Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Семінарське заняття №5. Проблеми України в XIX ст
План.

Семінарське заняття №4. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Відродження української державності .

1. Причини, характер, рушійні сили та етапи Національно-визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649 рр.). Роль Б.Хмельницького в розгор­танні визвольної війни українського народу. Основні битви.

2. Формування української державності в ході визвольної війни. Внутріш­ня та зовнішня політика козацької держави.

3. Політична історія України періоду Руїни. Адміністративно-територіальний та політичний устрій Гетьманщини, її соціально-економічне становище. Статус Слобожанщини.

4. Головні ознаки українського бароко. Нові особливості архітектури. Розвиток книгодрукування та книжкової графіки.

 

Теми есеїв:

1. Битва під Берестечком та її місце у визвольній війні.

2. Видатні козацькі полководці: І.Богун, М.Джалалій.

3. Вплив Хмельниччини на формування української нації.

4. Пилип Орлик і його "Конституція"

5. Наказний гетьман П.Полуботок.

6. Останні гетьмани – Д.Апостол та К.Розумовський.

7.Українське бароко як системотворчий чинник української культур середини XVII–XVIII ст.

8.Український епос XVII–XVIII ст.

9.Народність і народні елементи в українській культурі XVIII ст.

10. Гуманістичний характер творчості Г.С. Сковороди. Система його філософських поглядів.

11.Нові явища в освіті Гетьманщини та Слобожанщини. Харківський колегіум.

 

Література для поглибленого вивчення:

1.Антонович В. Про козацькі часи на Україні - К., 1991.

2. Газін В.В. Крим –Україна: політичні стосунки періоду гетьманування Павла Тетері (1661-1665 рр.) // Укр. іст. журнал. - 2001. - №1.

3. Горобець В.М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та тактичні відступи другої пол. 1665 р. // Укр. іст. журнал. - 2000. - №1,2.

4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVIIIст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

5. Гетьмани України: історичні портрети. - К., 1991.

6. Іван Мазепа і Москва: Історичні розвідки і статті. - К., 1994.7. Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Геть­манщини (1760-1830).-К., 1996.

8. Наливайко Д. Козацька християнська республіка. - К., 1992.

9. Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. - К., 1994.

10. Панашенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини. - К., 1995.

11. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. - К., 1995.

12. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська Національна революція 1648-1654 рр. крізь призму століть // Укр.-іст. журнал. - 1998. -№1,2,3.

13. Струкевич О.К. Українська "нація до націоналізму": пошуки критеріїв ідентичності в Україні - Гетьманщині XVIIIст. // Укр.-іст. журнал. - 1998. –№6.

14. СмолійВ.А., Степанков В.С. Правобережна Україна у другій половині XVII-XVIIIст.: Проблеми державотворення. - К., 1993.

15. Толочко П.П. Від Русі до України. - К., 1997.

16.Ступак Ф. Доброчинність епохи Козаччини / Ф. Ступак // Київська старовина. – 2003. – №4. – С. 17–23.

 

 

1. Характеристика економічного розвитку українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у дореформений період.

2. Умови і причини виникнення процесу національно-культурного Відродження у Східній Україні. Т.Г. Шевченко – уособлення національного генія.

3.Університети України в національно-культурному відродженні.

4.Митці українського театру та драматургії (М. Старицький, М. Кропивницький, М. Садовський, І.Карпенко-Карий та ін.).

 

Теми для есеїв:

1. Концепція соціалізму М.Драгоманова.

2. Селянська реформа 1861 р. в Україні.

3. Реформи Йосифа II в Західній Україні.

4. Гурток 1.1. Срезневського в Харкові та його діяльність.

5. Класицизм і романтизм в українській культурі XIX ст.

6. Реалістичні традиції у творчості Т. Шевченка-художника.

7. Український театр XIX ст.: відомі драматурги і актори.

8. Видатні історики XIX ст. в Україні.

9. І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.

 

Література для поглибленого вивчення:

1. Алєксєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України. - К., 2004.

2. Багатопартійна Українська держава на початку XXст.: Програмні до­кументи перших українських політичних партій. – К., 1992.

3. Донцов Д. Дух нашої давнини. - Дрогобич, 1991.

4. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. - К., 1994.

5. Грицак Я. Нарис історії України - Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. - К., 1996.

6. Гунчак Т. Україна: Перша половина XX ст. Нариси політичної історії. - К., 1993.

7. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть. Соціально-політичний портрет. - К., 1993.

8. Кондратюк К. Нариси історії українського національно-визвольного руху XIX століття. - Тернопіль, 1993.

9. Кирило-Мефодіївське товариство: В 3 т. - К., 1990. ІО.Присяжнюк Ю.П., Горенко Л.М. Ринкова еволюція аграрних відносин в

Україні (друга пол. XIX ст - 1905 р.). // Укр.-іст. журнал. - 2000. - №5.

11. Рибалка І.К. Історія України: Дорадянський період. - К., 1991.

12. Сарбей В.Т. Історія України XIX - поч. XX ст. - К., 1994.

13. Шевченко Т. і українська національна культура. -Львів, 1990.

14. Шандра В. С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування М.Г.Рєпніна (1816-1834 рр.). // Укр.-іст. журнал. - 2000. - №4-5.

15.ШпорлюкЯ. Українське національне відродження в контексті європейсь­кої історії кінця XVIII - початку XIX століть. // Слово - 1994. 4. 3-4.

16.Шип Н. А. Культурно-національне відродження в Україні в ХІХ столітті / Н. А. Шип // Укр. іст. журнал. – 1991. – №3. – С. 25–33.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 446; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.