Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Існує дві його формиздійснення іноземного інвестування :прямі іноземні інвестиції та портфельні іноземні інвестиції
Прямими іноземними інвестиціями є капіталовкладення в іноземні підприємства, які забезпечують контроль над об`єктом розміщення капіталу і відповідний дохід. Щоб здійснювати такий контроль треба спочатку визначити іноземну частку в акціонерному капіталі фірми. За міжнародними стандартами така частка повинна становити 25%, але залежно від законодавства окремо взятої країни цей відсоток може відрізняться від міжнародних стандартів.

Якщо в капіталі фірми переважають іноземні інвестиції, тобто їх більше ніж 50 %, то ці кампанії є кампаніями переважного володіння. (50 на 50)-кампанією однакового володіння. Та якщо перевагу становить капітал фірми, а обсяг іноземних інвестицій становить менше 50 відсотків, то кампанія є змішаною з участю іноземного капіталу.

Також прямі іноземні інвестиції поділяються на види за міжнародною класифікацією. До них відносяться:

1. Вкладення компаніями за кордон власного капіталу;

2. Реінвестування прибутку;

3. Внутрішньокорпоративні переміщення капіталу у формі кредитів і позик між прямим інвестором та дочірніми, асоційованими компаніями і філіями.

Портфельними інвестиціями євкладення в іноземні підприємства або цінні папери, які приносять інвесторові певний дохід, але не дають права контролю над підприємствами. Також, на відміну від прямого інвестування, портфельні інвестиції можуть вкладатися в цінні папери. Цінними паперами в які можуть вкладатись портфельні інвестиції можуть бути акціонерні або боргові цінні папери. До боргових цінних паперів можна віднести прості векселі, боргові зобов'язання, інструменти боргового ринку та інші цінні папери.


 

43. Зарубіжний досвід особливостей процесу реструктуризації банківської системиРеструктуризація – один з основних шляхів оздоровлення банківської системи, зокрема формування її нової конфігурації із застосуванням заходів щодо санації, реорганізації та ліквідації банків. Основними методологічними принципами реорганізації та реструктуризації комерційних банків повинні бути: пріоритетність інтересів суспільства і держави перед інтересами окремого банку; застосування реорганізації як методу оздоровлення проблемних банків; підвищення стійкості та ефективності діяльності банків; забезпечення стабільної роботи платіжної системи та стабільності національної грошової одиниці.

Італія .Одна з проблем банківської системи Італії полягає в перенасиченості країни банками , чисельність яких перевищує одну тисячу , в основному вони дрібні (якщо порівнювати величину їх активів і ринкову вартість з аналогічними з інших країн ЄС). У цьому одна з причин того , що з другої половини 1990 -х рр. . процес укрупнення банків (через злиття і поглинання) прискорився. Криза прискорила злиття і поглинання безлічі дрібних банківських установ та формування на їх базі великих банківських об'єднань . При цьому реорганізація донедавна проводилася в напрямку надання банківській системі Італії характеристик англосаксонської моделі , пристосованої для потреб Європейського союзу в цілому. У ній наголос робиться на капіталовкладення в акції індивідуальними та інституційними інвесторами , відповідно у фірм з'являється більше можливостей отримувати фінансові кошти у банків через ринки акцій , а не тільки ринки кредитів .США.Існують випадки, коли ліквідація великого банку в країні призведе до негативних наслідків усієї банківської системи. Необхідно зазначити, що США вносять зміни до законодавства з приводу фінансового регулювання банків у країні. Цими змінами вони намагаються провести розукрупнення найбільших банків. На думку американських науковців, ці зміни дозволять виключити проблему, яка полягає в тому, що банки є занадто великими, щоб держава змогла допустити їх банкрутства. Небезпека, яку тягне за собою крах великих банків для фінансової системи США та всього світу є надто серйозною. Криза в 2007 р., яка стала наслідком значного іпотечного кредитування, призвела до того, що уряд держави повинен був надати фінансову допомогу банківському сектору економіки на суму 1,77 трлн дол.

Тому уряд США вважає, що найбільші банки в країні необхідно розділяти у відповідності з розмірами фінансової галузі таким чином, щоб запобігти негативних наслідків у майбутньому.


 

44.Антикризове управління банківською системою

У найзагальнішому вигляді під антикризовим управлінням варто розглядати таке управління, яке буде запобігати або пом’якшувати кризові ситуації. Щодо такого тлумачення суті антикризового управління запропоновано диференціювати такі підвиди: 1) передкризове управління, яке здійснюють для своєчасного виявлення та вирішення проблем (прийняття рішень) для запобігання кризи; 2) управління в умовах кризи, який визначає стабілізацію нестійких станів і збереження керованої системи; 3) управління процесами виходу з кризи, яке здійснюють для мінімізації втрат і втрачених можливостей під час виведення з кризи.

До передкризового управління можна віднести ранню діагностику банкрутства, яка є складовою антикризового регулювання банківського сектору національної економіки.

Необхідно зробити висновок про стійкість на основі сукупності результатів, які можна отримати під час аналізу фінансового стану банку за такими напрямками: динаміка нарощування власних засобів (капіталу) банку; рівень прибутковості та рентабельності банківських операцій; якість активів і ресурсів банку; рівень менеджменту та маркетингу в банку.

Рання діагностика проблемності в банках повинна відповідати таким вимогам: результати ранньої діагностики повинні бути критерієм оцінки якості управління банком; рання діагностика повинна відповідати вимогам фінансової стратегії банку, що забезпечує ефективне управління ризиком банкрутства; рання діагностика повинна характеризуватися, як на якісних, так і на кількісних характеристиках діяльності банку та використання результатів усіх форм фінансового аналізу; форми та методи ранньої діагностики повинні бути універсальні і застосовуватися для банків на будь-якій стадії їхнього розвитку; рання діагностика повинна підпорядковуватися меті та завданням банківського нагляду; система показників, яку використовують для ранньої діагностики, повинна мати високий рівень формалізації та меншою мірою залежати від індивідуальних особливостей банку.

Існує шість основних аспектів, в яких проявляються наслідки світової фінансової кризи для національної банківської системи: 1) зниження довіри населення до банків; 2) серйозні труднощі українських банків пов’язані з поверненням значних зовнішніх запозичень; 3) наслідком фінансової кризи стала нестабільність на валютному ринку; 4) криза істотно вплинула на підвищення процентних ставок за кредитами; 5) наслідком кризи є той факт, що у всьому світі порятунок фінансових установ став завданням держави – вона вливала бюджетні кошти, а також брала комерційні банки під свій контроль. З огляду на політичну ситуацію в Україні важко сказати, чи зможе держава врятувати банківський сектор за умов поширення кризових явищ; 6) криза може призвести до укрупнення банків в Україні, оскільки дрібні банки просто не впораються з проблемами.

Основний пакет заходів щодо стабілізації та виведення з кризи банківського сектора має проводити НБУ, але уряд не повинен діяти самостійно щодо фінансової політики. Уряд повинен узгодити свою фінансову політику з НБУ і разом використати ті інструменти, які б доповнювали одне одного й ефективно виводили банківську систему з кризи.

Антикризове управління в банківському секторі економіки реалізується шляхом застосування зовнішнього і внутрішнього механізмів. При цьому зовнішній механізм включає діяльність центральних регуляторів, що впливають на діяльність банківського сектору в цілому, а внутрішній – регулює діяльність комерційних банків шляхом розроблення методик внутрішнього аналізу та здійснення заходів, спрямованих на підвищення стійкості та надійності банківських установ сектору.

7. До проведених Національним банком України антикризових заходів, що мали позитивний вплив на забезпечення стійкості банківського сектору належать: дотримання політики плаваючого валютного курсу, проведення ранньої діагностики банків та розроблення програм додаткової капіталізації, підтримки платежів за зовнішніми борговими зобов’язаннями через проведення активних валютних інтервенцій на міжбанківському ринку та започаткування аукціонів для підтримки валютних платежів населення за банківськими кредитами.

Негативні наслідки мали антикризові дії стосовно визначення критеріїв рефінансування банків, виділення значних обсягів рефінансування без адекватної реакції по обмеженню спрямування частини цих коштів на валютний ринок, запізнілого введення тимчасових адміністрацій у проблемні банки та проведення рекапіталізації банків за рахунок державних коштів.


 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 43; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.184.33
Генерация страницы за: 0.008 сек.