Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності
План

ТЕМА № 7. Правове регулювання виробничо господарської діяльності аграрних товаровиробників

1. Поняття та сутність виробничо-господарської діяльності.

2. Підсобні підприємства та промисли.

3. Планування с/г виробництва.

4. Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів. Страхування ризиків с\г виробництва.

 

 

Література

Нормативно-правові акти

1. Господарський кодекс України. Київ, “ІнЮре”, 2003.

2. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р.// Там же.- 1991.- №24.- Ст.272.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.// Там же.- 1991.- № 49.- Ст.682.

4. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.//Відом.Верхов.Ради України.- 1997.- №39.- Ст.261.

5. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.//Там же.- 1999.- № 39.- Ст.261.

6. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 р.//Там же.- 1996.- 3”).- Ст.82.

7. Закон України “Про народні промисли”. Від. ВР України, 2001р., № 41.

8. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1998 р. Відом.Верхов.Ради України. – 1999. – N 5-6. – Ст.39

9. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997р. Відом.Верхов.Ради України. – 1998. – N 19. – Ст. 98.

10. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. Відом.Верхов.Ради України. – 2000. N 36 – Ст.299.

Навчальна та наукова література

1. Аграрное право: Учебник для вузов/Под ред. проф. Г.Е. Быстрова и проф. М.И. Козыря. -М.: Юрист, 2000.- 534 с.

2. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. Учебное пособие. Издание вто­рое — дополненное и исправленное. Под редакцией докт. юрид. наук, профессора Погребного А.А. и канд. юрид. наук, доцента Каракаша И.И.— X.: ООО «Одиссей», 2001.— 400 с.

3. Аграрне право України - Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрійцев, С.Ф. Василюк та інші; За ред. В.З. Янчука. — 2-е вид., перероб. та допов. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 720 с.

4. Федорович В.І. Правові умови організації діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів // Аграрна реформа в Україні: економічні і правові проблеми. Матеріали "круглого стола". Одеса, вересень, 1993.Тези доповідей і виступів. - Одеса,1993. - С.35-37.

5. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології, практики). - Львів, 1998.

6. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посібник у питаннях і відповідях / Алексійчук В.М., Бєлінський В.Ю., Білаш В.П., Білоусько Я.К., Більський В.Г. та ін. / За ред. доктора екон. наук, проф., академіка УААН П.Т.Саблука. - Київ: ІАЕ УААН, 1999. - 362 с.

7. Павлович З.А. Державне регулювання і управління сільськогосподарським виробництвом і іншими галузями АПК в умовах реалізації аграрної реформи в Україні: проблеми теорії і практики // Аграрна реформа в Україні: економічні і правові проблеми. Матеріали "круглого стола". Одеса, вересень, 1993.Тези доповідей і виступів. - Одеса, 1993. - С. 15-19.

8. Бичкова Ц.В. Колективна власність і сільськогосподарське виробництво // Право України.-1994.-№9.

9. Шелестов В.С., Янчук В.В. Юридичні ознаки спеціалізації сільськогосподарського виробництва // Аграрне право України: Підручник / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Бичкова Ц.В., Василюк С.Ф., Запорожець А.М. та ін. / За ред. академіка АПН, проф. В.З.Янчука. - Київ: Юрінком,1996. - С.248-251.

10. Грущинський І. Роль договору уформуванні підприємницьких відносин. Право України, 2000 р., №2, с.36.

11. Зальдіна О. Спеціальний режим господарювання на териториальному і галузевому рівнях. Право України. 2000р., №7, с.25.

12. Шелестов В.С., Янчук В.В. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів // Аграрне право України: Підручник / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Бичкова Ц.В., Василюк С.Ф., Запорожець А.М. та ін. / За ред. академіка АПН, проф. В.З.Янчука. - Київ: Юрінком,1996. - С.261-264.

13. Янчук В.В., Запорожець А.М. Правове забезпечення виробництва високоякісних та екологічно безпечних продуктів харчування // Аграрне право України: Підручник / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Бичкова Ц.В., Василюк С.Ф., Запорожець А.М. та ін. / За ред. академіка АПН, проф. В.З.Янчука. - Київ: Юрінком,1996. - С.254-261.

14. Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання). - Київ: Знання, 1991.-48с.

15. Павлович З.А. Правові основи спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва (на базі міжгосподарської кооперації). - Київ: Знання, 1980.-64с.

16. Семчик В.І. Погрібний О.О. Законодавче відновлення приватних форм сільськогосподарського виробництва і приватної власності // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика. - Київ: Видавництво "Наукова думка",1998. - С.41-47.

17. Семчик В.І., Погрібний О.О. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва // Правова держава. - 1993. - Вип.4. - С.73-80.

Виробничо-господарська діяльність -це врегульовані нормами аграрного права відносини, спрямовані на виробництво с/г продукції, її переробку, збереження та реалізацію з метою отримання прибутку. Виробничо-господарська діяльність є базовим інститутом аграрного права і спрямована на реалізацію спеціальної правосуб'єктності - на розвиток основних (рослинництво, тваринництво), додаткових (садівництво, овочівництво, птахівництво, бджільництво) і допоміжних (переробка сировини та продовольства, підсобні промисли) галузей сільського господарства, тобто на здійснення цілей передбачених Статутом.

Співвідношення цих галузей залежить від природно-кліматичних та економічних умов господарства. Напрямок діяльності с/г кооперативів, ФГ, господарських товариств згідно із законом ґрунтується на вільному обранні цими суб'єктами видів діяльності, а не на указівках державних органів. Такі підприємства самостійно визначають напрямки своєї діяльності, спеціалізацію, на свій розсуд обирають партнерів, в тому числі іноземних, розпоряджаються виробленою продукцією і доходами, займаються іншими видами діяльності, не забороненими законодавством.

Державні (комунальні) підприємства також при обранні напрямків с/г діяльності виходять із природно-кліматичних та економічних умов, але цей вибір здійснюється державою (територіальною громадою) як власником.

Спеціалізацію с/г підприємства виділяють за основною, провідною галуззю, на яку припадає найбільша (від 20 %) питома вага в товарній продукції.

Під спеціалізацією у теорії аграрного права розуміють форму суспільного поділу праці, що дістає вияв у територіальному розміщенні та розчленуванні галузі на окремі види виробництва сільськогосподарської продукції й сировини.

Спеціалізація характерна саме для сільськогосподарських підприємств. Виявленням спеціалізації є створення підприємства, яке спеціалізується на виробництві однорідної продукції. Це сприяє найбільш ефективному використанню землі, трудових ресурсів, забезпечує підвищення продуктивності суспільної праці. Розрізняють З види спеціалізації господарств: глибокоспеціалізовані господарства з однією галуззю, від якої отримують 60-70% всіх надходжень та 3-4 додаткових; спеціалізовані господарства з 2 основними галузями та 3-4 додатковими; з 3 основними галузями, кожна з яких займає 20% у загальному \обсязі виробництва та 3-4 додаткових.

ЗУ "Про с/г кооперацію" визначає господарські правомочності кооперативів (ст.28). Згідно із Статутом, кооператив самостійно визначає основні напрямки господарської діяльності, її спеціалізацію, здійснює її планування. Він самостійно реалізує свою продукцію, надає послуги за цінами та тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі. Виробничо-господарська діяльність здійснюється на засадах самофінансування та прибутковості. Рівень виробничо-господарської діяльності залежить від впровадження у виробництво досягнень науки та техніки, високоврожайних сортів с/г культур, нових порід тварин. Такі ж права надані ФГ відповідно до ст. 26 ЗУ “Про ФГ”.

Поряд із розвитком рослинництва та тваринництва с/г підприємства можуть здійснювати переробку с/г продукції як самостійно, так і шляхом кооперації. Для більш повного та рівномірного використання трудових ресурсів, а також місцевих сировинних ресурсів, підвищення прибутковості виробництва на підприємствах можуть створюватися підсобні виробництва та промисли. С/г підприємства можуть укладати угоди з будь-якими суб'єктами підприємництва та громадянами. Як юридичні особи вони можуть приймати участь у міжгосподарській діяльності, в тому числі шляхом створення спільних підприємств або на договірних засадах.

До виробничо-господарської діяльності відноситься також діяльність, пов'язана із реалізацією продукції, виробленої на підприємстві. Здійснення всіх цих видів діяльності забезпечує с/г підприємствам господарську самостійність та свободу дій.

Правове регулювання спеціалізації с/г виробництва відбувається за
допомогою загальних та спеціальних законів та підзаконних актів. До загальних
відноситься Господарський кодекс України, ЗУ "Про господарські товариства"

Спеціальні: ЗУ “Про пріоритетність розвитку соціальної сфери села і АПК в н/г", згідно з яким с/г підприємства самостійно визначають напрямки та структуру с/г виробництва, а значить і його спеціалізацію та обсяги. Вони можуть здійснювати свою діяльність як самостійно так і шляхом кооперування.

ЗУ "Про насіння та садівний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин", "Про карантин рослин" встановлюють, що насінництво - це галузь рослинництва, завданням якої є розведення насіння високоврожайних сортів, збереження та покращення їх чистосортності, біологічних та врожайних властивостей. Суб'єктами насінництва є фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння.

ЗУ "Про племінне тваринництво" здійснює правове регулювання спеціалізації тваринництва. Суб'єктами цієї діяльності є селекційно-гібридні центри, іподроми та інші підприємства незалежно від форм власності, які мають ліцензію на право займатися племінною справою.

На рівні підзаконних актів - це постанова КМУ від 16.06.1993 р. "Про заходи щодо покращення насінництва с/г культур", "Про заходи щодо стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки” від 17.07.2001 р.

Спеціалізація конкретних с/г підприємств визначається їх установчими документами, зокрема Статутом.

Основні принципи здійснення виробничо-господарської діяльності закріплені у ГК України, ЗУ "Про с/г кооперацію", "Про ФГ" і ними виступають:

- принцип вільного вибору напрямків діяльності;

- самостійне розпорядження виробленою продукцією та доходами;

- вільний вибір партнерів;

- право на об'єднання з іншими підприємствами;

- самостійне планування своєї діяльності.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1401; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.