Реферат жазу, көрсету.

3. Берілген тақырып бойынша баяндама жасау.

4. Тақырып бойынша презентация жасау.

Орындау түрі: реферат жазу, баяндама жасау, презентация дайындау.

Орындау критериі:

1. Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар бойынша тақырып материалдарын оқып, зерттеу.

2. Өзіндік дайындалуына қосымша әдебиеттерді қолдану.

3. Ауызша сұрау кезіндегі мтериалды меңгеруінің жақсы деңгейі.

4. СӨЖ тапсырмаларын дұрыс және толық орындау.

5. Тапсырмаларды өз бетімен орындау.

6. Материалды жүйелей алу және дәлді қорытынды жасау.

Тапсыру мерзімі: Күнтізбелік тақырыптық жоспарға сәйкес

Бағалау критериі: силлабуста берілген

Әдебиеттер:

1. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК на 2005-2010 годы. – Астана, 2004.

2. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»: проект / Казахстанская правда. - 4 октября 2007, 9 апреля 2009.

3. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».– Алматы, 1999. – 67 б.

4. Назарбаев Н.А. Послание Президента страны народу Казахстана «Через кризис к обновлению и развитию». – Астана, 2009.

5. Цели ООН в области развития на пороге тысячелетия в Казахстане/ Бюллетень «Устойчивое развитие». – 2003. - №2.

Бақылау сұрақтары:

1. Қазақстан үшін мыңжылдық даму мақсаты.

2. Қазақстанда мыңжылдық даму міндеттері.

3. Қазақстанда мыңжылдық даму мақсатына жету және оның мәселелері.

4. Қазақстан үшін БҰҰ дамудың бағдарламасының негізгі бағыттары.

5. Әйел мен еркектің арасындағы теңділікті және Қазақстан үшін мыңжылдық даму мақсатының бірі ретінде әйелдердің мүмкіндіктері мен құқықтарын кеңейту.

6. Қазақстан үшін мыңжылдық даму мақсатының бірі ретінде балалар өлім көрсеткішін төмендету.

7. Қазақстан үшін мыңжылдық даму мақсатының бірі ретінде АҚТБ-мен (ЖҚТБ), безгекпен және тағы басқа жұқпалы аурулармен күресу.

8. Қазақстан үшін мыңжылдық даму мақсатының бірі ретінде экологиялық тұрақтылықпен қамтамасыз ету.

9. Қазақстан үшін мыңжылдық даму мақсатының бірі ретінде аналарды қорғау.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 579; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.