Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принцип поваги прав і основних свобод людини
Принцип поваги прав і основних свобод людини є одним із провідних принципів митного права, що координує діяльність митних органів, оскільки останні представляють державну владу, що користується верховенством і незалежністю. Конституція проголошує, що людина, його права й свободи є найвищою соціальною цінністю (ст.3).

Митні органи здійснюють діяльність, що тісно пов’язана з реалізацією громадянами своїх прав і свобод, зокрема, це стосується права на свободу й особисту недоторканність, права на судовий захист, права приватної власності й інших. Митний контроль повинен проводитися митними органами таким чином, щоб не порушувати вимоги справедливості й відповідати конституційно закріпленим цілям і охоронюваному закону інтересам. Обмеження прав і даних інтересів громадян припустимі, якщо вони ґрунтуються на законі, служать суспільним інтересам.

 

Отже, виявивши, розглянувши й систематизувавши принципи митного права, можна зробити певні висновки:

1. Принципи митного права дозволяють зрозуміти основу митного права, що є елементом митної справи.

2. Принципи митного права відповідають за своїм змістом структурі співвідношення міжнародного й національного права в сфері митної справи.

3. Принципи митного права дозволяють побачити інтереси держави, громадян і організацій у сфері митної справи;

4. Принципи митного права є вихідним первісним компонентом права реалізації, тому що є відправними засадами правового регулювання.

 

Загальновідомо, що галузі права відрізняються одна від іншої насамперед за предметом і методом правового регулювання.

Різні думки із приводу того, яку галузь уважати самостійною і які критерії при цьому застосовувати. Безсумнівно, у першу чергу галузь права повинна мати свій предмет. Непрямими, але досить важливими критеріями є політична зацікавленість держави для розвитку цієї галузі суспільства, кодифікація законів і ряд інших.

Митне право на сьогоднішній день є наукою порівняно молодою, що одержала свій розвиток лише в останні роки у зв’язку з лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності. Дотепер не вщухають дискусії про місце митного права в системі права. Серед теоретиків митного права, таких як Ю.А Воробйов, Б.М Габричидзе, К.К. Сандровський, О.М. Козирін, А.Ф. Ноздрачев, немає єдиної точки зору із цього приводу. Одні видокремлюють митне право в окрему, комплексну галузь, інші визначають митне право як підгалузь адміністративного права. Д.Н. Бахрах указує, що митне право – це інститут адміністративного права.

Розглядаючи питання притягнення фізичних і юридичних осіб до відповідальності за порушення митних правил, необхідно керуватися нормами адміністративного законодавства. Однак предмет досліджуваної галузі цим далеко не обмежується. Тут і інститут митного оформлення, і інститут митного режиму й порядок здійснення митного контролю, і правила стягнення митних платежів, які виходять із інших галузей права.

По визначенню Б.М Габричідзе, митне право – комплексна галузь права, що представляє собою сукупність юридичних інститутів і норм, що регулюють відносини в сфері митної справи Цю точку зору розділяє О.Н. Козирін, говорячи про те, що митне право, як комплексна галузь законодавства, включає норми декількох галузей права, що регулюють різного роду суспільні відносини, що становлять відносно самостійну сферу життя, пов’язану з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон.

 

У митному праві утримується ряд інститутів, які не можуть бути віднесені до якоїсь однієї галузі права. Так, інститут митного брокерства й митного складування належать до цивільного права, інститут митних платежів до податкового права.

К.К. Сандровський у свій час відносив митне право до адміністративного права, але він не виключав можливості, що згодом митне право може виділитися в окрему галузь права: «Визнаючи обґрунтованість віднесення митно-правових норм до сфери адміністративного права, ми думаємо, разом з тим, що в цей час уже є підстави говорити про наявність особливої підгалузі в рамках адміністративного права – митної галузі», И далі: «… не виключено, що згодом, у міру подальшого розвитку правового матеріалу в цій області, з’явиться можливість і для виділення митного права як самостійної галузі» К.К. Сандровський указує на можливі шляхи формування галузі як самостійної.

Щоб визначитися в питанні про місце митного права в системі права необхідно з’ясувати, що таке правове регулювання, предмет правового регулювання, метод правового регулювання і його мети.

Митне право перебуває на стику як економічних, так і юридичних наук.

Тому його вивчення неможливо без розгляду таких галузей права, як адміністративне, фінансове, кримінальне, трудове й т.д. Багато інших економічних категорій і політичні інститути також справляють на митне право великий вплив О.М Козирін зауважує: «Якщо предметом адміністративного регулювання є суспільні відносини, що складаються в сфері державного керування, то предметом митного права служить весь комплекс суспільних відносин, що виникають у зв’язку з перетинанням товарами і транспортними засобами митного кордону».

На нашу думку, не можна зводити все тільки до переміщення через митний кордон, тому що митний контроль і митні операції з перетинанням кордону не закінчуються, а лише починаються. При цьому виникають всі нові й нові відносини.

Митне право, на наш погляд, регулює комплекс однорідних суспільних відносин, пов’язаних з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон, установленням державою певного митного режиму, стягненням митних платежів, митним оформленням, митним контролем і іншими заходами реалізації митної політики.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 506; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.