Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи
Розвивальне заняття спрямоване на розвиток актуальної зони дитини.

Мета: розвиток когнітивної сфери дитини (вмінь, навичок, пізнавальних процесів), загальних і спеціальних здібностей, емоційно-вольової сфери, етичних норм і правил поведінки.

Вступна частина заняття містить привітання, з якого починається кожне заняття. Привітання виконує важливу функцію встановлення або підтвердження емоційно-позитивного контакту «психолог–дитина», формування в дитини спрямованості на однолітка та інтересу до нього. Вітання має бути адресоване кожному учаснику заняття без винятку, підкреслюючи тим самим його значимість. Важливо, щоб крім індивідуально орієнтованих вітань, на заняттях пролунало вітання всій групі, це допоможе об'єднати дітей, сприятиме формуванню почуття приналежності до групи.

Основна частина займає більшу частину заняття своїм змістом є реалізацією багатофункціональних технік, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів, на формування соціальних навичок і на динамічний розвиток групи. Обов'язково спрямувати послідовність вправ з урахуванням чергування діяльностей, зміни психофізичного стану дитини (від рухливого до спокійного, від інтелектуальної гри до релаксаційної техніки; від простого до складного). Як правило, до одного заняття включають від 2 до 4 ігор (вправ).

Заключна частина заняття — це своєрідне підбиття підсумків, рефлексія заняття у двох аспектах: емоційному та змістовному (для дітей старшої й середньої ланки школи). Для дошкільників це буде виявлення емоційного стану на кінець заняття. Для підбиття підсумків наприкінці проводиться обговорення заняття, обмін враженнями, думками.

Корекційне заняття спрямоване на роботу над уже сформованою в дитини проблемою. По своїй суті корекційне заняття є більш складною формою розвивального, але воно має свої специфічні завдання та мету. Психологічна корекція – це форма психолого-педагогічної діяльності спрямована на виправлення таких особливостей психічного розвитку, які не відповідають «оптимальній» моделі розвитку, нормі або віковому орієнтиру як ідеальному варіанту розвитку дитини.

Корекційне заняття відрізняється від розвивального за структурою. При вітанні та прощанні краще використовувати промовлянку. Бажано також з'ясувати емоційний стан кожної дитини на початку заняття. Основною частиною стане відпрацювання проблемної ситуації. Ця частина — сукупність психотехнічних вправ і прийомів, спрямованих на вирішення завдань психокорекційного комплексу. У заключній частині заняття обов'язково мають бути ігри для зняття емоційного й фізичного напруження. Слід також з'ясувати емоційний стан кожної дитини на кінець заняття.Ділова гра – це певною мірою імітація професійної діяльності, моделювання в умовній обстановці об'єктів реального процесу (використовуються для навчання навичкам прийняття рішень в конфліктній ситуації; для дослідження особистісного фактора, установок на певний характер діяльності, ефективності прийнятих рішень; для вивчення ділових і моральних якостей учнів в умовах, максимально наближених до реальної діяльності).

Профорієнтаційна гра –гра, головна мета якої профорієнтаційна (наприклад, «Вакансія», «Створення світу», «Вгадай професію», «Ланцюжок професій»).

Тренінг – це ефективне навчання, цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування, ефективна форма оволодіння знаннями, інструмент для формування змін і навичок, форма розширення досвіду.

Тренінг призначений для роботи з психічно здоровими особистостями, здатними до самопізнання внутрішніх психічних актів і станів. Вікова категорія учасників: починаючи з 10 років.

Види тренінгів:

Навичковий тренінг спрямований на формування і вироблення певної навички (навичок), наприклад, тренінг переговорів, самопрезентації.

Психотерапевтичний тренінг (більш коректна назва – психотерапевтична група) спрямований на зміну способу, яким людина створює поле реальності, зміна стереотипного способу поведінки: як у цю яму більше не потрапляти, в напрямку підтримки.

Соціально-психологічний тренінг (СПТ) – це область практичної психології, орієнтована на використання активних методів групової психологічної роботи з ціллю розвитку компетентності у спілкуванні. Базовими методами соціально-психологічного тренінгу є групова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях.

Відмінність акцентів в конкретних задачах і методичні модифікації призводять до різноманіття окремих форм соціально-психологічного тренінгу. Серед них найбільш відомі поведінковий тренінг, тренінг сенситивності, рольовий тренінг, відеотренінг тощо. Групи соціально-психологічного тренінгу отримали назву Т-групи. Розглянемо два базисні види соціально-психологічного тренінгу – перцептивний і тренінг ділового спілкування.

Перцептивний тренінг – вид соціально-психологічного тренінгу (термін перцептивний означає відношення до сприйняття), направлений на розвиток здібностей адекватного і повного пізнання себе, інших людей і відношень, що складаються під час спілкування. Нові відомості мотивують людину до перегляду уявлень про себе і про інших людей, що склалися, а в кінцевому результаті – до самовдосконалення. Під час занять учасники групи отримують інформацію про те, як вони виглядають в очах інших людей, як ті чи інші дії, вчинки сприймаються ними. Такий обмін вражень проходить під час групових дискусій, які організовує і направляє ведучий заняття психолог. Широко використовуються психогімнастичні вправи, а також прийоми психодрами.

Тренінг ділового спілкування – вид соціально-психологічного тренінгу, направлений на отримання знань, умінь та навичок, корекцію і формування установок, що необхідні для успішного спілкування в умовах професіональної діяльності. В групах розвиваються уміння вести переговори, виступати перед великою аудиторією, проводити наради, конструктивно поводитись в конфліктних ситуаціях. Головна установка, що забезпечує успіх ділового спілкування, виражається в готовності орієнтуватися на іншу людину, визнавати цінність її особистості, приймати до уваги інтереси партнера. В групах під час занять обов’язково проводяться дискусії, рольові ігри, для яких використовуються ситуації, адекватні змісту основної діяльності учасників.

Форми роботи залежать від типу тренінгових та психотерапевтичних груп (Т-групи, групи тілесної терапії, пси-групи під час психодрами, групи зустрічей, гештальтгрупи – Г-групи, групи тренінгу умінь, біхевіорально орієнтовані групи – Б-групи,гуманістичний підхід – В-групи, трансактний аналіз– ТА-групи, групи арт-терапії тощо).

Підказка. Не чекайте, що до Вас відразу підуть із запитаннями, проблемами, йдіть самі. Провели діагностику - обговоріть (у рамках дозволеного - " Не нашкодь дитині ") з учителем (вихователем) реальність виконання рекомендацій. Якщо дитині потрібні корекційні або розвивальні заняття, запропонуйте свою допомогу. Якщо в посадових обов'язках цей вид діяльності не передбачений, то порекомендуйте фахівця, готового допомогти. Не проводьте індивідуальну роботу з дітьми без дозволу батьків, або людей, які опікуються дитиною це може викликати обурення або непорозуміння.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 123; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.86
Генерация страницы за: 0.007 сек.