Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні питання

1) Що вивчає курс загальної біології?

2) Доведіть що віруси живі системи.

3) Наведіть приклади біоценозів.

4) Участь біологічної науки у вирішенні глобальних проблем людства.

 

 

Література

1. Кучеренко М.Є. «Загальна біологія» Підручник для учнів 10-11кл. серед. Загальноосвітніх шкіл. Київ видавництво «Генеза» 2000р. Втуп стор. 3-11.

2. «Загальна біологія» За редакцією та в перекладі з російської В.О. Мотузного Київ «Вища школа» 2002р. стор. 6-9.

 


Тема 1: Еволюційне вчення

 

  1. Метафізичний світогляд.
  2. Вклад в систематику Карла Ліннея.
  3. Вчення Жана Батиста Ламарка про еволюцію органічного світу.

 

1. Еволюція – це історичний процес розвитку живої природи, що супроводжується прогресивним ускладненням організмів, рідше спрощенням їх організації, яка приводить до виникнення великої кількості різноманіття органічного світу.

2. На Землі існує близько 2 млн. видів тварин, 500 тис. видів рослин, сотні тисяч видів грибів та мікроорганізмів.

Як же виникла така різноманітність видів та їх пристосованість до життєвого середовища? Відповідь дає наукова теорія еволюції живої природи, основи якої в 20 ст. Заклав видатний англійський вчений Ч. Дарвіна більшість вчених дотримувалося метафізичного світогляду.

Метафізичний – цей світогляд приводив до віри в надприродну силу.

В 18 ст. Накопичилась велика кількість описів рослин, тварин і треба було привести їх в систему. Найкраща система організмів того часу належала шведському вченому К. Ліннею. В основу своєї системи він поклав поняття виду.

 

 


6. Перелічіть напрями біотехнології.

 

Література:

1. Біологія

За ред.. В.О. Мотузного

Стор. 113 - 126

2. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко.

Пр. 49 – 53.

 

 

 


г) методи генної і клітинної інженерії;

д) не використовується метод гібридизації.

Біотехнологія- це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ.

Основні напрями біотехнології:

1) Промислова мікробіологія – перетворення парафінів у кормовий білок в результаті життєдіяльності мікроорганізмів, виробництво антибіотиків та інших лікарських речовин.

2) Інженерна ензимологія – одержання і використання чистих ферментів і ферментних препаратів.

3) Генна інженерія – штучне конструювання молекул ДНК.

4) Клітинна інженерія – культивування клітин і тканин вищих організмів.

Усі напрямки тісно пов’язані.

 

 

Контрольні питання:

1. Дайте тлумачення селекції та назвіть її завдання.

2. Що називають сортом культурних рослин і породою свійських тварин?

3. Які дослідження провів М. І. Вавілов щодо визначення походження культурних рослин?

4. Які методи використовують у селекційній роботі?

5. В чому полягають особливості селекції тварин?

 

 

Вид – за визначенням, яке використав Лінней, це сукупність подібних за будовою особин, що дають плодюче потомство. Подібні

види він об”єднав в роди, роди в ряди, ряди в класи. На сьогоднішній день ми говоримо, що система організмів К. Ліннея штучна.

К. Лінней вперше ввів принцип бінарної номенклатури, тобто кожному виду він дав подвійну назву латинськими ловами, перше означає приналежність до роду, друге – видовий епітет. К. Лінней майже повністю підтримував метафізичний світогляд.

 

3. В 1809 р. виходить книга «Філософія зоології», яка належала французькому еволюціоністу Ламарку. В даній книзі він піддає критиці ідеї про сталість і незмінність видів. Він говорить, що нові види утворюються повільно і тому не помітно. Створює градацію - розміщає живі організми за їхніми рівнями організації, від нижчих до вищих. Вказує на напрямок еволюції. Вищі форми життя взяли початок від нижчих. Порушує питання про фактори еволюції, але не вірно їх вказує. Пояснюючи це внутрішнім прагненням організмів до удосконалення своєї організації. Невірно Ламарк пояснює виникнення ознак пристосованості до умов існування. Ознаки пристосованості організмів – це результат дії умов існування та вправ.

 

 


 

Контрольні питання:

 1. Метафізничний світогляд.
 2. Бінарна номенклатура.
 3. Система організмів К. Ліннея.
 4. Суттєвість еволюційного вчення. Ж. Б. Ламарк.
 5. Дайте оцінку теорії Ж. Б. Ламарка.

 

Література:

1.Біологія

за ред.. В. О. Мотузного

стор. 126 – 134

2. Загальна біологія

підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є Кучеренко

пр. 73-74

 

 


д) поліплоїдія – один зі шляхів поліпшення сортів культурних рослин.

Особливості тварин, які зумовлюють специфіку їхньої селекції:

а) нечисленність потомства;

б) значна тривалість життя;

в) роздільностатевість;

г) тільки статеве розмноження;

д) необхідна гомозиготність чистих ліній досягається за рахунок близько родинного схрещування, що веде до деякої депресії;

ж) складні взаємини з довкіллям у зв’язку з наявністю нервової системи;

з) кожен об’єкт являє собою значну селекційну цінність;

е) значні економічні витрати на утримання.

Особливості селекції мікроорганізмів:

а) не мають типового статевого процесу;

б) мають гаплоїдний набір хромосом або кільцеву молекулу ДНК, що дає можливість мутаціям виявлятися вже у першому поколінні нащадків;

в) швидкі темпи розмноження дають можливість одержувати велику кількість клітин – нащадків.

Методи селекції мікроорганізмів:

а) штучний добір;

б) індукований мутагенез;

в) штучне схрещування різних штампів за допомогою вірусів – бактеріофагів;


проводить до виділення генотипно однорідного матеріалу, тому, що в групі особин завжди є велика кількість гетерозигот. Масовий добір часто проводиться серед рослин, які перехресно запилюються. Цим методом виведено багато сортів жита;

2) індивідуальний – зводиться до виділення окремих особин з цікавими для селекціонера ознаками й одержанню від них потомства. Найбільш стосується самозапильних рослин. Потомство однієї самозапильної особини називають чистою лінією.

Особливості рослин, які зумовлюють специфіку їхньої селекції:

а) висока плідність (велике число нащадків);

б) крім статевого, характерне вегетативне розмноження;

в) рослинам притаманне явище поліплоїдії;

г) не вимогливі до умов середовища;

д) не вимагають великих економічних витрат.

 

Методи селекції рослин:

а) висока плідність, численність потомства дозволяють використовувати метод масового добору;

б) наявність видів, що самозапилюються, дає можливість вивести чисту лінію шляхом застосування індивідуального добору;

в) завдяки вегетативному розмноженню можна тривалий час зберігати гетерозиготну комбінацію, соматичну мутацію;

г) впливаючи на пророслі насіння, сходи хімічними речовинами, радіацією, вдається одержувати матеріал для добору;

 

 


 

Тема 2: Вчення Дарвіна.

 

 1. Передумови виникнення вчення Дарвіна.
 2. Основні положення вчення Дарвіна.
 3. Значення праць Дарвіна.

 

1. Виникненню вчення Дарвіна сприяли суспільно-економічні передумови. У першій пол..19 ст. в країнах західної Європи, особливо в Англії, інтенсивно розвивався капіталізм, який дав поштовх розвитку науки, промисловості, техніці. Друга передумова появи Дарвінізму – це успіхи природничих наук:

 • поява гіпотези, походження сонячної системи з газопилової туманності;
 • хіміки відкрили, що живі організми складаються з одних і тих самих хімічних елементів, що і об’єкти неживої природи;
 • 1839 р. поява клітинної теорії;
 • ембріологи з’ясували багато подібного в розвитку ембріонів хребетних;
 • біологи виявили багато спільного в загальному плані будови хребетних;
 • геологи відкрили послідовність утворення осадових порід земної кори.

 

2. Чарльз Дарвін народився 12 лютого 1809 року в містечку Шрусбері в сім’ї лікаря.


1825 р. вступив на медичний факультет Едінбурского університету.

1927 р. вступив до Кембіцького університету на факультет богословія.

1831 р. закінчує університет і в цьому ж році відправляється в кругосвітню експедицію, яку спорядило британське адміральтійство.

І ця експедиція на кораблі «Бігль» увійшла в історію завдяки тому, що в ній приймав участь Ч. Дарвін. Експедиція продовжувалась 5 років.

1839 р. вихід першої книги Дарвіна «Подорож натураліста навколо світу на кораблі «Бігль», 1859р. «Походження видів шляхом природного добору», 1868 р. «Зміна свійських тварин і культурних рослин», 1871 р. «Походження людини і статевий добір».

 

3. Головна заслуга Дарвіна в тому, що, він розкрив рушійні сили еволюції і науково пояснив виникнення та відносний характер пристосованості організмів дією лише природних законів.

Рушійні сили еволюції видів – боротьба за існування та природний добір на основі спадкової мінливості.

Рушійні сили селекції – спадкова мінливість та добір, що його проводить людина.

Спадковість – здатність організмів передавати наступному поколінню свої ознаки і властивості, тобто відтворювати собі подібних.

Мінливість– здатність організмів змінювати свої ознаки і властивості.

 

 


 

Тема 18: Селекція рослин, тварин, мікроорганізмів

 

1. Наука селекція.

2. Основні методи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів.

 

Селекція– добір. В широкому розумінні – це комплексна наука про теоретичні основи і методи створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів. Це необхідно для забезпечення максимального виробництва харчових продуктів при мінімальних витратах.

Основні методи селекції:

- штучний добір – добір проваджуваний людиною. Теорію штучного добору створив Ч. Дарвін. Він показав закономірності еволюції порід свійських тварин і сортів культурних рослин. Механізм штучного добору за Ч. Дарвіном: а) виділення окремих особин за ознаками, що цікавлять людину; б) добір особин, що успадкували від батьків бажані для людини ознак; в) розмноження особин з корисними ознаками; г) розвиток бажаної ознаки, її закріплення;

- гібридизація – схрещування різнорідних у спадковому відношенні організмів.

Форми штучного добору:

1) масовий – зводиться до виділення з вихідного матеріалу цілої групи особин, що мають бажані для селекціонера ознаки. Цей добір не

 

 


Значення мутацій: джерело спадкової мінливості, матеріал для природного добору; широко використовуються у селекції рослин та мікроорганізмів; використовуються про розробці генетичних методів боротьби зі шкідниками і хворобами.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення генотипової і фенетипової мінливості.

2. Дайте порівняльну характеристику модифікаційної та мутаційної мінливості.

3. Що таке норма реакції? Наведіть приклади.

4. Дайте характеристику статистичних закономірностей модифікаційної мінливості.

5. Причини мутацій.

 

Література:

1. Біологія

За ред.. В.О. Мотузного

Стор. 101 - 103

2. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко.

Пр. 45 – 47.

 

 


Контрольні питання:

 1. Чому іменно на території Великобританії з’являються еволюційне вчення?
 2. Роль спадковості мінливості у появі певних видів.
 3. Рушійні сили еволюції видів та селекції.
 4. Як виникла різноманітність сортів культурних рослин і порід свійських тварин?

 

Використана література:

 1. Біологія

За ред.. В.О. Мотузного

Стор. 134 - 138

 1. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко

Пр.. 75 - 77

 

 


Тема 3: Критерії виду

 1. Структура виду та його критерії.
 2. Популяція – одиниця еволюції.
 3. Раціональне використання видів.

 

1. Вид – це сукупність особин, яким властива подібність морфологічних, фізіологічних і біохімічних особливостей, які вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовуються до певних умов життя та займають у природі певну область – ареал.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Понятие и виды эффективности менеджмента | Критерії виду – це характерна ознака, особливість

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 545; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.