Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

П Л А Н. 1. Конспект; підготовка до практичного заняття


Завдання додому

1. Конспект; підготовка до практичного заняття

2. [2] , с. 16-26

3. [4] , с. 81-88

Питання для самоконтролю

1. Визначники 2-го порядку.

2. Визначники 3-го порядку.

3. Властивості визначників.

4. Розклад визначників за елементами рядка (стовпця).

5. Визначники n-го порядку та їх обчислення.

 


Л Е К Ц І Я 2

 

Тема: Матриці та дії з ними

Мета: сформувати поняття матриці; розглянути застосування матриці в економіці, ознайомити з діями з матрицями та їх властивостям

Література: [1, с. 13-18]; [6, с. 44-61].

1. Поняття матриці. Застосування матриці в економіці.

2. Дії з матрицями, властивості.

 

1. Матрицею* розміром m x n називають сукупність чисел, розміщених у вигляді прямокутної таблиці, яка має m рядків та n стовпців.

*(поняття матриці вперше ввели англійські математики Гамільтон і Келі)

Матриці позначають великими літерами латинського алфавіту та круглими дужками. Така матриця має вигляд:

 

або ,

 

Кожен елемент матриці А має два індекси: перший вказує номер рядка, другий –номер стовпця.

*матриці широко використовуються в плануванні виробництва та транспортних перевезень. Вони дозволяють розробляти різні варіанти плану, полегшують дослідження залежності між різними економічними показниками

За формою матриці можуть бути прямокутними (mn), квадратними (m=n), матриця-рядок (у якої всього один рядок), матриця-стовпець ( у якої всього один стовпець).

2. Дії з матрицями:

Порівнювати матриці можна одного розміру. Матриці рівні тоді, коли

рівні їх відповідні елементи.

1) Транспонувати матрицю –значить замінити її рядки стовпцями або навпаки.

2) Додавати (віднімати) можна матриці одного розміру. Щоб додати дві

матриці , потрібно додати їх відповідні елементи.

3) Добуток матриці на число:

щоб помножити матрицю на число , потрібно кожний елемент її помножити на це число

З цього випливає, що за знак матриці можна виносити спільний множник всіх елементів. 

Приклад: Виконати дії:

Діагональною матрицею називається квадратна матриця, в якої всі елементи, крім елементів, які знаходяться на головній діагоналі, дорівнюють нулю.

Одиничною матрицею називається діагональна матриця, у якої кожен елемент головної діагоналі дорівнює одиниці

Е=

Нульовою матрицею називається матриця, у якої всі елементи дорівнюють нулю.

4) Добуток матриць

Матриці можна перемножати тоді, коли число стовпців першої матриці дорівнює числу рядків другої матриці

(такі матриці називаються узгодженими)

Правило множення рядка на стовпець:

11

Схема:

 

Щоб визначити елементи , потрібно кожний елемент i-го рядка першої матриці помножити на відповідні елементи j-го стовпця другої матриці і результати (добутки) додати.

Приклад:

 

 

2)

 

 

Властивості додавання:

1) А+В=В+А (комутативність)

2) А+(В+С)=(А+В)+С (асоціативність)

3) А+0=А (роль 0 матриці як числа 0)

4)

5) (А+В)=А+В

6)

Властивості множення:

1) (іноді не має змісту),

Якщо , то такі матриці називаються переставними

2) розподільний закон множення відносно додавання

3)

4)

5) (роль Е матриці як числа 1)

 

Приклад: Знайти добуток:

 

3. Якщо в квадратній матриці всі елементи замінити на відповідні алгебраїчні доповнення , потом транспонувати матрицю, то одержимо матрицю, яка називається приєднаною:

 

 

Визначником (детермінантом) квадратної матриці А називається визначник, елементами якого є елементи матриці:

число!

Квадратна матриця називаються виродженою (особливою), якщо її визначник дорівнює нулю.

Квадратна матриця називається невиродженою (неособливою), якщо її визначник не дорівнює нулю.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П Л А Н. 3. Визначники n-го порядку та їх обчислення | П Л А Н. 1. Конспект, підготовка до практичного заняття

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 274; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.