Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації
Основним органом державної влади, що здійснює регулювання у сфері телекомунікацій є Національна комісія з питань регулювання зв'язку України Згідно зі ст. 17 Закону України "Про телекомунікації", НКРЗ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, який є підконтрольний Президенту Укра­їни.

Основними завданнями НКРЗ є такі:

- проведення єдиної державної політики регулювання в галузі зв'язку;

- здійснення державного регулювання та нагляду в галузі зв'язку з метою максимального задоволення попиту споживачів на послуги зв'язку;

- забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України і функціонування ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів цих послуг;

- сприяння розвитку конкуренції та підприємництва, забезпе­чення однакових умов діяльності суб'єктів усіх форм влас­ності, вдосконалення механізмів регулювання ринкових від­носин у галузі зв’язку.

Комісія складається із голови та семи членів, яких призначає на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Кабінет Міністрів України.

Голова і члени Комісії призначаються на посаду строком на п'ять років. Ні голова, ні жоден член Комісії не можуть обіймати посаду більше ніж десять років сумарно.

Законодавством визначені вимоги до голови і членів Комісії: вік - не старше 65 років, вища освіта, наявність практичною й управлінського досвіду, стаж роботи в галузі зв'язку не менше чотирьох років.

Установлено також вимоги до несумісності роботи у складі НКРЗ з певними видами діяльності. Так, голова і члени Комісії не можуть бути власниками корпоративних прав операторів телекомунікації і поштового зв'язку, виробників телекомунікаційного обладнання, діяльність яких відповідно до закону регулюється Комісією, отримува­ти від них фінансову або матеріальну винагороду та допомогу чи обі­ймати будь-яку посаду, в тому числі на громадських засадах.

Формою роботи НКРЗ є засідання, які вона уповноважена проводити за наявності щонайменше п'яти її членів. Засідання проводяться у формі відкритих або закритих слухань. За результатами засі­дань ухвалюються рішення.

Безпосередньо порядок роботи цієї Комісії визначається Регламентом національної комісії регулювання зв'язку України, за нормами якого (п. 4. 19) на засіданнях НКРЗ, відповідно до її компетен­ції та вимог законодавства, розглядаються такі питання;

- затвердження нормативно-правових актів та нормативних ак­тів із питань, що належать до компетенції НКРЗ, затверджен­ня змін до Регламенту НКРЗ.

- ліцензування та реєстрація у сферах надання телекомунікаційннх послуг, послуг поштового зв’язку, а також користування радіочастотним ресурсом України;- розподіл і присвоєння номерного ресурсу, видача і скасуван­ня дозволів на використання номерного ресурсу;

- застосування в установленому законодавством порядку санкцій за порушення законодавства про телекомунікації до суб'єктів ринку телекомунікацій, послуг поштового зв'язку та користу­вачів радіочастотного ресурсу;

- тарифного регулювання у сфері телекомунікацій, на послуги поштового зв'язку, установлення розрахункових такс за до­ступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, плати за видачу дозволів на експлуатацію;

- досудове вирішення спорів між операторами, провайдерами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

Частина функцій НКРЗ виконується через підпорядковані йому Державну інспекцію зв'язку (ДІЗ) та державне підприємство "Український державний центр радіочастот” (УДЦР).

 

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 61; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.154.91
Генерация страницы за: 0.005 сек.