Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Характеристика та основні принципи управлінської діяльності с/г підприємств
Управління всіма с/г підприємствами, заснованими на недержавній формі власності, здійснюється на засадах самоврядування. Колективне самоврядування – це сукупність власно-управлінських відносин, що виникають в процесі здійснення своїх функцій відповідними органами управління. Самоврядування здійснюється відповідно до функцій та повноважень органів управління, на основі взаємодії та розмежування компетенції і відповідальності. Організаційною підставою самоврядування є право членства громадян в с/г підприємствах кооперативного типу та право участі – в корпоративних підприємствах. Найбільш важливі норми щодо врегулювання відносин колективного кооперативного самоврядування закріплено в ЗУ “Про с/г кооперацію” і статуті кооперативу, що приймається його установчими (або загальними) зборами. Самоврядування забезпечується шляхом гарантування права кожного члена кооперативу приймати участь в рішенні усіх питань його діяльності, обирати й біти обраним, підпорядкування виконавчих органів вищим, обов’язковістю рішень, прийнятих більшістю голосів на загальних зборах та засіданні правління для усіх членів СГК.

Сутність колективного самоврядування характеризується такими ознаками:

- участь в рішенні усіх найважливіших питань діяльності кооперативу його членів;

- виборність або призначення виконавчих та ревізійних органів, згідно зі статутом;

- дотримання вимог гласності при обговоренні та прийнятті рішень з питань діяльності кооперативу;

- поєднання колегіальності та єдиноначальства при здійсненні своїх функцій органами управління та контролю, де кожен член кооперативу зобов’язаний підпорядковуватися органам управління та посадовим особам.

Право колективного самоврядування здійснюється на основі рівного права на участь в управління справами кооперативу, що належить кожному члену. Згідно зі ст. 3 ЗУ “Про с/г кооперацію” кожен член кооперативу користується на загальних зборах правом одного голосу незалежно від розміру внесеного ним пайового внеску. Таке право не може бути передано іншим особам.

Дотримання правомочностей з управління забезпечується юридичними гарантіями. Юридичними гарантіями дотримання права самоврядування в кооперативі виступають:

- чітке визначення повноважень органів управління та посадових осіб;

- своєчасне скликання органів управління кооперативу, контрольно-ревізійних органів та дотримання регламенту їх роботи;

- дотримання правил голосування (відкритого, таємного) при вирішенні питань;

- виборність та змінність голови правління та інших органів у терміни, визначені локальними актами (3 роки);

- дотримання належного кворуму при проведенні загальних зборів, засідання правління, спостережної ради, ревізійної комісій

- обрання до органів управління та РК тільки членів кооперативу;

- дострокове відкликання обраних посадових осіб, якщо вони не виправдали довіри колективу.

Управління корпоративними підприємствами також засноване на самоврядуванні і характеризується такими особливостями:

- у загальних зборах АТ та ТОВ приймають участь усі учасники в залежності від розміру участі у статутному фонді. Виключення становлять власники привелійованих акцій, які мають обмежені управлінські права і мають вирішальний голос на умовах, передбачених статутом;

- рішення важливіших питань діяльності товариства здійснюється учасниками товариства в залежності від розміру участі у статутному фонді;

- управління та контроль здійснюється особисто учасниками товариства або призначеними ними представниками.

Управління ФГ здійснює голова господарства за взаємною домовленістю з його членами. Тобто голова є рівноправним членом цього господарства, але в той же час він є повноправним представником фермерського господарства у всіх його відносинах (зовнішніх та внутрішніх).

Управління державними та комунальними с/г підприємствами – це діяльність держави (територіальної громади), її органів, спрямована на організацію виробничих процесів, реалізацію статутних цілей підприємства.

Основні принципи управління державними та комунальними підприємствами:

- поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Надаючи державному (комунальному) підприємству майно та землю держава (територіальна громада) розраховує на певну віддачу – отримання запланованої кількості та якості с/г продукції, прибутку;

- контрактна форма оформлення трудових відносин міністерством (іншим уповноваженим органом) із керівником підприємства, який виступає в ролі уповноваженого власником органу;

- підзвітність керівника підприємства власнику та трудовому колективу. Оскільки директор призначається власником – він підзвітній останньому. Підзвітність директора колективу визначається ГК України (ст. 65) та колективним договором, в якому регулюються відносини між трудовим колективом та адміністрацією. Сторони, що уклали колективний договір, повинні не менше 2 разів на рік звітувати про його виконання на зборах колективу;

- відповідальність органів управління та посадових осіб за результати управління і господарської діяльності, а також відповідальність за законність прийнятих ними рішень, створення умов для належної організації виробництва. У випадку прийняття відповідним державним органом акту, що не виходить за межі його компетенції або суперечить вимогам законодавства, підприємство може звернутися до суду для визнання його недійсним. Збитки, що завдані підприємству внаслідок виконання цих актів, підлягають відшкодуванню державою;

- розмежування форм та методів участі в управлінні – власника майна, уповноважених органів та трудового колективу. Управління в сфері с\г-ва за дорученням держави як власника здійснює Міністерство аграрної політики України та його місцеві органи (Головні управління сільського господарства та продовольства областей, управління сільського господарства та продовольства районів). На рівні підприємства уповноваженим органом є директор, який призначається на посаду власником. Власник встановлює компетенцію директора. Компетенція трудового колективу щодо управління справами встановлюється законом (ст. 65 ГК України), статутом підприємства та колективним договором.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 432; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.