Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оцінка стану оборотних активів та потреби підприємства в матеріальних ресурсах

Згідно с П(С)БО 2 розділ Оборотні активи включає:

– запаси;

– векселі одержані;

– дебіторську заборгованість;

– поточні фінансові інвестиції;

– грошові кошти та їх еквіваленти;

– інші оборотні активи.

Для цілей аналізу потрібно визначити поняття «Запаси». Згідно П(С)БО 9 до запасів відносяться активи, що:

– утримуються для подальшого продажу за умови звичайної господарської діяльності;

– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

– утримуються для споживання при виробництві продукції, виконанні робіт і наданні послуг, а також управлінні підприємством.

До складу запасів включають:

– сировину, основні й допоміжні матеріали, що комплектують вироби й інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), обслуговування виробництва й адміністративних потреб (у балансі - це виробничі запаси);

– незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою й зборкою деталей, вузлів, виробів і незакінчених технологічних процесів. Для підприємств, які виконують роботи й послуги - це витрати на виконання незакінчених робіт, послуг, по яких підприємством ще не визнано дохід;

– готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу й відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;

– товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані) й утримуються підприємством з метою подальшого продажу;

– малоцінні швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу якщо він більше одного року;

– молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукція сільського й лісового господарства, якщо вони оцінюються відповідно до П(С)БО 9 «Запаси».

Склад оборотних коштів (у т.ч. запасів) вивчається на основі визначення питомих ваг окремих елементів і зіставлення їх у динаміці, з аналогічними підприємствами, із середніми галузевими.

Приклад. Вихідна інформація з даних балансу наведена в таблиці 2.18.

Таблиця 2.18 – Зміна складу оборотних коштів

Оборотні кошти На початок На кінець Абсолютне відхилення
Тис. грн. Пит. вага Тис. грн. Пит. вага Тис. грн. Пит. вага
1. Запаси, у т.ч.:            
1.1 виробничі запаси 376,6 26,6 309,6 24,7 -67,0 -1,9
1.2 незавершене виробництво 39,5 2,8 132,5 10,6 +93,0 +7,8
1.3 готова продукція 726,2 51,2 546,8 43,7 -179,4 -7,5
1.4 товари 27,1 1,9 3,3 0,2 -23,8 -1,7
2. Дебіторська заборгованість 156,6 11,1 173,9 13,9 +17,3 +2,8
3. Грошові кошти та їх еквіваленти 91,0 6,4 86,3 6,9 -4,7 +0,5
РАЗОМ 1417,0 100,0 1252,4 100,0 -164,6  

 

Таким чином, оборотні активи скоротилися на 164,6 тис. грн.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання аналізу | Аналіз стану оборотних коштів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 384; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.