Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


 

Сільське господарство – важлива сфера народного господарства країни. Це обумовлено специфікою продукції, що створюється в цій сфері. Сільське господарство розвивається, як і інші сфери та галузі, згідно загальних для економічної системи законів. Одночасно в сільському господарстві дія економічних законів має свою специфіку, оскільки існують суттєві особливості його розвитку. Це обумовлено, перш за все, тим, що основним засобом виробництва в цій сфері є земля. Сільське господарство найбільше залежить від природнокліматичних умов. Тому на виробництво сільськогосподарської продукції впливають природні і біологічні закони.

Земельні відносини– це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.

Об’єктамиземельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки і права на них, в т. ч. на земельні долі (паї).

В сільському господарстві історично складається різноманіття і взаємопереплетіння різних видів власності та форм господарювання. Формується складний механізм реалізації власності на землю через відносини володіння, користування та розподілу.

В сільському господарстві постійно розвиваються продуктивні сили і відносини власності. Структура його продуктивних сил така ж, як і в промисловості, головною продуктивною силою є людина. Проте закон концентрації виробництва діє в сільському господарстві не так інтенсивно як в промисловості.

Не дивлячись на те, що розвиток аграрних відносин в розвинених країнах відбувався шляхом створення великих товарних ферм, колективних господарств, велику частку складають фермерські господарства. Великі господарства в США становлять менше 14% від загальної чисельності господарств, виробляють понад 70% сільськогосподарської продукції, наймають близько 80% робочої сили. На кожне з цих господарств доводиться в середньому 1400 га землі, тоді як фермерське господарство – близько 180 га землі. В США налічується близько 5 тис. кооперативів, які переробляють і реалізують майже 30% фермерській продукції. Близько 40% землі в США належить державі.В країнах Західної Європи середні розміри ферм значно менші (в Німеччині – 18 га, у Франції – 14 га, в Греції – 4 га), більший розвиток отримали кооперативи (в Швеції понад 100 тис. фермерських господарств, переважна їх більшість є членами сільськогосподарських кооперативів). Активніша роль в розвитку аграрних відносин належить державі. Так, якщо в США частка різних державних субсидій, що отримує безпосередньо фермер, становить 35%, то в країнах ЄС – 50%, а в Японії – 75%. Без такої допомоги фермерські господарства не змогли б вижити.

Значного поширення в розвинених країнах набула оренда.

Таким чином, особливості аграрних відносин пов’язані з власністю на землю як головний і невідтворюваний засіб виробництва в сільському господарстві.

Сільське господарство засноване на землі, тому інтенсифікація сільського господарства передбачає раціональне використання земельних ресурсів.

В цій сфері має місце найбільший розрив між робочим періодом і кінцевим результатом, що, в свою чергу, відбивається на доходах працівників, ритмі роботи підприємств, які перевозять і переробляють сільськогосподарську продукцію.

В інтенсифікації сільськогосподарського виробництва велику роль відіграють механізація, меліорація, нові технології та інші шляхи індустріалізації сільського господарства.

В складній системі факторів інтенсифікації сільського господарства пріоритетне значення мають біологічні чинники. Вони обмежують раціональне застосування різних вкладень, їх окупність. Всі інші чинники інтенсифікації повинні пристосовуватися до біологічної бази.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ | ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА: ЇЇ ВИДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ. ЦІНА ЗЕМЛІ

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.