Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Регулювання ринку телекомунікацій
Закон України "Про телекомунікації" (ст. 1) визначає телекому­нікації, або електрозв’язок, як передавання, випромінювання та або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах.

Суб'єктами інформаційної діяльності в галузі телекомунікації є оператори та провайдери телекомунікацій.

Оператор телекомунікації це - суб'єкт господарювання, який має право на діяльність у сфері телекомунікації із правом на технічне об­слуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

Провайдер телекомунікаціїі - суб'єкт господарювання, який має право на діяльність у сфері телекомунікації без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

Органом регулювання у сфері телекомунікацій за ст. 17 Закону України "Про телекомунікації" визначається Національна комісія з пи­тань регулювання зв'язку України. Основними засобами державно­го регулювання у сфері телекомунікації є: нагляд за ринком телекомунікації, ліцензування діяльності у сфері телекомунікації, ви­значення принципів взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, визначення основ розвитку та надання загальнодоступних теле­комунікаційних послуг, регулювання тарифів і розподіл номерно­го ресурсу.

Нагляд за ринком телекомунікації здійснюється шляхом:

- контролю за якістю телекомунікаційних послуг;

- перевірки додержання ліцензійних умов операторами, провай­дерами телекомунікацій;

- контролю за додержанням суб'єктами ринку телекомунікація законодавства, стандартів та інших нормативних актів у сфе­рі телекомунікацій.

Ліцензування у сфері телекомунікаціїі передбачає такі дії НКРЗ, як: видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недій­сними, анулювання ліцензій, видача копій і дублікатів ліцензій, ве­дення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додер­жанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення пору­шень ліцензійних умов;

Згідно зі ст. 43 Закот України "Про телекомунікації", ліцензуван­ню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:

- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом тех­нічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

- надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мере­жі з правом технічного обслуговування і надання в користу­вання каналів електрозв'язку;

- надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;У ліцензії на здійснення діяльності у сфері комунікацій зазнача­ється конкретний вид діяльності, строк дії ліцензії, який установлюється НКРЗ, але не менш ніж п'ять років, та зазначається територія, на якій здійснюється діяльність у сфері телекомунікацій на підставі цієї ліцензії.

Ефективне функціонування всієї системи електричного зв'язку України неможливо без взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, що належать різним операторам телекомунікацій. Під взаємоз'єднанням телекомунікаційних мереж розуміють установ­лення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телеко­мунікаційними мережами з метою забезпечення можливості спо­живачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інфор­мацією.

Запобігання зловживанням окремих операторів телекомунікації та забезпечення функціонування всієї системи зв'язку одним із напрямків державного регулювання ринку телекомунікації є визначен­ня принципів взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

За ст. 57 Закону України "Про телекомунікації", технічні, органі­заційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікації, а також розрахункові такси за доступ до цих мереж мають бути предметом договору між операторами те­лекомунікації то взаємопідключаються.

Держава визначає основи розвитку та надання загальнодоступ­них телекомунікаційних послуг, загальна мета яких полягає у наданні громадянам України, за регульованими державою тарифами, можли­вості задовольняти власні потреби в телекомунікаційних послугах, ви­значених цим Законом, повноцінно браги участь у політичному, еко­номічному та громадському житті суспільства.

До загальнодоступних телекомунікаційних послуг (ст. 62 Закону України "Про телекомунікації") належать:

- підключення кінцевого обладнання споживача до телекомуніка­ційних мереж загального користування (універсальний доступ);

- послуги фіксованого телефонного зв'язку в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок);

- виклик служб екстреної допомоги;

- послуги довідкових служб і зв'язку за допомогою таксофонів.

Загальнодоступними телекомунікаційними послугами є:

- дзвінки з телекомунікаційних мереж фіксованого телефонного на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв'язку;

- послуги, що надаються з використанням безпроводового доступу.

Ще один напрям регулювання ринку телекомунікацій - регулю­вання тарифів. За загальним правилом тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюють оператори, провайдери телекомунікацій само­стійно, але при цьому вони повинні враховувати встановлені законо­давством принципи регулювання тарифів, зокрема:

- базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку;

- недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій;

- стягнення почасової плати за фактичний час отримання спо­живачем телекомунікаційних послуг.

Важливим аспектом регулювання ринку телекомунікацій є формування та розподіл номерного ресурсу. Відповідно до норм Закону України "Про телекомунікації'' (статті 69, 70) формування та розподіл номерного ресурсу здійснюються на основі того, що номер­ний ресурс є технічно обмеженим.

Розроблення та реалізацію технічної політики у формуванні но­мерного ресурсу здійснює Мінтрансв'язку, затверджуючи Національ­ний план нумерації України, що розробляється згідно з міжнарод­ними вимогами.

Відповідно до Національного плану нумерації, НКРЗ здійснює розподіл, присвоєння, облік номерного ресурсу, видачу та скасуван­ня дозволів, нагляд за його використанням.

Номерний ресурс надається оператору телекомунікацій на тер­мін дії відповідної ліцензії для використання без права передачі ін­шим особам, крім випадків вторинного розподілу відповідно до зако­нодавства, на підставі дозволу, що надається НКРЗ.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 63; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.005 сек.