Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Економетрична модель та етапи економетричного моделювання


Тема 6 Економетричне моделювання в економічній практиці

6.1. Економетрична модель та етапи економетричного моделювання

6.2. Модель лінійної регресії та її економетричний аналіз

6.3. Економетрична модель лінійної регресії в економічній практиці в середовищі Excel

6.4. Моделі нелінійної регресії та їх економетричний аналіз

6.5. Економетрична модель нелінійної регресії в економічній практиці в середовищі Excel

Досліджуючи економіку можна говорити про взаємозв’язок між різними економічними параметрами. Ринковий попит, який формується на товар, розглядається як функція від ціни; витрати на виготовлення продукції залежать від обсягів випуску продукції; обсяги податкових надходжень до бюджету можуть бути функцією ставки податку. Це є приклади зв’язку між двома змінними, одна з яких (попит на товар, виробничі витрати, обсяги податкових надходжень) відіграє роль результативного показника, а інші інтерпретуються як пояснювальні фактори, за допомогою яких формується результативний показник.

Економетрична модель – модель, за допомогою якої можна описати та оцінити взаємозв’язок між результативним показником та факторами. Найпростішу економетричну модель можна представити:

, (6.1)

де фактичні значення;

розрахункові значення за конкретною моделлю;

випадкова величина, яка має місце при неправильному виборі функції, що описує залежність між результативним показником та факторами.

Економетрична модель – функція чи система функцій, що описують кореляційно-регресійним зв'язок між економічними показниками, один або декілька з яких є залежною змінною, інші – незалежні. Особливості економетричних моделей:

1) вони побудовані на припущенні, що поведінка економічних змінних визначається з допомогою сумісних і одночасних операцій з деяким числом економічних співвідношень;

2) модель спрощує складну дійсність, проте враховує основні характеристики досліджуваного об’єкта;

3) при побудові моделі припускається, що на основі досягнутого з її допомогою результату можна буде передбачити розвиток досліджуваного показника.Етапи економетричного моделювання:

1 етап: постановчий – визначення об’єкта дослідження, сукупності факторів та показників, які найбільш повно характеризують модель;

2 етап: формалізаційний – прийняття гіпотези взаємозв’язку, вибір загального виду моделі, формування рівнянь;

3 етап: інформаційний – передбачає аналіз досліджуваного процесу, формування та формалізація інформаційної бази моделі;

4 етап: кореляційний – спрямований на вирішення основного завдання кореляційного аналізу, дає можливість відповісти на питання, чи є взагалі якийсь зв'язок між досліджуваним показником та факторами;

5 етап: параметричний – визначення основних параметрів економетричної моделі та встановлення їх достовірності.

В економетричних моделях розрізняють такі види змінних: ендогенні змінні – залежні змінні; екзогенні змінні – незалежні змінні (фактори).

Основними ознаками класифікації економетричних моделей є наступні.

За часом економетричні моделі поділяють на:

- довгострокові та середньострокові призначені для дослідження найбільш загальних закономірностей економічного росту на довго чи середньостроковий період;

- короткострокові призначені для відображення найближчої перспективи розвитку економіки, коливання фінансового ринку чи стану зовнішньої торгівлі.

За характером взаємозв’язку між змінними у моделях економетричні моделі поділяють на:

- лінійні – основу яких складають лінійні або лінеаризовані рівняння;

- нелінійні – моделі, взаємозв’язки в яких описуються нелінійними залежностями (за допомогою логарифмічних, степеневих функцій, поліномів 2-го ступеня).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розв’язування задач СМО в середовищі Excel | Модель лінійної регресії та її економетричний аналіз

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 5466; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.