Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Нормативно-правові акти. ТЕМА № 8. Правовий стан сільськогосподарських кооперативів

План

ТЕМА № 8. Правовий стан сільськогосподарських кооперативів

 

 

1. Поняття та основні ознаки СГК.

2. Види СГК, принципи їх діяльності.

3. Право власності СГК. Неподільний та пайовий фонди.

4. Реорганізація та ліквідація СГК.

 

Література

1. Господарський кодекс України. Київ, “ІнЮре”, 2003.

2. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991 р.// Там же.- 1991.- №24.- Ст.272.

3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.// Там же.- 1991.- № 49.- Ст.682.

4. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.//Відом.Верхов.Ради України.- 1997.- №39.- Ст.261.

5. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.//Там же.- 1999.- № 39.- Ст.261.

6. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 р.//Там же.- 1996.- 3”).- Ст.82.

7. Закон України “Про народні промисли”. Від. ВР України, 2001р., № 41.

8. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1998 р. Відом.Верхов.Ради України. – 1999. – N 5-6. – Ст.39

9. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23 грудня 1997р. Відом.Верхов.Ради України. – 1998. – N 19. – Ст. 98.

10. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. Відом.Верхов.Ради України. – 2000. N 36 – Ст.299.

 

Навчальна та наукова література

1. Аграрное право: Учебник для вузов/Под ред. проф. Г.Е. Быстрова и проф. М.И. Козыря. -М.: Юрист, 2000.- 534 с.

2. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов. Учебное пособие. Издание вто­рое — дополненное и исправленное. Под редакцией докт. юрид. наук, профессора Погребного А.А. и канд. юрид. наук, доцента Каракаша И.И.— X.: ООО «Одиссей», 2001.— 400 с.

3. Аграрне право України - Підручник / В.З. Янчук, В.І. Андрійцев, С.Ф. Василюк та інші; За ред. В.З. Янчука. — 2-е вид., перероб. та допов. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 720 с.

4. Федорович В.І. Правові умови організації діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів // Аграрна реформа в Україні: економічні і правові проблеми. Матеріали "круглого стола". Одеса, вересень, 1993.Тези доповідей і виступів. - Одеса,1993. - С.35-37.

5. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології, практики). - Львів, 1998.

6. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва: Посібник у питаннях і відповідях / Алексійчук В.М., Бєлінський В.Ю., Білаш В.П., Білоусько Я.К., Більський В.Г. та ін. / За ред. доктора екон. наук, проф., академіка УААН П.Т.Саблука. - Київ: ІАЕ УААН, 1999. - 362 с.

7. Павлович З.А. Державне регулювання і управління сільськогосподарським виробництвом і іншими галузями АПК в умовах реалізації аграрної реформи в Україні: проблеми теорії і практики // Аграрна реформа в Україні: економічні і правові проблеми. Матеріали "круглого стола". Одеса, вересень, 1993.Тези доповідей і виступів. - Одеса, 1993. - С. 15-19.

8. Бичкова Ц.В. Колективна власність і сільськогосподарське виробництво // Право України.-1994.-№9.

9. Шелестов В.С., Янчук В.В. Юридичні ознаки спеціалізації сільськогосподарського виробництва // Аграрне право України: Підручник / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Бичкова Ц.В., Василюк С.Ф., Запорожець А.М. та ін. / За ред. академіка АПН, проф. В.З.Янчука. - Київ: Юрінком,1996. - С.248-251.

10. Грущинський І. Роль договору уформуванні підприємницьких відносин. Право України, 2000 р., №2, с.36.

11. Зальдіна О. Спеціальний режим господарювання на териториальному і галузевому рівнях. Право України. 2000р., №7, с.25.

12. Шелестов В.С., Янчук В.В. Правове регулювання діяльності підсобних виробництв і промислів // Аграрне право України: Підручник / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Бичкова Ц.В., Василюк С.Ф., Запорожець А.М. та ін. / За ред. академіка АПН, проф. В.З.Янчука. - Київ: Юрінком,1996. - С.261-264.

13. Янчук В.В., Запорожець А.М. Правове забезпечення виробництва високоякісних та екологічно безпечних продуктів харчування // Аграрне право України: Підручник / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Бичкова Ц.В., Василюк С.Ф., Запорожець А.М. та ін. / За ред. академіка АПН, проф. В.З.Янчука. - Київ: Юрінком,1996. - С.254-261.

14. Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання). - Київ: Знання, 1991.-48с.

15. Павлович З.А. Правові основи спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва (на базі міжгосподарської кооперації). - Київ: Знання, 1980.-64с.

16. Семчик В.І. Погрібний О.О. Законодавче відновлення приватних форм сільськогосподарського виробництва і приватної власності // Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика. - Київ: Видавництво "Наукова думка",1998. - С.41-47.

17. Семчик В.І., Погрібний О.О. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва // Правова держава. - 1993. - Вип.4. - С.73-80.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Правове забезпечення виробництва високоякісних та безпечних продуктів. Страхування ризиків с\г виробництва | Поняття та основні ознаки СГК
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 298; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.