Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підсобні підприємства та промисли

Підсобні виробництва та промисли належать до категорії допоміжних галузей виробництва, їх основне завдання - забезпечити найбільш повне та продуктивне використання трудових ресурсів (особливо сезонний надлишок робочої сили), місцевих матеріальних та сировинних ресурсів, які маються у господарстві, а також відходів промислового виробництва і таким чином покращити фінансовий стан господарства, збільшити виробництво продукції та прибутковість господарства. Такі виробництва та промисли розподіляються на внутрішньогосподарські та міжгосподарські.

Внутрішньогосподарські функціонують на правах структурного виробничого підрозділу, а міжгосподарські - створюються підприємствами та функціонують як самостійні суб’єкти з правами юридичної особи. Обидва види є власністю с/г підприємства в цілому, або пропорційно внесеної їм частки майна або коштів.

Підприємство може створювати підсобні виробництва на засадах кооперації з промисловими підприємствами, об'єднаннями та організаціями, а також створювати з іноземними партнерами спільні підприємства.

Діяльність підсобних виробництв та промислів відбувається на підставі ГК України, ЗК, ЛК, ВК, Статуту господарства, що його утворило, а також на підставі "Примірного положення про підсобні виробництва та промисли в колективних, державних с/г підприємствах, міжгосподарських організаціях та інших агропромислових формуваннях" схвалений Всеукраїнською Радою КСП та затв. Мін.с/г та продовольства в березні 1994 р. На локальному рівні діяльність підсобних господарств регулюється Положенням про підсобні виробництва та промисли, яке приймається на підставі "Примірного положення".

Згідно із ГК України поряд із виробництвом с/г продукції с/г підприємства та об'єднання можуть займатися будь-якими видами діяльності не забороненими законом. Предметом діяльності цих підприємств може бути переробка с/г сировини, плодів, ягід, грибів, виробництво будівельних матеріалів, склотари, меблі, художніх виробів. Утворюються підсобні виробництва у с/г кооперативі рішенням загальних зборів, в державних (комунальних) підприємствах за наказом директора, а в міжгосподарських підприємствах рішенням зборів уповноважених господарств - учасників.

Підсобні виробництва та промисли здійснюють свою діяльність згідно із самостійно розробленою та затвердженою підприємством структурою виробництва продукції на підставі внутрішньогосподарських відносин.

Підприємства, які створили підсобні виробництва та промисли:

- закріплюють за ним обладнання, транспорт, інвентар, будівлі та інше майно, а також земельні ділянки;

- забезпечують їх нормативно-технічною документацією;

- затверджують структуру виробництва;

- вживають заходи щодо забезпечення їх матеріально-технічними ресурсами;

- закуповують в інших підприємствах та в населення с/г продукцію для подальшої її обробки;

- здійснюють заходи щодо додержання ТБ, вимог виробничої санітарії.

Підсобне господарство реалізує свою продукцію та надає послуги за цінами та тарифами, які встановлюються їм самостійно або на договірній основі.

Роботи в підсобних виробництвах виконуються переважно особистою працею членів господарства. Допускається прийняття громадян за трудовим договором. Підсобні виробництва самостійно визначають форми та системи оплати праці їх працівників з подальшим узгодженням та затвердженням правлінням с/г підприємства, керівником державного с/г підприємства або радою уповноважених господарств-учасників. Тривалість та розпорядок робочого дня, порядок надання вихідних, оплачуваних відпусток регулюється Правилами внутрішнього розпорядку.

Загальне керівництво підсобними промислами, контроль за їх діяльністю здійснюється правлінням або керівником с\г підприємства. Безпосереднє керівництво здійснює завідувач виробництва або начальник цеху. Вони несуть відповідальність за організацію виробництва, використання матеріальних ресурсів, випуск та реалізацію продукції, а також за можливе погіршення екологічної обстановки внаслідок господарської діяльності.

Оскільки основна мета діяльності с/г підприємств - виробництво с/г продукції, а підсобні виробництва - це допоміжна галузь, то діяльність підсобних виробництв має відповідати таким вимогам:

- у суспільному виробництві с/г підприємства доля цих виробництв має бути незначною (до 50%), це означає, що основні та додаткові галузі не повинні поглинатися допоміжною галуззю, або підніматися до її рівня;

- загальний обсяг виробництва та доходи отримані від підсобних виробництв мають бути значно нижчі основних та додаткових галузей;

- робота в них повинна виконуватися не на шкоду основним та додатковим галузям.

Для здійснення окремих видів діяльності підсобні виробництва повинні отримати ліцензію (виробництво тютюнових та алкогольних виробів).

Ліквідація підсобних виробництв відбувається за рішенням загальних зборів, за наказом директора, за рішенням зборів уповноважених господарств-учасників.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності | Планування с/г виробництва
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 763; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.