Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Флотациялау машиналары
ОРЫТЫНДЫ

 

Бірқабатты өндірістік ғимараттың болат қаңқасын жобалау кезінде берілген ғимарат аралығы – 21 м, ұзындығы – 84 м, ал ұстындар қадамы – 12 м. Арқалық қаласындағы жылытылмайтын өндірістік цех. Сәйкесінше жүккөтергіштігі 32 т (маркасы КР 70) кран орнатамыз. Көпірлі кран әсерінен қаңқаның кеңістіктегі қатаңдығы әсер етеді, сондықтан оны ескеруге тиіспіз.

Қаңқаның көлденең рамаларын бірыңғай геометриялық өзгермейтін кеңістік жүйесіне біріктіретін элементтерді байланыстар деп атайды. Байланыстарға кететін металл массасы барлық металл конструкциясы прокатының 10% құрайды. Байланыстар қаңқа қаттылығын конструкция элементтерінің орнықтылығын қамтамасыз ету желден және кранның тежелу әсерлерін қаңқаның кеңістіктегі жұмыс шарттарын қамтамасыз ету үшін тағайындалады. Бір қабатты өндіріс үйлерінде байланыстар тобының екі түрі: бірі ұстындар бойынша, екіншісі үй жабыны бойынша тағайындалады.

Бұл байланыстардың тағайындалуы фермалардың сығылған белдеулерін горизонталь жазықтықтағы орнықтылығын қамтамасыз ету және монтаждау кезіндегі фермалар қаттылығын арттыру. Ферма шыбықтарының ішкі күштерін төменгі белдеуі бойынша байланыстарды бойлық және көлденең байланыс фермаларынан жүйесі ретінде үй төбесінің контуры бойынша орналастырады. Үлкен ұзындықты блоктарды қаңқаның кеңістіктегі қаттылығын арттыру мақсатымен фермалардың төменгі белдеулерінде аралық көлденең байланыстарды орналастыруда тиімді. Ферманың төменгі белдеулері бойынша байланыстар көпірлік крандардың инерция күштерінің әсерін бірнеше көлденең рамаға бөліп таратады. Төменгі белдеулердің орнықтылығын қамтамасыз етеді, жел қысымын қабылдайды. Көпірлі крансыз үйлерде бойлық байланыс фермаларын қоймауға да болады және көлденең байланыс фермалары арасына бойлық распоркалар қойса жеткілікті. Фонарь бойынша байланыстар фонарьдың кеңістіктік қаттылығын қамтамасыз етуге, жел жүктемелерін қабылдауға және фонарьдың сығылған элементтерінің орнықтылығын қамтамасыз етуге қажет.Сатылы ұстынның жүккөтергіштігі Q = 32 т болғандықтан кранүсті арқалықтың бөлігін прокатты профильден, кранастынікін – құрамалы етіп жасаймыз. Ұстын материалы – С235 болат Ry = 24kH/см2 t = 10…20 мм кезінде, Ry= 23 kH/см2t ≥ 20 мм. Элементті дәнекерлеу – автоматты және жартылай автоматты, көмірқышқыл газ ортасында, дәнекерлеуші сырық CB – 08Г2С деп таңдаймыз. tu = 0.5 см ≈ 10 мм қабылдаймыз. Таңдалған жартылай автоматпен сымның маркасы: Св – 08А.

Қабылдаған болатымыз траверсаның беріктігін қамтамасыз етті.

 

 


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 ҚНжЕ II-4-62. Ұзақ модуьді жүйелер. Құрылыс баспасы., 1962

2 ҚНжЕ II-Болат конструкциялары. Мәскеу, Стройиздат, 1962

3 Металл конструкциялары. Беленя В.М. М:Стройиздат, 1985

 

Флотация (фр. flottation — су бетіне қалқып шығу) — сулы ортадағы бір минералды басқа минералдан ажыратып алу әдісі.

Ол бір минерал бөлшегінің ауа көпіршігіне жабысып көбік қабатына ауысуына (концентрат), ал басқа минералдың су түбіне шөгіп қалуына (шөгінді, қалдық) негізделген. Флотацияны тиімді жүргізу үшін минерал бетінің физика-химия қасиеттері флотация реагенттермен күшейтіледі. Флотация машиналарда жүргізіледі. Флотацияның майлы, қабыршақты, көбікті деп аталатын түрлері бар. Флотация сирек кездесетін және құрамында өте аз заттарды байытып, бөліп алу үшін кеңінен қолданылады. Флотациялық машиналардың қуаттылығы 100 мың т-ға жетеді.[1][2]

Параметризациялау жайында негізгі мәліметтер.

Параметризация жайында жалпы мәліметтерПараметрлік кескіннің жай кескіннен ерекшелігі: оларды тек геометриялық объектілердің орналасуы мен сипаттамасы туралы ақпарат қана емес, объектілер мен оларға қойылған шектер арасындағы өзарабайланыс та сақталады. Объектілердің өзарабайланысы деп бірнеше объектілердің параметрлері арасындағы тәуелділік айтылады. өзара байланысқан параметрлердің біреуін редактрлегенде басқалары да өзгереді. Объектілердің біреуін немесе бірнешеуін жойғанда өзара байланыс жоқ болып кетеді.

Параметрлер арасындағы тәуелділік бір параметрдің екіншісіне теңдігімен күрделірек болуы мүмкін. Мысалы бірнеше объектілердің параметрлері арасындағы қатынасты анықтайтын функция берілуі мүмкін.

КОМПАСта үшөлшемді модельдеуде параметрлеудің екі типі бар: вариациялық және иерархиялық. Параметризациялау құрылған модельдің параметрлерін оның топологиясын өзгертпей өзгертуге мүмкiндiк бередi.

Штрихтау. Штрихтау шегін беру. Штрихтаудағы қолмен шек беру. Штрихтау параметрлері.Штрихтау командасы – бір немесе бірнеше аймақтарды штрихтау үшін қолданылады. Штрихтау үшін оның шегі мен параметрлерін беру қажет.

Штрихтау кезінде шек беру тәсілдері:

1-Штрихталатын аймақтың ішінде нүкте көрсету штризтау шегін берудің үндеместік тәсілі

2-Шекті қолмен салғанда шектер экранда тек команданың аяқталуына дейін бейнеленеді

3-Нұсқа (стрелка) бойынша шек беру бір бірімен қиылысып орналасқан объектілерді көрсету үшін қолданылады. Шекті қолмен беру мен нұсқау бойынша шек беру тәсілдері арнайы басқару панельінде орналасқан

Металлургиялық машиналар.

Домна пеші, домна – темір кентасынан шойын қорытуға арналған шахталық пеш. Ол темір-бетонды іргетасқа орнатылған көлденең қимасы дөңгелек биік шахта түрінде жасалады. Домна пешінің сыртқы беті қалыңдығы 30 – 35 мм темірмен тысталған, ішкі беті отқа төзімді материалдармен (жоғары бөлігі шамот кірпішімен, ал төменгі бөлігі, негізінен, көміртекті болат блоктармен қаланған) астарланған. Пештің ішкі бетінің балқымауы үшін және пеш қорабын (қаптамасын) жоғары температурадан қорғау мақсатында домна пешінде суы айналып тұратын салқындатқыштар пайдаланылады

Жақты ұсақтағышта (6.3-сурет) материал жылжымайтын (1) және жылжымалы (2) жақтар арасында қысу арқылы ұсақталады. Эксцентриклі біліктің (3) айналуы арқылы жылжымалы жақ (2) жылжымайтын жаққа (1) жақындайды (жұмысшы жүріс) немесе одан алыстайды (бос жүріс). Жұмыс жүрісі кезінде материал ұсақталады, ал бос жүріс кезінде ұсақталған материал төмен қарай ауырлық күштің әсерінен шығарылады. Қозғалатын жаққа (2) қозғалыс эксцентриклі білікпен (3) жалғанған шатунмен (4) беріледі. Шатун (4) алдыңгы (5) және артқы (6) плиталармен бекітіледі. Жетек (7) және серіппе (8) қозғалыс жүрісінде керіліп, бос жүріске жәрдем береді. Ұсақтағыштың корпусының алдыңғы қабырғасы болат құймасынан жасалған қозғалмайтын жақ. Жақтардың беті бұдыр бетті болат плиталарымен қапталады. Бұл болат плиталар тез тозатын болғандықтан, оларды тозуға төзімді материалдардан (марганецті немесе хромды құйма болаттан) алмалы-салмалы етіп жасайды.

Білікті ұсақтағыштар. Тамақ өнеркәсібінде астықты, кұнжараны, жеміс-жидектерді және т.б. ұсақтауда білікті ұсақтағыштар тамақ өнеркәсібінде кенінең қолданылады. Ұсақталатың материал горизонталь біліктердің арасында қысу және үйкеу тәсілдерімен майдаланады. Біліктер саны әртүрлі болуы мүмкін (бір жұп немесе бірнеше жұп). Жұп біліктер бір-біріне қарама-қарсы бағытта айналып, материал екеуінің арасында ұсақталады. Біліктердің беті тегіс, бұдыр және тістіболуы мүмкін. Біліктер шойыннан жасалынады да, беті тозуға төзімді марганецті болатпен қапталады.

КОМПАС – 3D жүйесіндегі геометриялық объектілер. Графикалық құжатта торды қолдану.

Геометриялық обьектінің сыртқы көрінісі оның стилі арқылы анықталады. Компаста қисықтармен штрихтардың жүйелік стильдері стандартқа сəйкес.
Обьектілерді салу командалары геометрия панелінде немесе меню инструментыйда орналасқан.
Параллель немесе перпендикуляр кесінді салу үшін команданы шақырған соң тірек болатын түзу сызықты обьектті көрсету керек. Көмекші түзу бөлшектің контурын қалыптастыру, алдын-ала салулар үшін кейде көріністердің арасында проекциялық байланыс беру үшін қажет.
Сынықтар-кесіндіден тұратын сынық сызықтар салу үшін қолданылады.Салынған сынық біртұтас обьект болып табылады.
Обьектілерді үздіксіз енгізу командасының көмегімен-кесінді,доғалар жəне сплайндар салуға болады.
Бірізділікпен салынған обьектінің соңғы нүктесі,автоматты турде келесі обьектінің басты нүктесі боп табылады.
Көпбұрыштар командасын шақырган соң,көпбұрыш центрін көрсетіп, қасиеттер панелінде бұрыштар санын енгізіп, сосын шеңбердің радиусын немесе диаметрін тиісті өріске тереміз

Ұнтақтағыштар түрлері.

Модельдеудегі көмекші геометрия. Ығыстырылған және нормалды жазықтықтар.

Компас жүйесіндегі көмекші геометрия.

Форма құрастыруда анық қатыспайтын модельдің элементтері көмекші геометрия деп аталады. Жүйеде берілген тәсілдердіңң біреуімен оларды орналасуын беріп КОМПАСта көмекші жазықтық пен ось салуға болады. Көмекші жазықтар салу командалары Меню Операции жазықтық (плоскость), ал команданы шақыру басқыштары көмекші геометрия (вспомогательная геометрия) панелінде орналаскан. Көмекші осьтер командалары да осы панельде орналасқан. Ығыстырылған жазықтық командасы көрсетілген жазықтықтан немесе бөлшектің жазық қырынан берілген арақашықтықта орналасқан көмекші жазықтық салу үшін қолданылады. Қасиеттер панелінің Рассояние өрісіне бар жазықтықты жаңа конструкциялық жазықтыққа дейінгі арақашықтық мәнін енгізу қажет. Бағыт таңдау басқыштары: ығысу бағыты, түзу және кері қарай. Үш төбе арқылы жазықтық командасы үш нүктеден өтетін жазықтық салу қолданылады. Команданы шақырған соң салынатын жазықтық өтетін бөлшектің үш тірек болатын нүктелерін көрсетеміз. Тірек нүктелер болып төбелер, эскиздегі графикалық объектілердің характерлік нүктелері де қолданылады. Қабырға мен төбеге арналған жазықтық командасы түзусызықты объект пен нүкте арқылы өтетін жазықтық салу үшін қолданылады. Басқа жазықтыққа бұрышпен жазықтық командасы жазық объектке берілген бұрышымен түзусызықты объекттен өтетін жазықтық салу үшін қолданылады. Нормаль жазықтық командасы целиндрлік не конустық бетті көрсетіп, сосын сол салынатын жаңа жазықтық параллель болатын жазық қырды не констркциктивті жазықтықты көрсету қажет.

 

Ұсақтағыштар түрлері, құрылыс.

Ұсақтау − байыту фабрикасының негізгі технологиялық үрдістер қатарына жатады. Байыту үрдісінің соңғы көрсеткіштерін қалыптастыратын, энергияны көп қажет ететін үрдіс болғандықтан, ұсақтау, фабрика жұмысының технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Ұсақтағыш түрлері:

Жақсы ұсақтағыш

Балғалы Ұсақтағыш

Конусты ұсақтағыштар

Білікті ұсақтағыштар.

Шарлы және стерженді диірмендер

Ұсақтау үрдістердегі жабдықтар.

Ұсақтау – байыту фабрикаларының негізгі технологиялық үрдістер қатарына жатады.

Ұсақтау үрдісінің негізгі технологиялық жабдықтарын диірмендер мен жіктеу аппараттары құрайды. Кенді қайта өңдеудің қатаң шарттарына байланысты, диірмендер не ашық айналымда немесе тұйықталған айналымда жұмыс істейді. Диірменнің тұйықталған айналымда жіктегішпен жұмыс істеген кезде негізгі параметрлер, судың жүріп тұратын жүктемесі мен шығынының диірменге құйылуымен толықтырылады.

КОМПАС жүйесінің интерфейсінің ерекшелігі. Басқаратын элементтер мен командалар.

КОМПАС жүйесі қолданушығаобъектіні оңай енгізуге, түзетуге мүмкіндік беретін құралдармен жабдықталған.

КОМПАС бағдарламасы келесі команда арқылы іске қосылады: іске қосу – бағдарламалар – Аскон – КОМПАС

Тақырып қатарында бағдарлама версиясының нөмірі, ағымдағы құжаттың аты жүйе терезесін басқаратын батырмалар орналасады.

Түр құрал – саймандар панелінде ағымдағы құжаттың көрінісін баптайтын батырмалар орналасады.

КОМПАС жүйесіндегі құжаттар:

- Сызба

- Фрагмент

- Мәтіндік құжат

- Спецификация

- Сборка

- Деталь

 

КОМПАС жүйесінде параметризация жайлы жалпы мәліметтер.

Параметризация жайында жалпы мәліметтер

Параметрлік кескіннің жай кескіннен ерекшелігі: оларды тек геометриялық объектілердің орналасуы мен сипаттамасы туралы ақпарат қана емес, объектілер мен оларға қойылған шектер арасындағы өзарабайланыс та сақталады. Объектілердің өзарабайланысы деп бірнеше объектілердің параметрлері арасындағы тәуелділік айтылады. өзара байланысқан параметрлердің біреуін редактрлегенде басқалары да өзгереді. Объектілердің біреуін немесе бірнешеуін жойғанда өзара байланыс жоқ болып кетеді.

Параметрлер арасындағы тәуелділік бір параметрдің екіншісіне теңдігімен күрделірек болуы мүмкін. Мысалы бірнеше объектілердің параметрлері арасындағы қатынасты анықтайтын функция берілуі мүмкін.

КОМПАСта үшөлшемді модельдеуде параметрлеудің екі типі бар: вариациялық және иерархиялық. Параметризациялау құрылған модельдің параметрлерін оның топологиясын өзгертпей өзгертуге мүмкiндiк бередi.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.152.232
Генерация страницы за: 0.011 сек.