Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підстави, порядок, умови та правові наслідки припинення права членства та права участі громадян в підприємствах кооперативного і корпоративного типів
Майнові права – це право на внесення вкладу в натурі (будинки, споруди, техніку), у вигляді цінних паперів, грошима, а також інших майнових прав (у т.ч. на інтелектуальну власність). Внесок м. б. у вигляді права користування з/д (причому громадянин зберігає право власності на земельну ділянку). Однак слід мати на увазі, що перехідним положеннями ЗК встановлено заборону щодо внесення до 01.01.2005 р. права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

Права та обов’язки громадян у корпоративних с/г підприємствах.

Права та обов’язки учасників корпоративних підприємств аграрного типу ґрунтуються на положеннях ГК України, ЗУ “Про власність” та “Про господарські товариства”, а також на положеннях установчих документів – статутів та установчих (засновницьких) договорів.

Учасники мають право участі у розподілі прибутків підприємства, а також право на одержання дивідендів. Законодавством передбачені обмеження щодо права на розподіл прибутків (ЗУ “Про цінні папери та фондову біржу”) – у разі відсутності прибутків, коли розподіл прибутків і виплата дивідендів призведуть до неплатоспроможності підприємства, наявності дебіторської заборгованості. Дивіденди не можуть сплачуватися за рахунок статутного фонду.

Учасники можуть розпоряджатися своєю часткою на власний розсуд, заповідати її. Учасник має право придбати додатково випущені товариством акції. У разі ліквідації товариства вони мають право на одержання коштів, що залишилися від продажу майна товариства після проведення усіх розрахунків (із найманими працівниками, бюджетом, кредиторами) - пропорційно вартості вкладеного майна.

Управлінські права учасників: брати участь в управлінні справами підприємства, обирати та бути обраним до органів управління, одержувати інформацію про діяльність товариства (річні баланси, звіти, протоколи зборів).

На відміну від суб’єктів кооперативного типу, голосування в таких підприємствах здійснюється за принципом 1 частка – 1 голос.

Обов’язки: виконувати умови установчого договору, дотримуватися Статуту, зробити майнові внески)АТ – 50% (до установчих зборів), ТОВ – 30% (до державної реєстрації)), виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління, виконувати майнові зобов’язання перед товариством, не розголошувати комерційну таємницю. Ці обов’язки можуть бути розширені локальними актами та рішеннями вищих органів управління товариства.

 

Членство в підприємствах кооперативного типу припиняється:

1) за ініціативою члена підприємства на підставі поданої заяви про вихід, і прийняття загальним зборами рішення з цього приводу. Заява про вихід має бути розглянута правлінням і загальними зборами не пізніше 1-го місяця, на найближчому засіданні (доцільно це встановити у Статуті). Якщо заява до закінчення цього терміну не була розглянута, членство припиняється по закінченні місячного терміну. Ані правлінні, ані загальні збори не можуть відмовити члену кооперативу у виході з нього.

2) припинення трудової участі членів в діяльності кооперативу. Ця підстава стосується лише дійсних членів виробничих с/г кооперативів.

3) виключення у випадках і в порядку, визначених статутом кооперативу. Припинення членства з ініціативи підприємства внаслідок виключення здійснюється на підставі рішення вищого органу управління згідно із положеннями Статуту та Правил внутрішнього розпорядку і є примусовим. Воно застосовується до членів кооперативних підприємств як надзвичайний дисциплінарний захід впливу для осіб, які систематично порушують трудову та статутну дисципліну. Наприклад, виключення на підставі положень Статуту може застосовуватися до осіб, які засуджені до позбавлення волі.

4) у разі несхвалення загальними зборами рішення правління про прийняття до кооперативу.

5) у разі смерті члена чи ліквідації кооперативу.

Припинення членства тягне за собою певні правові наслідки. Особа, яка припинила членство, має право на одержання свого паю натурою, грішми, цінними паперами. Такій особі видається трудова книжка, проводяться усі розрахунки із нею, повертається земельна частка (пай) в натурі (на місцевості).

Статутом кооперативу може бути передбачено збереження членства за особами, які тимчасово вибули з підприємства: проходження дійсної строкової військової служби, обрання на виборну посаду, вступу до навчальних закладів за направленням підприємства з відривом від виробництва, виходу осіб на пенсію за віком та інвалідністю, які продовжують мешкати на території діяльності підприємства та не втратили зв’язок із ним.

Припинення права участі настає у разі: 1) ліквідації товариства; 2) продажу акцій (часток); 3) виключення з ТОВ за невиконання статутних завдань.

Припинення участі тягне за собою позбавлення особи прав учасника. Така особа позбавляється прав майнового та управлінського характеру. Якщо особа продала лише часту акцій (частки), то її права пропорційно зменшуються (право на отримання дивідендів, кількість голосів).

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 699; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.