Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Державні нормативні акти про охорону праці

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) – це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових до виконання

Наприклад:

ГОСТ – державний (визнаний Україною);

ОСТ – галузевий;

СТП – стандарт підприємства.

Всі норми, які стосуються охорони праці умовно поділяються на чотири групи.

І. Група спрямована на створення безпечних умов праці ще на стадії виробничих об’єктів.

ІІ. Група норм має гарантувати безпеку в період самого процесу виробництва.

ІІІ. Група норм регламентує порядок видачі і використання засобів індивідуального захисту й лікувально-профілактичного харчування.

ІV. Група норм визначає загальний і спеціальний нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю, а також відповідальність за його порушення.

3.3. Державний нагляд і громадський контролі за охороною праці

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” (ст. 4) державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

1.Комітет по нагляду за охороною праці України (Держнаглядохоронпраці);

2. Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

3. Управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України;

4. Санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров’я України, та їх органи та заклади;

5. Органи державної автомобільної інспекції;

6. Органи державної газової технічної інспекції.

 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських органів, об’єднань громадян, політичних формувань місцевих і державних адміністрацій, Рад народних депутатів та діють відповідно до положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці (державні інспектори) мають право:

- безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства;

- одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань;

- надсилати керівникам всіх рівнів обов’язкові для виконані розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків;

- зупиняти експлуатацію підприємств і окремих виробництв до усунення порушень;

- притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавства з охорони праці;

- надсилати власникам, подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді;

- передавати матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Власник повинен безплатно створити необхідні умови для роботи представників органів державного нагляду за охороною праці.

Державні представники несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків згідно законодавством.

Органи санітарно-епідеміологічної служби проводять заходи по попередженню та ліквідації засмічення водоймищ, ґрунту, атмосферного повітря відходами виробництва та побуту. Контролюють дотримання санітарно-гігієнічних норма на виробництві та виконання заходів по оздоровленню умов праці, а також контролюють дотримання санітарно-протиепідеміологічних заходів з метою попередження та ліквідації професійних та інфекційних захворювань.

Державна автомобільна інспекція (ДАЇ) виконує нагляд за технічним станом та експлуатацією автомобілів, за підготовкою водіїв, за дотриманням правил дорожнього руху водіями всіх видів транспорту та пішоходами.

Державні газові технічні інспекції слідкують за безпечною експлуатацією газопроводів та газових установок.

Органи державного технічного нагляду слідкують за дотриманням протипожежного режиму - перевіряють наявність та справність засобів гасіння пожежі, своєчасність проведення протипожежних заходів, організовує пояснювальну роботу по попередженню пожеж.

Відповідно до Закону України „Про охорону праці" (ст. 46) громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють:

1. Трудові колективи через обраних ними уповноважених;

2. Професійні спілки – в особі своїх виборчих органів і представників.

Уповноважених з питань охорони праці обирають на загальних зборах колективу з числа досвідчених та ініціативних працівників та діють на підставі “Типового положення”. Гарантії щодо їх звільнення з роботи з ініціативи власника або притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності передбачається у колективному договорі.

Представники профспілок беруть участь у вирішені основних питань Закону України “Про охорону праці” і Положенню ФПУ від 20.09.1994 р. Значна роль профспілкових комітетів полягає у профілактиці травматизму та профілактичних захворювань, розглядані конфліктних ситуацій з будь-яких питань охорони праці, усунення виявлених порушень нормативних актів з питань безпеки і гігієни праці.

Професійні спілки здійснюють контроль за додержанням власниками законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, виконанням відповідних програм і зобов’язань за колективними договорами.

Вищий державний нагляд за охороною праці в Україні покладено на Генерального прокурора України. Прокурор слідкує за дотриманням трудового законодавства, проводить слідство у всіх випадках групового травматизму та травматизму з летальним кінцем.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці | Фінансування і оподаткування коштів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 381; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.