Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

П Л А Н. 1. Конспект, підготовка до практичного заняття. 1. Конспект, підготовка до практичного заняття

Завдання додому

1. Конспект, підготовка до практичного заняття.

2.

Питання для самоконтролю

1. Обернена матриця.

2. Розв’язування матричних рівнянь

3. Розв’язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці.


Л Е К Ц І Я 6

 

Тема: Ранг матриці. Теорема Кронекера-Капеллі

Мета: сформувати поняття ранга матриці; ознайомити з елементарними перетвореннями матриці, теоремою Кронекера-Капеллі

Література: [1, с. 18-20]; [6, с. 68-72].

1. Ранг матриці.

2. Методи обчислення рангу.

3. Теорема Кронекера-Капеллі.

 

1. Мінором матриці k-го порядку називається визначник k-го порядку, який складається з елементів, що знаходяться на перетині будь-яких k рядків та k стовпців.

Обираючи різними способами k рядків та k стовпців, одержимо деяку кількість мінорів k-го порядку.

Матриця має мінори будь-якого порядку: від першого (елементи матриці –мінори 1-го порядку) до найменшого із чисел m та n .

Приклад:

 

Рангом матриці А (rang А або r (А)) називається найбільший порядок її мінорів, відмінних від нуля.

 

Властивості:

1) Ранг існує для будь-якої матриці , причому .

2) r (А) =0 тоді і тільки тоді, коли А=0.

3) Для квадратної матриці n-го порядку ранг дорівнює n тоді і тільки тоді, коли матриця невироджена (тобто її визначник не дорівнює 0).

Якщо rang А=r, то любий мінор r-го порядку не рівний 0 називається базисним мінором. Базисних мінорів для матриці може бути декілька.

Якщо rang А=r, то любий мінор k-го порядку дорівнює 0, якщо k > r

 

2. Ранг матриці простіше всього знайти за допомогою елементарних (еквівалентних) перетворень:

1) перестановка місцями рядків (стовпців) матриці;

2) множення (ділення) всіх елементів любого рядка (стовпця) на будь яке число ;

3) додавання до елементів будь-якого рядка (стовпця) відповідних елементів іншого рядка (стовпця), помножених на одне й те саме число;

4) викреслювання (відкидання) нульового рядка (стовпця) (не обов’язково).

Застосовуючи ці перетворення, в результаті одержують еквівалентні матриці, ранги яких однакові:А~В => rang А = rang В

-За їх допомогою матрицю зводять до матриці, у якої нижче головної діагоналі всі елементи нулі. Тоді ранг матриці дорівнює кількості елементів головної діагоналі, відмінних від 0.

rang

(матриця має вигляд “східців”, її ще називають “трикутною” або “трапецевидною”)

 

-Другий метод знаходження ранга матриці: за допомогою елементарних перетворень в кожному рядку і в кожному стовпчику матриці одержати не більше одного, не рівного нулю, елемента. В такій матриці ненульові рядки і стовпці називаються базисними рядками і стовпцями. Тоді ранг такої матриці дорівнює числу базисних рядків (стовпців).

 

Приклад: Знайти rang А:

~ ~

 

х (-2)

 

~ ~ ~

 

~

нульові рядки і стовпці викреслюються

Ненульових стовпців (рядків) 3, значить rang В=3, тому і rang А=3.

Мінор, складений з невикреслених елементів (тобто мінор, який складається з елементів базисних рядків і стовпців) називається базисним мінором.

3. Розглянемо систему m лінійних рівнянь з n невідомими:

Основна матриця системи –це матриця, елементами якої є коефіцієнти при невідомих:

 

Розширена матриця системи –це матриця основна, до якої дописано матрицю-стовпець вільних членів:

 

Розв’язком системи називається множина дійсних чисел підстановка яких у систему замість невідомих перетворює кожне рівняння системи у тотожність.

Система називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв’язок. Сумісна система називається визначеною, якщо вона має єдиний розв’язок, і невизначеною, якщо вона має більше одного розв’язку (значить вона має нескінченну множину розв’язків).

Система, що не має розв’язку, називається несумісною.

Теорема Кронекера –Капеллі*

(критерій сумісності системи)

 

*Кронекер –німецький математик, Капеллі –італійський

Система лінійних рівнянь сумісна тоді і тільки тоді, коли ранг основної матриці системи дорівнює рангу розширеної матриці: rang А=rang .

1) Для сумісної системи:

а) Якщо rang =rang = n, де n –число невідомих системи, то система має

один розв’язок.

б) Якщо rang =rang < n, то система має нескінченну множину розв’язків.

2) Якщо rang < rang , то система несумісна.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 270; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.