Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Автобіографія

Заява

Заява – це публічне офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Розрізняють заяви від організацій і установ та особисті заяви.

В особистій заяві реквізити рекомендується розміщувати у такій послідовності:

1) праворуч на останній третині рядка пишуть назву організації або установи, куди подається заява; прізвище, ініціали керівної особи;

2) нижче колонкою викладають відомості про того, хто подає заяву: посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса;

3) ще нижче, посередині рядка, пишеться слово заява ;

4) через один рядок з абзацу й великої літери починається текст заяви, в якому чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.

5) Під текстом з нового рядка пишуться перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;

6) Ліворуч ставиться дата, праворуч – підпис особи, котра писала заяву (підписувати слід чітко і розбірливо).

Варто пам’ятати: під час написання тексту заяви спостерігаються варіанти в таких деталях оформлення: прізвище керівника установи або закладу, до якого звертаються із заявою, може вказуватися або не вказуватися; серед даних про освіту особи, котра звертається із заявою, номер і серія паспорту ставляться лише тоді, коли в заяві йдеться про виплату грошей; перелік документів, що додаються, може починатися словами: До заяви додаю (тоді назви доданих документів ставляться у знахідному відмінку: довідку, автобіографію) може починатися словами: До заяви додаються такі документи (далі назви документів у називному відмінку) або словом Додаток: 1...; 2...; 3....

У тексті заяви, коли є кілька паралельних способів висловлення, вибирайте найточнішу граматичну форму, наприклад: вживайте тільки потрібний відмінок іменників чоловічого і жіночого роду при звертанні, необхідне закінчення (-ові, -еві, -єві, -у, -ю), належний порядок слів за загального змісту речення (без спеціального наголошення окремих його елементів).

За аналогічною схемою складають і інші заяви з кадрових питань, але ці документи мають певні особливості щодо написання деяких реквізитів, адресуючи їх до тієї організації, в якій працює автор не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ). 

Директорові відкритого

акціонерного товариства «Смак »

Білашу С. І.

Покотило В. П.

 

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду завідуючої виробництвом.

 

До заяви додаю:

1.Автобіографію

2.Дві фотокартки

3.Копію диплома

 

15.11.10. підпис

Різновидом заяви є скарга - документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів і пропонує вжити належних заходів для ліквідації порушення.

 

Проректору з адміністративно-

господарської роботи УІПА

Іваненку В.В.

зав. кафедри геометрії

Петренка І.І.

 

Скарга

 

Упродовж опалювального сезону 2002 року на кафедрі не працювали прилади опалювання. Температура становила близько + 10 градусів. Ми неодноразово зверталися до коменданта корпусу, проте нічого зроблено не було. Настає новий опалювальний сезон, і знову на кафедрі холодно. Прошу Вас вжити заходів щодо ремонту опалювальної системи, а також притягнути до відповідальності працівників, що не виконують своїх обов’язків.

 

10.10.03 І.І.Петренко

 

 

Автобіографія (від грецьк. — життя) — доку­мент, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться у довільній формі, проте існують її обов'язкові складові, як-от:

• назва виду документа (Автобіографія);

• прізвище, ім'я, по батькові автора;

• дата народження (число, місяць, рік);

• місце народження;

• відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних зак­ладів);

• відомості про трудову діяльність;

• відомості про громадську роботу;

• сімейний стан і склад сім'ї (батьки, дружина/чоловік, діти);

• домашня адреса і номер телефону;

• дата складання;

• підпис.

Усі відомості в автобіографії викладаються від першої особи (я навчався, маю державні нагороди тощо). Займенник я, яким звичай­но починається автобіографія, у наступних реченнях може опускати­ся (1976року переїхав до Вінниці. Наступного року вступив до КДУ). Відомості про навчання і роботу викладаються у хронологічній по­слідовності. Обов'язково вказуються повні найменування навчаль­них закладів, в яких автор здобував освіту, і підприємств чи установ, у яких працював.

Автобіографія є офіційним діловим документом, тому в ній зайві літературні тропи (метафори, епітети тощо), а також діалектна, про­сторічна чи інша нелітературна лексика. У цьому документі викла­дається інформація лише про ті події, які відбулися, і не пишеться про бажання, сподівання, плани автора тощо.

Автобіографії літературно-публіцистичного характеру (це часто автобіографії письменників) можуть містити емоційно-експресивні елементи, вони не належать до офіційно-ділового стилю.

Ось зразок автобіографії.

 

Автобіографія

 

Я, Стеценко Михайло Васильович, народився 15 грудня 1963року в селі Дмитрушки Уманського району Черкаської області. У 1970 р. пішов до школи. Закінчив школу в 1980 р. із золотою медаллю.

У1980 році вступив на фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства і закінчив його у 1985 році, здобувши спеціальність економіст.

З 1991 по 1992 рік працював у Жовтневому відділенні держбанку м. Києва. З 1993 р. працюю в департаменті бухгалтерського обліку НБУ на посаді головного економіста відділу методології.

У1991 році закінчив трирічні міські курси англійської мови.

Склад сім'ї:

дружина — Стеценко Марія Степанівна, учитель хімії середньої школи № 45 м. Києва;

дочка — Стеценко Світлана Михайлівна, навчається у 7 класі середньої школи № 88 м. Києва.

 

22 жовтня 2000 р. Підпис

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1145; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.