Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Економетричні моделі динаміки в економічній практиці


Економетрична модель динаміки – характеризує тенденцію зміни показника, зумовлену впливом часу. Економетричні моделі динаміки є:

- лінійними – мають вигляд ;

- квадратичними – ;

- степеневими – ;

- логарифмічним – ;

- показниковими – та ін.

Розглянемо найпростішу економетричну модель динаміки, яка має лінійний вид:

, (7.3)

де невідомі коефіцієнти (параметри) економетричної моделі;

детермінована невипадкова складова (тренд) відповідного економічного процесу;

стохастична випадкова величина даного процесу.

Коефіцієнт b знаходиться за формулою:

, (7.4)

де та - середні значення перемінних (відповідно t та у):

; ; (7.5)

п – число даних спостережень;

- сума невипадкових складових;

- сума статистичних показників за n минулих періодів.

Виходячи із знайденого значення b, можна розрахувати параметр а:

(7.6)

Для аналізу лінійної економетричної моделі використовують коефіцієнт парної кореляції, який розраховується за формулою:

. (7.7)

Коефіцієнт кореляції – це деяке число в межах від +1 до –1.

Коефіцієнт детермінації – квадрат від коефіцієнта кореляції. Його значення буде завжди додатнім числом в інтервалі 0<D<1.

Абсолютне відхилення – різниця між фактичним і розрахунковим значеннями :

(7.8)

Дисперсія між фактичними і розрахунковими значеннями функції:

(7.9)

Значення двох останніх показників повинні бути близькими до 0.

Середнє квадратичне відхилення визначається за формулою:

(7.10)

Приклад 2: На основі даних з прикладу 1, побудувати економетричну модель динаміки для прибутку підприємства та здійснити її оцінку.

Таблиця 7. 3 – Вихідні дані для економетричного моделювання прибутку підприємства

 

Роки Прибуток підприємства, млн. грн. t, час
1,02
1,08
1,14
1,18
1,21
1,25
6,88 21

 

Розв’язання: Коефіцієнт b визначимо за формулою (7.4). Спершу знайдемо: , ; ; ; п=6, тоді:.

Коефіцієнт а за формулою (7.6):

.

Тоді, рівняння економетрична модель динаміки буде: .

Отже, це означає, що щорічний приріст прибутку становитиме 0,045 млн. грн.

Для аналізу якості існуючої лінійної залежності розрахуємо, знаючи, що :

- коефіцієнт парної кореляції (формула 7.7):

.

- коефіцієнт детермінації: . Отже 98% змін прибутку визначається цим рівнянням.

- абсолютне відхилення розраховане за формулою (7.8) в таблиці 7.4:

 

Таблиця 7.4 – Результати розрахунку абсолютного відхилення

 

Прибуток підприємства, млн. грн. t, час Абсолютне відхилення
1,02 1,025 1,02-1,025=-0,005
1,08 1,07 0,01
1,14 1,115 0,025
1,18 1,16 0,02
1,21 1,205 0,005
1,25 1,25

- дисперсія за формулою (7.9):

.

- середнє квадратичне відхилення за формулою (7.10):

.

Отже, отримана лінійна економетрична модель динаміки для прибутку підприємства є надійною та точною, бо значення відхилень є мінімальними (близькими до нуля).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економетричний аналіз часових рядів | Економетрична модель динаміки в середовищі Excel

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 715; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів підприємства
 2. Аналіз структури майна та динаміки джерел його формування
 3. Аналітичні показники ряду динаміки.
 4. В економічній сфері.
 5. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 6. Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики
 7. Державна служба як різновид публічної служби: поняття, види, моделі та принципи. Правове регулювання та державна політика у сфері державної служби
 8. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні
 9. ДИСКРИМІНАНТІ МОДЕЛІ
 10. Другий закон термодинаміки
 11. Економетрична модель динаміки в середовищі Excel
 12. Економетрична модель лінійноїрегресії в економічній практиці в середовищі Excel

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.