Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття демографічного прогнозу
Читайте также:
 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. IV. Поняття і показники рівня життя
 3. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 4. Аналіз документів: поняття, види, особливості застосування
 5. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 6. Антропогенний ландшафт: поняття, місце в загальній класифікації
 7. Базові поняття мікроекономічного аналізу
 8. Базові поняття управління проектами
 9. Властивості повних систем. Поняття замкненої системи
 10. Дайте визначення поняття соц. структура сус-ва та яка сутність її елементів?
 11. Дайте визначення поняття «економічна соціологія» та розкрийте сутність її предмету, завдання та функції.
 12. Дайте визначення поняття «соціальні відносини». Які види соціальних відносин існують і в чому їх сутність?

Тема 10. Модель населення.

ДЕМОГРАФІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

Контрольні запитання

 

1. Яким є співвідношення понять природний приріст (збиток) населення і відтворення населення?

2. Чи можна вважати, що позитивний природний приріст населення гарантовано означає відсутність депопуляції?

3. У чому різниця між брутто- і нетто-коефіцієнтами відтворення?

4. Що таке коефіцієнт Лотки, що конкретно він означає?

5. Як розраховується “ціна простого відтворення”? Яка методична роль цього показника?

 

Змістовний модуль 3

1. Поняття демографічного прогнозу.

2. Класифікація демографічних прогнозів.

 

Демографічний прогноз – це науково обґрунтоване передбачення основних параметрів руху населення й майбутньої демографічній ситуації: чисельності, віково-статевої і сімейної структури, народжуваності, смертності, міграції.

Необхідність демографічного прогнозування пов'язана із завданнями прогнозування й планування соціально-економічних процесів у цілому. Без попереднього демографічного прогнозу неможливо уявити собі перспективи виробництва й споживання товарів і послуг, житлового будівництва, розвитку соціальної інфраструктури, охорони здоров'я, освіти, пенсійної системи, рішення геополітичних проблем і т.д. Саме тому діяльність щодо прогнозування динаміки чисельності й структури населення, чисельності й структури родин, окремих демографічних процесів становить найважливішу частину загальної діяльності міжнародних, державних і неурядових організацій, установ і наукових інститутів. У нашій країні перший прогноз динаміки й структури населення був виконаний ще в 1921 р. під керівництвом Е. Тарасова й
С. Струмиліна. В його основу були покладені підсумки перепису населення 1920 р.

Із чисто наукових позицій особлива роль демографічного прогнозування випливає з найважливішого загальнонаукового принципу, відповідно до якого цінність і плодотворність усякої наукової теорії не тільки й не стільки визначається тим, якою мірою дана теорія зв'язує воєдино накопичені наукові факти, скільки здатністю теорії пророкувати нові, раніше не відомі властивості і явища. Із цього погляду демографічний прогноз може розглядатися і як критерій оцінки покладеної в його основу теорії.

З технічної точки зору, демографічний прогноз виступає звичайно у вигляді так званого перспективного вирахування населення, тобто розрахунку чисельності й віково-статевої структури, побудованої на підставі даних про зміни демографічних характеристик (чисельності населення, демографічних структур, народжуваності, смертності і т.д.) у минулому, а також з урахуванням прийнятих гіпотез щодо їхньої динаміки в майбутньому. Такого роду розрахунки робляться звичайно в декількох варіантах, задаючи межі найбільш імовірних змін населення.Взагалі багатоваріантність демографічного прогнозу, як і будь-якого іншого, є настійною вимогою. Звичайно прогноз робиться в трьох варіантах, які прийнято називати “нижнім”, “середнім” і “верхнім”, причому “середній” варіант відповідає як би найбільш імовірному ходу подій, а “нижній” й “верхній” задають зовнішні границі динаміки демографічних показників.

Умовою точності прогнозу є правильні, науково обґрунтовані припущення про тенденції зміни репродуктивної, самозберігальної й міграційної поведінки населення, дані про які можна одержати за допомогою спеціально організованих соціолого-демографічних досліджень. Саме висування й верифікація гіпотез про ці тенденції стають дійсно й надзвичайно цікавими науковими завданнями, рішення яких одночасно виступають своєрідним бруском, на якому перевіряються парадигмальні орієнтації дослідників та їхні теоретичні досягнення.

Демографічні прогнози лежать в основі будь-якого соціального прогнозування й планування. Справді, що б не планувалося на перспективу: розвиток виробництва конкретних товарів чи послуг, соціальної структури суспільства, включаючи її структуру за розмірами і складом родин, будь-які соціальні процеси – у всіх випадках нам, насамперед, потрібно буде довідатися прочисло й склад майбутніх учасників цих соціальних процесів за статтю й віком, оскільки ці “параметри” людей впливають на характер й інтенсивність їхньої діяльності й, відповідно, на характер й інтенсивність соціальних процесів.

Цілі демографічного прогнозування пов'язані з потребами економічного планування (необхідністю передбачення динаміки чисельності й структури трудових ресурсів); з необхідністю оцінки майбутньої динаміки споживчого попиту на ті чи інші види товарів і послуг, у тому числі для рішення завдань маркетингу; з потребами планування житлового будівництва; з потребами планування соціальної сфери (освіта, охорона здоров'я, пенсійна система та ін.); з геополітичними завданнями й багатьма іншими. Цілі демографічного прогнозування є однією з найважливіших підстав, за якими будується класифікація прогнозів населення.

Важливою характеристикою демографічних прогнозів є їхня вірогідність, тобто відповідність прогнозних характеристик населення й демографічних прогнозів тому, якими вони будуть у дійсності. Вірогідність демографічного прогнозу визначається точністю вихідної демографічної інформації, обґрунтованістю прийнятих гіпотез, тривалістю прогнозного періоду.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1034; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.