Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

Питання 1. Основні поняття про працю

 

Особливості праці як об’єкта вивчення є:

ü по-перше, праця - це доцільна діяльність щодо створення матеріальних та духовних цінностей, яка повинна бути ефективно, раціонально, економічно організована;

ü друге, праця є однією з головних умов життєдіяльності не лише окремого індивідуума, але й суспільства в цілому, основою функціонування будь-якої організації;

ü третє, у процесі праці формується система соціально-трудових відносин, які є стержнем суспільних відносин на рівні економіки, регіону, фірми та окремих індивідуумів.

 

У процесі праці відокремлюють, з одного боку, технічну організацію праці, яка характеризується конкретними формами й методами поєднання предметів праці, знарядь праці та працівника. З іншого – відносини, які обумовлені спільною участю в процесі праці усіх суб’єктів виробництва, тобто – соціально–трудові відносини, які характеризують соціальну організацію праці.

Будь-якій процес праці складається з таких елементів:

ü предмет праці;

ü засоби праці;

ü технологія виробництва;

ü організації праці;

ü самої праці як процесу усвідомленого впливу на предмет праці з метою виготовлення певних продуктів праці.

 

2. Праця – діяльність

“Праця – діяльність”, їх взаємозв’язок наведено на рис.2.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ (функціонування)

 

Фізіологічно обумовлена
Фізіологічно не обумовлена

 

       
   

 

 


Не заборонена (легітимна) 1.
Цілеспрямована 2.  
Утворювальна 3.  
Затребувана 4.  
ПРАЦЯ  
         

 

1- заборонена; 2- безцільна; 3- не пов’язана із створенням; 4- не затребувана

Рис.2. Взаємозв’язок понять “Праця-діяльність”

Як соціально-економічна категорія в понятті “праця” виділяють:

ü зміст праці;

ü характер праці;

ü функції праці;

ü форми вияву праці.

Зміст праці – сукупність елементів, які визначаються професійною приналежністю робіт, їх структурою, складністю, послідовністю виконання. Зміст праці відображується у тарифно-кваліфікаційних довідниках, посадових інструкціях, трудових обов’язках, положеннях про підрозділи.

 

Виділяють:

ü працю в сфері матеріального і нематеріального виробництва;

ü у сфері послуг, науки, культури, мистецтва в інших галузях;

ü працю в різних галузях (у машинобудуванні, сільському господарстві, в будівництві та інші.);

ü за видами діяльності – праця адміністратора, вченого, інженера;

ü праця за професіями та спеціальностями: інженер-програміст. бухгалтер; економіст із праці, слюсар-сантехнік та інші.

Характер праці – це якісні характеристики праці, які виділяють особливості її функціонування незалежно від змісту праці:

ü вільний і примусовий;

ü особистий та суспільний;

ü індивідуальний та колективний;

ü змістовий, малозмістовний, не змістовий; розумовий та фізичний;

ü творчий та рутинний;

ü престижний та не престижний;

ü праця нормальної важкості та напруженості, важка та напружена, особлива важка та особливо напружена та інші.

Характер праці зумовлює привабливість праці, особливості її мотивації та стимулювання, режимів праці й відпочинку та інших умов її використання.

За формами вияву виділяють:

ü біологічний аспект трудової діяльності (витрати психологічної енергії людини);

ü організаційно-технологічний аспект (полягає в певній системі взаємодії людини та засобів виробництва);

ü організаційно-соціальний аспект.

Функції праці дозволяють розкрити роль праці в суспільстві й для особистості. До них відносяться:

1. Участь праці (разом з іншими факторами виробництва) у створенні продуктів, спрямованих на задоволення потреб людей.

2. Формування суспільного багатства й розвиток суспільства.

3. Основа розвитку усього людства, суспільного прогресу, науки й культури.

4. Формування самої людини.

5. Спосіб самовираження особистості.

6. Подальший безмежний розвиток людства.

Питання3. Розподіл трудового процесу

Трудовий процес – це матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання робітником розумових і фізичних зусиль для отримання корисного результату, процес перетворення наявних ресурсів в потрібні (суспільно корисні) цінності и блага, що виконується і управляється людиною.

Розподіл трудових процесів за ознаками:

Ознаки Складові
по характеру предмету і продукту праці Матеріально-енергетичні процеси праці характерні для робітників (сировина, матеріали, деталі, машини); інформаційні процеси праці характерні для робітників розумової праці
по функціям робітників а) трудові процеси робітників, технічних виконавців, спеціалістів, керівників; б) основні трудові процеси (безпосередньо змінюючи форму і стан предметів праці, виробляють продукцію) и додаткові (забезпечують потрібні умови для ефективного виконання основних).
по рівню механізації праці Ручні, машино-ручні, машині, автоматизовані
по рівню важкості і шкідливості умов праці Нормальні, важкі, шкідливі

 

Технологічна операція - частина трудового процесу, що виповнюється одним або групою працівників на одному робочому місці і над одним предметом праці.

Трудова операція складається з трудового руху, трудової дії, трудового прийому.

Технологічні елементи операції:

ü установ,

ü технологічний перехід,

ü допоміжний перехід,

ü робочий хід,

ü допоміжний хід,

ü позиція.

Установ - частина технологічної операції, виконувана при незмінному закріпленні оброблюваних заготівель або складової одиниці.

Технологічний перехід - закінчена частина технологічної операції, що характеризується сталістю застосовуваного інструмента і поверхонь, утворених обробкою або з'єднуємих при зборці.

Допоміжний перехід - закінчена частина технологічної операції, що складається з дій людини і (або) устаткування, не супроводжуються зміною форми, розмірів, чистоти поверхні, але необхідні для виконання технологічного переходу (установка заготівлі, зміна інструменту).

Робочий хід - закінчена частина технологічного переходу, що складається з однократного переміщення інструмента щодо заготівлі, супроводжується зміною форми, розмірів, чистоти поверхні або властивостей заготівлі .

Допоміжний хід - закінчена частина технологічної операції, що складається з однократного переміщення інструмента або нерухомої частини устаткування для виконання визначеної частини операції.

Трудовий рух - це одноразове переміщення робочих органів людини при виконанні трудової дії ("взяти інструмент", "натиснути на кнопку").

Трудова дія - це логічно завершена сукупність трудових рухів, що виповнюються без перерви одним або декількома робочими органами людини при незмінних предметах і способах праці ("виключити персональний комп'ютер" виконується з одним комп'ютером за допомогою декількох трудових рухів натискання на кнопки).

Трудовий прийом - це визначена сукупність трудових дій і рухів працівника з незмінними предметами і засобами праці, що послідовно виповнюються одна за інший і мають конкретне цільове призначення ("зробити копію документа" за допомогою множної техніки).

Структура трудового процесу

Прийом Трудові дії Трудові рухи
Установить деталь в пневматичний патрон 1. Взяти деталь 1. Протягнути правую руку до деталі. 2. Захватити деталь пальцями
2. Вставити деталь в патрон 1. Піднести деталь до кулачків патрону. 2. Сумістити деталь з відтвором кулачків патрону. 3. Задвинути деталь до упору.
3. Зажати деталь в патроні 1. Протягнути ліву руку до рукоятки пневматичного крану. 2. Захватити рукоятку крану. 3. Повернути рукоятку.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Варіанти класифікації населення в економічній практиці | Тема 4: Соціально-трудові відносини як система

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 570; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.