Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Права та обов’язки членів кооперативних с/г підприємств
Усі члени с/г підприємств кооперативного типу мають певні юридичні права і несуть обов’язки. Їх відмінності лежать в основі розмежування на дійсних та асоційованих членів. Це стосується прав щодо вступу до членів підприємств, управління підприємством, трудової участі, припинення членства, порядку розрахунків із вибувшими членами підприємств тощо. Отже, можна назвати трудові, управлінські, майнові права та обов’язки членів с/г кооперативних підприємств.

Головними серед прав та обов’язків членів с/г підприємств є трудові права та обов’язки. Трудовим та аграрним законодавством регулюються відносини щодо організації, дисципліни, оплати, охорони праці, дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення трудової дисципліни. Трудові обов’язки покладаються лише на дійсних членів підприємства (щодо членів с/г обслуговуючого кооперативу – обов’язок участі у господарській діяльності кооперативу). Для асоційованих членів таких обов’язків не передбачено.

Право на відпочинок членів підприємств забезпечується встановленням тривалості робочого дня, наданням щотижневого відпочинку, щорічних оплачуваних відпусток. Умови та порядок надання відпусток визначаються Правилами внутрішнього розпорядку та ЗУ “Про відпустки” (не менше 24 к.д.). Можуть надаватися додаткові відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці. Підприємства мають право встановлювати своїм членам додаткові пенсії (розміри визначають самостійно).

Управління діяльністю кооперативом здійснюється громадянами як дійсними членами на засадах самоврядування. Члени цих підприємств мають право брати участь в управлінні справами підприємства, мають право ухвального голосу на загальних зборах, право обирати і бути обраними в органи управління кооперативу. Ці права реалізуються громадянами тільки особисто (юридичними особами – через представника).

Голосування на загальних зборах здійснюється незалежно від майнового внеску, за принципом “1 член кооперативу – 1 голос”. Асоційовані члени приймають участь в управлінні з правом дорадчого голосу.

Членські майнові правомочності полягають передусім у наявності права члена кооперативу на одержання кооперативних виплат та частини доходу кооперативу, яка розподіляється пропорційно участі у накопиченні цього доходу. Таке право реалізується за підсумками роботи кооперативу у певному фінансовому році, за рішенням загальних зборів – грішми, товарами, цінними паперами, збільшенням паю).

У разі припинення членства член кооперативу має право на одержання паю. Право на пай підтверджується пайовою книжкою (особовим рахунком, свідоцтвом), де зазначається у грошовому та відсоткову вираженні частка члена кооперативу у спільному майні. Майновий пай сплачується грішми, натурою, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу. Термін та інші умови отримання паю встановлюються в статуті, при цьому термін отримання паю не може перевищувати 2-х років (з 1 січня року, що настає після року припинення членства).

Асоційовані члени вносять лише пайові внески і мають право на отримання виплат часток доходу на паї (кооперативні виплати їм не виплачуються). Але статутом може бути передбачений інший відсоток виплат, ніж для дійсних членів, та інший розмір пайових внесків. У разі виходу з кооперативу асоційовані члени мають загальне право на отримання паю, а у разі ліквідації кооперативу – першочергове право на отримання свого майнового внеску та відповідної частки доходу і повернення земельної ділянки.

Законом та локальним нормативними актами підприємств можуть передбачатися й інші обов’язки. Зокрема, обов’язки дотримуватися вимог статуту та інших локальних актів, виконувати рішення загальних зборів, правління кооперативу, дотримуватися трудової дисципліни, відшкодовувати збитки, завдані підприємству, раціонально використовувати землю та інші природні ресурси тощо.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 388; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.