Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дни французского кино 5 страница
H)

I)

J)

Идеал L индуктивті катушкадағы ток және кернеу арасындағы фазалар ығысуы неге тең?

JJJJJJJ)

KKKKKKK)

LLLLLLL)

MMMMMMM)

NNNNNNN)

 

Индуктивті элементен жүретін ток келесі заң бойынша өзгереді: A. Индуктивтілік L = 100 мГн тең. Индуктивтіліктегі кернеудің uL(t) өзгеру заңын анықтаңдар.

 
 

 

 


F)

G)

H)

I)

J)

өрнегімен берілген синусоидалық токтың амплитудасын анықтаңыз?

K) *5

L) 5

M) 314

N) 1,57

O)

Тізбектегі ток өзгеріс заңымен берілген. Токтың әсер етуші мәнін қалай анықтауға болады?

F) А

G) 5А

H) 5 А

I) А

J) Анықтау мүмкін емес

Токтың амплитудалық мәнінің комплексі . Токтың әсер етуші мәнін анықтау керек:

 

A) А

B) А

C) А

D) А

E) А

Электр тізбегі үшін ток және кернеу функциялары өрнектелген. Жүктеменің түрін анықта

.

A) Активті

B) Индуктивті

C) Сыйымдылықты

D) Активті- сыйымдылықты

E) Активті- индуктивті

Қандай векторлық диаграмма токтың және кернеудің , бір конденсаторы бар тізбекке

сәйкес келеді ?

 

A)

B)

 

C)

 

D)

 

E)

 

Ток және кернеу диаграммасының қайсысы бір индуктивтілікті тізбекке сәйкес келеді?

 

 

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E)

 

Тізбектегі ток өрнегімен берілген. Әсерлік ток I неге тең?

K) 0 А

L) 15 А

M) А

N) А

O) 314

Ток және кернеу векторлық диаграммасының қайсысы R=XC тізбегіне сәйкес келеді?

 

 

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E)

 

Тізбектегі ток мына өрнекте берілген. Токтың жиілігін табу керек.

A) 50 Гц

B) 7,07 Гц

C) 314 Гц

D) 1,57Гц

E) 100 Гц

Тізбектің кейбір бөлігіндегі ток және кернеу мына өрнектермен берілген.

, .

Жүктеменің түрін анықтаңыз.

A) активті-сыйымдылықты

B) активті

C) индуктивті

D) активті-индуктивті

E) сыйымдылық

 

Тізбектегі токтардың біреуін қай формула арқылы дұрыс анықтауға болмайды?

 

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

Амперметр көрсеткіші А1 және А2 қосылған тармақтағы схемада келтірілгендей мынаған 3А және 4А тең. Амперметр көрсеткіші А қосылғанда бағдарланбаған жері неге тең болады? 

 

OOOOOOO) 3А

PPPPPPP) 3,5 А

QQQQQQQ) 4А

RRRRRRR) 4.5 А

SSSSSSS) 5А

 

Берілген векторлық диаграмма бойынша жүктеменің мінездемесін анықтаңыз.

 

A) активті;

B) индуктивті;

C) активті-индуктивті;

D) активті-сыйымдылықты;

E) аралас;

Айнымалы синусоидалды токтың кернеуі комплексті түрде берілген:

=220×e j×30°. Кернеудің амплитудалық мәнін анықтаңыз.

A) 380 В

B) 120 В

C) 310 В

D) 220 В

E) 400 В

Тармақталмаған электр тізбегінің топографиялық вектор диаграммасы берілген. Осы векторлы диаграммаға сәйкес келетін орынбасу схемасын көрсетіңіз

.

 

A)

 

B)

 

C)

 

D)

 

E)

 

Түсірілген кернеуге қатысты резистордағы ток фаза бойынша қалай орналасқан?

 

A) Фаза бойынша сәйкес келеді

B) 900 – қа қалып отырады

C) 900қа озып отырады

D) 1800 - қа озып отырады

E) 450 – қа қалып отырады

Суреттегі векторлық диаграммаға сәйкес схеманы көрсет.


 

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Токтың лездік мәні i(t) = 2,82sin(wt + 300) теңдеуімен берілген болса, онда оның әсер етуші мәнінің комплексін көрсетіңіз:

 

A)

B)

C)

D)

E)

 

Токтың лездік мәні i(t) = 28,2sin(wt + 300) теңдеуімен берілген болса, онда оның әсер етуші мәнінің комплексін көрсетіңіз:

F)

G)

H)

I)

J)

Кернеудің лездік мәні u = 282sin(wt - 600) теңдеуімен берілген болса, онда оның әсер етуші мәнінің комплексін көрсетіңіз:

K)

L)

M)

N)

O)

Кернеудің әсер етуші мәнінің комплексі берілген болса, онда кернеудің лездік мәні көрсетіңіз:

P) u = 282sin(wt + 600)

Q) u = 282sin(wt - 600)

R) u = 28,2sin(wt - 600)

S) u = 2,82sin(wt + 600)

T) u = 2,82sin(wt - 600)

Электр тізбегі үшін ток және кернеу функциялық өрнекпен берілген. Токтың және кернеудің әсерлік мәнін анықта.

.

A) 2А және 80В

B) 4А және 40В

C) 1А және 160В

D) 2,81А және 113,14В

E) берілген формула бойынша әсерлік мәнді анықтау мүмкін емес

Токтың және кернеудің, бір конденсаторы бар тізбекке сәйкес келетін векторлық диаграммасын көрсетіңіздер?

 

 

F)

 

G)

 

H)

 

I)

 

J)

 

Тізбектегі токтардың біреуін қай формула арқылы дұрыс анықтауға болмайды?

 

 

F)

G)

H)

I)

J)

 

Токтың лездік мәні i(t) = 2,82sin(wt + 300) теңдеуімен берілген болса, онда оның әсер етуші мәнінің комплексін көрсетіңіз:

 

U)

V)

W)

X)

Y)

Кернеудің әсер етуші мәнінің комплексі берілген болса, онда кернеудің лездік мәні көрсетіңіз:

 

Z) u = 282sin(wt + 600)

AA) u = 282sin(wt - 600)

BB) u = 28,2sin(wt - 600)

CC) u = 2,82sin(wt + 600)

DD) u = 2,82sin(wt - 600)

 

 

Ток және кернеу векторлық диаграммасының қайсысы R=XC тізбегіне сәйкес келеді?

 

 

F)

 

G)

 

H)

 

I)

 

J)

 

Элементтері тізбектей жалғанған тізбектің активті кедергісін есептеңіз. Егер Z=10 Ом, XL=10 Ом, XC=2 Ом екені белгілі болса.

A) 6 Ом

B) 3 Ом

C) 18 Ом

D) 24 Ом

E) 1 Ом

Реактивті кедергілерді анықтайтын өрнектердің қайсысы дұрыс емес?

A)

B)

C)

D)

E)

 

Сыйымдылық кедергісі қандай теңдікпен анықталады?

 

A) X = ωL

B) X = 1/ωL

C) X = 1/ωC

D) X = ωC

E) X = 1/ωC + ωL

 

Индуктивті кедергі қандай теңдікпен анықталады?

A) X = ωL

B) X = 1/ωL

C) X = 1/ωC

 

D) X = ωC

E) X = 1/ωC + ωL

Айнымалы ток пен кернеу келесі функциялармен берілген:

Осы функцияның толық кедергісі неге тең?

A) Z = 20 Ом

B)

C)

D) Z = 80 Ом

E) Z = 40 Ом

Айнымалы ток тізбегі үшін қайсы өрнек дұрыс емес ?

A)

B)

C)

D)

E)

Тізбектің толық кедергісін анықтаныз

 

A) –j12 Ом

B) 2,4 Ом

C) j2,4 Ом

D) j12 Ом

E) 10 Ом

Тізбектің қандай өткізгіштігі дұрыс есептелмеген ?

 

A) См

B) См

C) См

D) См

E) См

Кейбір аймақтың өткізгіштігі мына өрнек арқылы берілген. Жүктеменің түрін анықта

A) Активті-индуктивлікті

B) Индуктивті -сыйымдылықты

C) Активті

D) Активті-сыйымдылықты

E) Табуға мүмкін емес

Қандай формула фазалар ығысу бұрышның тогы I және синуисоидалық токтағы кернеудің U тізбектері үшін дұрыс емес болып табылады?

A)

B)

C)

D)

E) Барлық формулалар дұрыс.

Тізбектегі элементтердің кедергілері R= 4 Ом, ХL=3 Ом екені белгілі. Тізбектің толық кедергісін табу керек.

 

A) 1 Ом

B) 3Ом;

C) 5Ом;

D) 7 Ом;

E) 12 Ом.

Кейбір аймақтың өтімділігі өрнегімен берілген.

Жүктеменің(нагрузка) түрін анықтаныз.

 

A) активті-индуктивті

B) индуктивті-сыйымдылықты

C) активті

D) активті- сыйымдылықты

E) анықтау мүмкін емес

Қай фазада орналасқан конденсатордағы ток түсірілген кернеуге қатысты ... (сөйлемді жалғастырындар)

 

 

A) Фазаға сәйкес келеді

B) 900 – қа қалып отырады

C) 900қа озып отырады

D) 1800 - қа озып отырады

E) 450 – қа қалып отырады

 

Тізбектің толық кедергісі неге тең?

 

 

A)

B)

C)

D)

 

E)

 

Егер R=3 Ом, ток пен кернеу арасындағы фазалардың жылжу(ығысу) бұрышы 30° болса, элементтері тізбектей жалғанған тізбектің толық кедергісін есептеңіз.

A) 2 Ом

B) 3,5 Ом

C) 4 Ом

D) 16 Ом

E) 8 Ом

Егер R=6 Ом, XL=10 Ом, XC=2 Ом екені белгілі болса, онда элементтері тізбектей жалғанған тізбектің Z толық кедергісін есептеңіз

F) 16 Ом

G) 10 Ом

H) 18 Ом

I) 24 Ом

J) 1 Ом

Егер R=6 Ом, Z=10 Ом, XC=2 Ом екені белгілі болса, онда элементтері тізбектей жалғанған тізбектің XL индуктивтілік кедергісін есептеңіз

 

 

K) 16 Ом

L) 10 Ом

M) 18 Ом

N) 24 Ом

O) 1 Ом

 

Тізбектегі элементтердің кедергілері Z = 5 Ом, ХL=3 Ом екені белгілі. Тізбектің актив R кедергісін табу керек.

 

F) 1 Ом

G) 3Ом;

H) 5Ом;

I) 4 Ом;

J) 12 Ом;

Реактивті кедергілерді анықтайтын өрнектердің қайсысы қате өрнектелген?

1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5)

F) 1 мен 3

G) 2 мен 4

H) 3 пен 5

I) 5 пен 2

J) 4 пен 1

Реактивті кедергілерді анықтайтын өрнектердің қайсысы қате өрнектелген?

2) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5)

 

K) 1

L) 2

M) 3

N) 5

O) 4

 

 

Реактивті кедергілерді анықтайтын өрнектердің қайсысы дұрыс емес?

 

P)

Q)

R)

S)

T)

Айнымалы ток тізбегі үшін қайсы өрнек дұрыс емес ?

F)

G)

H)

I)

J)

Тізбектегі элементтердің кедергілері R= 4 Ом, ХL=3 Ом екені белгілі. Тізбектің толық кедергісін табу керек.

 

 

K) 1 Ом

L) 3Ом;

M) 5Ом;

N) 7 Ом;

O) 12 Ом.

Фазада орналасқан конденсатордағы ток түсірілген кернеуге қатысты ... (сөйлемді жалғастырындар)

F) фазаға сәйкес келеді

G) 900 – қа қалып отырады

H) 900қа озып отырады

I) 1800 - қа озып отырады

J) 450 – қа қалып отырады

Егер R=6 Ом, Z=10 Ом, XC=2 Ом екені белгілі болса, онда элементтері тізбектей жалғанған тізбектің XL индуктивтілік кедергісін есептеңіз

P) 16 Ом

Q) 10 Ом

R) 18 Ом

S) 24 Ом

T) 1 Ом

 

Екі параллель тармақтары бар тізбектің параметрлері берілген: R1=10 Ом, R2=8Ом, XC =6 Ом. Қоректену кернеуі 127В. Активті G2 өтімділікті (проводимость)анықтаныз.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 53; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.10.211
Генерация страницы за: 0.05 сек.