Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перепис населення - основне джерело даних про населення
Читайте также:
 1. II. Доходи населення і джерела їх формування
 2. III. Диференціація доходів населення
 3. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціального захисту населення
 5. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
 6. Арифметичні типи даних: операції, вирази, зведення типів у виразах
 7. Брутто-коефіцієнт відтворення населення
 8. Ведение переписки по электронной почте
 9. Вертифікація -статичні, напівстатичні і динамічні структури. Класифікація структур даних.
 10. Вибір архітектури програмного забезпечення. Структура і формат даних.
 11. Використання в адресних виразах арифметичних або логічних операціях для всіх типів даних.
 12. Всесоюзные переписи населения 1930-50-х гг. Эволюция программ, методов сбора и обработки данных. Публикации.

 

Хоча обліки населення відомі з найдавніших часів, вираження перепис населеннявідноситься тільки до так званих сучасних переписів, які ведуть свою історію з 1790 р., коли в США був проведений перший подібний перепис, і які проводяться за визначеними строгими правилами. Спочатку ці правила відкривалися чисто емпіричним шляхом, до них йшли як би навпомацки. Строго систематично вони були узагальнені великим бельгійським вченим Адольфом Кеглі (1796-1874 рр.) при підготовці першого загального перепису населення Бельгії 1846 р. Ці правила в доробленому виді були затверджені Санкт-Петербурзьким конгресом Міжнародного статистичного комітету в 1872 р. Надалі правила і принципи проведення переписів постійно розвивалися й удосконалювалися. В даний час цю роботу веде Статистична комісія ООН, яка регулярно видає відповідні методичні посібники і довідники.

Перепис населення – це основне джерело даних про населення.

Найбільш повне і вичерпне визначення було дано Статистичною комісією ООН. Відповідно до цього визначення, перепис населення –це “єдиний процес збору, узагальнення, оцінки, аналізу і публікації поширення іншим способом демографічних, економічних і соціальних даних, які відносяться за станом на визначений час до всіх осіб у країні чітко обмеженої частини країни”.

У цьому визначенні виділені найважливіші принципи і найбільш істотні риси, які характеризують сучасні переписи населення і відрізняють їх від обліків населення, які проводилися в минулому. З нього випливає, що перепис – це спеціальна статистична операція збору, узагальнення й аналізу демографічних, економічних і соціальних даних. При цьому інформація, що збирається, прив'язана до деякого, цілком визначеного моменту часу і стосується кожного жителя країни території. Тому можна сказати, що сучасні переписи характеризуються загальністю, одномоментністю, наявністю єдиної програми, поіменністю,атакож самовизначенням, конфіденційністюта строгою централізацієюуправління.

Загальність перепису означає, що дані, включені в програму перепису, збираються від всіх і про всіх жителів даної країни території, а не тільки про яку-небудь специфічну їхню частину. Саме тому сучасні переписи населення і називаються загальними. В загальності полягає головна відмінність сучасних переписів населення від його обліків, які проводилися в минулому.

У минулому враховувалися і переписувалися не всі жителі даної країни, а лише ті, хто був зобов'язаний служити в армії, і ті, хто був зобов'язаний платити податі і податки. Звідси – неповнота інформації про населення, відсутність даних про значну його частину.

Одномоментністъпроведення перепису означає, що всі зібрані в його ході дані відносяться до одного визначеного і заздалегідь установленого моменту, який називається критичним моментом перепису, моментом підрахування населення.При цьому будь-які зміни, що відбулися в період часу між критичним моментом і часом, коли безпосередньо проводиться опитування, не враховуються.Необхідність установлення критичного моменту перепису визначається тим, що населення, його чисельність і склад безупинно міняються.

Критичний момент перепису підбирається таким чином, щоб мінімізувати територіальну мобільність населення, тобто щоб імовірність застати осіб, які підлягають перепису, в місці постійного (звичайного) проживання була максимальною. Відповідно, вибирається місяць року, коли ця мобільність мінімальна.

Як критичний момент звичайно вибирається північ, тобто 0 годин 00 хвилин, першого дня проведення перепису.

Критичний момент перепису варто відрізняти від періоду проведення перепису. Перепис реально проводиться протягом декількох днів, але вся зібрана інформація, як уже сказано, відноситься до її критичного моменту. Зміни, що відбулися після критичного моменту, не враховуються.

Реально перепис проводиться протягом 7-10 днів. Але бувають і так звані одноденніпереписи, коли весь збір інформації проводиться протягом одного дня.

Наявність єдиної програми перепису означає, що і збір первинних даних, і їхня наступна обробка ведуться за єдиними для всіх учасників перепису правилами процедури, за загальним для всіх планом. Про всіх людей, які проживають на території країни і підлягають перепису, збираються дані за тими самими ознаками характеристиками, включеними в переписний лист.На етапі обробки перепису вся зібрана інформація розробляється і публікується за єдиним планом, що визначає, які саме і в якому розрізі будуватимуться статистичні таблиці.

Розробка програми перепису є найважливішим його етапом, який займає за часом кілька місяців навіть років. Вона включає в себе створення переписного листа – спеціального бланку, який містить набір ознак, що будуть фіксуватися в ході перепису. Одночасно формується перелік розроблювальних таблиць, у яких будуть узагальнені і представлені (опубліковані) підсумки перепису.

Поіменністъ,як принцип проведення перепису, означає збір персональних даних про кожну окрему людину, які можна легко ідентифікувати. У цьому відношенні перепис населення є протилежністю соціологічним опитуванням, які зазвичай анонімні. Дані про кожну людину збирає в ході особистих бесід спеціально навчений персонал (лічильники, реєстратори), який фіксує їх на іменних переписних листах.

Поіменність дає можливість детального комбінованого угруповання зібраних даних за різними ознаками. Зрозуміло, при обробці результатів перепису поіменність даних “гаситься” і вони розробляються винятково в узагальненій формі статистичних таблиць, позбавлених будь-яких особистісних ознак.

З поіменністю зв'язаний такий принцип проведення перепису, як самовизначення,який означає, що всі дані фіксуються винятково зі слів опитуваного і що зронено вимагати документального підтвердження цих даних.

Застосування принципу самовизначення обумовлене, з одного боку, прагненням підвищити ступінь довіри до перепису з боку населення, а з іншого – неможливістю об'єктивного віднесення людини до тієї іншої категорії за більшістю фіксованих ознак.

З принципом поіменності зв'язаний також принцип безпосереднього одержання даних від населенняшляхом опитування конкретних людей. Зміст цього принципу ясний з назви.

Принцип конфіденційностіодержуваних у ході перепису даних є логічним доповненням принципів поіменності, безпосередності і самовизначення. Він означає, що лічильникам і іншим учасникам перепису, які мають доступ до її первинних документів, зронено повідомляти будь-кому про одержувану в ході перепису персональну інформацію щодо опитуваних. Інформація переписів обробляється, використовується і публікується тільки в статистично узагальненому виді. Порушення цього принципу підлягає в нашій країні адміністративній відповідальності.

Строга централізація управління переписувипливає з того, що перепис населення – складна і дорога операція, яка вимагає координації зусиль величезного числа учасників. Як уже говорилося, дані, отримані в ході перепису, повинні бути порівнянні незалежно від того, хто саме і в якій частині країни проводить перепис. Уся зібрана інформація повинна направлятися для обробки в єдиний загальнонаціональний інформаційно-обчислювальний центр.

Усе це вимагає наявності спеціальних державних органів, відповідальних за проведення перепису.

Кожен з таких органів має розгалужену мережу регіональних і місцевих підрозділів, які утворюють строгу ієрархічну вертикаль.

Уся ця система працює відповідно до положень, встановлених законодавчо, спеціальними урядовими рішеннями, які приймаються за кілька років до проведення перепису та в яких встановлюються терміни її проведення, критичний момент, основні задачі, а також даються доручення іншим органам державної влади в частині надання сприяння проведенню перепису населення.

Принцип регулярності (періодичності)проведення переписів. Тільки у випадку регулярного, зі строгою періодичністю, проведення переписів населення можливе одержання порівнянних статистичних даних про населення за тривалий період часу. Відповідно до рекомендацій Статистичної комісії ООН, переписи повинні проводитися раз у 5 10 років, у роки, які закінчуються відповідно на 5 0, близькі до них. Це необхідно для забезпечення порівнянності даних за різними країнами світу і для розрахунку чисельності населення земної кулі. Крім того, це необхідно для забезпечення порівнянності даних про вікову структуру населення, які найчастіше публікуються у виді п'ятирічних угруповань.

Завдяки строгому дотриманню цих принципів, переписи населення є джерелом найбільш точних і надійних даних про населення.

Говорячи про сучасні переписи населення, необхідно підкреслити таку їхню рису, як безвідносність до приватних інтересів держави будь-якої соціальної групи. Дані перепису можуть використовуватися й активно використовуються в самих різних областях державного і громадського життя.

Можна сказати, що ступінь демократичної зрілості суспільства, ступінь розвиненості в ньому цивільних інститутів виражається в тому, чи проводяться в країні, як і з якою регулярністю переписи населення. Регулярне проведення переписів населення є однією з найважливіших ознак демократичного суспільства, яке прагне відобразити і врахувати інтереси всіх соціальних груп, які його складають.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 967; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.