Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Программа «Детокс интенсив» или как подготовить питомца к вакцинации 3 страница
12. Трансформатордағы қысқа тұйықталу тогы неге тең?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е)

U1 – бірінші реттік орамадағы кернеу; Хр – тізбектегі реактивті кедергі.

13. Доғаны электродты түйістірмей тұтандырып жағу үшін қандай жабдық қолданылады?

А) импульсті трансформатор;

В) дроссель;

С) импульсті генератор немесе осциллятор;

D) реостат;

Е) шунт.

14. Трансформатордағы магнитті шунт не үшін керек?

А) бос жүріс кернеуінің мәнін реттеу үшін;

В) пісіру тогын реттеу үшін;

С) орамаларға ток беріп тұру үшін;

D) қысқа тұйықталу тогын болдырмау үшін;

Е) дроссельді жалғастыру үшін.

15. Қоректендіру көздерінің қандай режімдері болады?

А) бос жүріс, жүктемелі жағдай және тез жүріс;

В) бос жүріс, жүктемелік жағдай және қысқа тұйықталу.

С) қатты және баяу жүріс;

D) бос жүріс, қасқа тұйықталу, ұзын тұйықталу;

Е) бос жүріс, бос емес жүріс, қаты жүріс, баяу жүріс;

16. Нәрлендіру көздерінің қандай түрі далалы (электр желісі жоқ) жерлерде қолданылады?

А) пісіру трансформаторлары;

В) пісіру түзеткіштері;

С) пісіру агрегаты;

D) пісру түрлендіргіштері;

Е) барлық жауаптары дұрыс.

17. Кейбір генератордың сыртқы сипаттамасы неліктен әмбебап деп аталады?

А) кез –келген токпен пісіре алатын болғандықтан;

В) құламалы және қатаң сипаттама алуға мүмкіндік бере алатындақтан;

С) шұғыл құламалы және күрт құламалы сипаттама алуға мүмкіндік беретіндіктен;

D) пісіру тогын реттеу шегінің кең болу себепті;

Е) кез-келген жерде пайдалануға болатындықтан.

18. Бір мезгілді қамтитын орындар санына қарай нәрлендіргіштер

А) дара және көп орынды (постылы) болып келеді;

В) екі және үш орынды болып келеді;

С)тек дара орынды болады;

D) тек көп орынды болып келеді;

Е) екі және одан да көп орында болып келеді.

19. Шунттардың түрлері

А) екі орамды;

В) бір орамды;

С)айнымалы және тұрақты;

D) жылжымалы және басқарымды;

Е) қозғалысты және қозғалыссыз.20. Индуктивті кедергіні (ХТ) өзгерту арқылы

А) генераторды іске қосуға болады;

В) трансформаторды жұмыс режіміне келтіруге болады;

С)пісіру тогының шамасын тұрақтандыруға болады;

D) түзеткіш блок жұмысын реттеуге болады;

Е) пісіру агрегатындағы бос жүріс кернеуін өзгертуге болады.

21. Үш фазалы көпірлі түзеткіш сұлбасы

А) деформацияны өлшеу үшін қолданылады;

В) генераторларды жалғастыру үшін қолданылады;

С) түзеткіш вентильдерді жалғастыру үшін қолданылады;

D) ешқандай жерде қолданылмайды;

Е) пісіру тогын реттеу үшін қолданылады.

22. Алты фазалы теңдестіруші реакторлы сұлба

А) пісіру тогын реттеу үшін қолданылады;

В) деформация мен кернеу шамасын өлшеу үшін қолданылады;

С) үш фазалы көпірлі сұлбаны жұмыс істету үшін қолданылады;

D) түзеткіш вентильдерді жалғастыру үшін қолданылады;

Е) ешқандай жерде қолданылмайды.

23. Пісіру генераторында пісіру тогының шамасы

А) щеткалар арқылы реттеледі;

В) реостат арқылы реттеледі;

С) магнитөткізгіштер арқылы реттеледі;

D) магниттендіргіш орама арқылы реттеледі;

Е) магнит ағыны арқылы ретеледі.

24. Пісіру машинасының қосылуұзақтығы (ҚҰ) қалай анықталады?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

tц – цикл мерзімі; tж – жұмыс мерзімі; tү – үзіліс мерзімі.

25. Цикл ұзақтығы tц қалай анықталады?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

tж – жұмыс мерзімі; tү – үзіліс мерзімі.

26. Трансформатор орамасының бойымен ток өткенде оның айналасында

А) бос жүріс кернеуі пайда болады;

В) пісіру тогы пайда болады;

С) ұшқындар пайда болады;

D) қысқа тұйықталу тогы пайда болады;

Е) магнит өрісі пайда болады.

27. Төмендеткіш трансформатордың қай орамасының орам саны көп болады?

А) бірінші реттік орамасының;

В) үшініш реттік орамасының;

С) екінші реттік орамасының;

D) екеуінікі бірдей;

Е) әр жағдайда әрқалай бола береді.

28. Ротор қандай нәрлендіргіштің бөлшегі?

А) генератордың;

В) трансформатордың;

С) түзеткіштің;

D) жартылай автоматтың;

Е) автоматтың.

29. Трансформатордағы қысқа тұйықталу тогы қандай формуламен анықталады?

А) ;

В) ;

С) ;

D) ;

Е) .

U1 – бірінші реттік орамадағы кернеу; Хр – тізбектегі реактивті кедергі.

30. Пайдалы әсер коэффициентін қуат арқылы (П.Ә.К) қалай табуға болады?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

Nд – доға қуаты; Nж – электр желісінен алынатын қуат.

 

 

Тест сұрақтарының дұрыс жауап кодтары

Тест нөмірі Жауап коды Тест нөмірі Жауап коды Тест нөмір-лері Жауап коды
C A C
С B A
D D B
E A E
A C E
C A A
B C D
B D A
A E D
E B B

2.7 «Пісіруге арналған нәрлендіру көздері» пәні бойынша емтихандық сұрақтар

1. Электр доғасын айнымалы токпен нәрлендіру көздері. Пісіру трансформаторлары. Негізгі тораптары.

2. Доғаны тұрақты токпен нәрлендіру көздері. Пісіру генераторлары. Сипаттамасы мен жұмыс істеу принципі.

3. Пісіру түрлендіргіштері мен агрегаттары. Олардың жұмыс істеу ерекшеліктері. ПСО-300 түрлендіргішінің негізгі тораптары мен жұмысы.

4. Пісіру түзеткіштері. Құрылымы мен жұмыс ерекшеліктері. Түзеткіш блоктың атқаратын міндеті.

5. Нәрлендіру көздерінің негізгі параметрлері. Нәрлендіргіштің жұмыс ережесі.

6. Нәрлендіру көздерінің топтастырылуы. Көп орынды нәрлендіргіштерге қойылатын талаптар.

7. Нәрлендіру көздерінің сыртқы және доғаның вольт-амперлік сипаттамалары.

8. Пісіру трансформаторларының жұмыс ережесін реттеу жолдары.

9. Түзеткіш блоктарда қолданылатын вентильдер. Оларды қосу сұлбасы. Үш фазалы көпірлі сұлба.

10. Пісіру генераторларының жұмысын реттеу. Реостаттың тағайындалған міндеті. Пісіру генераторының сұлбасы.

11. Доғаны импульсті жалындататын нәрлендіргіштер. Құрылымы мен жұмыс принципі.

12. Сыртқы сипаттамаларына қарай генераторлардың жіктелуі. Әмбебап генераторлардың ерекшеліктері.

13. Магнит ағыны тәуелсіз және өздігінен қоздырылатын генераторлардың жұмыс ерекшеліктері. Электрлік сұлбалары.

14. Магнит ағыны қалыпты таралған трансформаторлар. Жұмыс принципі. Электрлік сұлбасы.

15. Магнит ағыны шашыраңқы таралған трансформаторлар. Жұмыс принципі. Электрлік сұлбасы.

16. Электр доғасына қойылатын талаптар. Доға кернеуі мен оның ұзындығы арасындағы тәуелділік.

17. Электр доғасын нәрлендіру көздеріне қойылатын шарттар. Статикалық және динамикалық жұмыс ережесі.

18. Пісіру трансформаторларында магнит ағынының бос жүріс және жүктемелік жағдайда таралуы.

19. Магнит ағыны шашыраңқы таралған трансформаторлардың жұмыс ережесін реттеу. Электрмагниттік сұлбалары.

20. Сыртқы сипаттамалары көлбеу құламалы және қатаң нәрлендіргіштердің қолдану аумағы.

21. Пісіру түзеткіштерінің құрылымы мен жұмыс принципі. Түзеткіштерде құламалы сипаттама қалыптастыру жолдары.

22. Түзеткіш вентильдерді жинастыру сұлбалары. Үш фазалы және алты фазалы теңдестіруші реакторлы сұлба.

23. Осцилляторлар мен импульс бергіш генераторлар. Тағайындалған мақсаты мен жұмыс істеу принциптері.

24. Доғаның физикалық қасиеттері. Газды иондандыру процесі.

25. Көп орынды нәрлендіру көздері. Пайдалану мақсаты. Жұмыс режімін реттеу жолдары.

26. Инверторлы нәрлендіру көздері. Құрылымы мен жұмыс принципі. Басқа нәрлендірігіштерден ерекшелігі.

27. Орамалары жылжымалы пісіру трансформаторлары. Құрылымы мен жұмыс істе принципі.

28. Нәрлендіру көздерінің шартты белгіленулері.

29. Пісіру жұмыстарын жүргізу барысындағы қауіпсіздік ережелері. Жерлестіру. Тәсілдері. Сұлбалары.

30. Нәрлендіру көздерінің жұмыс режімдері. Үздіксі, қысқа мерзімді және қайталамалы қысқа мерзімді жұмыс режімі.

31. Доғаны нәрлендіргіштерді топтастыру. Сыртқы вольт-амперлік сипаттамасы күрт құламалы нәрлендіргіштер.

32. Коллекторлы пісіру генераторлары. Тұрақты токтың өндірілу принципі. Пісіру тогын реттеу.

33. Тәуелсіз және өздігінен қоздырылушы генераторлардың жұмысы. Пісіру тогын реттеу.

34. Пісіру доғасы – нәрлендіру көзі энергетикалық жүйесі. Нәрлендіру көздеріне қойылатын талаптар.

35. Пісіру доғасының топтастырылуы. Тұрақты және айнымалы ток доғасы. Айнымалы ток доғасының ерекшеліктері.

36. Доғаның орнықтылығын қамтамасыз ету. Орнықтылық коэффициенті. Нәрлендіргіштің статикалық жұмыс режімі.

37. ВСВУ және ВСП типті пісіру түзеткіштері. Жұмыс принципі. Құрылымдық ерекшеліктері.

38. Қатаң сипаттамалы нәрлендіру көздерінің қолдану аумағы.

39. Әмбебап генераторлардың құрылымдық ерекшеліктері. Қолдану аясы.

40. Жартылай өткізгішті тиристорлардың құрылымы мен жұмыс істеу принципі.

41. Пісіру түрлендіргішінің пісіру тогын реттеу тәсілдері.

42. Осциллятор – доғаны тұтандырып жандыруды жеңілдететін құрылғы. Жұмыс принципі. Негізгі элементері.

43. Электрдоғалы пісіру процесінің шығу тарихы. Даму болашағы.

44. Күштік трансформаторлар. Қолданылу аясы. Жұмыс принципі.

45. Магнит ағыны шашыраңқы таралған трансформаторлар. Индуктивтілікті реттеу жолдары.

46. Магнит ағыны қалыпты таралған трансформаторлар. Дроссель. Дроссельдің трансформатормен қосылысу ерекшеліктері.

47. Дросселі дербес орналасқан пісіру трансформаторы. Электрлік сұлбасы.

48. Дросселі ортақ магнитөткізгіште орналасқан пісіру трансформаторы. Электрлік сұлбасы. Жұмыс істеу ерекшелігі.

49. Вольт-амперлік сипаттамасы күрт құламалы түзеткіштер. Пісіру тогын реттеу.

50. Полюстері ажыратылған генератордың құрылымдық ерекшеліктері.

51. Балласты реостат. Электрлік сұлбасы. Тағайындалған мақсаты.

52. Транзисторлы пісіру түзеткіштері. Құрылымы мен жұмыс принципі.

53. Тиристор арқылы пісіру тогын реттеу. Электрлі сұлбасы.

54. Автоматты және жартылай автоматты пісіруде қолданылатын нәрлендіру көздері.

55. Пісіру генераторларында пісіру тогын сатылы реттеу. Құламалы сипаттама қалыптастыру.

56. Жұмыс әрекетіне байланысты пісіру доғасының бөлінуі. Тура және жанама әрекетті доға.

57. Доға полярлылығы дегеніміз не, оның пісіру процесіне әсері.

58. Жартылай өткізгішті диодтың құрылымы мен жұмыс принципі. Оның тиристордан айырмашылығы. Жартылай өткізгішті элементтердің ерекшелігі.

59. Электр доғасына қойылатын талаптар. Доға кернеуі мен оның ұзындығы арасындағы тәуелділік.

60. Нәрлендіру көздерінің сыртқы және доғаның вольт-амперлік сипаттамалары. Олардың арасындағы тәуелділік.

61. Көп орынды түзеткштер (ВДМ типті) жұмысы және қолданылу аумағы. Сыртқы сипаттамалары.

62. Доғаны импульсті қоздырғыш құрылғылар. Құрылымы мен жұмыс істеу принципі.

63. Нәрлендіргіштерді сыртқы сипаттамасына қарай ажыратылуы және соған байланысты қолданылуы.

64. Пісіру аппараттарының жұмыс режімдері. Үздіксіз және қысқа мерзімді режім. Қосылу ұзақтығының (ҚҰ) анықталуы .

65. Доға орнықтылығының статикалық және динамикалық ережелері. Орнықтылық коэффициенті.

66. Жылжымалы магнитті шунтты және жылжымалы орамалы пісіру трансформаторларының құрылымдық және жұмыс істеу ерекшеліктері.

67. Генератордың пісіру тогын реттеу тәсілдері. Сатылы және жатық реттеу.

68. Әмбебап генераторларда пісіру тогын реттеу ерекшеліктері. Сыртқы сипаттамалары.

69. Қаныққан дроссельді қолдану мақсаты және олардың құрылымы мен жұмыс принципі.

70. Жартылай өткізгішті вентильдердің жұмыс ерекшелігі. Селенді диодтар жұмысы.

71. Пісіру түзеткіштерінің пісіру тогын реттеу тәсілдері және олардың ішіндегі тиімдісі.

72. Магнит ағыны шашыраңқы таралған трансформаторлардың жұмыс ережесін реттеу. Электрмагниттік сұлбалары.

73. Доғаны тұрақты токпен нәрлендіру көздері. Пісіру генераторлары. Сипаттамасы мен жұмыс істеу принципі.

74. Сыртқы сипаттамаларына қарай генераторлардың жіктелуі. Әмбебап генераторлардың ерекшеліктері.

75. Инверторлы нәрлендіру көздері. Құрылымы мен жұмыс ерекшеліктері.

 

 

Пісіру – түйістірілген аумақта зат пен энергияның термодинамикалық қайтылымсыз құбылысы нәтижесінде монолит қосылыс қалыптастыру процесі.

Электрдоғасы – екі электрод аралығында ауа арқылы тиянақты орын алған электр разряды.

Нәрлендіру көзі – электрдоғасын токпен нәрлендіретін электрлік машина, трансформатор, түзеткіш, генератор.

Балқымайтын электрод – пісіру процесінде ток келтіруші, балқымайтын, баяу балқитын материалдан жасалған электрод.

Қаптамалы электрод – өзегі металл сыртында арнайы материалдан жапсырылған қаптамасы бар электрод.

Тура полярлы – электродқа нәрлендіргіштің теріс, пісірілетін бұйымға оң полюсі жалғасқан.

Кері полярлы – электродқа нәрлендіргіштің оң, бұйымға теріс полюсі жалғасқан.

Тура әсерлі доға – электродпен пісірілетін бұйым нәрлендіргішке жалғасқан. Доға тікелей екеуінің аралығында жалындайды.

Жанама әсерлі доға – доға екі электрод аралығында жалындайды. Пісірілетін бұйым нәрлендіргішке қосылыстырылмайды да, доғаның жылу әсерін қабылдайды.

Катод – нәрлендіргіштің теріс полюсі жалғастырылған электрод немесе бұйым.

Анод – нәрлендіргіштің оң полюсі жалғастырылған электрод немесе бұйым.

Доға бағанасы – катод пен анод аралығындағы ионданған газ бағана.

Пісіру трансформаторы – доғаны айнымалы токпен нәрлендіретін, желідегі кернеуді пісіруге қажетті кернеу шамасына дейін төмендетіп беретін құрылғы.

Пісіру түрлендіргіші – пісіру генераторы электрқозғалтқышымен ортақ тұғырлы етіп жасалған машина.

Пісіру генераторы – қозғалтқыштың механикалық энергиясын электр энергиясына айналдырып, пісіру доғасын тұрақты токпен нәрлендіретін аппарат.

Пісіру агрегаты – пісіру генераторы іштен жанатын қозғалтқышпен ортақ тұғырлы етіп жасалған пісіру машинасы.

Пісіру түзеткіші – айнымалы токты жартылай өткізгішті вентильдер арқылы тұрақты токқа айналдырып доғаны нәрлендіретін нәрлендіру көзі.

Осциллятор - өндірістік жиіліктегі токты жоғары жиілікті токқа және төмен мәнді кернеуді жоғары мәнді кернеуге түрлендіретін құрылғы.

Доғаны импульсті қоздырғыш – доғаны түйісусіз тұтандырып жандыруға және доға жануының орнықтылығын арттыруға арналған құрылғы.

Инверторлы нәрлендіру көздері – доғаның оңай тұтанып жануын, доға созымталдығын, металдың шашырауын төмендететін, бос жүріс кернеуінің шамасын азайтатын және электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік беретін нәрлендіру көзі.

 

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Articles with short, catchy titles are often worse cited

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Неверно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Excessive citations of publications from the same region should be avoided

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Верно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Use the abbreviations that are firmly established in the field of study

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Верно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

An abstract should summarize the problems, the methods, the results and the conclusion

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Верно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

It is normal if you use introductions from your previous studies

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Неверно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

While describing the methods no detailed information should be used

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Неверно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

"Red Thread" means clear and well-structured story

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Верно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

Colours should be used necessarily

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Неверно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

New terms and definitions should not be used in the Discussion Section

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Верно

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Отметить вопрос

The restatements of your results are possible in the Conclusion section

Выберите один ответ:

Верно

Неверно

Правильный ответ: Неверно

 

 

Дегельминтизация и вакцинация обязательны для всех домашних животных. Даже те кошки и собаки, которые не выходят на улицу, могут заразиться вирусными инфекциями и паразитами. Люди каждый день приносят в дом на своей обуви яйца глистов, а также вирусы, содержащиеся в слюне и продуктах жизнедеятельности уличных животных.

 

Поэтому вакцинировать собак и кошек нужно обязательно. Причем за 10 – 14 дней до вакцинации необходимо «проглистогонить» питомца. А знаете почему?

 

Во время вакцинации в организм животного вводятся ослабленные вирусы. Столкнувшись с ними, иммунная система организма вырабатывает антитела, которые защищают питомца. Если сделать прививку животному страдающему глистной инвазией, то она будет неэффективна, так как иммунитет питомца ослаблен и организм не сможет должным образом бороться и с вирусом, и с паразитами. И тогда иммунитет против вируса либо не выработается совсем, либо выработается крайне слабым. Т.е. действие иммунитета против вируса будет незначительным и кратковременным, и питомец даже после вакцинации останется беззащитным перед угрозами, которые вы ежедневно заносите в дом на обуви. По-научному такая реакция организма называется «прорыв поствакцинального иммунитета».

 

Теперь мы знаем, почему за 10–14 дней перед вакцинацией нужно обязательно дать собаке или кошке антигельминтное средство. Но это не всё, что вы можете сделать для обеспечения крепкого иммунитета против вирусов. После приёма антигельминтного средства погибшие паразиты активно покидают организм животного и, проходя через кишечник, нарушают его работу. Учеными доказано, что 70% иммунных клеток организма находится именно в слизистой оболочке кишечника. Поэтому после дегельминтизации в течение двух недель рекомендуется давать животному пребиотический напиток Viyo Reonforces. Дополнительный 2-недельный курс Viyo Reinforces рекомендован и после вакцинации, т.к. в период интенсивной выработки поствакцинального иммунитета иммунной системе требуется дополнительная помощь.

 

Напиток Viyo Reinforces содержит пребиотики - фруктоолигосахариды и инулин - и эффективно восстанавливает иммунитет организма.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 109; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 23.20.13.165
Генерация страницы за: 0.053 сек.