Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правовий статус найманих працівників у с\г-ві
Такими працівниками є особи, що працюють у с/г підприємствах на підставі укладених трудових договорів (контрактів).

Правовий статус с/г працівників складається з 3 основних частин:

1) конституційні права, свободи та обов’язки громадян України;

2) права та обов’язки, що закріплені трудовим законодавством за всіма працівниками

3) прав та обов’язки, що відображають специфіку правового становища саме працівників с/г підприємств.

Основні права, свободи та обов’язки громадян закріплені в Конституції. Ст. 43 – кожен має право на працю, що включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або вільно погоджується. Держава при цьому гарантує рівні можливості у виборі процесії, реалізації програм підготовки кадрів. Згідно з цією нормою кожен має право на належні, безпечні умови праці, на оплату праці. Ст. 45 – право на відпочинок, що гарантується наданням вихідних днів та щорічних оплачуваних відпусток.

За своїм соціально-економічним станом с/г працівники є найманими працівниками, тому їх правовий статус за обсягом прав та обов’язків має багато спільного з правовим статусом працівників інших галузей народного господарства. На працівників с/г підприємств розповсюджуються норми трудового законодавства. Трудові права та обов’язки складають основу спеціального статусу найманих працівників, однак особливості с/г виробництва дають підстави говорити про специфіку умов праці найманих працівників с\г-ва. Така специфіка закріплена у Галузевих правилах внутрішнього трудового розпорядку для робітників та службовців підприємств, установ, організацій сільського господарства від 10.01.1985 р. Ними закріплені основні права та обов’язки працівників та адміністрації цих утворень: раціонально використовувати землю, с/г техніку, забезпечувати збереження майна, дотримуватися дисципліни праці, техніки безпеки.

Правовий статус спеціалістів с/г закріплений в Положенні про спеціаліста с\г-ва (Мін с\г-ва СРСР 19.10.1977 р.). На підставі цього положення с/г підприємства приймають локальні положення та посадові інструкції відповідних спеціалістів.

Особливості правового статусу найманих с/г працівників мають місце в організації їх праці, формах та системах її оплати. Враховуючи сезонний характер робіт, потреба у робочій силі в різні періоди року змінюється. До роботи можуть залучатися сезонні та тимчасові працівники. Залежно від цього регулюється режим робочого часу та відпочинку. Згідно із трудовим законодавством нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Правління с/г підприємств, за погодженням із профспілковим комітетом, у випадку виробничої необхідності може збільшити тривалість робочого дня для працівників, зайнятих у рослинництві, до 10 годин. В менш напружені періоди польових робіт, тривалість робочого дня може зменшуватися до 5 годин, а за бажанням працівників – і більше. У випадку виробничої необхідності робітник можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, з наданням інших днів відпочинку.

Тобто, трудові відносини найманих с/г працівників регулюються трудовим законодавством та спеціальними нормативними актами. Але у нормативних актах, що приймаються централізовано, не можливо передбачити вирішення усіх проблем, що виникають в процесі праці. Тому велике значення належить локальним нормативним актам.

Однак, незалежно від форми власності підприємства, наймані працівники користуються усіма гарантіями, встановленими трудовим законодавством.

Оформлення трудових відносин із найманим працівником здійснюється шляхом укладення трудового договору. Особливістю є також те, що аграрне законодавства надає право укладення такого договору у вигляді трудового контракту. При укладенні контракту зазначаються його сторони, права, обов’язки, термін дії, відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання контракту. Від звичайного трудового договору він відрізняється тим, що дозволяє поєднати нормативне та договірне регулювання трудових відносин. При укладенні контракту домінує договірне регулювання суттєвих умов праці. Перевага контракту полягає в тому, що він дозволяє з метою захисту прав та інтересів працівника максимально індивідуалізувати кожний елемент угоди про працю.

Особи, що працюють у с/г підприємствах на умовах найму, не приймають участі в управлінні справами таких підприємств та розподілі їх прибутку.

 

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 550; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.