Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правове становище директора державного та комунального с/г підприємства
Правління та голова правління є виконавчими органами кооперативу. Голова кооперативу є одночасно і головою правління кооперативу. Правління – це колегіальний орган управління. Воно обирається у кооперативі, до складу якого входить не менш як 10 членів, на термін, що не перевищує трьох років.

В своїй роботі голова та правління кооперативу підзвітні загальним зборам. Правління кооперативу:

- розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;

- скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень;

- вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності згідно із статутом;

- вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства;

- укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та оцінює її діяльність;

- делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних рішень;

- забезпечує збереження майна кооперативу, організовує у разі потреби проведення незалежних аудиторських перевірок;

Правління від імені кооперативу укладає господарські договори на реалізацію с\г продукції, обслуговування с\г виробництва.

Члени правління працюють переважно на громадських засадах, але статутом може бути передбачена винагорода за їх роботу.

Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління кооперативу.

Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Він працює на умовах контракту і не може бути членом кооперативу.

Для контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу може обиратися спостережна рада. Спостережна рада утворюється за умови, якщо кількість членів кооперативу становить не менш як 50 осіб. Порядок обрання спостережної ради та її голови і прийняття рішень спостережною радою встановлюються статутом кооперативу. Члени спостережної ради не можуть бути членами правління чи ревізійної комісії.

Ревізійна комісія утворюється у кооперативу для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менш як 10 членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам кооперативу. РК є спеціальним колективним контрольним органом, робота якого спрямована на перевірку раціональності використання матеріальних коштів, забезпечення збереження власності кооперативу, попередження майнових правопорушень, виявлення фактів їх скоєння. Формами контрольно-ревізійної діяльності є перевірки, ревізії, інвентаризації, експертизи. Повноваження РК визначаються статутом та спеціальним Положенням про РК, що його приймають загальні збори. РК контролює дотримання Статуту. Членами РК не можуть бути члени правління або спостережної ради, матеріально-відповідальні особи, діяльність яких підлягає перевірці з боку РК. Вона має право перевірити правильність використання коштів, вимагати від посадових осіб кооперативу надання відповідних документів, за результатами перевірок виносить пропозиції загальним зборам. При виявленні порушень РК застосовує через правління заходи по відшкодуванню збитків та притягнення винних до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Органами управління структурних підрозділів с/г кооперативу є збори працівників структурного підрозділу. Зборами обирається бригадир або інший керівник терміном на 3 роки. Збори вносять правлінню кооперативу пропозиції про застосування заохочень та стягнень, керівник підрозділу звітує зборам про виконану роботу. Збираються збори 1 раз на квартал. Керівник підрозділу підпорядковується правлінню та голові кооперативу, а з технологічних питань – також головним спеціалістам підприємства. Види структурних підрозділів: цех, бригада, ланка, ферма, ділянка.

Вищим органом ТОВ є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників ТОВ належить:

1) визначення основних напрямів діяльності ТОВ і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту;

3) обрання та відкликання членів виконавчих органів та Рк;

4) затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків РК, порядку розподілу прибутків;

5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

6) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

7) визначення організаційної структури товариства;

8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

9) вирішення питання про придбання товариством частик учасника;

10) виключення з товариства;

11) визначення умов оплати праці посадових осіб;

12) затвердження угод, укладених на суму, що перевищує розмір, вказаний у статуті;

13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства;

До компетенції зборів учасників ТОВ статутом можуть віднесенні й інші питання.

Рішення по питаннях 1,2 та 10 приймаються одностайно, решта – більшістю голосів.

Збори учасників скликаються не рідше ніж 2 рази на рік, якщо інше не передбачено статутними документами товариства.

Повноважним вважаються збори, на яких присутні учасники, які володіють у сукупності більше як 60% голосів, а з питань, що потребують одностайності – усі учасники.

Виконавчий орган ТОВ – директор або дирекція. Дирекцію очолює ген. директор. Членами дирекції можуть бути особи які не є учасниками товариства. Дирекція вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів.

Контроль за діяльністю виконавчого органу ТОВ здійснює РК, що утворюється зборами учасників у кількості не менше 3 осіб.

АТ є підприємство з найбільш складною управлінською структурою.

Вищим органом управління АТ є загальні збори акціонерів. Виконавчий органі – правління (голова і члени). Контрольні органи – спостережна рада та РК. Вищий контроль за управлінською діяльністю здійснює спостережна рада. Контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ здійснює РК.

Функції та компетенцію загальних зборів акціонерів можна поділити на організаційні та фінансово-господарські.

1. Організаційні: - засновницькі (створення, реорганізація, ліквідація, створення представництв, філій, дочірніх підприємств); - нормотворчі; - “ посадові” (обрання посадових осіб);

2. Фінансово-господарські: - визначення найважливіших господарських питань і затвердження актів (основні напрями діяльності, порядок покриття збитків, затв. плани та віти про їх виконання, звіт правління про річні результати діяльності товариства, звіти і висновки РК, порядок розподілу прибутку тощо).

Рішення щодо зміни статут, припинення діяльності товариства, створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, правомочні при умові подання за них ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з решти питань – приймаються простою більшістю голосів.

Правління здійснює оперативне управління діяльністю АТ. Правління підзвітне загальним зборам. Його роботою керує голова.

Спостережна рада в межах компетенції контролює і спрямовує діяльність правління. В АТ, яке налічує понад 50 акціонерів, створення спостережної ради є обов'язковим. Статутом АТ, або за рішенням загальних зборів на СР може бути покладено виконання деяких функцій, що належать до компетенції загальних зборів (кредитна політика, відкликання голови правління, притягнення до відповідальності). Рада розглядає та аналізує звіти правління, РК, аналізує дії правління щодо інвестиційної та цінової політики, може бути ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок товариства. Рада не має права втручатися в оперативній дії правління товариства.

Рада має право отримувати інформацію про діяльність товариства, заслуховувати звіти правління та посадових осіб з питань їх діяльності, залучати до аналізу окремих питань експертів. Засідання правомочні за наявністю 2/3 членів ради. Рішення приймаються більшістю голосів (вирішальним є голос голови). Засідання проводяться щоквартально. Рада підзвітна зборам – надає їм звіти про свою роботу.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління здійснює РК, яка обирається з числа акціонерів. Членами РК не можуть бути члени правління, спостережної ради та інші посадові особи.

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління РК проводить за дорученням загальних зборів, спостережної ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше як 10% голосів. РК мають бути подані матеріали, бухгалтерські документи, пояснення. Члени РК можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління. Без висновку РК загальні збори не вправі затверджувати баланс. РК вимагає скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози інтересам акціонерів, виявлення зловживань посадових осіб.

Управління ФГ здійснює його засновник (засновники). Ним має бути дієздатна особа, громадянин України, член ФГ. Не член ФГ не може бути головою господарства.

Головою ФГ є його засновник або інша визначена у статуті особа. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями. Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України. Голова є організатором всієї діяльності ФГ, спрямовує діяльність його членів та найманих працівників, несе відповідальність за створення безпечних умов праці, дотримання техніки безпеки, санітарних, протипожежних, екологічних правил ат норм. У випадку виникнення необхідності голова ФГ може тимчасово письмово доручити виконання своїх обов’язків іншій особі, і навіть особі, яка працює за трудовим контрактом (хвороба, відпустка, відрядження). Інші органи управління в ФГ відсутні.

Слід зазначити, що органи управління с/г підприємств кооперативного та корпоративного типів можна класифікувати залежно від юридичної сили рішень, що вони приймають:

- основні – рішення носять обов'язковий характер. Це переважна більшість органів управління;

- допоміжні – рішення мають рекомендаційний характер. До таких органів слід віднести раду ветеранів, раду афганців, спілку жінок, спортивне товариство тощо, які створюються на добровільних засадах за рішенням самих членів підприємства. Їхній статус визначається відповідним Положенням, що затверджується органами управління підприємством.

Відповідно до ст. 65 ГК України управління державним (комунальним) підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання майна і участі в управлінні трудового колективу. Управління державним (комунальним) підприємство здійснюється відповідно до статут, який затверджується власником майна.

Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник або уповноважений ним орган призначає керівника підприємства.

Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з підприємством. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу і уповноважених ним органів. Інші повноваження трудового колективу щодо участі в управління справами державного (комунального) підприємства встановлюються статутом підприємства.

До компетенції трудового колективу, наприклад, може бути віднесено:

- вирішення питання про викуп закріпленого за підприємством майна;

- обрання представницького органу – ради трудового колективу;

- участь у вирішенні питань про вступ та вихід підприємства з об’єднання;

- участь у вирішенні питання про матеріальне стимулювання членів трудового колективу.

Представницьким органом трудового колективу може бути рада трудового колективу. Її компетенція, порядок функціонування, порядок прийняття рішень визначаються трудовим колективом відповідно до положень статуту державного (комунального) підприємства.

Директор державного (комунального) с/г підприємства – це уповноважена власником посадова особа, який довірено управління підприємством.

Відповідно до ст. 65 ГК України у разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін. Постановою КМУ “Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що знаходиться в державній власності” від 19.03.1993 р. встановлено, що призначення керівника здійснюється Міністерством, відомством або іншим органом, уповноваженим управляти підприємством, шляхом підписання з ним контракту і призначення на посаду. Умови контракту не можуть погіршувати становище директора порівняно із приписами законодавства. Контракт може бути змінений тільки за погодженням сторін.

Порядок укладення контракту, його умови, та порядок призначення на посаду директора комунального с/г підприємства визначається відповідними органами місцевого самоврядування.

Директор самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за виключенням тих, що віднесені статутом до компетенції інших органів управління. Компетенція директора встановлюється у Статуті підприємства і зводиться до наступного:

- без доручення власника він діє від імені підприємства;

- представляє інтереси підприємства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами;

- формує адміністрацію підприємства;

- вирішує питання діяльності підприємства у визначених межах;

- розпоряджається майном підприємства у встановленому порядку;

- укладає правочини (угоди), у т.р. трудові;

- видає довіреності;

- відкриває рахунки в установах банків, розпоряджається грошовими коштами підприємства;

- затверджує штатний розпис підприємства;

- дає вказівки, обов’язкові до виконання підлеглими працівниками;

- видає накази.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 956; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.