Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Аналіз стану оборотних коштів

Стан оборотних коштів оцінюється на основі порівняння відносних показників шляхом порівняння відносного рівня оборотних коштів на 1 грн. обсягу виробництва фактичного із плановим або в динаміку.

Цей показник у деяких наукових джерелах одержав назву коефіцієнт закріплення:

, (2.52)

де – об’єм випущеної продукції або виконаних робіт, послуг;

– середній залишок оборотних активів, що розраховується по формулі середньої хронологічної

. (2.53)

Аналіз необхідно виконувати, насамперед, зіставляючи фактичні показники з нормативними. При виявленні перевищення, необхідно виявити:

а) суму коштів, який фінансується це перевищення;

б) витрати на експлуатацію складських приміщень для зберігання запасів;

в) витрати на доставку запасів: транспортну, вантажно-розвантажувальні й охорону.

Зіставлення по оборотних активах здійснюється як по сумі в цілому, так і по складовим елементам (запаси, дебіторська заборгованість і т.п.) такими способами:

а) по сумі: ;

б) по відносних рівнях активів на 1 грн. виробленої продукції: ;

в) по тривалості перебування оборотних активів в одному з видів (наприклад запасах): , де

. (2.54)

де – середній денний залишок j -го виду активів;

– середній денний об'єм споживання j-х ресурсів;

.– загальний об'єм споживання j-х ресурсів. Визначається як

. (2.55)

Розглянемо на прикладі аналізу запасів. Завдання: виконати оцінку стану виробничих запасів, а також факторний аналіз зміни їхнього складу. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) становив за 1-й рік 1824,4 тис. грн. і за 2-й - 2467,2 тис. грн. Виходячи із вхідних даних розрахуємо рівні запасів по елементах і їхнє відхилення за два роки (табл. 2.19).

Таблиця 2.19 - Рівень і структура запасів

Показники 1-й рік 2- рік Відхилення пит. ваги
тис. грн.. пит. вага, % тис. грн.. пит. вага, %
1. Сировина й матеріали 317,3 84,2 175,9 56,8 -27,4
2. Покупні напівфабрикати й комплектуючі вироби 0,6 0,2 16,2 5,2 +5,0
3. Паливо 17,1 4,5 9,6 3,1 -1,4
4. Тара й тарні матеріали 0,5 0,1 1,4 0,5 +0,4
5. Будівельні матеріали - - 61,4 19,8 +19,8
6. Запасні частини 18,7 5,0 23,2 7,5 +2,5
7. Матеріали с/г призначення 1,0 0,3 - - -
8. Тварини на вирощуванні й відгодівлі - - - - -
9. МБП 21,4 5,7 21,9 7,1 +1,4
РАЗОМ 376,6 100,0 309,6 100,0  

 

З розрахунків видно, що величина виробничих запасів скорочувалася. Це скорочення відбулося, насамперед, за рахунок скорочення обсягу сировини й матеріалів.

Таблиця 2.20 - Розрахунок середніх залишків виробничих запасів

(тис. грн.)

Показники 1-й рік 2-й рік Індекс
1. Виробничі запаси на початок року 471,0 376,6 х
2. Виробничі запаси на кінець року 376,6 309,6 х
3. Середній залишок виробничих запасів 423,8 343,1 0,81
4. Коефіцієнт закріплення (Кз) 0,232 0,139 0,599

 

Для розрахунку величини факторів, що впливають на зміну середнього залишку запасів, варто скористатися наступною мультиплікативною моделлю:

 

. (2.56)

 

Для розрахунків доцільно використати логарифмічний метод, де:

зміна оборотних активів в запасах за рахунок зміни об’єму виконаних робіт (послуг) – ;

зміна оборотних активів в запасах за рахунок зміни коефіцієнту закріплення – .

Зміна середнього залишку оборотних активів в запасах

Розрахунки зведемо у таблицю 2.21.

Таблиця 2.21 – Вплив факторів на відхилення середнього залишку активів в запасах

№ пп Найменування факторів і
  0,81 -0,092 1,0 -80,7
  1,352 0,131 -1,424 +114,9
  0,599 -0,223 +2,424 -195,6

 

Таким чином, за рахунок збільшення об’єму виконаної продукції (робіт, послуг) на 642,8 тис. грн. середній залишок оборотних активів в запасах збільшився на 114,9 тис. грн. За наслідком росту ефективності їх використання та зменшення коефіцієнту закріплення середній залишок зменшився на 195,6 тис. грн.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оцінка стану оборотних активів та потреби підприємства в матеріальних ресурсах | Аналіз руху незавершеного виробництва
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.