Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модельдеудегі редактрлеу операциялары




Жылжыту, бұру, масштабтау, симметриясын алу және көшіру командаларын шақыру алдында операцияға қатысты объектілерді белгілеп алу керек.

Бұру командасын шақырған соң бұрылу центрін , базалық нүктені және базалық нүктенің жаңа орнын көрсету қажет. Бұрыш өрісіне бұрылу мәнән көрсету қажет.

Масштабтау командасын шақырған соң жүйе масштабтау центрін көрсетуді, сосын масштабтау коэффициентін координаттар, өстер бағыты бойынша масштабтау коэффициенттер енгізуді сұрайды. Егер белгіленген объектінің ішінде шеңбер доға бар болса онда У өсі бойынша масштабтау мәнін бере алмаймыз.

Симметрия командасы көмегімен белгіленген объектілердің түзу сызыққа қатысты симметриясын салуға мүмкіндік береді. Команданы шақырған соң жүйе симметрия өсінің бойында 1 – ші нүктені. Сосын 2 – ші нүктені көрсетуді сұрайды.

 

Компас жүйесіндегі геометриялық объектілер (көмекші түзулер, көпбұрыштар, фаска)

Көмекші түзу - бөлшектің контурын қалыптастыруда алдын ала салулар үшін, кейде көріністің арасында проекциялық байланыс беру үшін қажет.
Сынықтар - түзу кесіндіден тұратын сынық сызықтар салу үшін қолданылады.
Көпбұрыштар командасын шақырған соң, көпбұрыштың центрін көрсетіп, қасиеттер панелінде бұрыштар санын енгізіп шеңбер радиусын , диаметрінің тиісті өрісін береміз.
Обьектілерді үздіксіз енгізу командасымен кесінді, доғалар салуға болады.

Ұсақтау үрдістері

Ұсақтау − байыту фабрикасының негізгі технологиялық үрдістер қатарына жатады. Байыту үрдісінің соңғы көрсеткіштерін қалыптастыратын, энергияны көп қажет ететін үрдіс болғандықтан, ұсақтау, фабрика жұмысының технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Ұсақтау көрсеткіштерінен байытылатын өнімнің ары қарай қайта өңделу нәтижесінен тәуелді, ең алдымен фабрика өнімділігі, бағалы құраушыны шығару, оның концентратта құрамдас болуы, соңында айырылу сияқты нәтижелер болып табылады. Сондықтан ұсақтау агрегаттардың тиімді жұмыс режимдерінің маңызды сұрағы туындайды.



Кенді ұсақтау міндеті дайындау операциясы ретінде шығарылатын минералдар түйір бетінің толық ашылуының қамсыздандыруынан тұрады.

Ұсақтау үрдісінің негізгі технологиялық жабдықтарын диірмендер (шарлық және стержендік) мен жіктеу аппараттары (спиралды жіктегіштер мен гидроциклондар) құрайды. Кенді қайта өңдеудің қатаң шарттарына байланысты, диірмендер не ашық айналымда (құм түйірін диірменге қайтармай), немесе тұйықталған айналымда жіктегішпен (құм түйірін жиірменге қайтару) жұмыс істей алады. Сонымен қатар диірменге құм түйірінің тек бір бөлігі ғана қайтарылғанда, жартылай тұйықталған айналымның сұлбасы да мүмкін.

Флотациялық байыту фабрикаларында ылғалды ұсақтау басым болғандықтан болады, технологиялық үрдіс сол ортада (қойыртпақ) өтетін, екi фазалы болып табылады.

Қойыртпақ дегеніміз минералды бөлшектер мен судың қоспасынан тұратын, онда мөлшерленген күйде және су көлемінде біркелкі таралған қатты бөлшектер айтады. Минералды бөлшектерді суда мөлшерлеу, қойыртпақтың араласуымен немесе оның жеткілікті жылдамдығымен қозғалуымен жүзеге асады. Неғұрлым бөлшектер көп болған сайын, соғұрлым қойыртпақ оңай қабатталады. Біркелкі араласқан қойырпақ суға қарағанда, айыр сұйықтықтың көптеген қасиеттеріне қабілетті.

Қойыртпақ құрамы келесі көрсеткіштермен сипатталады: массасы бойынша қойыртпақтағы қатты құраушысымен, яғни қатты зеттек массасы қойыртпақтың барлық массасы бойынша қатынасымен сипатталады, онда қатты зеттектің мөлшері қосылады; сұйытылу, яғни сұйықтық массасының қатты заттек массасына біршама қойыртпақ мөлшерінде қатынасына тең.

Сұйық фазаның бар болуы, ұсақтау кезінде болатын, құбылыс механизмін қиындатады, ол гидростатикалық және гидродинамикалық заңдылықтардың есепке алынуының қажеттілігіне әкеліп соғады.

Ұсақтау үрдісінің кіріс әсерлері диірмендегі кен және су шығынын, гранулометриялық құрамын және кен қаттылығын қосады.

Диірменнің тұйықталған айналымда жіктегішпен жұмыс істеген кезде жоғарыда көрсетілген параметрлер, судың жүріп тұратын жүктемесі мен шығынының диірменге құйылуымен, құмдармен және жіктегіш құмдарымен толықтырылған.

ұсақтау үрдісінің көрсеткіштеріне әдетте ұсақтау өнімінің грануло- метриялық құрамы мен тығыздығы (ашық айналымдағы диірменнің жұмыс істеуі кезінде ұсақтау өнімі − диірменнің құйылысы болып табылады, ал тұйықталған айналымда жұмыс істеген кезде – жіктегіш құйылысы болады), берілген ірі материал бойынша өнімділігі қызмет етеді.

Компас жүйесінде модельдеудегі көмекші геометрия.

Компас жүйесіндегі көмекші геометрия.

Форма құрастыруда анық қатыспайтын модельдің элементтері көмекші геометрия деп аталады. Жүйеде берілген тәсілдердіңң біреуімен оларды орналасуын беріп КОМПАСта көмекші жазықтық пен ось салуға болады. Көмекші жазықтар салу командалары Меню Операции жазықтық (плоскость), ал команданы шақыру басқыштары көмекші геометрия (вспомогательная геометрия) панелінде орналаскан. Көмекші осьтер командалары да осы панельде орналасқан. Ығыстырылған жазықтық командасы көрсетілген жазықтықтан немесе бөлшектің жазық қырынан берілген арақашықтықта орналасқан көмекші жазықтық салу үшін қолданылады. Қасиеттер панелінің Рассояние өрісіне бар жазықтықты жаңа конструкциялық жазықтыққа дейінгі арақашықтық мәнін енгізу қажет. Бағыт таңдау басқыштары: ығысу бағыты, түзу және кері қарай. Үш төбе арқылы жазықтық командасы үш нүктеден өтетін жазықтық салу қолданылады. Команданы шақырған соң салынатын жазықтық өтетін бөлшектің үш тірек болатын нүктелерін көрсетеміз. Тірек нүктелер болып төбелер, эскиздегі графикалық объектілердің характерлік нүктелері де қолданылады. Қабырға мен төбеге арналған жазықтық командасы түзусызықты объект пен нүкте арқылы өтетін жазықтық салу үшін қолданылады. Басқа жазықтыққа бұрышпен жазықтық командасы жазық объектке берілген бұрышымен түзусызықты объекттен өтетін жазықтық салу үшін қолданылады. Нормаль жазықтық командасы целиндрлік не конустық бетті көрсетіп, сосын сол салынатын жаңа жазықтық параллель болатын жазық қырды не констркциктивті жазықтықты көрсету қажет.

КОМПАС жүйесінде модельдеудегі өзара байланысу (құрастырылымда)

Компас жүйесіндегі құрастырылым жасау

Құрастырылым модельдеу оған компаненттер қосудан басталады. Компоненттерді қосу командалары опрации менюінде, ал оларды шақыру басқыштары құрастырлымды редактрлеу панелінде орналасқан. Файлдан компонент қосу үшін меню операции файлдан компонент қосу командасы не панельде басқышы қолданылады. Ашылған терезде модельдің компоненті бар файлды таңдаймыз. Сосын компоненттің қою нүктесін көрсетеміз. Ағымды құжатқа компонент қойылады. Координаттар бастапқы нүктесі берілген. Қою нүктесімен сәйкестенеді. Координаттар жүйе өсінің бағыты ағымды құрастырылымның координаттар өсінің бағытымен сәйкес болады. Егер қойылған компонент құрастылымда бірінші болса, онда ол автоматты түрде қойылға күйнде бекітіледі. Бекітілген компонент құрастырылымның координаттар жүйесінде құрастырлым координаттар жүйесінде орнын ауыстыруға мүмкіндігі болмайды. Ішкі құрастырылым ағымды құрастырым құрамына кіретін құрылым.Компонент деп құрастырылым құрамына кіретін бөлшек, құрастырмалы бірліктер не стандартты бұйымдарды айтамыз.

Құрастырылымға компоненттерді алдын ала қойған соң оның дәл орналасуын беру үшін өзара байланысуы қолданылады. Өзара байланыс деген құрастырлымның әртүрлі компоненттерінің (қырлары, қабырғалары, төбелері, жазықтары не остері ) арасындағы элементтердің өзара орналасу қалпы берілу арқылы қалыптасатын параметрлік байланыс.

Өзара байланыс командалары Сопряжение панелінде орналасқан. Өзара байланыс модельдың вариациялық параметрленуі болады. Кез келген өзара байланысты жоюға не редактрлеуге болады. Компас жүйесіндегі өзара байланыстың типтері.

\ Элементтер паралельдігі

\ Элементтер перпендикулярлығы

\ Эл берілген арақашықтықта орналасуы

\ Эл берілген бұрышпен орналасу

\ Объектілер жанамасы

\ Объектілер өстілігі базалық компонентпен таңдалған элементтін компоненттерінің өстерінің сәйкестігін орнатуға мүмкіндік береді.

\ Объектілер сәйкестілігі элементтің орнату үшін қолданылады.

\ Екі айналдыру компоненттер сәйкестігі.

Өзара байланыстың керекті типін таңдап, модель терезесінде өзара байланысатын элементтерді көрсету қажет. Олар құрастырылымның әртүрлі компоненттеріне қатысты болуы қажет.

 

Құрастырылымды төменнен жоғарыға жобалау. Жоғарыдан төменге жобалау. Жобалаудың аралас тәсілі.

Құрастырылымда мынадай 3 тәсілмен жасауға болады: жоғары дан төмен қарай, төменнен жоғары қарай және аралас.
1)Алдын ала құрастрылым компоненттерін жасап, сосын оларды құрастырылымда жинастыру процессі төменнен жоғары ға жобалау болады. Құрастырылымда компоненттерді қойып аламыз содан соң олардың арасында қажетті өзара байланысы ды тағайындаймыз.

2)КОмпаненттерді құрастырылым контекстінде модельдеу процессі жоғарылап төмен ге жобалау деп аталады.

3)Аралас жобалау тілінде құрастырыллымның негізгі сипаттамасын анықтайтын дайын компоненттер жəне стандартты бұйымдар модельдерді қойылады.

Құрастырылым. Құрастырылым компоненттерінің өзара байланысуы.

Компас жүйесіндегі құрастырылым жасау

Құрастырылым модельдеу оған компаненттер қосудан басталады. Компоненттерді қосу командалары опрации менюінде, ал оларды шақыру басқыштары құрастырлымды редактрлеу панелінде орналасқан. Файлдан компонент қосу үшін меню операции файлдан компонент қосу командасы не панельде басқышы қолданылады. Ашылған терезде модельдің компоненті бар файлды таңдаймыз. Сосын компоненттің қою нүктесін көрсетеміз. Ағымды құжатқа компонент қойылады. Координаттар бастапқы нүктесі берілген. Қою нүктесімен сәйкестенеді. Координаттар жүйе өсінің бағыты ағымды құрастырылымның координаттар өсінің бағытымен сәйкес болады. Егер қойылған компонент құрастылымда бірінші болса, онда ол автоматты түрде қойылға күйнде бекітіледі. Бекітілген компонент құрастырылымның координаттар жүйесінде құрастырлым координаттар жүйесінде орнын ауыстыруға мүмкіндігі болмайды. Ішкі құрастырылым ағымды құрастырым құрамына кіретін құрылым.Компонент деп құрастырылым құрамына кіретін бөлшек, құрастырмалы бірліктер не стандартты бұйымдарды айтамыз.

Құрастырылымға компоненттерді алдын ала қойған соң оның дәл орналасуын беру үшін өзара байланысуы қолданылады. Өзара байланыс деген құрастырлымның әртүрлі компоненттерінің (қырлары, қабырғалары, төбелері, жазықтары не остері ) арасындағы элементтердің өзара орналасу қалпы берілу арқылы қалыптасатын параметрлік байланыс.

Өзара байланыс командалары Сопряжение панелінде орналасқан. Өзара байланыс модельдың вариациялық параметрленуі болады. Кез келген өзара байланысты жоюға не редактрлеуге болады. Компас жүйесіндегі өзара байланыстың типтері.

\ Элементтер паралельдігі

\ Элементтер перпендикулярлығы

\ Эл берілген арақашықтықта орналасуы

\ Эл берілген бұрышпен орналасу

\ Объектілер жанамасы

\ Объектілер өстілігі базалық компонентпен таңдалған элементтін компоненттерінің өстерінің сәйкестігін орнатуға мүмкіндік береді.

\ Объектілер сәйкестілігі элементтің орнату үшін қолданылады.

\ Екі айналдыру компоненттер сәйкестігі.

Өзара байланыстың керекті типін таңдап, модель терезесінде өзара байланысатын элементтерді көрсету қажет. Олар құрастырылымның әртүрлі компоненттеріне қатысты болуы қажет.

КОМПАСтағы фильтрлер мен макроэлементтер.

Компас жүйесіндегі фильтрлер. Фильтр құру ұшін Создать фильтр командасын шақырамыз. Фильтрлер панелі Компакт панельде орналасқан және ол алты командадан тұрады.

«Бәрін фильтрлеу» қолданатын кезде шегін, қабырғасын, төбесін белгілеуге болады. «Шекті фильтрлеу» үш өлшемді маодельдің шектері ғана белгіленіп тұрады. «Қабырғалы фильтрлеу» тек қабырғалары белгіленеді. «Төбелі фильтрлеу» бұл команданы қосқанда үш өлшемді модельдің тек төбелері белгіленіп тұрады. «Құрылымдық жазық бетті фильтрлеу» бұл командада белгіленген құрылымдық жазық бетке ғана қолдануға болады. «Құрылымдық осбтік фильтрлеу» аналогичные, тек алдыңғы осьтерге байланысты.

Ұнтақтау үрдістері

КОМПАС жүйесінде модельдеудегі профилді тесік, беріктік қабырғасын жасау.

Күрделі профильді дөңгелек салу үшін ол орналасатын жазық қырды көрсетіп отверстие операциясын таңдаймыз. Команданы шақырған соң қасиетттер панелінде тесіктің профильін таңдау үшін және оның геометриялық өлшемдерін енгізу үшін басқару элементтер пайда болады. Тізімнен тесік типін (пішіні) таңдаймыз. Бұл эскиз параметрлік. Тесіктің кез келген параметрлерін өзгерті үшін кестенің тиісті өрісіне қажетті мәнді енгіземіз. Тесіктің барлық параметрлерін беріп болған соң арнайы басқару панеліндегі Создать басқышын басамыз. Үндеместік бойынша тесіктің байланук нүктесі координаттар жүйесінің бастапқы нүктесіне орналасады. Тесіктің жазық қырдың қажетті жеріне орналастыру үшін қасиеттер панелінің байлану нүктесінен белгілеуді алып тастау қажет.

Бөлшек жасаудағы жұмыс тәртібі. Эскиз. Формақұраушы операциялар.

1.Сығу операциясы- эскизді оның жазықтығына перпендикуляр бағытпен сығу(выдавливание)

2.Айналу операциясы- эскизді оның жазықтығында жатқан ості айнала айналдыру(операция выращения)

3.Кинематикалык операция-эскизді көрсетілген бағыт бойымен орын ауыстыру(кин.операция)

4.Қималар бойынша операция- бірнеше эскиздер бойынша көлемді элементті салу(операция по сечению).

КОМПАС жүйесіндегі белгілеулер

Компас жүйесіндегі белгілеулер
Ағымды құжаттар белгілеу параметрлерін орнату үшін Сервис-Параметры-Текущий чертеж командаларын шақыру қажет. Белгілеулер командаларына мыналар жатады: мəтін енгізу,кесте салу,кедір-бұдырлық, базаны белгілеу,екі нұкте бойымен өстік сызық командасы, көзқарас нұсқаулы командасы,шығарылған элемент командасы,допуск формы командасы, тілік сызығын салу, шығару сызығы позицияның белгісі командалары жатады

Төменнен жоғарыға қарай жобалау. Жоғарыдан төмен қарай жобалау. Аралас жобалау тәсілі.

Құрастырылымда мынадай 3 тәсілмен жасауға болады: жоғары дан төмен қарай, төменнен жоғары қарай және аралас.
1)Алдын ала құрастрылым компоненттерін жасап, сосын оларды құрастырылымда жинастыру процессі төменнен жоғары ға жобалау болады. Құрастырылымда компоненттерді қойып аламыз содан соң олардың арасында қажетті өзара байланысы ды тағайындаймыз.

2)КОмпаненттерді құрастырылым контекстінде модельдеу процессі жоғарылап төмен ге жобалау деп аталады.

3)Аралас жобалау тілінде құрастырыллымның негізгі сипаттамасын анықтайтын дайын компоненттер жəне стандартты бұйымдар модельдерді қойылады.

Металлургиялық процестер мен машиналар.

Метталургиялық процесс дегеніміз-ғылымның,техниканың ,өнеркәсіптің кеннен немесе басқада материалдардан металл алу процессі. Металлургиялық процесстерде қолданылатын машиналарға ұсақтағыш, ұнтақтағыш, даңғырлы диірмендер, екшеуіштер, нəрлендіргіштер жəне т.б. қолданылады. Металлургиялық машиналар мынадай жалпы талаптарға жауап береді:
1)машиналардың істен шығатын ұсақтағыш элементттпрін алмастыру тез жəне оңай болу керек
2)ұсатылған материалдың бөлшектерінің өлшемдері бірдей жəне ұсақтағыштың құрылымы ұсақтау дəрежесінен мүмкіндігінше тез жəне оңай өзгертетін болу керек
3) құрғақ материалдарды ұсақтағанда шаң аз шығу кеРек
4) белгілі дəрəжеге дейн ұсатылған материал ұсатқыштан тез шығарылу керек
5)ұсақтағыштың массасы мүмкіндігінше аз болу керек

КОМПАС жүйесінде моделдеудегі еркін, үзілмелі нұсқаубойынша көріністер.

КОСПАС жүйесіндегі құрастырылымдағы массив тәсілдері.

Құрастырылымда
Бірнеше бірдей компоненттердң тобын салу үшін компоненттер массиві командаларының əртүрлі варианттары қолданылады :1) тор бойнша. 2)концентрлі топ бойынша 3)қисық бойымен. 4) нүктелер бойынша. 5) үлгі бойынша.
Элементтер позициялары нүктелер обьектілермен (кооп.жүйесінің бастапқы нүктесі эскиздегі объектілердің характерлік нүктелері кеңістіктегі ны ете кеңістіктің құқықтық төбесі қабырға төбесі) берілген объектілер массиві жасауға болады. Ағымдағы құрастырылымдагы массив улгі экземпляры орналасқан жай орналастырылып компоненттердң үлгі бойынша массивін жасауға болады. Массив үлгі болып үлгі бойынша массивтен басқа кез келген массив типтегі қолданылады

Құрастырылымды төменнен жоғарыға жобалау, жоғарыдан төменге жобалау. Жобалаудың аралас тәсілі.

Құрастырылымда мынадай 3 тәсілмен жасауға болады: жоғары дан төмен қарай, төменнен жоғары қарай және аралас.
1)Алдын ала құрастрылым компоненттерін жасап, сосын оларды құрастырылымда жинастыру процессі төменнен жоғары ға жобалау болады. Құрастырылымда компоненттерді қойып аламыз содан соң олардың арасында қажетті өзара байланысы ды тағайындаймыз.

2)КОмпаненттерді құрастырылым контекстінде модельдеу процессі жоғарылап төмен ге жобалау деп аталады.

3)Аралас жобалау тілінде құрастырыллымның негізгі сипаттамасын анықтайтын дайын компоненттер жəне стандартты бұйымдар модельдерді қойылады.

КОМПАС жүйсіндегі байлану мүмкіндіктері. Графикалық құжатта глобалды байлану.

Глобальды жəне локальды

Глобальды байлану-ағымды күй панелінде орналасқан.
Локальды байлану-бір нүктені таңдау үшін қолданылады,бұл байлануды контексті менюден таңдаймыз

Модельдеудің түсініктемелері. Модельдеу мақсаты.

Модельдеу – объектілерді, процестерді немесе құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың (макетін) құру.

Модель – көрнекті түрде жазбаша жоспар, сызба ретінде жасалуы мүмкін. Мұндай модель барлық уақыттта біздің ойымызда бейнеленетін прототип болғанға дейін жасалады.

Бір объект (процесс, құбылыс) үшін әр түрлі жасалуы мүмкін. Модельдің жасалуы зерттеу мақсатына және прототип жөнінде жинақталған мәліметтердің көлеміне тәуелді болады.

Компьютерлік модель деп программалық орта іске асатын модельдерді айтады.

Кез келген жұмысты қолға алмас бұрын, берілгені мен соңғы нәтиже және орындалатын іс - әрекет кезеңдерін айқындап алу қажет. Модельдеу кезінде бастапқы зерттелетін объект – прототип болады. Ол шын мәнінде бар немесе жобаланатынын объект(процесс) болуы мүмкін.

Модельдеудің соңғы кезеңі шешім қабылдау болып табылады. Күнделікті тұрмыста адам әр түрлі шешім қабылдайды. Демек, модельдеу арқылы зерттелген модельдің жаңа объектісін құруға, бар объектіні жақсартуға немесе қосымша ақпарат алуға болады.

Модельдеудің енгізгі кезеңдері есептің қойылу шарты мен мақсатына қарай анықталады. Модельдеудің жалпы кезеңдерін келесі төменнен көруге болады. Бірақ, модельдеу шығармашылық процесс болғандықтан, бұл кезеңдердің кейбір блоктары болмауы немесе жақсартылуы, ал бірқатары толықтырылуы мүмкін

Спецификациядағы базалық және көмекші объект

Спецификация объекті спец/ң негізгі құрылымдық бірлігі болады.Спец/я тараулар б/ша топтастырылған спец/я объектілерінен тұрады.Спецификация объекті – бір материалдық объектке қатысты жол н/е КОМПАС спецификациясының бірінен соң бірі орналасқан бірнеше жолдары. Спец-я объектілері базалық ж/е көмекші болады. Базалық объектілер ушін колонкаларды,сорттауды,құрастырмалы сызбалардағы графикалық объектілерді,құрастырылымдағы бөлшектерді қосу автоматты түрде толтыру мүмкіндігі ескерілген.Спец-яның базалық об/і мыналардан тұрады:мәтіндік бөлік,геомеириялар,қосымша параметрлер жиынтығы.Спец-яның көмекші объектілерінде геометрия болмайды ж/е базалыққа қарағанда қосымша параметрлер азырақ болады.Спец-яның көм/і об/рін спец/я кестесіне еркін мәтін теру н/е тараудың ортасында бос жол жасау үшін қолдануға болады.

КОМПАС жүйесіндегі параметризация

Параметризация жайында жалпы мәліметтер

Параметрлік кескіннің жай кескіннен ерекшелігі: оларды тек геометриялық объектілердің орналасуы мен сипаттамасы туралы ақпарат қана емес, объектілер мен оларға қойылған шектер арасындағы өзарабайланыс та сақталады. Объектілердің өзарабайланысы деп бірнеше объектілердің параметрлері арасындағы тәуелділік айтылады. өзара байланысқан параметрлердің біреуін редактрлегенде басқалары да өзгереді. Объектілердің біреуін немесе бірнешеуін жойғанда өзара байланыс жоқ болып кетеді.

Параметрлер арасындағы тәуелділік бір параметрдің екіншісіне теңдігімен күрделірек болуы мүмкін. Мысалы бірнеше объектілердің параметрлері арасындағы қатынасты анықтайтын функция берілуі мүмкін.

КОМПАСта үшөлшемді модельдеуде параметрлеудің екі типі бар: вариациялық және иерархиялық. Параметризациялау құрылған модельдің параметрлерін оның топологиясын өзгертпей өзгертуге мүмкiндiк бередi.

 

. Имитациялық модельдеуді тағайындау

Модельді құру және оны талдау – модельдеу деп аталады. Модельдеу барысында экономикадағы, өндірістегі, қаржы салаларындағы, қызмет көрсету жүйелеріндегі көптеген проблемалардың шешімдері табылады. Модельдеу арқылы жасалған жоспарларды, жобаларды, ұсыныстарды тексеруге, өзгертуге болады.

Имитациялық модельдеу арқылы әртүрлі басқару принциптерін бағалауға да, бірнеше басқару жүйелерінің ішінен ең тиімдісін таңдауға да, осы жүйелердің болашақтағы жұмыс істеу қабілетін болжауға да болады.
Аталып өтілген артықшылығымен қатар имитациялық модельдеудің, басқа да сандық әдістерге тән елеклі кемшілігі де бар. Ол осы әдіспен алынған нәтижелердің бастапқы берілген шарттар мен параметрлердің мәніне тікелей байланыстылығ, яғни әр алынған нәтиже зерттеліп отырған процестердің алдын-ала белгіленген бір ғана күйіне сәйкес келетіндігі.

Имитациялық модельдеудің негізгі артықшылықтарының бірі, онымен зерттелетін күрделі жүйелер тәнді элементтерден тұра алатындығы. Мысалы, олардың бірі үздіксіз әрекетті болса, екіншісі дискретті бола алады. Екіншіден бұл элементтер көптеген күрделі мәнді ауытқулардың әсеріне ұшырауы немесе оларды өтіп жатқан процестер өте үлкен жаңа шиеленіскен өрнектермен бейнеленуіде мүмкін. Мұндай модельдеу ешқандай арнайы құралдар мен қондырғылар жасауды қажет етпейді. Тағы бір айтып кететін жәй, ол имитациялық модельдеу кезінде зерттеліп отырған жүйелердің бастапқы шарттары мен әр түрлі параметрлерінің мәндерін оңай өзгертуге болады.

 

 

.Құрастырылым контекстіде бөлшек салудағы жұмыс тәртібі

КОМПАСта құрастырылым қалыптастырғанда ағымды құрастырылым файлынан шықпай құрастырылым контекстіде бөлшектер жасауға болады.Ағымды құрастырылымда бөлшек салу үшін құрастырылымда жаңа бөлшектің эскизі орналасатын жазық объект белгілеп меню Операция-Создать-Деталь командасы н/е Құрастырылымды редактрлеу панелінен Создать деталь басқышы қолданылады. Команданы шақырған соң экранда файлды сақтау үшін стандартты терезе ашылады. Жаңа бөлшектің файлын сақтаған соң жүйе оның негізінің эскизін салу режиміне өтеді.Бөлшекті салып боған соң Ағымды күй панелінде Орнында (сол жерде)(На месте) редактрлеу басқышын басу қажет.Жүйе құрастырылыммен жұмыс істеу режиміне қайта келеді.Ағымды құрастырылымда бөлшек салғанда автоматты түрде На месте өзара байланысы қосылады. Бұл өзара байланыстф қолдан қоюға болмайды және редактрленбейді. Құрастырылым контекстінде салынған бөлшек жазық объектімен бірге орын ауыстырады.





Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 246; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:





studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.79.128
Генерация страницы за: 0.023 сек.