Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Система органів управління с/г підприємств та їх повноваження
Згідно зі ст. 13 ЗУ “Про с/г кооперацію ” вищим органом управління кооперативу є загальні збори його членів. Саме загальні збори правомочні вирішувати найважливіші питання діяльності кооперативу. За своєю юридичною природою рішення загальних зборів мають більшу силу від рішення виконавчих органів. Законом закріплено основні повноваження загальних зборів.

Тільки загальні збори можуть вносити зміни та доповнення до статуту кооперативу, затверджують низку локальних нормативних актів (правила внутрішнього розпорядку, положення); на загальних зборах обираються виконавчі та контрольно-ревізійні органи, а також посадові особи (голова правління, правління кооперативу, члени РК, спостережної ради), визначаються розміри вступного та обов’язково пайового внеску. Загальні збори затверджують річні звіти правління, баланси кооперативу. Вищий орган управління вирішує низку організаційно-правових питань: приймають рішення щодо реорганізації або ліквідації кооперативу, входження його до складу об’єднань. Загальні збори вирішують питання щодо формування особового складу кооперативу (прийом до членів кооперативу).

Загальні збори розглядають питання щодо організації діяльності кооперативу, підсобних виробництв та промислів. Одним з методів цієї роботи є планування, яке відбувається шляхом затвердження загальними зборами плану економічного та соціального розвитку кооперативу. Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов'язані із статутною діяльністю кооперативу.

Загальні збори мають скликатися правлінням кооперативу щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися й позачергово за рішенням правління кооперативу або з ініціативи не менше третини членів кооперативу. Правління кооперативу зобов'язане прийняти рішення про скликання загальних зборів і повідомити членів кооперативу про час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10 днів. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів кооперативу.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.